Postup : 2014/2116(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0073/2015

Předložené texty :

A8-0073/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasování :

PV 29/04/2015 - 10.31
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0140

ZPRÁVA     
PDF 195kWORD 111k
30.3.2015
PE 539.706v02-00 A8-0073/2015

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2013

(2014/2116(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Ryszard Czarnecki

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2013

(2014/2116(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2013,

–       s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi agentury(1),

–       s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o absolutoriu, které má být uděleno agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (0530/2015 – C8-0054/2015),

–       s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3),

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES(5), zejména na článek 97 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6),

–       s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0073/2015),

1.      uděluje výkonnému řediteli Evropské agentury pro chemické látky absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2013;

2.      předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropské agentury pro chemické látky, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2013

(2014/2116(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2013,

–       s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2013, spolu s odpověďmi agentury(8),

–       s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(9) účtů a legalitě a správnosti uskutečněných operací na rozpočtový rok 2013 předkládané Účetním dvorem podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o absolutoriu, které má být uděleno agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (0530/2015 – C8-0054/2015),

–       s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(10),

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(11), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES(12), zejména na článek 97 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(13),

–       s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(14), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0073/2015),

1.      konstatuje, že roční účetní závěrka Evropské agentury pro chemické látky je uvedena v příloze ke zprávě Účetního dvora;

2.      schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2013;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropské agentury pro chemické látky, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2013

(2014/2116(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2013,

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0073/2015),

A.     vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropské agentury pro chemické látky konečný rozpočet agentury na rozpočtový rok 2013 činil 107 270 800 EUR,

B.     vzhledem k tomu, že agentura obdržela od Komise unijní dotace ve výši 7 632 000 EUR, předběžnou platbu ve výši 103 524 EUR z nástroje předvstupní pomoci a další příspěvky a finanční prostředky od Komise ve výši 920 900 EUR,

C.     vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2013 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka agentury je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné,

1.      konstatuje, že od roku 2012 dostala agentura za úkol řídit a provádět technické, vědecké a administrativní aspekty nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (tzv. nařízení BPR)(15) a podobné úkoly v souvislosti s dovozem a vývozem nebezpečných chemických látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 (tzv. nařízení PIC)(16);

Opatření v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2012

2.      na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že pokud jde o dvě připomínky učiněné ve zprávě Účetního dvora za rok 2011, jež byly označeny jako „probíhající“ ve zprávě Účetního dvora za rok 2012, bylo přijato jedno nápravné opatření, které je ve zprávě Účetního dvora označeno jako „dokončené“, a jedna připomínka je označena jako „není relevantní“; dále konstatuje, že pokud jde o dvě připomínky uvedené ve zprávě Účetního dvora za rok 2012, bylo přijato jedno nápravné opatření, takže jedna připomínka je nyní označena jako „dokončená“ a druhá jako „není relevantní“;

3.      bere na vědomí informaci agentury o tom, že:

a.  zavedla a v roce 2013 prováděla formální politiku správy dlouhodobého majetku; konstatuje, že Účetní dvůr považuje související doporučení ve své zprávě za dokončené;

b.  agentura na svých internetových stránkách zveřejnila životopisy a prohlášení o zájmech všech členů správní rady;

c.  informace o dopadech jejích činností na občany Unie je k dispozici na internetových stránkách agentury prostřednictvím různých nástrojů a zveřejňování strategických dokumentů, jako jsou obecné a hodnotící zprávy;

Rozpočtové a finanční řízení

4.      poznamenává, že u nařízení BPR jsou výdaje agentury související s biocidy částečně financovány poplatky, které platí podniky z chemického průmyslu, a částečně z dotace Unie, jak je uvedeno v článku 185 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002; poznamenává, že v roce 2013 byla většina výdajů z rozpočtu agentury financována z dotace Unie, protože agentura začala fakturovat své úkony subjektům žádajícím o registraci podle nařízení BPR až od 1. září 2013;

5.      kromě toho konstatuje, že agenturu podpořila Komise částkou 920 900 EUR, která byla kompenzací za neuskutečněný příjem, a dne 30. prosince 2013 obdržela mimořádný, jednorázový dobrovolný příspěvek ve výši 177 057 EUR od Norska (ten měl být použit na rozvoj služeb agentury v oblasti biocidů);

6.      poznamenává, že v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (tzv. nařízení REACH)(17) je agentura financována z poplatků průmyslových podniků za registraci chemických látek a z případné dotace Unie k vyrovnání rozpočtu podle článku 185 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002; mimoto poznamenává, že v roce 2013 byla agentura již třetí rok po sobě plně financována z příjmů z poplatků za své činnosti týkající se registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a činnosti v oblasti jejich klasifikace, označování a balení;

7.      konstatuje, že v souladu s nařízením PIC byly příslušné výdaje agentury v roce 2013 financovány z dotace ze souhrnného rozpočtu Unie;

8.      upozorňuje na to, že rozpočtové příjmy z poplatků získané v hotovosti činily 86 113 139 EUR; zdůrazňuje, že na činnosti podle nařízení BPR a PIC byla ze souhrnného rozpočtu Unie poskytnuta částka 7 632 000 EUR; poukazuje na to, že tato částka představuje 0,005 % celkového rozpočtu Unie;

9.      konstatuje, že sledování plnění rozpočtu během rozpočtového roku 2013 vyústilo v míru plnění rozpočtu dosahující 98,64 % a že míra plnění prostředků na platby činila 86,18 %; konstatuje, že míra plnění prostředků na platby se ve srovnání s předchozím rokem zvýšila o 3,28 %; na základě zprávy Účetního dvora dále konstatuje, že Účetní dvůr považuje míry plnění rozpočtu v hlavě I a II za uspokojivé;

Závazky a přenosy

10.    konstatuje se znepokojením, že objem prostředků přidělených na závazky, které byly přeneseny do roku 2014, byl vysoký v hlavě III, IV, V a V (provozní náklady), kde činil 46 %; na základě informací ze zprávy Účetního dvora však uznává, že tyto přesuny byly především důsledkem víceleté povahy plánovaných projektů v oblasti rozvoje IT, nákladů na překlady, které byly objednány, ale do konce roku nebyly doručeny, a hodnocení látek, u nichž byla regulační lhůta stanovena na únor 2014; vyzývá agenturu, aby i nadále věnovala pozornost výši přenosů v položkách operačních prostředků;

Postupy pro zadávání zakázek a pro přijímání zaměstnanců

11.    konstatuje, že ve zprávě Účetního dvora za rok 2013 se v souvislosti s kontrolovanými operacemi či dalšími zjištěními neobjevily žádné připomínky týkající se zadávacích řízení agentury; konstatuje, že ve zprávě Účetního dvora se nevyskytly žádné připomínky k postupům přijímání zaměstnanců agentury;

12.    poukazuje na to, že výdaje na zaměstnance se meziročně 2012–2013 zvýšily o 11 %; poukazuje dále na to, že ke konci roku 2013 bylo obsazeno 468 ze 503 pracovních míst a bylo zaměstnáno 95 smluvních zaměstnanců a vyslaných národních odborníků;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

13.    konstatuje, že agentura se řídila doporučeními zvláštní zprávy Účetního dvora č. 15/2012 o řešení konfliktu zájmů ve vybraných agenturách EU, a očekává, že je agentura bude důsledně uplatňovat;

14.    se znepokojením konstatuje, že agentura přiděluje registrační čísla – která jsou nutnou podmínkou umožňující nadále vyrábět nebo uvádět na trh určitou chemickou látku – na základě pouhé kontroly, zda má žádost všechny náležitosti; konstatuje, že však neodnímá registrační čísla ani v případě, že je zjištěno zjevné a trvalé nedodržování podmínek registrace;

15.    se znepokojením bere na vědomí vysoký počet případů registrace, ve kterých nejsou plněny příslušné podmínky, a skutečnost, že agentura se zdráhá veřejně označit společnosti, které nedodržují požadavky;

16.    je si vědom toho, že agentura má transparentní prohlášení o finančních zájmech, a vyzývá agenturu, aby neustále přezkoumávala své vnitřní postupy a dále zlepšovala své politiky s cílem zajistit nezávislost a transparentnost ve všech oblastech činnosti agentury včetně externích a dočasných zaměstnanců;

17.    bere na vědomí platformu agentury pro diskusi s nevládními organizacemi jako užitečné fórum k diskusi o aktuálních tématech, která zajímají občanskou společnost;

Provádění nařízení REACH

18.    bere na vědomí jmenování velvyslance pro malé a střední podniky, který hájí zájmy menších podniků externě i v rámci agentury; dále bere na vědomí, že prioritou agentury je poskytovat intenzivní podporu, aby byly malé a střední podniky schopny plnit požadavky, aniž by je to nepřiměřeně zatěžovalo;

19.    bere na vědomí kroky podniknuté za účelem zlepšení komunikace mezi agenturou a jejími příjemci; všímá si v tomto ohledu vývoje nástrojů IT, jako jsou často kladené otázky či technické pokyny, zveřejnění plánu před lhůtou pro registraci a podpory pro vnitrostátní asistenční služby; domnívá se, že agentura by se měla více snažit oslovit další uživatele produktů;

20.    bere se znepokojením na vědomí způsob, jakým agentura provádí proces povolování v rámci nařízení REACH, při němž se zaměřuje především na to, aby pomohla společnostem získat povolení k používání látek, které vyvolávají velké obavy, namísto aby ve stejné míře pomáhala společnostem s cílem podpořit nahrazování nejnebezpečnějších chemických látek a inovace tím, že se nahradí bezpečnějšími alternativami;

21.    se znepokojením konstatuje, že agentura dostatečně nerespektuje požadavky na důvěrnost v rámci žádostí o povolení;

Interní audit

22.    na základě obecné zprávy agentury konstatuje, že v roce 2013 provedl útvar interního auditu Komise (IAS) audit týkající se řízení výborů v Evropské agentuře pro chemické látky, jehož výsledkem bylo sedm doporučení, včetně jednoho, jež bylo označeno jako „velmi důležité“;

23.    konstatuje, že toto velmi důležité doporučení se týká revize toho, jak si agentura vykládá časový harmonogram pro dokončení stanovisek výboru pro posuzování rizik ohledně látek, jež jsou navrhovány pro harmonizovanou klasifikaci, označování a balení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008(18);

24.    bere na vědomí, že útvar interního auditu agentury provedl audity týkající se provádění kamerového dohledu v prostorách agentury, sekretariátu fóra a správy dokumentů a záznamů; potvrzuje, že akční plány byly vypracovány v reakci na doporučení těchto auditů;

25.    vítá skutečnost, že agentura provedla audit s cílem zvýšit efektivnost svých procesů v oblasti zadávacích řízení a řízení zakázek, z něhož vyplynula plánovaná opatření, která budou provedena v roce 2014;

Další poznámky

26.    s obavami bere na vědomí, že výkonný ředitel agentury vyjádřil výhradu ohledně svého prohlášení o věrohodnosti za rok 2013, jelikož mandát agentury neumožňuje kontroly či inspekce na vnitrostátní úrovni, a tudíž nelze potvrdit, že na trhu Unie obíhají pouze registrované či povolené látky a výrobky, za něž byl zaplacen poplatek agentuře;

27.    vítá příkladná opatření, která agentura přijala s ohledem na nákladově efektivní a ekologická řešení; vybízí agenturu, aby v těchto osvědčených postupech pokračovala;

28.    znovu žádá agenturu, aby ve své interní i externí komunikaci jasně uváděla, že dostává finanční prostředky ze souhrnného rozpočtu Unie (dotaci Unie), nikoli dotaci Komise nebo Společenství;

o

o   o

29.    pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které doprovázejí jeho rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne ... 2015(19) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

3.2.2015

STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2013

(2014/2116(DEC))

Navrhovatel: Giovanni La Via

NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.   připomíná, že Evropská agentura pro chemické látky (dále jen „agentura“) je konsolidovaným subjektem v souladu s článkem 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(20);

2.   konstatuje, že od roku 2012 dostala agentura za úkol řídit a provádět technické, vědecké a administrativní aspekty nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (tzv. nařízení BPR)(21) a podobné úkoly v souvislosti s dovozem a vývozem nebezpečných chemických látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 (tzv. nařízení PIC)(22);

3.   poznamenává, že u nařízení BPR jsou výdaje agentury související s biocidy částečně financovány poplatky, které platí podniky z chemického průmyslu, a částečně z dotace EU, jak je uvedeno v článku 185 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002; poznamenává, že v roce 2013 byla většina výdajů z rozpočtu agentury financována z dotace EU, protože agentura začala fakturovat své úkony subjektům žádajícím o registraci podle nařízení BPR až od 1. září 2013;

4.   kromě toho konstatuje, že agenturu podpořila Komise částkou 920 900 EUR, která byla kompenzací za neuskutečněný příjem, a dne 30. prosince 2013 obdržela mimořádný, jednorázový dobrovolný příspěvek ve výši 177 057 EUR od Norska (ten měl být použit na rozvoj služeb agentury v oblasti biocidů);

5.   poznamenává, že v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (tzv. nařízení REACH(23) je agentura financována z poplatků průmyslových podniků za registraci chemických látek a z případné dotace EU k vyrovnání rozpočtu podle článku 185 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002; mimoto poznamenává, že v roce 2013 byla agentura již třetí rok po sobě plně financována z příjmů z poplatků za své činnosti v rámci nařízení REACH a činnosti týkající se klasifikace, označování a balení látek;

6.   konstatuje, že v souladu s nařízením PIC byly příslušné výdaje agentury v roce 2013 financovány z dotace ze souhrnného rozpočtu Evropské unie;

7.   upozorňuje na to, že rozpočtové příjmy z poplatků získané v hotovosti činily 86 113 139 EUR; zdůrazňuje, že na činnosti související s biocidy a PIC byla ze souhrnného rozpočtu Evropské unie poskytnuta částka 7 632 000 EUR; poukazuje na to, že tato částka představuje 0,005 % celkového rozpočtu EU;

8.   znovu žádá agenturu, aby ve své interní i externí komunikaci jasně uváděla, že dostává finanční prostředky z rozpočtu EU (dotaci EU), nikoli dotaci Komise nebo Společenství;

9.   poukazuje na to, že výdaje na zaměstnance se meziročně 2012–2013 zvýšily o 11 %; poukazuje také na to, že ke konci roku 2013 bylo obsazeno 468 ze 503 pracovních míst a bylo zaměstnáno 95 smluvních zaměstnanců a vyslaných národních odborníků;

10. je si vědom toho, že agentura má transparentní prohlášení o finančních zájmech, a vyzývá agenturu, aby neustále přezkoumávala své vnitřní postupy a dále zlepšovala své politiky s cílem zajistit nezávislost a transparentnost ve všech oblastech činnosti agentury včetně externích a dočasných zaměstnanců;

11. vítá odhodlání agentury provést opatření v návaznosti na připomínky k předchozímu roku a bude i nadále věnovat pozornost tomu, aby se vyvarovala neodůvodněných přenosů prostředků;

12.  vítá skutečnost, že agentura provedla audit s cílem zvýšit efektivnost svých procesů v oblasti zadávacích řízení a řízení zakázek, z něhož vyplynula plánovaná opatření, která budou provedena v roce 2014;

13. vítá skutečnost, že Účetní dvůr považuje operace, na nichž se zakládá účetní závěrka agentury za rozpočtový rok 2013, ve všech významných ohledech za legální a správné;

14. na základě dostupných skutečností doporučuje, aby bylo výkonnému řediteli Evropské agentury pro chemické látky uděleno absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2013.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

29.1.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

59

3

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Herbert Dorfmann, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Nuno Melo, Marijana Petir, Julia Reid, Bart Staes, Kay Swinburne

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Clara Eugenia Aguilera García, Damian Drăghici

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.3.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

22

5

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Laura Ferrara

(1)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s 132.

(2)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s 132.

(3)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(6)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s 132.

(9)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s 132.

(10)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(13)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (Úř. věst .L 167, 27.6.2012, s. 1).

(16)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 60).

(17)

  Nařízení (ES) Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93 a nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).

(18)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).

(19)

   Přijaté texty, P8_TA-PROV(2015).

(20)

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1).

(21)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (Úř. věst .L 167, 27.6.2012, s. 1).

(22)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 60).

(23)

Nařízení (ES) Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93 a nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).

Právní upozornění - Ochrana soukromí