Menettely : 2014/2116(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0073/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0073/2015

Keskustelut :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Äänestykset :

PV 29/04/2015 - 10.31
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0140

MIETINTÖ     
PDF 173kWORD 89k
30.3.2015
PE 539.706v02-00 A8-0073/2015

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kemikaaliviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013

(2014/2116(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Ryszard Czarnecki

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kemikaaliviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013

(2014/2116(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euroopan kemikaaliviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–       ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan kemikaaliviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä viraston vastaukset(1),

–       ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–       ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3),

–       ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(4) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–       ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006(5) ja erityisesti sen 97 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(6),

–       ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(7) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–       ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8‑0073/2015),

1.      myöntää Euroopan kemikaaliviraston pääjohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013;

2.      esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan kemikaaliviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan kemikaaliviraston varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisestä

(2014/2116(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euroopan kemikaaliviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–       ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan kemikaaliviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä viraston vastaukset(8),

–       ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(9) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–       ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(10),

–       ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(11) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–       ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006(12) ja erityisesti sen 97 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(13),

–       ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(14) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–       ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8‑0073/2015),

1.      toteaa, että Euroopan kemikaaliviraston tilinpäätöstiedot käyvät ilmi tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen liitteestä;

2.      hyväksyy Euroopan kemikaaliviraston varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisen;

3.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan kemikaaliviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kemikaaliviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013

(2014/2116(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kemikaaliviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–       ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8‑0073/2015),

A.     toteaa, että Euroopan kemikaaliviraston tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2013 oli 107 270 800 euroa;

B.     toteaa, että virasto sai unionin tukea 7 632 000 euroa komissiolta ja 103 524 euron ennakkomaksun liittymistä valmistelevasta tukivälineestä sekä muuta tukea ja rahoitusta komissiolta 920 900 euroa;

C.     ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan kemikaaliviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

1.      panee merkille, että vuodesta 2012 lähtien viraston tehtävänä on ollut vastata Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 528/2012(15) (BPR-asetus) liittyvien teknisten, tieteellisten ja hallinnollisten näkökohtien hallinnoinnista ja näitä näkökohtia koskevien toimien toteuttamisesta sekä samankaltaisista tehtävistä, jotka liittyvät vaarallisten kemikaalien vientiin ja tuontiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 649/2012(16) (PIC-asetus) mukaisesti;

Vuoden 2012 vastuuvapausmenettelyn seuranta

2.      toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan vuoden 2011 kertomuksessa esitettyjen kahden huomautuksen osalta, jotka vuoden 2012 kertomuksessa olivat ”kesken”, toteutettiin yksi korjaava toimi ja toinen huomautus on tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan ”toteutettu” ja toinen on ”ei relevantti”; toteaa myös, että vuoden 2012 kertomuksessa esitettyjen kahden huomautuksen osalta toteutettiin yksi korjaava toimi vastauksena edellisen vuoden huomautuksiin ja toinen huomautus on nyt ”toteutettu” ja toisen tilanne on ”ei relevantti”;

3.      panee viraston antamista tiedoista merkille, että

a.  vuonna 2013 laadittiin ja pantiin täytäntöön käyttöomaisuuden hallinnointia koskevat viralliset toimintaperiaatteet; toteaa, että tilintarkastustuomioistuin katsoi asiaan liittyvän suosituksen kertomuksessaan toteutetuksi;

b.  virasto on julkaissut hallintoneuvostonsa kaikkien jäsenten ansioluettelot ja etunäkökohtia koskevat ilmoitukset verkkosivustollaan;

c.  tiedot sen toiminnan vaikutuksesta unionin kansalaisiin ovat saatavina viraston verkkosivustolla monien välineiden ja strategisten asiakirjojen, kuten yleisten kertomusten ja arviointikertomusten, välityksellä;

Talousarvio- ja varainhallinto

4.      panee merkille BPR-asetuksen osalta, että biosidivalmisteisiin liittyvät viraston menot rahoitetaan osittain teollisuuden maksamilla maksuilla ja osittain asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitetulla unionin talousarviosta maksettavalla avustuksella; panee merkille, että vuonna 2013 suurin osa viraston menoista rahoitettiin unionin talousarviosta maksettavalla avustuksella, koska virasto ryhtyi laskuttamaan yrityksiä rekisteröinnistä BPR-asetuksen mukaisesti 1. syyskuuta 2013;

5.      panee lisäksi merkille, että komissio tuki virastoa 920 900 eurolla korvauksena toteutumattomista tuloista ja että 30. joulukuuta 2013 virasto sai Norjalta poikkeuksellisena ja kertaluontoisena vapaaehtoisena rahoitusosuutena (viraston biosidipalvelujen kehittämiseen) 177 057 euroa;

6.      panee merkille, että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006(17) (Reach-asetus), mukaisesti virasto saa rahoituksensa maksuista, joita teollisuus suorittaa kemiallisten aineiden rekisteröimisestä, sekä mahdollisesti unionin myöntämästä asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitetusta tasapainottavasta avustuksesta; panee lisäksi merkille, että vuonna 2013 virasto sai kolmantena peräkkäisenä vuonna koko rahoituksensa maksuista, joita perittiin kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista sekä luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta;

7.      panee merkille, että PIC-asetuksen mukaisesti viraston menot rahoitettiin vuonna 2013 unionin yleisestä talousarviosta saadulla avustuksella;

8.      kiinnittää huomiota siihen, että talousarvioon saatiin maksuista ja palkkioista käteismaksutuloja 86 113 139 euroa; korostaa, että BPR-asetuksen ja PIC-astuksen mukaisten toimien täytäntöönpanoa varten virasto sai unionin yleisestä talousarviosta 7 632 000 euroa; painottaa, että määrä oli 0,005 prosenttia unionin koko talousarviosta;

9.      panee merkille, että varainhoitovuonna 2013 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 98,64 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste 86,18 prosenttia; panee merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste nousi 3,28 prosenttia edellisvuoteen nähden; panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta lisäksi merkille, että se pitää viraston talousarvion toteutusastetta tyydyttävänä osastoissa 1 ja 2;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

10.    toteaa huolestuneena, että sidottuja määrärahoja siirrettiin edelleen suuri määrä vuodelle 2014, sillä määrärahoista siirrettiin 46 prosenttia osastoissa 3, 4 ja 5 (toimintamenot); panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta kuitenkin merkille, että tämä johtui lähinnä suunniteltujen tietotekniikan kehittämishankkeiden monivuotisuudesta, tilattuihin mutta ei vielä vuoden päättyessä saatuihin käännöksiin liittyvistä kuluista sekä ainearvioinneista, joiden lakisääteinen määräaika oli helmikuu 2014; kehottaa virastoa edelleen pitämään huolellisesti silmällä määrärahasiirtojen määrää toimintamenoja koskevissa osastoissa;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

11.    panee merkille, että vuodelta 2013 otokseen poimitut tapahtumat tai muut tarkastushavainnot eivät antaneet aihetta viraston hankintamenettelyjä koskeviin huomautuksiin tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa; toteaa lisäksi, että tilintarkastustuomioistuin ei esittänyt kertomuksessaan huomautuksia viraston palvelukseenottomenettelyistä;

12.    panee merkille, että henkilöstömenot kasvoivat 11 prosenttia vuodesta 2012 vuoteen 2013; panee lisäksi merkille, että vuoden 2013 lopussa 468 toimea yhteensä 503 toimesta oli täytetty ja että viraston palveluksessa oli 95 sopimussuhteista toimihenkilöä ja kansallista asiantuntijaa;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

13.    panee merkille, että virasto noudatti eturistiriitojen hallintaa tarkastetuissa EU:n virastoissa koskevassa tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa nro 15/2012 esitettyjä suosituksia, ja odottaa, että virasto soveltaa niitä tinkimättömästi;

14.    panee huolestuneena merkille, että virasto myöntää rekisteröintinumeroja (kemiallisen aineen valmistamisen tai markkinoille saattamisen jatkamisen ennakkoehto) yksinkertaisen automaattisen hakemuksen täydellisyyden tarkistuksen jälkeen; toteaa kuitenkin, että virasto ei peruuta rekisteröintinumeroja senkään jälkeen, kun rekisteröintihakemuksessa on havaittu selkeitä ja lukuisia puutteita;

15.    panee huolestuneena merkille vaatimusten vastaisten rekisteröintihakemusten suuren määrän ja sen, että virasto pidättäytyy nimeämästä ja paljastamasta yrityksiä, jotka toimivat vaatimusten vastaisesti;

16.    toteaa, että etunäkökohtia koskevat viraston ilmoitukset ovat avoimia, ja kehottaa virastoa jatkamaan sisäisten prosessiensa tarkistamista ja toimintatapojensa parantamista voidakseen varmistaa riippumattomuuden ja avoimuuden kaikilla toiminta-aloillaan sekä ulkoisen että tilapäisen henkilöstön osalta;

17.    panee merkille viraston kansalaisjärjestöjen kanssa käytävää keskustelua varten perustaman foorumin ja pitää sitä tarkoituksenmukaisena foorumina kansalaisyhteiskuntaa kiinnostavia ajankohtaisia kysymyksiä koskeville keskusteluille;

REACH-asetuksen täytäntöönpano

18.    panee merkille pienempien yritysten etuja virastossa ja sen ulkopuolella puolustavan pk-yrityslähettilään nimittämisen; toteaa myös, että viraston ensisijaisena tavoitteena on tarjota tehokasta tukea, jotta pk-yritykset kykenevät noudattamaan vaatimuksia niin, että niistä ei muodostu kohtuutonta taakkaa;

19.    panee merkille viraston ja sen edunsaajien välisen viestinnän parantamiseen tähtäävät toimet; panee tässä yhteydessä merkille usein kysyttyjen kysymysten ja teknisten ohjeiden kaltaisten tietoteknisten välineiden kehittämisen, rekisteröinnin määräaikaan valmistavan toimintasuunnitelman julkaisemisen sekä kansallisille tukipalveluille annetun tuen; katsoo, että viraston olisi tarjottava enemmän tukea jatkokäyttäjille;

20.    panee huolestuneena merkille tavan, jolla virasto soveltaa REACH-asetukseen sisältyvää lupaprosessia, kun se keskittyy ennen muuta tarjoamaan yrityksille apua erityistä huolta aiheuttavien aineiden käyttöluvan saamiseksi sen sijaan, että se ainakin samassa määrin auttaisi yrityksiä edistämällä vaarallisimpien kemikaalien korvaamista sekä niiden vaihtamisen turvallisempiin vaihtoehtoihin edellyttämää innovointia;

21.    panee huolestuneena merkille, että virasto ei arvioi asianmukaisesti lupahakemusten yhteydessä esitettyjä luottamuksellisuutta koskevia väitteitä; 

Sisäinen tarkastus

22.    panee viraston yleiskertomuksesta merkille, että komission sisäinen tarkastus (IAS) teki vuonna 2013 kemikaaliviraston komiteoiden hallinnointia koskevan tarkastuksen (”Committees Management in the European Chemicals Agency”) ja esitti sen perusteella virastolle seitsemän suositusta, joista yksi luokiteltiin erittäin tärkeäksi;

23.    panee merkille, että erittäin tärkeä suositus koski viraston päätöstä tarkistaa tulkintaansa siitä, missä määräajassa riskinarviointikomitean on saatava päätökseen lausuntonsa aineista, joille on ehdotettu yhdenmukaista luokittelua, merkintää ja pakkausta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008(18) mukaisesti;

24.    panee merkille, että viraston oma sisäinen tarkastus toimitti tarkastuslausumaan liittyviä tarkastuksia viraston tiloissa suoritettavan videovalvonnan täytäntöönpanosta, foorumin sihteeristöstä sekä asiakirjojen ja rekistereiden hallinnoimisesta; toteaa, että toimintasuunnitelmat on laadittu vastauksena IAS:n ja viraston oman sisäisen tarkastuksen antamiin suosituksiin;

25.    pitää myönteisenä, että tehostaakseen hankintasopimusten hallintaprosessiaan virasto toteutti tarkastuksen, jonka oli määrä johtaa vuonna 2014 jatkotoimiin;

Muita huomautuksia

26.    panee huolestuneena merkille, että viraston pääjohtaja on esittänyt vuoden 2013 tarkastuslausumaansa koskevan varauman, koska viraston toimivaltuuksiin ei kuulu kansallisen tason tarkastuksia eikä tarkastuksia paikan päällä, ja että näin ollen ei voitu vahvistaa, että unionin markkinoilla liikkuu ainoastaan rekisteröityjä tai hyväksyttyjä aineita ja tuotteita, joista on suoritettu maksu virastolle;

27.    suhtautuu myönteisesti viraston esimerkillisiin toimiin, jotka liittyvät kustannustehokkaisiin ja ympäristöystävällisiin ratkaisuihin; kannustaa virastoa jatkamaan tätä hyvää käytäntöä;

28.    pyytää jälleen virastoa selventämään sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässään, että se saa varoja unionin talousarviosta (unionin avustus) eikä komissiolta tai yhteisöltä;

o

o   o

29.    viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta ... 2015 antamaansa päätöslauselmaan(19).

3.2.2015

YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kemikaaliviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013

(2014/2116(DEC))

Valmistelija: Giovanni La Via

EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.      muistuttaa, että Euroopan kemikaalivirasto on neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(20) 185 artiklassa tarkoitettu yhteisöjen perustama elin;

2.      panee merkille, että vuodesta 2012 lähtien viraston tehtävänä on ollut vastata Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 528/2012 (BPR-asetus)(21) liittyvien teknisten, tieteellisten ja hallinnollisten näkökohtien hallinnoinnista ja näitä näkökohtia koskevien toimien toteuttamisesta sekä samankaltaisista tehtävistä, jotka liittyvät vaarallisten kemikaalien vientiin ja tuontiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 649/2012 (PIC-asetus)(22) mukaisesti;

3.      panee merkille BPR-asetuksen osalta, että biosidivalmisteisiin liittyvät viraston menot rahoitetaan osittain teollisuuden maksamilla maksuilla ja osittain asetuksen (EU, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitetulla unionin talousarviosta maksettavalla avustuksella; panee merkille, että vuonna 2013 suurin osa viraston menoista rahoitettiin unionin talousarviosta maksettavalla avustuksella, koska virasto ryhtyi laskuttamaan yrityksiä rekisteröinnistä BPR-asetuksen mukaisesti 1. syyskuuta 2013;

4.      panee lisäksi merkille, että komissio tuki virastoa 920 900 eurolla korvauksena toteutumattomista tuloista ja että 30. joulukuuta 2013 virasto sai Norjalta poikkeuksellisena ja kertaluontoisena vapaaehtoisena rahoitusosuutena (viraston biosidipalvelujen kehittämiseen) 177 057 euroa;

5.      panee merkille, että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (Reach-asetus)(23), mukaisesti virasto saa rahoituksensa maksuista, joita teollisuus suorittaa kemiallisten aineiden rekisteröimisestä, sekä mahdollisesti unionin myöntämästä asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitetusta tasapainottavasta avustuksesta; panee lisäksi merkille, että vuonna 2013 virasto sai kolmantena peräkkäisenä vuonna koko rahoituksensa maksuista, joita perittiin Reach-toimista sekä luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta;

6.      panee merkille, että PIC-asetuksen mukaisesti viraston menot rahoitettiin vuonna 2013 unionin yleisestä talousarviosta saadulla avustuksella;

7.      kiinnittää huomiota siihen, että talousarvioon saatiin maksuista ja palkkioista käteismaksutuloja 86 113 139 euroa; korostaa, että biosidi- ja PIC-toiminnan täytäntöönpanoa varten virasto sai unionin yleisestä talousarviosta 7 632 000 euroa; painottaa, että määrä oli 0,005 prosenttia unionin koko talousarviosta;

8.      pyytää jälleen virastoa selventämään sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässään, että se saa varoja unionin talousarviosta (unionin avustus) eikä komissiolta tai yhteisöltä;

9.      panee merkille, että henkilöstömenot kasvoivat 11 prosenttia vuodesta 2012 vuoteen 2013; panee lisäksi merkille, että vuoden 2013 lopussa 468 toimea yhteensä 503 toimesta oli täytetty ja että viraston palveluksessa oli 95 sopimussuhteista toimihenkilöä ja kansallista asiantuntijaa;

10.    toteaa, että etunäkökohtia koskevat viraston ilmoitukset ovat avoimia, ja kehottaa virastoa jatkamaan sisäisten prosessiensa tarkistamista ja toimintatapojensa parantamista voidakseen varmistaa riippumattomuuden ja avoimuuden kaikilla toiminta-aloillaan sekä ulkoisen että tilapäisen henkilöstön osalta;

11.    pitää myönteisenä, että virasto on sitoutunut edellisten vuosien huomautuksia koskeviin jatkotoimiin ja pyrkii edelleen huolellisesti välttämään mahdollisia perusteettomia määrärahasiirtoja varainhoitovuodelta toiselle;

12.    pitää myönteisenä, että tehostaakseen hankintasopimusten hallintaprosessiaan virasto toteutti tarkastuksen, jonka oli määrä johtaa vuonna 2014 jatkotoimiin;

13.    pitää myönteisenä, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan viraston varainhoitovuodelta 2013 annetun tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat olennaisilta osiltaan lailliset ja sääntöjenmukaiset;

14.    suosittelee käytettävissä olevien tietojen perusteella, että Euroopan kemikaaliviraston pääjohtajalle myönnetään vastuuvapaus viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

29.1.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

59

3

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Herbert Dorfmann, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Nuno Melo, Marijana Petir, Julia Reid, Bart Staes, Kay Swinburne

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Clara Eugenia Aguilera García, Damian Drăghici

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

23.3.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

22

5

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Laura Ferrara

(1)

EUVL C 442, 10.12.2014, s. 132.

(2)

EUVL C 442, 10.12.2014, s. 132.

(3)

EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

(6)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

EUVL C 442, 10.12.2014, s. 132.

(9)

EUVL C 442, 10.12.2014, s. 132.

(10)

EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

(13)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 528/2012, annettu 22. toukokuuta 2012, biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä (EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1).

(16)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 649/2012, annettu 4. heinäkuuta 2012, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 60).

(17)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18. päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).

(18)

   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16. joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta (EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1).

(19)

   Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2015).

(20)

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002, annettu 25. päivänä kesäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta (EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1).

(21)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 528/2012, annettu 22. päivänä toukokuuta 2012, biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä (EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1).

(22)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 649/2012, annettu 4. päivänä heinäkuuta 2012, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 60).

(23)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18. päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö