Procedure : 2014/2116(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0073/2015

Indgivne tekster :

A8-0073/2015

Forhandlinger :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Afstemninger :

PV 29/04/2015 - 10.31
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0140

BETÆNKNING     
PDF 181kWORD 88k
30.3.2015
PE 539.706v02-00 A8-0073/2015

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2013

(2014/2116(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Ryszard Czarnecki

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2013

(2014/2116(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2013,

–       der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2013 med agenturets svar(1),

–       der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(3),

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(4), særlig artikel 208,

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/ EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF(5), særlig artikel 97,

–       der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6),

–       der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(7), særlig artikel 108,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0073/2015),

1.      meddeler den administrerende direktør for Det Europæiske Kemikalieagentur decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2013;

2.      fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.      pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Det Europæiske Kemikalieagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2013

(2014/2116(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2013,

–       der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2013 med agenturets svar(8),

–       der henviser til Revisionsrettens erklæring(9) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(10),

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(11), særlig artikel 208,

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/ EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF(12), særlig artikel 97,

–       der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(13),

–       der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(14), særlig artikel 108,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0073/2015),

1.      noterer sig, at det endelige årsregnskab for Det Europæiske Kemikalieagentur ser ud som anført i bilaget til Revisionsrettens beretning;

2.      godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2013;

3.      pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Det Europæiske Kemikalieagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2013,

(2014/2116(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2013,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0073/2015),

A.     der henviser til, at Det Europæiske Kemikalieagenturs ("agenturet") endelige budget for regnskabsåret 2013 ifølge dets årsregnskab var på 107 270 800 EUR;

B.     der henviser til, at agenturet modtog EU-tilskud på 7 632 000 EUR fra Kommissionen, 103 524 EUR i forfinansiering fra førtiltrædelsesinstrumentet samt andre tilskud og finansiering fra Kommissionen på i alt 920 900 EUR;

C.     der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2013 (i det følgende benævnt "Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

1.      bemærker, at agenturet fra og med 2012 fik til opgave at forvalte og gennemføre tekniske, videnskabelige og administrative aspekter ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (forordningen om biocidholdige produkter)(15) samt tilsvarende opgaver i forbindelse med eksport og import af farlige kemikalier i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 (PIC-forordningen)(16);

Opfølgning på decharge for 2012

2.      noterer sig på baggrund af Revisionsrettens beretning, at der vedrørende to bemærkninger, der blev fremsat i Revisionsrettens beretning for 2011, og som var markeret som "i gang" i dens beretning for 2012, var truffet én korrigerende foranstaltning, og at denne nu i Revisionsrettens beretning er markeret som "afsluttet", mens den anden er markeret som "ikke relevant"; bemærker endvidere, at der er truffet en korrigerende foranstaltning for så vidt angår to bemærkninger, der blev fremsat i Revisionsrettens beretning for 2012, og at den ene nu er markeret som "afsluttet" og den anden som "ikke relevant";

3.      erfarer fra agenturet, at:

a.  der i 2013 er fastlagt og gennemført en formel politik om forvaltning af anlægsaktiver; bemærker, at Revisionsretten betragtede den tilhørende anbefaling i sin beretning som afsluttet

b.  agenturet har offentliggjort cv’er og interesseerklæringer for alle medlemmer af bestyrelsen på sin hjemmeside

c.  der findes oplysninger om virkningen af agenturets aktiviteter på EU-borgerne på agenturets websted via adskillige værktøjer og gennem offentliggørelsen af strategiske dokumenter såsom årsberetninger og vurderingsrapporter;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

4.      bemærker i denne forbindelse, at agenturets udgifter til biocidholdige produkter med hensyn til forordningen om biocidholdige produkter delvist finansieres via gebyrer, som betales af industrien, og delvist via et EU-tilskud som omtalt i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002; bemærker, at hovedparten af agenturets udgiftsbudget i 2013 blev finansieret via et EU-tilskud, da den fra 1. september 2013 begyndte faktureringen af registranter i henhold til forordningen om biocidholdige produkter;

5.      bemærker endvidere, at agenturet blev støttet med 920 900 EUR fra Kommissionen som kompensation for ikke-realiserede indtægter, og at det modtog et ekstraordinært, frivilligt engangsbidrag på 177 057 EUR fra Norge den 30. december 2013 (der skal bruges til udvikling af ydelser i forbindelse med biocidholdige produkter i agenturet);

6.      bemærker at agenturet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH-forordningen)(17) finansieres via gebyrer, som betales af industrien for registreringer af kemiske stoffer, og et eventuelt udlignende EU-tilskud som omtalt i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002; bemærker endvidere, at agenturet i 2013 for tredje år i træk fuldt ud blev finansieret via gebyrindtægter for registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier samt for klassificerings-, mærknings- og emballeringsaktiviteter;

7.      bemærker, at agenturets udgifter i overensstemmelse med PIC-forordningen i 2013 var finansieret med et tilskud fra Unionens almindelige budget;

8.      henleder opmærksomheden på, at budgetindtægterne fra gebyrer og afgifter i form af kontanter udgjorde 86 113 139 EUR; understreger, at der blev ydet et bidrag på 7 632 000 EUR fra Den Europæiske Unions almindelige budget til gennemførelsen af aktiviteter under forordningen om biocidholdige produkter og under PIC-forordningen; understreger, at det sidstnævnte beløb svarer til 0,005 % af Unionens samlede budget;

9.      bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2013 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 98,64 %, og at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 86,18 %; bemærker, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger steg med 3,28 % i forhold til det foregående år; noterer sig endvidere på grundlag af Revisionsretten beretning, at den betragter budgetgennemførelsesgraden for afsnit I og II som tilfredsstillende;

Forpligtelser og fremførsler

10.    noterer sig med bekymring, at niveauet for fremførte forpligtede bevillinger til 2014 under afsnit III, IV og V (aktionsudgifter) forsat var høj, nemlig 46 %; erfarer imidlertid fra Revisionsrettens beretning, at disse fremførsler primært skyldes, at en række store IT-udviklingsprojekter skulle gennemføres over flere år, at en række oversættelser ikke var leveret ved årets udgang samt stofvurderinger, for hvilke den lovbestemte frist var fastsat til februar 2014; opfordrer agenturet til fortsat at være opmærksom på niveauet af fremførsler i driftsafsnit;

Indkøbs- og ansættelsesprocedurer

11.    noterer sig, at hverken stikprøver af transaktioner eller andre revisionsresultater for 2013 har afstedkommet nogen bemærkninger til agenturets indkøbsprocedurer i Revisionsrettens beretning; noterer sig endvidere, at Revisionsretten ikke i sin beretning fremsatte bemærkninger vedrørende agenturets ansættelsesprocedurer;

12.    påpeger, at de personalerelaterede udgifter er steget med 11 % i perioden mellem 2012 og 2013; påpeger endvidere, at 468 af de 503 disponible stillinger er blevet besat, og at 95 kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter var ansat ved udgangen af 2013;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

13.    noterer sig, at agenturet fulgte anbefalingerne i Revisionsrettens særberetning nr. 15/2012 om håndteringen af interessekonflikter i udvalgte EU-agenturer og forventer, at agenturet følger disse stringent;

14.    bemærker med bekymring, at agenturet bevilger registreringsnumre – som er forudsætningen for at opnå tilladelse til at fortsætte fremstillingen eller markedsføringen af et kemisk stof – efter en simpel og automatiseret fuldstændighedskontrol; bemærker imidlertid, at det ikke trækker registreringsnumrene tilbage, selv når det er blevet konstateret, at der er tale om en tydelig og vedvarende manglende overholdelse af registreringsdossiererne;

15.    bemærker med bekymring det høje niveau af registreringsdossierer, som ikke opfylder kravene, og at agenturet undlader at nævne de virksomheder, som ikke overholder disse forpligtelser, ved navn;

16.    erkender, at agenturet har klare interesseerklæringer, og opfordrer agenturet til fortsat at revidere sine interne procedurer og yderligere forbedre sine politikker for at sikre uafhængighed og gennemsigtighed inden for alle agenturets arbejdsområder, der omfatter både eksternt og midlertidigt ansatte;

17.    noterer sig agenturets NGO-diskussionsplatform og anser denne for at være et nyttigt forum for drøftelse af aktuelle emner af interesse for civilsamfundet;

Gennemførelsen af REACH

18.    noterer sig udnævnelsen af en SMV-ambassadør, der skal forsvare de mindre virksomheders interesser eksternt og internt i agenturet; bemærker endvidere, at agenturet prioriterer at yde intensiv støtte, således at SMV’er vil kunne opfylde kravene, uden at dette udgør en uforholdsmæssig stor byrde for dem;

19.    bemærker de foranstaltninger, der er truffet med henblik på at forbedre kommunikationen mellem agenturet og dets støttemodtagere; bemærker i denne forbindelse udviklingen af IT-værktøjer, såsom ofte stillede spørgsmål (faq) eller teknisk vejledning samt offentliggørelsen af en køreplan for tiden op til fristen for registrering, samt støtte til nationale helpdeske; mener, at agenturet bør gøre en indsats for at skabe en bedre kontakt til brugerne i efterfølgende led;

20.    bemærker med bekymring, hvordan agenturet anvender godkendelsesproceduren som en del af REACH-forordningen med fokus på at hjælpe virksomheder med at opnå en godkendelse til at anvende særligt problematiske stoffer i stedet for i samme udstrækning at hjælpe virksomhederne med at fremme substitution af de farligste kemikalier og innovation ved at konvertere dem til sikrere alternativer;

21.    bemærker med bekymring, at agenturet ikke fortager en behørig vurdering af anmodninger om fortrolig behandling i forbindelse med ansøgninger om godkendelse;

Intern revision

22.    noterer sig på baggrund af agenturets årsberetning, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) i 2013 gennemførte en revision om udvalgsforvaltning i Det Europæiske Kemikalieagentur, der resulterede i syv anbefalinger, heraf en markeret som "meget vigtig";

23.    bemærker, at den meget vigtige anbefaling vedrører en evaluering af agenturets fortolkning af den tid, Udvalget for Risikovurdering har til at udarbejde sin udtalelse om stoffer, der foreslås til harmoniseret klassificering, mærkning og emballering i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008(18);

24.    bemærker, at agenturets interne revisionsfunktion gennemførte en kontrol af implementeringen af videoovervågning af agenturets lokaler samt af forummets sekretariat og af dokumentforvaltningen; konstaterer, at der er udarbejdet handlingsplaner på grundlag af IAS's og den interne revisionsfunktions anbefalinger;

25.    glæder sig over at agenturet har gennemført en revision med henblik på at øge effektiviteten i sine procedurer for indkøb- og kontraktforvaltning, som førte til foranstaltninger, der skal gennemføres i 2014;

Andre bemærkninger

26.    bemærker med bekymring, at agenturets administrerende direktør i sin forvaltningserklæring for 2013 tager forbehold ved at konstatere, at "idet agenturets mandat ikke omfatter kontroller og inspektioner på nationalt niveau, kan det derfor ikke bekræftes, at der på EU-markedet kun findes registrerede eller godkendte stoffer, for hvilke der er betalt gebyrer til agenturet";

27.    glæder sig over de forbilledlige foranstaltninger, som agenturet har iværksat for så vidt angår omkostningseffektive og miljøvenlige løsninger; tilskynder agenturet til at fortsætte den gode praksis;

28.    anmoder på ny agenturet om i sin interne og eksterne kommunikation at præcisere, at det modtager midler fra Unionens almindelige budget (EU-tilskud), i stedet for et tilskud fra Kommissionen eller Fællesskabet;

o

o   o

29.    henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af ... 2015(19) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

3.2.2015

UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelse af Det Europæiske Kemikalieagenturs budget for regnskabsåret 2013

(2014/2116(DEC))

Ordfører for udtalelse: Giovanni La Via

FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.      minder om, at Det Europæiske Kemikalieagentur (agenturet) er en konsolideret enhed i overensstemmelse med artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(20);

2.      bemærker, at agenturet fra og med 2012 fik til opgave at forvalte og gennemføre tekniske, videnskabelige og administrative aspekter ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (forordningen om biocidholdige produkter)(21) samt tilsvarende opgaver i forbindelse med eksport og import af farlige kemikalier i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 (PIC-forordningen)(22);

3.      bemærker i denne forbindelse, at agenturets udgifter til biocidholdige produkter med hensyn til forordningen om biocidholdige produkter delvist finansieres via gebyrer, som betales af industrien, og delvist via et EU-tilskud som omtalt i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002; bemærker, at hovedparten af agenturets udgiftsbudget i 2013 blev finansieret via et EU-tilskud, da den fra 1. september 2013 begyndte faktureringen af registranter i henhold til forordningen om biocidholdige produkter;

4.      bemærker endvidere, at agenturet blev støttet med 920 900 EUR af Kommissionen som kompensation for ikke-realiserede indtægter, og at det modtog et ekstraordinært, frivilligt engangsbidrag på 177 057 EUR fra Norge den 30. december 2013 (der skal bruges til udvikling af ydelser i forbindelse med biocidholdige produkter i agenturet);

5.      bemærker at agenturet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH-forordningen)(23) finansieres via gebyrer, som betales af industrien for registreringer af kemiske stoffer, og et eventuelt udlignende EU-tilskud som omtalt i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002; bemærker endvidere, at agenturet for tredje år i træk i 2013 fuldt ud blev finansieret via gebyrindtægter for sine REACH- og klassificerings-, mærknings- og emballeringsaktiviteter;

6.      bemærker, at agenturets udgifter i overensstemmelse med PIC-forordningen i 2013 var finansieret med et tilskud fra Unionens almindelige budget;

7.      henleder opmærksomheden på, at budgetindtægterne fra gebyrer og afgifter i form af kontanter udgjorde 86 113 139 EUR; understreger, at der blev ydet et bidrag på 7 632 000 EUR fra Unionens almindelige budget til gennemførelsen af biocid- og PIC-aktiviteterne; understreger, at det sidstnævnte beløb svarer til 0,005 % af Unionens samlede budget;

8.      anmoder på ny agenturet om i sin interne og eksterne kommunikation at præcisere, at det modtager midler, som er stillet til rådighed fra Unionens budget (EU-tilskud), i stedet for et tilskud fra Kommissionen eller Fællesskabet;

9.      påpeger, at de personalerelaterede udgifter er steget med 11 % i perioden mellem 2012 og 2013; påpeger også, at 468 af de 503 disponible stillinger er blevet besat, og at 95 kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter var ansat ved udgangen af 2013;

10.    erkender, at agenturet har klare interesseerklæringer, og opfordrer agenturet til fortsat at revidere sine interne procedurer og yderligere forbedre sine politikker for at sikre uafhængighed og gennemsigtighed inden for alle agenturets arbejdsområder, der omfatter både eksternt og midlertidigt ansatte;

11.    glæder sig over agenturets tilsagn om at følge op på tidligere års bemærkninger og fortsat være opmærksom på at undgå ikke-begrundede fremførsler;

12.    glæder sig over at agenturet har gennemført en revision for at øge effektiviteten i sine procedurer for indkøb- og kontraktforvaltning, som førte til foranstaltninger, der skal gennemføres i 2014;

13.    glæder sig over, at Revisionsretten anser de transaktioner, der ligger til grund for agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2013, for i alle væsentlige henseender at være lovlige og formelt rigtige;

14.    anbefaler på grundlag af de foreliggende oplysninger, at der meddeles decharge til den administrerende direktør for Det Europæiske Kemikalieagentur for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2013.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

29.1.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

59

3

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Herbert Dorfmann, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Nuno Melo, Marijana Petir, Julia Reid, Bart Staes, Kay Swinburne

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 200, stk. 2

Clara Eugenia Aguilera García, Damian Drăghici

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

23.3.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

22

5

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Laura Ferrara

(1)

EUT C 442 af 10.12.2014, s. 132.

(2)

EUT C 442 af 10.12.2014, s. 132.

(3)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(4)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(5)

EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.

(6)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(7)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(8)

EUT C 442 af 10.12.2014, s. 132.

(9)

EUT C 442 af 10.12.2014, s. 132.

(10)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(11)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(12)

EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.

(13)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(14)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(15)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1).

(16)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 af 4. juli 2012 om eksport og import af farlige kemikalier (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 60).

(17)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).

(18)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1).

(19)

Vedtagne tekster, P8_TA-PROV(2015).

(20)

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1).

(21)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1).

(22)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 af 4. juli 2012 om eksport og import af farlige kemikalier (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 60).

(23)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik