JELENTÉS az Európai Vegyianyag-ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

  30.3.2015 - (2014/2116(DEC))

  Költségvetési Ellenőrző Bizottság
  Előadó: Ryszard Czarnecki

  Eljárás : 2014/2116(DEC)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A8-0073/2015
  Előterjesztett szövegek :
  A8-0073/2015
  Elfogadott szövegek :

  1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

  az Európai Vegyianyag-ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

  (2014/2116(DEC))

  Az Európai Parlament,

  –       tekintettel az Európai Vegyianyag-ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

  –       tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Vegyianyag-ügynökség 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszaival együtt[1],

  –       tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára[2],

  –       tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8‑0054/2015),

  –       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

  –       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre[3],

  –       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre[4] és különösen annak 208. cikkére,

  –       tekintettel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre[5], és különösen annak 97. cikkére,

  –       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre[6],

  –       tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre[7], és különösen annak 108. cikkére,

  –       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

  –       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0073/2015),

  1.      mentesítést ad az Európai Vegyianyag-ügynökség ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

  2.      megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

  3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Vegyianyag-ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

  2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

  az Európai Vegyianyag-ügynökség 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról

  (2014/2116(DEC))

  Az Európai Parlament,

  –       tekintettel az Európai Vegyianyag-ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

  –       tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Vegyianyag-ügynökség 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszaival együtt[8],

  –       tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára[9],

  –       tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8‑0054/2015),

  –       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

  –       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre[10],

  –       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre[11] és különösen annak 208. cikkére,

  –       tekintettel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre[12], és különösen annak 97. cikkére,

  –       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre[13],

  –       tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre[14], és különösen annak 108. cikkére,

  –       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

  –       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0073/2015),

  1.      megállapítja, hogy az Európai Vegyianyag-ügynökség végleges éves beszámolója megegyezik a számvevőszéki jelentés mellékletében szereplővel;

  2.      jóváhagyja az Európai Vegyianyag-ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló elszámolása lezárását;

  3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Vegyianyag-ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

  3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

  az Európai Vegyianyag-ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

  (2014/2116(DEC))

  Az Európai Parlament,

  –       tekintettel az Európai Vegyianyag-ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

  –       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

  –       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0073/2015),

  A.     mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Vegyianyag-ügynökség (az ügynökség) 2013-as pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 107 270 800 EUR volt;

  B.     mivel az ügynökség 7 632 000 euró uniós támogatást kapott a Bizottságtól és 103 524 eurót kitevő előfinanszírozásban részesült az Előcsatlakozási Támogatási Eszközből, valamint 920 900 euró egyéb hozzájárulást és támogatást kapott a Bizottságtól;

  C.     mivel a Számvevőszék az Európai Vegyianyag-ügynökség 2013-as pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az ügynökség éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

  1.      megjegyzi, hogy 2012 óta az ügynökség feladatkörébe tartozik az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a BPR-rendelet)[15] technikai, tudományos és igazgatási vetületeinek kezelése és végrehajtása, valamint a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (a PIC-rendelettel)[16] kapcsolatban felmerülő hasonló feladatokat ellátása;

  A 2012. évi mentesítés nyomon követése

  2.      a számvevőszéki jelentés alapján megjegyzi, hogy a 2011-es számvevőszéki jelentésben megfogalmazott két megjegyzést illetően, amelyeket a 2012-es jelentés „folyamatban levő” minősítéssel látott el, kiigazító intézkedést hoztak, és jelenleg az egyik megjegyzést a számvevőszéki jelentés „végrehajtva” minősítéssel tünteti fel, míg a másik minősítése „nem alkalmazandó”; tudomásul veszi továbbá, hogy a Számvevőszék 2012-es jelentésében tett két megjegyzés alapján kiigazító intézkedésre került sor, így jelenleg ezek közül az egyik „végrehajtva”, a másik pedig „nem alkalmazandó” minősítéssel szerepel;

  3.      az ügynökség tájékoztatása alapján megállapítja, hogy:

  a.  2013-ban az ügynökség az állóeszköz-gazdálkodásra vonatkozó hivatalos politikát dolgozott ki és vezetett be; megjegyzi, hogy a Számvevőszék a jelentésében szereplő kapcsolódó ajánlást végrehajtottnak tüntette fel;

  b.  az ügynökség honlapján közzétette az igazgatótanács valamennyi tagjának önéletrajzát és érdekeltségi nyilatkozatát;

  c.  az ügynökség honlapján többféle eszköz, valamint olyan stratégiai dokumentumok közzététele révén mint az általános jelentések, illetve az értékelő jelentések információkat tesz közzé tevékenységének az uniós polgárokra gyakorolt hatásáról;

  Költségvetési és pénzgazdálkodás

  4.      rámutat, hogy az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 185. cikkében említetteknek megfelelően a biocid termékekről szóló rendelet keretében az ügynökségnél a biocid termékek kapcsán felmerülő kiadásokat részben az ipar által fizetett díjakból, részben pedig uniós hozzájárulásból finanszírozzák; tudomásul veszi, hogy 2013-ban az ügynökség költségvetésének jó részét uniós hozzájárulásból finanszírozták, mivel az ügynökség 2013. szeptember 1-jétől kezdte meg a BPR-rendelet keretében regisztrálóknak való számlázást;

  5.      megjegyzi továbbá, hogy az elmaradt jövedelem kompenzálására a Bizottság további, 920 900 euró összegű támogatást nyújtott az ügynökségnek, és hogy 2013. december 30-án Norvégia egyszeri, kivételes jellegű, 177 057 euró összegű önkéntes hozzájárulást folyósított az ügynökség részére (a biociddal kapcsolatos szolgáltatások fejlesztése érdekében);

  6.      rámutat, hogy az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a REACH-rendelet)[17] értelmében az ügynökséget az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 185. cikkében foglaltaknak megfelelően a vegyi anyagok regisztrációjáért az ipar által fizetett díjakból, és esetlegesen egy uniós kiegyenlítő hozzájárulásból finanszírozzák; megállapítja továbbá, hogy 2013 – egymás után – immár a harmadik olyan év volt, amelyben az ügynökség működését teljes mértékben a vegyi anyagok regisztrálásából, értékeléséből, engedélyezéséből és korlátozásából, valamint az osztályozási, címkézési és csomagolási műveletekből származó bevételek finanszírozták;

  7.      tudomásul veszi, hogy a PIC-rendeletnek megfelelően az ügynökség 2013. évi kiadásait az Európai Unió általános költségvetéséből folyósított hozzájárulás finanszírozta;

  8.      felhívja a figyelmet arra, hogy a díjakból és járulékokból származó bevételből befolyt pénzeszközök 86 113 139 eurót tettek ki; hangsúlyozza, hogy a BPR- és a PIC-rendelet szerinti tevékenységek végrehajtásához az Unió általános költségvetéséből 7 632 000 eurós összeget biztosítottak; rámutat, hogy ez az összeg a teljes uniós költségvetés 0,005%-át teszi ki;

  9.      megállapítja, hogy a 2013-as pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya 98,64%-os, a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya pedig 86,18%-os volt; megjegyzi, hogy az előző évhez képest a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 3,28%-kal nőtt; a számvevőszéki jelentés alapján tudomásul veszi továbbá, hogy a Számvevőszék megítélése szerint az I. és a II. cím költségvetés-végrehajtási aránya kielégítő volt;

  Kötelezettségvállalások és átvitelek

  10.    aggodalommal állapítja meg, hogy a lekötött előirányzatok 2014-re való átvitelének aránya a III., IV. és V. cím (Operatív kiadások) tekintetében továbbra is magas volt, és elérte a 46%-os szintet; a számvevőszéki jelentés alapján tudomásul veszi ugyanakkor, hogy ezek az átvitelek főként a tervezett informatikai fejlesztések többéves jellegéből, megrendelt, de az év végéig nem teljesített fordítások költségeiből, valamint vegyianyag-értékelésekből adódtak, amelyek jogszabályi határideje 2014. február volt; felszólítja az ügynökséget, hogy továbbra is fordítson figyelmet az operatív kiadásokhoz tartozó címek átviteleinek szintjére;

  Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

  11.    megállapítja, hogy 2013 vonatkozásában sem az ellenőrzési mintában szereplő tranzakciók, sem egyéb ellenőrzési megállapítások nyomán nem kerültek az ügynökség közbeszerzési eljárásaival kapcsolatos észrevételek a számvevőszéki jelentésbe; tudomásul veszi továbbá, hogy a Számvevőszék jelentésében nem tett megjegyzést az ügynökség munkaerő-felvételi eljárásaival kapcsolatban;

  12.    rámutat, hogy a személyzettel kapcsolatos költségek 11%-kal emelkedtek 2012 és 2013 között; rámutat továbbá arra, hogy 2013 végére a rendelkezésre álló 503 álláshelyből 468-at betöltöttek, és 95 szerződéses alkalmazottat és kirendelt nemzeti szakértőt foglalkoztattak;

  Az összeférhetetlenség megelőzése, illetve kezelése és az átláthatóság

  13.    megjegyzi, hogy az ügynökség követte a Számvevőszék kiválasztott uniós ügynökségekben az összeférhetetlenség kezeléséről szóló, 15/2012. sz. különjelentésében megfogalmazott ajánlásokat, és elvárja, hogy az ügynökség szigorúan alkalmazza azokat;

  14.    aggodalommal jegyzi meg, hogy az ügynökség egyszerű, automatizált teljességi ellenőrzést követően kiadja a regisztrációs számot – amely előfeltétele egyes vegyi anyagok előállítása vagy piaci forgalmazása folytatásához szükséges engedélynek; megjegyzi ugyanakkor, hogy az ügynökség nem vonja vissza a regisztrációs számot még abban az esetben sem, ha úgy találja, hogy nyilvánvalóan és tartósan nem tartották be a regisztrálási dokumentációkra vonatkozó követelményeket;

  15.    aggodalommal jegyzi meg, hogy magas a nem megfelelő regisztrálási dokumentációk száma, és hogy az ügynökség nem nevezi meg, illetve ítéli el nyilvánosan a szabályokat be nem tartó vállalkozásokat;

  16.    elismeri, hogy az ügynökség érdekeltségi nyilatkozatai átláthatóak, és felhívja az ügynökséget, hogy összes tevékenységi körének függetlensége és átláthatósága biztosítása érdekében folyamatosan ellenőrizze belső eljárásait és javítsa politikáit mind a külső, mind az ideiglenes személyzet vonatkozásában;

  17.    megjegyzi, hogy az ügynökség nem kormányzati szervezetekkel folytatott vitákra szolgáló vitafóruma hasznos fórum a civil társadalom érdeklődésére számot tartó aktuális ügyek megvitatásához;

  A REACH végrehajtása

  18.    tudomásul veszi egy kis- és középvállalati (kkv) képviselő kinevezését, aki a kisebb vállalkozások érdekeit képviseli az ügynökségen kívül és belül egyaránt; tudomásul veszi továbbá, hogy az ügynökség prioritása, hogy intenzív támogatást nyújtson annak érdekében, hogy a kkv-k anélkül legyenek képesek megfelelni a követelményeknek, hogy ez aránytalanul nagy terhet róna rájuk;

  19.    tudomásul veszi az annak érdekében hozott intézkedéseket, hogy javítsák az ügynökség és a kedvezményezettjei közötti kommunikációt; ezzel összefüggésben megjegyzi, hogy olyan informatikai eszközök kidolgozására került sor mint a gyakran feltett kérdések, illetve a technikai útmutató, ezenkívül a regisztrációs határidő felé közeledve közzétették a menetrendet, valamint támogatást nyújtottak a nemzeti ügyfélszolgálatok számára; úgy véli, hogy az ügynökségnek szorosabb kapcsolatot kellene fenntartania a termékek továbbfelhasználóival;

  20.    aggodalommal veszi tudomásul azt, ahogyan az ügynökség a REACH-rendelet részeként alkalmazandó engedélyezési eljárást alkalmazza, melynek során elsősorban arra összpontosít, hogy segítséget nyújtson a vállalkozásoknak a különösen veszélyes anyagok felhasználására vonatkozó engedély megszerzéséhez, ahelyett, hogy ugyanilyen mértékű segítséget nyújtana a számukra annak érdekében, hogy ösztönözze a legveszélyesebb vegyi anyagok helyettesítését és az arra irányuló innovációt, hogy felcseréljék őket biztonságosabb alternatívákra;

  21.    aggodalommal jegyzi meg, hogy az ügynökség az engedélyezési kérelmekkel összefüggésben nem értékeli megfelelően a bizalmas kezelés iránti kérelmeket;

  Belső ellenőrzés

  22.    az ügynökség általános jelentése alapján tudomásul veszi, hogy 2013-ban a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) „Bizottságok kezelése az Európai Vegyianyag-ügynökségen” címmel ellenőrzést végzett, amelynek eredményeként hét ajánlást fogalmazott meg, amelyek közül az egyik „nagyon fontos” minősítést kapott;

  23.    megjegyzi, hogy a „nagyon fontos” minősítést kapott ajánlás azon időkeret ügynökségi értelmezésének felülvizsgálatára vonatkozik, amely az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet[18] értelmében harmonizált osztályozásra, címkézésre és csomagolásra javasolt anyagok esetében a kockázatfelmérési bizottságok véleményének elkészítésére szolgál;

  24.    tudomásul veszi, hogy az ügynökség belső ellenőrzési részlege (IAC) megbízhatósági ellenőrzést végzett a videokamerás megfigyelési rendszer ügynökség területén való bevezetéséről, a fórum titkárságáról, valamint a dokumentum- és nyilvántartás-kezelésről; megállapítja, hogy a cselekvési terveket az IAS és az IAC ajánlásainak megfelelően dolgozták ki;

  25.    üdvözli, hogy a közbeszerzési szerződések irányítási folyamatainak hatékonyságnövelése érdekében az ügynökség ellenőrzést hajtott végre, amelynek eredményeként meghatározásra kerültek a 2014-ben végrehajtandó intézkedések;

  Egyéb megjegyzések

  26.    aggodalommal jegyzi meg, hogy az ügynökség ügyvezető igazgatója fenntartást fogalmazott meg a 2013-as évre vonatkozó megbízhatósági nyilatkozatát illetően, mivel az ügynökség megbízatása nem terjed ki tagállami szintű ellenőrzések, illetve helyszíni ellenőrzések végzésére, és ezért nem tudta megerősíteni, hogy az Unió piacán csak olyan regisztrált, illetve engedélyezett anyagokat és termékeket forgalmaztak, amelyekért díjat fizettek az ügynökségnek;

  27.    üdvözli az ügynökség által a költséghatékony és környezetbarát megoldások tekintetében hozott példaértékű intézkedéseket; buzdítja az ügynökséget, hogy folytassa ezt a helyes gyakorlatot;

  28.    kéri ismételten az ügynökséget, hogy belső és külső kommunikációiban tegye egyértelművé, hogy az Unió általános költségvetéséből (uniós támogatásból) gazdálkodik, nem pedig a Bizottságtól vagy a Közösségtől kapott támogatásból;

  o

  o   o

  29.    a mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2015. ...-i állásfoglalására[19].

  3.2.2015

  VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről

  a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

  az Európai Vegyianyag-ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

  (2014/2116(DEC))

  A vélemény előadója: Giovanni La Via

  JAVASLATOK

  A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

  1.      emlékeztet arra, hogy az Európai Vegyianyag-ügynökség (a továbbiakban: az ügynökség) az 1605/2002/EK, Euratom rendelet[20] 185. cikkével összhangban konszolidált szerv;

  2.      megjegyzi, hogy 2012 óta az ügynökség feladatkörébe tartozik az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet[21] (a BPR-rendelet) technikai, tudományos és igazgatási vetületeinek kezelése és végrehajtása, valamint a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel[22] (a PIC-rendelettel) kapcsolatban felmerülő hasonló feladatokat ellátása;

  3.      rámutat, hogy az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 185. cikkében említetteknek megfelelően a biocid termékekről szóló rendelet keretében az ügynökségnél a biocid termékek kapcsán felmerülő kiadásokat részben az ipar által fizetett díjakból, részben pedig uniós hozzájárulásból finanszírozzák; tudomásul veszi, hogy 2013-ban az ügynökség költségvetésének jó részét uniós hozzájárulásból finanszírozták, mivel az ügynökség 2013. szeptember 1-jétől kezdte meg a BPR-rendelet keretében regisztrálók kiszámlázását;

  4.      megjegyzi továbbá, hogy az elmaradt jövedelem kompenzálására a Bizottság további, 920 900 euró összegű támogatást nyújtott az ügynökségnek, és hogy 2013. december 30-án Norvégia egyszeri, kivételes jellegű, 177 057 euró összegű önkéntes hozzájárulást folyósított az ügynökség részére (a biociddal kapcsolatos szolgáltatások fejlesztése érdekében);

  5.      rámutat, hogy az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet[23] (a REACH-rendelet) értelmében az ügynökséget az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 185. cikkében foglaltaknak megfelelően a vegyi anyagok regisztrációjáért az ipar által fizetett díjakból, és esetlegesen egy uniós kiegyenlítő hozzájárulásból finanszírozzák; megállapítja továbbá, hogy 2013-ban – immár a harmadik egymást követő évben – az ügynökség működését teljes mértékben a REACH-ből, valamint az osztályozási, címkézési és csomagolási műveletekből származó bevételek finanszírozták;

  6.      tudomásul veszi, hogy a PIC-rendeletnek megfelelően az ügynökség 2013. évi kiadásait az Európai Unió általános költségvetéséből folyósított hozzájárulás finanszírozta;

  7.      felhívja a figyelmet arra, hogy a díjakból és járulékokból származó bevételből befolyt pénzeszközök 86 113 139 eurót tettek ki; hangsúlyozza, hogy a biociddal kapcsolatos és a PIC-tevékenységek végrehajtásához az Unió általános költségvetéséből 7 632 000 eurós összeget biztosítottak; rámutat, hogy ez az összeg a teljes uniós költségvetés 0,005%-át teszi ki;

  8.      kéri ismételten az ügynökséget, hogy belső és külső kommunikációiban tegye egyértelművé, hogy uniós költségvetésből (uniós támogatásból) gazdálkodik, nem pedig a Bizottságtól vagy a Közösségtől kapott támogatásból;

  9.      rámutat, hogy a személyzettel kapcsolatos költségek 11%-kal emelkedtek 2012 és 2013 között; rámutat továbbá arra, hogy 2013 végére a rendelkezésre álló 503 álláshelyből 468-et betöltöttek, és 95 szerződéses alkalmazottat és kirendelt nemzeti szakértőt foglalkoztattak;

  10.    tudomásul veszi, hogy az ügynökség érdekeltségi nyilatkozatai átláthatóak, és felhívja az ügynökséget, hogy összes tevékenységi körének függetlensége és átláthatósága biztosítása érdekében folyamatosan ellenőrizze belső eljárásait és javítsa politikáit mind a külső, mind az ideiglenes személyzet vonatkozásában;

  11.    üdvözli, hogy az ügynökség következetesen figyelembe veszi az előző évi észrevételeket, és hogy továbbra is törekszik az indokolatlan átvitelek elkerülésére;

  12.    üdvözli, hogy a közbeszerzési szerződések irányítási folyamatainak hatékonyságnövelése érdekében az ügynökség ellenőrzést hajtott végre, amelynek eredményeként meghatározásra kerültek a 2014-ben végrehajtandó intézkedések;

  13.    üdvözli, hogy a Számvevőszék az ügynökség 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója alapjául szolgáló tranzakciókat minden lényegi szempontból jogszerűnek és szabályszerűnek találja;

  14.    a rendelkezésre álló adatok alapján javasolja a mentesítés megadását az Európai Vegyianyag-ügynökség ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan.

  A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

  Az elfogadás dátuma

  29.1.2015

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  59

  3

  2

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok

  Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Herbert Dorfmann, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Nuno Melo, Marijana Petir, Julia Reid, Bart Staes, Kay Swinburne

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk, (2) bekezdés)

  Clara Eugenia Aguilera García, Damian Drăghici

  A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

  Az elfogadás dátuma

  23.3.2015

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  22

  5

  0

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok

  Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

  Laura Ferrara

  • [1]  HL C 442., 2014.12.10., 132. o.
  • [2]  HL C 442., 2014.12.10., 132. o.
  • [3]  HL L 248., 2002.9.16., 1.o.
  • [4]  HL L 298., 2012.10.26., 1.o.
  • [5]  HL L 396., 2006.12.30., 1. o.
  • [6]  HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
  • [7]  HL L 328., 2013.12.7., 42. o.
  • [8]  HL C 442., 2014.12.10., 132. o.
  • [9]  HL C 442., 2014.12.10., 132. o.
  • [10]  HL L 248., 2002.9.16., 1.o.
  • [11]  HL L 298., 2012.10.26., 1.o.
  • [12]  HL L 396., 2006.12.30., 1. o.
  • [13]  HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
  • [14]  HL L 328., 2013.12.7., 42. o.
  • [15]    A biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 167., 2012.6.27., 1. o.).
  • [16]    A veszélyes anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 201., 2012.7.27., 60. o.).
  • [17]    A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).
  • [18]  Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.).
  • [19]     Elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2015).
  • [20]  Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.).
  • [21]  A biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 167., 2012.6.27., 1. o.).
  • [22]  A veszélyes anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 201., 2012.7.27., 60. o.).
  • [23]  A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).