Postopek : 2014/2120(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0072/2015

Predložena besedila :

A8-0072/2015

Razprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.29
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0138

POROČILO     
PDF 178kWORD 108k
30.3.2015
PE 539.715v02-00 A8-0072/2015

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2013

(2014/2120(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Ryszard Czarnecki

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2013

(2014/2120(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2013 z odgovoroma organa(1),

–       ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–       ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice organu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(3),

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(4), zlasti člena 208,

–       ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES(5), zlasti člena 64,

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(6),

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 110/2014 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(7), zlasti člena 108,

–       ob upoštevanju člena 94 in priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0072/2015),

1.      podeli razrešnico izvršnemu direktorju Evropskega bančnega organa glede izvrševanja proračuna organa za proračunsko leto 2013;

2.      navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Evropskega bančnega organa, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2013

(2014/2120(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2013 z odgovori organa(8),

–       ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(9) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–       ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice organu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(10),

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(11), zlasti člena 208,

–       ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES(12), zlasti člena 64,

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(13),

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 110/2014 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(14), zlasti člena 108,

–       ob upoštevanju člena 94 in priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0072/2015),

1.      ugotavlja, da so podatki v končnem zaključnem računu Evropskega bančnega organa takšni kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča;

2.      odobri zaključni račun Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2013;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Evropskega bančnega organa, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2013

(2014/2120(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju člena 94 in priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0072/2015),

A.     ker računovodski izkazi Evropskega bančnega organa (v nadaljevanju: organ) kažejo, da je njegov končni proračun v proračunskem letu 2013 znašal 25.967.360 EUR, kar je 25,16 % več kot leta 2012, saj je bil organ ustanovljen šele pred kratkim,

B.     ker računovodski izkazi organa kažejo, da je prvotni prispevek Unije v njegov proračun v letu 2013 znašal 10.386.944 EUR, kar je 25,16 % več kot leta 2012,

C.     ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu organa za proračunsko leto 2013 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov organa ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij,

D.     ker so naloge organa prispevati k oblikovanju visokokakovostnih skupnih regulativnih in nadzornih standardov in praks ter k dosledni uporabi pravno zavezujočih aktov Unije, spodbujati in omogočati prenos nalog in pristojnosti med pristojnimi organi, v okviru svojih pristojnosti spremljati in ocenjevati dogajanje na trgu ter spodbujati varstvo vlagateljev in investitorjev;

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2012

1.      na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da so bili za sedem pripomb iz poročila za leto 2012 sprejeti popravljalni ukrepi in da jih je pet zdaj označenih kot „zaključenih“, eden kot „se izvaja“, ena pripomba pa „ni relevantna“;

2.      je seznanjen s trditvami organa:

-  da je v večletnem načrtu kadrovske politike predvidel dodatno nadomestilo za šolanje, ki se dodeli v sklopu letnega proračunskega postopka, da bi zagotovil enakopravno obravnavo svojih zaposlenih, saj so stroški šolanja v kraju, kjer je sedež organa, visoki, in da je sklenil pogodbe s šolami, tako da bo lahko šolnine plačeval neposredno in da prag ne bo presežen;

-  da pripravlja komunikacijsko strategijo na osnovi ankete med svojimi najpomembnejšimi deležniki, da bi poenostavil obstoječe spletno mesto in ponudil novo vsebino, in sicer dostopne informacije za manj specializirano občinstvo; da je bil na spletnem mestu ustvarjen kotiček za potrošnike s preprosto dostopnimi informacijami o tem, kako vložiti pritožbe proti finančnim institucijami, pa tudi s splošnimi nasveti za osebne finance;

-  da je vse sisteme IT zaupal svojemu internemu podatkovnemu središču, razen razmeroma majhnega orodja IT za nadzorne kolegije, in da se je zaradi internega izvajanja izognil vsem tveganjem v zvezi z omejenim nadzorom in kontrolo nad svojimi sistemi IT;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

3.      je seznanjen z ugotovitvijo iz poročila Računskega sodišča, da je organ prevzel obveznosti za 90 % vseh odobrenih proračunskih sredstev (89 % v letu 2012); ugotavlja, da se je ta stopnja gibala med 87 % v naslovu I (odhodki za zaposlene), 98 % v naslovu II (upravni odhodki) in 92 % v naslovu III (operativni odhodki);

4.      poudarja, da je odločitev Sodišča Evropske unije proti indeksaciji plač za obdobje od 1. julija 2011 do 30. junija 2013 negativno vplivala na raven obveznosti v naslovu I proračuna organa, ki so znašale 1.800.000 EUR;

Obveznosti in prenosi v naslednje leto

5.      je seznanjen z ugotovitvijo iz poročila Računskega sodišča, da je organ občutno zmanjšal raven obveznosti, prenesenih v naslednje leto, s 6.547.808 EUR v letu 2012 (36 %) na 3.876.564 EUR v letu 2013 (17 %);

6.      z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je bila raven prenosov v naslovu II (1.974.511 EUR oziroma 35 %) in naslovu III (1.651.203 EUR oziroma 36 %) razmeroma visoka, predvsem zaradi načrtovanega javnega razpisa za infrastrukturo in storitve IT, v sklopu katerega so bile pogodbe podpisane decembra 2013, kot je bilo načrtovano, storitve po teh pogodbah pa opravljene v letu 2014;

Prerazporeditve

7.      ugotavlja, da je iz letnega poročila o dejavnostih organa in poročila Računskega sodišča razvidno, da sta bili višina in narava prerazporeditev v letu 2013 skladni s finančnimi pravili organa;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

8.      ugotavlja, da Računsko sodišče v poročilu ni imelo pripomb glede postopkov javnih naročil, ki jih je izvedel organ;

9.      je seznanjen z informacijami organa, da je na priporočilo Računskega sodišča in organa za podelitev razrešnice sprejel popravljalne ukrepe za vse preostale postopke zaposlovanja v letu 2012, v vseh nadaljnjih postopkih pa so bili ti ukrepi sistematično upoštevani;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

10.    je seznanjen z navedbami organa, da je poleg etičnih smernic, ki veljajo in se uporabljajo za vse zaposlene, začel pripravljati tudi druge politike v zvezi z neodvisnostjo in procese odločanja v zvezi z izjavami o interesih;

11.    je seznanjen s trditvami organa, da je sprejel in začel izvajati pravilnik o navzkrižju interesov za redno in pogodbeno zaposlene delavce ter zunanje sodelavce; je seznanjen z informacijo organa, da so bili življenjepisi in izjave o interesih članov upravnega odbora in odbora nadzornikov ter izjave o interesih predsednika, izvršnega direktorja in najvišjih vodstvenih delavcev objavljeni na spletnem mestu organa; ugotavlja, da so izjave o interesih objavljene na spletnem mestu organa;

12.    pozdravlja dejstvo, da je odbor nadzornikov organa 3. februarja 2015 sprejel politiko o neodvisnosti in procesih odločanja, ter poziva organ, naj po pravočasni uvedbi te politike vodi redno evidenco o njenem izvajanju;

Notranje kontrole

13.    je seznanjen, da ima upravni odbor organa šest članov, ki jih izvoli odbor nadzornikov izmed svojih članov; ugotavlja tudi, da so bili člani upravnega odbora izvoljeni na seji odbora nadzornikov 1. julija 2013 v skladu z revidiranim pravilnikom odbora nadzornikov;

Notranja revizija

14.    je seznanjen, da je služba Komisije za notranjo revizijo v začetku leta 2013 izvedla omejen pregled izvajanja standardov notranje kontrole; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je med analizo tveganja odkrila nekatere postopke z zelo velikim pripadajočim tveganjem, ki jih ni mogoče revidirati v okviru revizijskega načrta, saj so bile kontrole ocenjene kot neobstoječe ali nezadostne;

15.    opozarja, da je služba za notranjo revizijo v poročilo vključila 14 priporočil, od katerih sta bili dve „zelo pomembni“; ugotavlja, da je organ sprejel akcijski načrt za področja, kjer je služba za notranjo revizijo priporočila izboljšave; prav tako ugotavlja, da bo služba za notranjo revizijo med naslednjo poglobljeno oceno tveganja pregledala popravljalne ukrepe za najbolj tvegana področja;

16.    je seznanjen, da je služba za notranjo revizijo leta 2013 pregledala dokumentacijo o izvajanju svojih prejšnjih priporočil; je seznanjen z njeno ugotovitvijo, da na dan 31. decembra 2013 ni bilo nerešenih kritičnih priporočil; ugotavlja, da je bilo v skladu z dokumentacijo eno izmed dveh zelo pomembnih priporočil službe za notranjo revizijo upoštevano in čaka na nadaljnje ukrepe, drugo pa je bilo odloženo glede na prvotni akcijski načrt;

17.    ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo v letu 2014 opravila drugi omejeni pregled upravljanja projektov IT organa in dala dve zelo pomembni in dve pomembni priporočili; je seznanjen z informacijo organa, da je pripravil podroben akcijski načrt z mejniki za izvedbo teh priporočil, katerega uresničljivost je potrdila tudi služba za notranjo revizijo;

Uspešnost

18.    je seznanjen, da organ tesno sodeluje z Evropskim organom za zavarovanja in poklicne pokojnine ter Evropskim organom za vrednostne papirje in trge pri vseh podpornih funkcijah, da bi zmanjšali upravne stroške, kjer je to le mogoče, ustvarili sinergije in izmenjevali primere najboljše prakse; se veseli nadaljnjih prizadevanj organa, da bi izboljšal sodelovanje z drugimi decentraliziranimi agencijami;

Druge pripombe

19.    opozarja, da je bil Parlament ključna gonilna sila pri prizadevanjih za vzpostavitev novega in celovitega evropskega sistema finančnega nadzora (ESFS) takoj po finančni krizi ter – v sklopu teh prizadevanj – pri ustanavljanju organa leta 2011;

20.    je seznanjen z ugotovitvijo Komisije iz nedavnega poročila o delovanju evropskih nadzornih organov in evropskega sistema finančnih nadzornih organov, da so ti kljub težavnim okoliščinam hitro vzpostavili dobro delujoče organizacije, ki so v splošnem zelo uspešno izvajale svoje raznolike naloge, hkrati pa se z omejenimi kadrovskimi viri soočale z vse večjimi zahtevami;

21.    poudarja, da je vloga organa pri spodbujanju skupne nadzorne ureditve na enotnem trgu bistvena za zagotavljanje bolje vključenega, učinkovitejšega in varnejšega bančnega sektorja v Uniji, saj prispeva h gospodarskemu okrevanju, ustvarjanju delovnih mest in rasti v Evropi, pa tudi k preprečevanju prihodnjih kriz v finančnem sektorju; poziva k usklajevanju organa z Evropsko centralno banko v njeni vlogi bančne nadzornice, da se prepreči podvajanje dela in kopičenje nepotrebnih zmogljivosti;

22.    je seznanjen s posebnim poročilom Računskega sodišča št. 5/2014 in pomanjkljivostmi, ki jih je odkrilo pri delovanju nove ureditve čezmejnega bančnega nadzora, oceni odpornosti evropskih bank in spodbujanju varstva potrošnikov; poziva organ, naj v zvezi s tistimi priporočili, ki niso naslovljena izključno na Komisijo ali sozakonodajalca, sprejme ustrezne ukrepe, da bi te pomanjkljivosti odpravil;

23.    je seznanjen z ugotovitvijo Računskega sodišča iz posebnega poročila št. 5/2014, da sredstva, ki jih je imel organ na voljo v zagonski fazi, niso zadostovala za uresničevanje njegovega poslanstva; ugotavlja, da je sistem ESFS še vedno v fazi vzpostavljanja, ter poudarja, da naloge, ki so bile organu že zaupane, in tudi prihodnje naloge, predvidene v sklopu potekajočega zakonodajnega dela, zahtevajo zadostne kadrovske in proračunske vire, da se omogoči visokokakovosten nadzor; poudarja, da je treba potrebo po združevanju dodatnih nalog in dodatnih sredstev vedno obravnavati zelo pozorno; vendar opozarja, da si je treba pred vsakim morebitnim povečanjem sredstev in/ali vzporedno z njim prizadevati za ustrezno racionalizacijo, kjer je to mogoče; opozarja, da ima organ pomembno vlogo pri usklajevanju in da mora tesno sodelovati z nacionalnimi nadzornimi organi, da se uresniči njegovo poslanstvo;

24.    poudarja, da so viri organa omejeni, zato se mora držati nalog, ki mu jih je naložil sozakonodajalec Unije; poudarja, da mora organ te naloge izvajati brez omejitev, pri tem pa ne sme širiti svojega mandata in mora ostati neodvisen; poudarja, da mora organ preveriti, ali je morda treba oblikovati smernice in priporočila;

25.    poudarja, da mora organ v celoti uporabiti svoja pooblastila na področju varstva potrošnikov, ki so mu podeljena v okviru obstoječega mandata; poudarja, da mora organ na tem področju tesneje sodelovati z drugimi evropskimi nadzornimi organi prek skupnega odbora;

26.    zaključuje, da mešana shema financiranja organa ni prožna, predstavlja veliko breme in morebiti ogroža njegovo neodvisnost; zato poziva Komisijo, naj oceni stanje in po potrebi do leta 2017 predlaga sistem financiranja za organ, ki bo temeljil le na uvedbi pristojbin, ki jih plačujejo udeleženci na trgu, oziroma bo združeval pristojbine udeležencev na trgu z osnovnim financiranjem iz ločene proračunske vrstice v splošnem proračunu Unije;

o

o   o

27.    sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v resoluciji z dne ... 2015(15) o uspešnosti, finančnem upravljanju in nadzoru agencij.

26.2.2015

MNENJE Odbora za ekonomske in monetarne zadeve

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2013

(2014/2120(DEC))

Pripravljavec mnenja: Markus Ferber

POBUDE

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.      opozarja, da je bil Evropski parlament ključna gonilna sila pri prizadevanjih za vzpostavitev novega in celovitega evropskega sistema finančnega nadzora (ESFS) takoj po finančni krizi ter – v sklopu teh prizadevanj – pri ustanavljanju Evropskega bančnega organa (EBA) leta 2011;

2.      je seznanjen z ugotovitvijo Komisije iz nedavnega poročila o delovanju evropskih nadzornih organov in evropskega sistema finančnih nadzornih organov, da so ti kljub težavnim okoliščinam hitro vzpostavili dobro delujoče organizacije, ki so v splošnem zelo uspešno izvajale svoje raznolike naloge, hkrati pa se z omejenimi kadrovskimi viri soočale z vse večjimi zahtevami;

3.      poudarja, da je vloga EBA pri spodbujanju skupne nadzorne ureditve na enotnem trgu bistvena za zagotavljanje bolje vključenega, učinkovitejšega in varnejšega bančnega sektorja v Uniji, saj prispeva h gospodarskemu okrevanju, ustvarjanju delovnih mest in rasti v Evropi, pa tudi k preprečevanju prihodnjih kriz v finančnem sektorju; poziva k usklajevanju z Evropsko centralno banko v njeni vlogi bančne nadzornice, da se prepreči podvajanje dela in kopičenje nepotrebnih zmogljivosti;

4.      ugotavlja, da so po mnenju Evropskega računskega sodišča transakcije EBA, povezane z letnimi računovodskimi izkazi za leto, ki se je končalo 31. decembra 2013, v vseh pomembnih vidikih zakonite in pravilne;

5.      je seznanjen s posebnim poročilom Računskega sodišča št. 2014/05 in pomanjkljivostmi, ki jih je odkrilo pri delovanju nove ureditve čezmejnega bančnega nadzora, oceni odpornosti evropskih bank in spodbujanju varstva potrošnikov; poziva EBA, naj v zvezi s tistimi priporočili, ki niso naslovljena izključno na Komisijo ali sozakonodajalca, sprejme ustrezne ukrepe, da bi te pomanjkljivosti odpravil;

6.      je seznanjen z ugotovitvami Računskega sodišča iz posebnega poročila št. 2014/05, da sredstva, ki jih je imel EBA na voljo v zagonski fazi, niso zadostovala za uresničevanje njegovega poslanstva; ugotavlja, da je sistem ESFS še vedno v fazi vzpostavljanja, in poudarja, da naloge, ki so bile organu EBA že zaupane, in tudi prihodnje naloge, predvidene v sklopu potekajočega zakonodajnega dela, zahtevajo zadostne kadrovske in proračunske vire, da se omogoči visokokakovosten nadzor; poudarja, da je treba potrebo po združevanju dodatnih nalog in dodatnih sredstev vedno obravnavati zelo pozorno; vendar poudarja, da bi si bilo treba pred vsakim morebitnim povečanjem sredstev in/ali vzporedno z njim prizadevati za primerno racionalizacijo, kjer je to mogoče; poudarja vlogo EBA pri usklajevanju in potrebo po tesnem sodelovanju z nacionalnimi nadzornimi organi, da se uresniči njegovo poslanstvo;

7.      poudarja, da so viri EBA omejeni, zato se mora držati nalog, ki mu jih je naložil sozakonodajalec Unije; poudarja, da mora te naloge izvajati brez omejitev, pri tem pa ne sme dejansko širiti svojega mandata in mora ostati neodvisen; poudarja, da mora EBA preveriti, ali je morda treba oblikovati smernice in priporočila;

8.      poudarja, da mora EBA v celoti uporabiti svoja pooblastila na področju varstva potrošnikov, ki so mu podeljena v okviru obstoječega mandata; poudarja, da mora na tem področju tesneje sodelovati z drugimi evropskimi nadzornimi organi prek skupnega odbora;

9.      zaključuje, da mešana shema financiranja organa EBA ni prožna, predstavlja veliko breme in morebiti ogroža njegovo neodvisnost; zato poziva Komisijo, naj oceni stanje in po potrebi do leta 2017 predlaga sistem financiranja, ki bo:

-     temeljil le na pristojbinah, ki jih plačujejo udeleženci na trgu, oziroma

-     združeval pristojbine udeležencev na trgu z osnovnim financiranjem iz posebne proračunske vrstice v splošnem proračunu Unije.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

24.2.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

46

11

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos), Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Patrick O’Flynn, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Sotirios Zarianopulos (Sotirios Zarianopoulos)

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Richard Corbett, Ashley Fox, Eva Kaili, Syed Kamall, Barbara Kappel, Thomas Mann, Siegfried Mureșan

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Gesine Meissner

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

23.3.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

21

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Julia Pitera, Miroslav Poche

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Laura Ferrara

(1)

UL C 442, 10.12.2014, str. 112.

(2)

UL C 442, 10.12.2014, str. 112.

(3)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(4)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(5)

UL L 331, 15.12.2010, str. 12.

(6)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(7)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(8)

UL C 442, 10.12.2014, str. 112.

(9)

UL C 442, 10.12.2014, str. 112.

(10)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(11)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(12)

UL L 331, 15.12.2010, str. 12.

(13)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(14)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(15)

Na ta dan sprejeta besedila, P8_TA-PROV(2015)0000.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov