Menetlus : 2014/2116(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0073/2015

Esitatud tekstid :

A8-0073/2015

Arutelud :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hääletused :

PV 29/04/2015 - 10.31
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0140

RAPORT     
PDF 174kWORD 91k
30.3.2015
PE 539.706v02-00 A8-0073/2015

Euroopa Kemikaaliameti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2014/2116(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Ryszard Czarnecki

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Kemikaaliameti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2014/2116(DEC))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Euroopa Kemikaaliameti 2013. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–       võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Kemikaaliameti eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega(1),

–       võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(2), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–       võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–       võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(3),

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(4), eriti selle artiklit 208,

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ(5), eriti selle artiklit 97,

–       võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185(6),

–       võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(7), eriti selle artiklit 108,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–       võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0073/2015),

1.      annab heakskiidu Euroopa Kemikaaliameti tegevdirektori tegevusele ameti 2013. aasta eelarve täitmisel;

2.      esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Kemikaaliameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Kemikaaliameti 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2014/2116(DEC))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Euroopa Kemikaaliameti 2013. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–       võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Kemikaaliameti eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega(8),

–       võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(9), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–       võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–       võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(10),

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(11), eriti selle artiklit 208,

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ(12), eriti selle artiklit 97,

–       võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185(13),

–       võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(14), eriti selle artiklit 108,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–       võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0073/2015),

1.      märgib, et Euroopa Kemikaaliameti lõplik raamatupidamisaruanne vastab kontrollikoja aruande lisas esitatule;

2.      annab heakskiidu Euroopa Kemikaaliameti 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

3.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Kemikaaliameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Kemikaaliameti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2014/2116(DEC))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma otsust Euroopa Kemikaaliameti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–       võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0073/2015),

A.     arvestades, et finantsaruannete kohaselt oli Euroopa Kemikaaliameti (edaspidi „amet”) 2013. aasta lõplik eelarve 107 270 800 eurot;

B.     arvestades, et amet sai komisjonilt liidu toetust 7 632 000 eurot ja ühinemiseelse abi rahastamisvahendi ettemakseid 103 524 eurot, lisaks muud rahalist toetust komisjonilt 920 900 euro ulatuses;

C.     arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Kemikaaliameti 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta, et on leidnud piisavalt kinnitust ameti raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta;

1.      märgib, et ametile anti alates 2012. aastast Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012(15) (biotsiidide määrus) tehniliste, teaduslike ja haldusalaste aspektide juhtimise ja elluviimise ülesanne ning sarnased ülesanded ka seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 649/2012(16) (eelnevalt teatatud nõusoleku määrus) kohase ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordiga;

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

2.      võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et seoses kahe kommentaariga, mille kontrollikoda esitas 2011. aastat käsitlevas aruandes ja mille seisuks oli 2012. aastat käsitlevas aruandes märgitud „pooleli”, on võetud üks parandusmeede ning selle soovituse seisuks on nüüd kontrollikoja aruandes märgitud „lõpetatud”, kuid teise soovituse kohta on märgitud „ei kohaldata”; märgib lisaks seoses kahe kommentaariga, mille kontrollikoda esitas 2012. aastat käsitlevas aruandes, et ühe kommentaari suhtes on võetud parandusmeede ning selle seisuks on märgitud „lõpetatud”, kuid teise seisuks on märgitud „ei kohaldata”;

3.      võtab teadmiseks ameti esitatud teabe selle kohta, et

a.  põhivara haldamiseks kehtestati ja rakendati 2013. aastal ametlik poliitika; märgib, et kontrollikoda luges oma aruandes sellega seotud soovituse täidetuks;

b.  amet on avaldanud oma veebisaidil kõigi haldusnõukogu liikmete elulookirjeldused ja majanduslike huvide deklaratsioonid;

c.  teave ameti tegevuse mõju kohta liidu kodanikele on ameti veebisaidil esitatud mitmel viisil ning avaldatud on strateegilised dokumendid, nagu üldaruanded ja hindamisaruanded;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

4.      märgib, et biotsiidide määruse osas rahastatakse ameti biotsiididega seotud kulusid osaliselt tööstussektori makstavatest tasudest ja osaliselt liidu toetustest, nagu on osutatud määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185; märgib, et 2013. aastal rahastati suuremat osa ameti kulueelarvest liidu toetustest, sest biotsiidide määruse kohast arvete esitamist registreerijatele alustati alles 1. septembrist 2013;

5.      märgib lisaks, et amet sai 920 900 euro ulatuses toetust ka komisjonist (laekumata tulu kompenseerimiseks) ning et lisaks saadi 30. detsembril 2013. aastal 177 057 euro ulatuses erakorralist ja ühekordset vabatahtlikku toetust ka Norralt, tingimusel et see kulutatakse ameti biotsiididega seotud teenuste väljatöötamiseks;

6.      märgib, et vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (kemikaalimäärus REACH)(17) rahastatakse ametit tööstussektori poolt keemiliste ainete registreerimise eest makstavatest tasudest ja liidu võimalikust tasakaalustustoetusest, nagu on osutatud määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185; märgib lisaks, et 2013. aastal rahastati ametit kolmandat aastat järjest täielikult kemikaalide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise ning klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise eest saadavatest tasudest;

7.      märgib, et kooskõlas eelnevalt teatatud nõusoleku määrusega rahastati ameti kulusid 2013. aastal liidu üldeelarvest eraldatud toetusest;

8.      juhib tähelepanu sellele, et tasudest ja lõivudest laekunud tulu summa oli 86 113 139 eurot; toonitab, et biotsiidide määruse ja eelnevalt teatatud nõusoleku määruse kohase tegevuse elluviimiseks eraldati liidu üldeelarvest 7 632 000 euro suurune summa; juhib tähelepanu asjaolule, et see summa moodustab liidu üldeelarvest 0,005 %;

9.      märgib, et 2013. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste jõupingutuste tulemuseks oli eelarve täimise määr 98,64 % ja maksete assigneeringute täitmise määr oli 86,18 %; märgib, et maksete assigneeringute täitmise määr tõusis eelmise aastaga võrreldes 3,28 %; võtab ühtlasi kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et kontrollikoda peab I ja II jaotise osas eelarve täitmise määra rahuldavaks;

Kulukohustused ja järgmisse eelarveaastasse üle kantud assigneeringud

10.    võtab murega teadmiseks, et 2014. aasta eelarvesse üle kantud kulukohustustega seotud assigneeringute määr on endiselt kõrge – III, IV ja V jaotises (tegevuskulud) 46 %; võtab kontrollikoja aruande põhjal siiski teadmiseks, et assigneeringute ülekandmine tulenes peamiselt kavandatud IT arendusprojektide mitmeaastasest iseloomust, aasta lõpuks tellitud, kuid saamata jäänud tõlgete maksumusest ning ainete hindamisest, mille ettenähtud tähtaeg on 2014. aasta veebruar; kutsub ametit üles pidama jätkuvalt hoolikalt silmas ülekantud summade taset põhitegevusega seotud jaotistes;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

11.    märgib, et kontrollikoda ei esitanud oma aruandes 2013. aasta valimis olnud tehingute ega ka muude auditileidudega seoses ühtki kommentaari ameti hankemenetluste kohta; märgib, et ameti töölevõtmismenetluste kohta kontrollikoja aruandes kommentaare ei esitatud;

12.    juhib tähelepanu asjaolule, et ajavahemikul 2012–2013 on personaliga seotud kulud 11 % suurenenud; juhib lisaks tähelepanu sellele, et 2013. aasta lõpus oli 503 ametikohast täidetud 468 ning ametis töötas 95 lepingulist töötajat ja riikide lähetatud eksperti;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

13.    märgib, et amet on järginud kontrollikoja eriaruande nr 15/2012 soovitusi huvide konflikti haldamise kohta valitud Euroopa Liidu ametites ning loodab, et amet kohaldab neid rangelt;

14.    märgib murega, et amet annab registreerimisnumbreid (eeltingimus keemilise aine turuleviimiseks või tootmise jätkamise loa saamiseks) pärast lihtsat automaatset terviklikkuse kontrolli; märgib siiski, et amet ei tühista registreerimisnumbreid, isegi kui on tuvastatud registreerimistoimikute selge ja püsiv mittevastavus nõuetele;

15.    märgib murega, et nõuetel mittevastavaid toimikuid on palju ning et amet ei nimeta ega noomi ettevõtjaid, kes nõudeid ei täida;

16.    tunneb heameelt selle üle, et ameti majanduslike huvide deklaratsioonid on läbipaistvad, ja kutsub ametit üles sisemisi protsesse ka edaspidi läbi vaatama ja oma meetmeid parandama, et tagada sõltumatus ja läbipaistvus kõigis ameti töövaldkondades, mis hõlmavad nii koosseisuväliseid kui ka ajutisi töötajaid;

17.    märgib, et ameti aruteluplatvorm konsultatsioonideks valitsusväliste organisatsioonidega on kasulik foorum, kus arutada kodanikuühiskonnale huvipakkuvaid teemasid;

REACHi rakendamine

18.    võtab teadmiseks asjaolu, et ametisse on nimetatud väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) alaline esindaja, kes kaitseb väiksemate ettevõtjate huve nii ametisiseselt kui ka väljaspool seda; märgib ühtlasi, et ameti prioriteet on anda igakülgset toetust, et VKEd saaksid täita nõudmisi ilma, et see neid ebaproportsionaalselt koormaks;

19.    märgib, et on võetud meetmeid ameti ja abisaajate vahelise suhtlemise parandamiseks; märgib sellega seoses, et välja on töötatud sellised IT-vahendid nagu rubriik „Korduma kippuvad küsimused” ja tehnilised juhendid, avaldatud on registreerimistähtaja tegevuskava ja on abistatud riikide kasutajatoe osutajaid; leiab, et amet peaks järgmise tasandi kasutajatega rohkem suhtlema;

20.    juhib murega tähelepanu sellele, kuidas amet kohaldab REACHi määruse raames loa taotlemise protsessi, nimelt keskendub amet eelkõige sellele, et aidata ettevõtjatel saada luba väga ohtlike ainete kasutamiseks, selle asemel et samasuguse hoolega julgustada neid kõige ohtlikumaid aineid välja vahetama ja kasutama innovatsiooni, asendades need ohutumate alternatiividega;

21.    tõdeb murelikult, et amet ei hinda loa taotluste kontekstis piisavalt konfidentsiaalsuse nõudeid;

Siseaudit

22.    võtab ameti 2013. aasta üldaruande alusel teadmiseks, et komisjoni siseauditi talitus viis läbi Euroopa Kemikaaliameti komiteede juhtimise auditi (Committees Management in the European Chemicals Agency), mille käigus tehti seitse soovitust ja üks neist loeti väga oluliseks;

23.    märgib, et väga oluline soovitus puudutab seda, et läbi tuleb vaadata viis, kuidas amet tõlgendab ajakava, mis on ette nähtud riskihindamise komitee arvamuste koostamiseks ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1272/2008(18);

24.    võtab teadmiseks, et ameti siseauditi üksus viis läbi kinnitava avaldusega auditid videovalve rakendamise kohta ameti ruumides, foorumi sekretariaadi ning dokumendi- ja arhiivihalduse kohta; tõdeb, et vastuseks komisjoni siseaudititalituse ja ameti siseauditi üksuse soovitustele on välja töötatud tegevuskavad;

25.    peab kiiduväärseks, et amet viis oma hankelepingute haldamise korra tõhustamiseks läbi auditeerimise ning selle tulemuseks olid meetmed, mille rakendamine nähti ette 2014. aastaks;

Muud märkused

26.    võtab murega teadmiseks, et ameti tegevdirektor tegi 2013. aasta avalduses reservatsiooni, kuna ameti ülesannete hulka ei kuulu kontroll ega inspekteerimine riiklikul tasandil, ning seepärast ei ole võimalik anda kinnitust selle kohta, et Euroopa Liidu turul ringleksid üksnes registreeritud või autoriseeritud ained, mille eest on ametile tasu makstud;

27.    tunneb heameelt ameti võetud eeskujulike meetmete üle kulutõhusate ja keskkonnasõbralike lahendustega seoses; ergutab ametit seda head tava jätkama;

28.    palub veel kord, et amet annaks nii sise- kui ka välissuhtluses selget teavet selle kohta, et ametit rahastatakse liidu üldeelarvest (liidu toetusena), mitte komisjoni või ühenduse toetuse abil;

o

o   o

29.    viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma … 2015. aasta resolutsioonile(19) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

3.2.2015

KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Kemikaaliameti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2014/2116(DEC))

Arvamuse koostaja: Giovanni La Via

ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.      tuletab meelde, et Euroopa Kemikaaliamet (edaspidi „amet”) on konsolideeritud üksus nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002(20) artikli 185 tähenduses;

2.      märgib, et ametile anti alates 2012. aastast Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012(21) (biotsiidide määrus) tehniliste, teaduslike ja haldusalaste aspektide juhtimise ja elluviimise ülesanne ning sarnased ülesanded ka seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 649/2012(22) (eelnevalt teatatud nõusoleku määrus) kohase ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordiga;

3.      märgib, et biotsiidide määruse osas rahastatakse ameti biotsiididega seotud kulusid osaliselt tööstussektori makstavatest tasudest ja osaliselt liidu toetustest, nagu on osutatud määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185; märgib, et 2013. aastal rahastati suuremat osa ameti kulueelarvest liidu toetustest, sest biotsiidide määruse kohast arvete esitamist registreerijatele alustati alles 1. septembrist 2013;

4.      märgib lisaks, et amet sai 920 900 euro ulatuses toetust ka komisjonist (laekumata tulu kompenseerimiseks) ning et lisaks saadi 30. detsembril 2013. aastal 177 057 euro ulatuses erakorralist ja ühekordset vabatahtlikku toetust ka Norralt, tingimusel et see kulutatakse ameti biotsiididega seotud teenuste väljatöötamiseks;

5.      märgib, et vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1907/2006(23) (kemikaalimäärus REACH) rahastatakse ametit tööstussektori poolt keemiliste ainete registreerimise eest makstavatest tasudest ja liidu võimalikust tasakaalustustoetusest, nagu on osutatud määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185; märgib lisaks, et 2013. aastal rahastati ametit kolmandat aastat järjest täielikult kemikaalide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise ning klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise eest saadavatest tasudest;

6.      märgib, et kooskõlas eelnevalt teatatud nõusoleku määrusega rahastati ameti kulusid 2013. aastal liidu üldeelarvest eraldatud toetusest;

7.      juhib tähelepanu sellele, et tasudest ja lõivudest laekunud eelarvetulu summa oli 86 113 139 eurot; toonitab, et biotsiidide määruse ja eelnevalt teatatud nõusoleku määruse kohase tegevuse elluviimiseks eraldati liidu üldeelarvest 7 632 000 euro suurune summa; juhib tähelepanu asjaolule, et see summa moodustab liidu üldeelarvest 0,005 %;

8.      palub veel kord ametil anda nii sise- kui ka välissuhtluses selget teavet selle kohta, et ametit rahastatakse liidu eelarvest (liidu toetusena), mitte komisjoni ega ühenduse toetuse abil;

9.      juhib tähelepanu asjaolule, et ajavahemikul 2012–2013 on personaliga seotud kulud 11 % suurenenud; juhib samuti tähelepanu sellele, et 2013. aasta lõpus oli 503 ametikohast täidetud 468 ning ametis töötas 95 lepingulist töötajat ja riikide lähetatud eksperti;

10.    tunneb heameelt selle üle, et ameti majanduslike huvide deklaratsioonid on läbipaistvad, ja kutsub ametit üles sisemisi protsesse ka edaspidi läbi vaatama ja oma meetmeid parandama, et tagada sõltumatus ja läbipaistvus kõigis ameti töövaldkondades, mis hõlmavad nii koosseisuväliseid kui ka ajutisi töötajaid;

11.    peab kiiduväärseks, et amet võtab eelneva aasta märkuste suhtes järelmeetmeid ning pöörab jätkuvalt tähelepanu põhjendamatute ülekandmiste vältimisele;

12.    peab kiiduväärseks, et amet viis oma hankelepingute haldamise korra tõhustamiseks läbi auditeerimise ning selle tulemuseks olid meetmed, mille rakendamine nähti ette 2014. aastaks;

13.    väljendab heameelt tõsiasja üle, et kontrollikoja hinnangul on ameti 2013. aasta raamatupidamisaruande aluseks olevad tehingud kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed;

14.    soovitab olemasolevate andmete põhjal anda Euroopa Kemikaaliameti tegevdirektori tegevusele ameti 2013. aasta eelarve täitmisel heakskiidu.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

29.1.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

59

3

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Herbert Dorfmann, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Nuno Melo, Marijana Petir, Julia Reid, Bart Staes, Kay Swinburne

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Clara Eugenia Aguilera García, Damian Drăghici

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

23.3.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

22

5

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Laura Ferrara

(1)

ELT C 442, 10.12.2014, lk 132.

(2)

ELT C 442, 10.12.2014, lk 132.

(3)

EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(4)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(5)

ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.

(6)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(7)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(8)

ELT C 442, 10.12.2014, lk 132.

(9)

ELT C 442, 10.12.2014, lk 132.

(10)

EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(11)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(12)

ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.

(13)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(14)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(15)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrus (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist (ELT L 167, 27.6.2012, lk 1).

(16)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrus (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta (ELT L 201, 27.7.2012, lk 60).

(17)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1).

(18)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 (ELT L 353, 31.12.2008, lk 1).

(19)

   Vastuvõetud tekstid, P8_TA-PROV(2015).

(20)

Nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust (EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1).

(21)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrus (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist (ELT L 167, 27.6.2012, lk 1).

(22)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrus (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta (ELT L 201, 27.7.2012, lk 60).

(23)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika