Procedūra : 2014/2116(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0073/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0073/2015

Debates :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsojumi :

PV 29/04/2015 - 10.31
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0140

ZIŅOJUMS     
PDF 197kWORD 113k
30.3.2015
PE 539.706v02-00 A8-0073/2015

par Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2116(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Ryszard Czarnecki

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2116(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–       ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras 2013. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildes(1),

–       ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(3),

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK(4), un jo īpaši tās 97. pantu,

–       ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–       ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A8-0073/2015),

1.      sniedz Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildi;

2.      izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.      uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras 2013. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2014/2116(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–       ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras 2013. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildes(7),

–       ņemot vērā deklarāciju(8) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(9),

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK(10), un jo īpaši tās 97. pantu,

–       ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(11),

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(12), un jo īpaši tās 108. pantu,

–       ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A8-0073/2015),

1.      konstatē, ka Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras gada galīgie pārskati ir tādi, kā norādīts Revīzijas palātas gada pārskata pielikumā;

2.      apstiprina Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras 2013. finanšu gada pārskatus;

3.      uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2116(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā lēmumu par Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–       ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A8-0073/2015),

A.     tā kā saskaņā ar Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras (turpmāk „Aģentūra”) finanšu pārskatiem tās 2013. gada galīgais budžets bija EUR 107 270 800;

B.     tā kā Aģentūra saņēma Savienības subsīdijas EUR 7 632 000 apmērā no Komisijas un priekšfinansējumu no Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta EUR 103 524 apmērā, kā arī citus maksājumus un finansējumu no Komisijas EUR 920 900 apmērā;

C.     tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras gada pārskatiem par 2013. finanšu gadu (turpmāk „Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

1.      norāda, ka no 2012. gada Aģentūrai tika dots uzdevums pārvaldīt un īstenot tehniskus, zinātniskus un administratīvus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 528/2012 (Biocīdu regulas)(13) aspektus, kā arī līdzīgus uzdevumus, kas saistīti ar bīstamu ķīmisku vielu eksportu un importu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) Nr. 649/2012 (PIC regulu)(14);

Saistībā ar 2012. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

2.      no Revīzijas palātas ziņojuma secina, ka ir veikts koriģējošais pasākums attiecībā uz vienu no diviem komentāriem, kas bija formulēti 2011. gada ziņojumā un attiecībā uz kuriem tās 2012. gada ziņojumā bija norādīts, ka pasākumu ieviešana ir sākta, savukārt tās jaunākajā ziņojumā ir norādīts, ka šis pasākums ir ieviests, bet attiecībā uz otru minēts, ka šāds pasākums uz Aģentūru neattiecas; turklāt atzīmē, ka ir veikts koriģējošais pasākums attiecībā uz vienu komentāru Revīzijas palātas 2012. gada ziņojumā un norādīts, ka šis pasākums ir ieviests, savukārt attiecībā uz otru minēts, ka šāds pasākums uz Aģentūru neattiecas;

3.      pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju konstatē, ka:

a.  2013. gadā tika izstrādāta un ieviesta oficiāla pamatlīdzekļu pārvaldības politika; ņem vērā Revīzijas palātas ziņojumā minēto, ka tā attiecīgo ieteikumu uzskata par ieviestu;

b.  Aģentūra savā tīmekļa vietnē ir publicējusi visu tās valdes locekļu dzīves aprakstus un interešu deklarācijas;

c.  informācija par Aģentūras darbību ietekmi uz Savienības iedzīvotājiem ir sniegta tās tīmekļa vietnē, izmantojot vairākus instrumentus, kā arī publicējot stratēģiskas nozīmes dokumentus, piemēram, pārskata ziņojumus un novērtējuma ziņojumus;

Budžets un finanšu pārvaldība

4.      norāda, ka atbilstoši Biocīdu regulai Aģentūras izdevumus saistībā ar biocīdiem finansē gan no nozares pārstāvju maksām, gan Savienības subsīdijas, kā norādīts Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 185. pantā; norāda, ka 2013. gadā lielāko daļu Aģentūras izdevumu budžeta finansēja no Savienības subsīdijas, jo rēķinus par Biocīdu regulā noteiktās reģistrācijas veikšanu tā sāka izsūtīt vien no 2013. gada 1. septembra;

5.      turklāt norāda, ka negūto ieņēmumu kompensēšanai Aģentūra saņēma EUR 920 900 lielu atbalstu no Komisijas, bet 2013. gada 30. decembrī izņēmuma kārtā vienreizēju brīvprātīgu ieguldījumu EUR 177 057 apmērā sniedza Norvēģija (paredzēts ar biocīdiem saistīto pakalpojumu attīstīšanai Aģentūrā);

6.      norāda, ka saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH regulu)(15) Aģentūru finansē no maksām par ķīmisko vielu reģistrāciju, kuras iekasē no nozares pārstāvjiem, un ar iespējamu līdzsvarojošu Savienības subsīdiju, kā minēts Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 185. pantā; tomēr norāda, ka 2013. gadā (trešo gadu pēc kārtas) Aģentūras finansējumu pilnībā veidoja ienākumi no maksām par ķīmisko vielu reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu, kā arī klasifikācijas, marķēšanas un iepakošanas darbībām;

7.      norāda, ka saskaņā ar PIC regulu Aģentūras izdevumi 2013. gadā tika finansēti no Savienības vispārējā budžeta subsīdijas;

8.      vērš uzmanību uz to, ka naudā saņemtie budžeta ieņēmumi no maksām un atlīdzībām bija EUR 86 113 139; uzsver, ka Biocīdu regulā un PIC regulā paredzēto darbību veikšanai no Savienības vispārējā budžeta tika piešķirti EUR 7 632 000; norāda, ka šī summa ir 0,005 % no Savienības kopējā budžeta;

9.      atzīmē, ka budžeta uzraudzības rezultātā 2013. finanšu gadā budžeta izpildes līmenis bija 98,64 % un maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 86,18 %; atzīmē, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis palielinājās par 3,28 % salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu; no Revīzijas palātas ziņojuma turklāt secina, ka tā budžeta izpildes līmeni I un II sadaļā uzskata par apmierinošu;

Saistības un pārnestās apropriācijas

10.    ar bažām norāda, ka uz 2014. gadu pārnesto saistību apropriāciju līmenis vēl arvien ir augsts, proti, 46 % III , IV un V sadaļā (darbības izdevumi); tomēr no Revīzijas palātas ziņojuma konstatē, ka tā galvenais iemesls ir plānoto IT attīstības projektu daudzgadība, kā arī pasūtīto, bet gada beigās vēl nesaņemto tulkojumu izmaksas un vielu izvērtējumi, kuriem reglamentētais termiņš bija 2014. gada februāris; aicina Aģentūru arī turpmāk pievērst uzmanību pārnesto apropriāciju līmenim darbības izdevumu sadaļās;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

11.    atzīmē, ka nedz pārbaudei atlasītie darījumi, nedz citi revīzijas konstatējumi par 2013. gadu Revīzijas palātas ikgadējā ziņojumā nav devuši iemeslu komentāriem par Aģentūras iepirkuma procedūrām; turklāt atzīmē, ka Revīzijas palātas ziņojumā nav komentāru arī attiecībā uz Aģentūras darbā pieņemšanas procedūrām;

12.    norāda, ka laikā no 2012. līdz 2013. gadam ar darbiniekiem saistītie izdevumi ir palielinājušies par 11 %; turklāt norāda, ka 2013. gada beigās bija aizpildītas 468 no pieejamām 503 štata vietām un tika nodarbināti 95 līgumdarbinieki un norīkotie valstu eksperti;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

13.    norāda, ka Aģentūra ņēma vērā ieteikumus Revīzijas palātas Īpašajā ziņojumā Nr. 15/2012 par interešu konflikta pārvaldību revīzijai atlasītajās ES aģentūrās, un cer, ka Aģentūra tos strikti piemēros;

14.    ar bažām konstatē, ka Aģentūra piešķir reģistrācijas numuru pēc vienkāršas automatizētas pieteikumu pilnīguma pārbaudes, taču šāda numura piešķiršana ir priekšnoteikums, lai ļautu turpināt ķīmiskas vielas ražošanu vai laišanu tirgū; turklāt norāda, ka Aģentūra neatsauc reģistrācijas numurus pat gadījumos, kad tiek konstatēta nepārprotama un pastāvīga reģistrācijas dokumentācijas neatbilstība;

15.    ar bažām konstatē, ka ir liels apjoms neatbilstošas reģistrācijas dokumentācijas, bet Aģentūra neatklāj un nenosoda šādas dokumentācijas iesniedzējus;

16.    atzīst, ka Aģentūras interešu deklarācijas ir pārredzamas un aicina Aģentūru pastāvīgi pārbaudīt visus iekšējos procesus un turpināt uzlabot politikas virzienus, lai nodrošinātu neatkarību un pārredzamību visās Aģentūras darbības jomās gan attiecībā uz ārējiem, gan pagaidu darbiniekiem;

17.    norāda, ka Aģentūras diskusiju platforma ar nevalstiskajām organizācijām ir noderīgs forums, lai apspriestu pilsonisko sabiedrību interesējošus jautājumus;

REACH īstenošana

18.    atzīmē to, ka iecelts amatā īpašs mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) vēstnieks, kurš ārējās un iekšējās attiecībās aizstāv mazāku uzņēmumu intereses Aģentūrā; turklāt atzīmē, ka Aģentūras prioritāte ir sniegt aktīvu atbalstu, lai MVU spētu ievērot prasības un tās šiem uzņēmumiem neradītu nesamērīgu slogu;

19.    ņem vērā veiktos pasākumus, lai uzlabotu saziņu starp Aģentūru un tās klientiem; šajā sakarā atzīmē IT rīku attīstību, piemēram, biežāk uzdoto jautājumu sadaļas ieviešanu un tehnisko vadlīniju publicēšanu, to, ka ir publicēts ceļvedis par darbībām, kas jāveic, tuvojoties reģistrācijas termiņam, un ka ir sniegts atbalsts valstu palīdzības dienestiem; uzskata, ka Aģentūrai vajadzētu censties veidot komunikāciju ar vēl vairāk pakārtoto lietotāju;

20.    ar bažām atzīmē veidu, kādā Aģentūra īsteno atļauju izsniegšanu kā daļu no REACH regulas uzdevumiem, proti, pirmām kārtām pievēršot uzmanību palīdzībai uzņēmumiem iegūt atļauju tādu vielu izmantošanai, kas rada ļoti lielas bažas, nevis tikpat lielā mērā palīdzot tiem veicināt visbīstamāko ķīmisko vielu aizvietošanu un sekmēt inovāciju, lai nomainītu šādas vielas pret drošākām alternatīvām;

21.    ar bažām atzīmē, ka pieteikumu apstiprināšanā Aģentūra nav pienācīgi ievērojusi konfidencialitātes prasību;

Iekšējā revīzija

22.    pēc iepazīšanās ar Aģentūras vispārējo pārskatu konstatē, ka 2013. gadā Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) veica revīziju par komiteju pārvaldību Eiropas Ķīmisko vielu aģentūrā, kā rezultātā tika sagatavoti septiņi ieteikumi, turklāt viens no tiem atzīts par ļoti svarīgu;

23.    atzīmē, ka ļoti svarīgajā ieteikumā prasīts pārskatīt to, kā Aģentūra interpretē grafiku, kādā jāsagatavo riska novērtēšanas komitejas atzinumi par tām vielām un maisījumiem, kuriem ierosināts veikt saskaņotu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1272/2008(16);

24.    ņem vērā, ka Aģentūras iekšējās revīzijas struktūra (IRS) veica ticamības revīzijas par videonovērošanu Aģentūras telpās, par foruma sekretariāta darbību un par dokumentu pārvaldību un lietvedību; konstatē, ka IAS un IRS ieteikumu izpildei ir sagatavoti rīcības plāni;

25.    atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra ir veikusi revīziju, lai palielinātu iepirkuma līgumu administrēšanas efektivitāti, un ka tās rezultātā tika noteikti 2014. gadā veicamie pasākumi;

Citi komentāri

26.    ar bažām atzīmē, ka Aģentūras izpilddirektors sniedzis atrunu attiecībā uz savu ticamības deklarāciju par 2013. gadu, jo Aģentūras pilnvaras neparedz kontroles vai pārbaudes valstu līmenī, un tāpēc nav iespējams apstiprināt, ka Savienības tirgū apritē tiešām ir tikai tās reģistrētās vai atļautās vielas un produkti, par kurām Aģentūrai samaksāta nodeva;

27.    atzinīgi vērtē Aģentūras veiktos paraugpasākumus attiecībā uz izmaksu ziņā efektīviem un videi draudzīgiem risinājumiem; mudina Aģentūru turpināt šo labo praksi;

28.    vēlreiz aicina Aģentūru gan iekšējā, gan ārējā komunikācijā skaidri norādīt, ka tā saņem līdzekļus no Savienības vispārējā budžeta (Savienības subsīdiju), nevis Komisijas vai Kopienas subsīdiju;

o

o   o

29.    attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2015. gada ... rezolūciju par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli(17).

3.2.2015

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejaS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2116(DEC))

Atzinuma sagatavotājs: Giovanni La Via

IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.      atgādina, ka Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (turpmāk „Aģentūra”) ir konsolidēta vienība saskaņā ar Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002(18) 185. pantu;

2.      norāda, ka no 2012. gada Aģentūrai ir dots uzdevums pārvaldīt un īstenot tehniskus, zinātniskus un administratīvus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 528/2012 (Biocīdu regulas)(19) aspektus, kā arī līdzīgus uzdevumus, kas saistīti ar bīstamu ķīmisku vielu eksportu un importu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) Nr. 649/2012 (Iepriekš norunātas piekrišanas (PIC) regulu)(20);

3.      norāda, ka saskaņā ar Biocīdu regulu Aģentūras ar biocīdiem saistītos izdevumus daļēji finansē no maksām, kuras iekasē no nozares pārstāvjiem, un daļēji — ar ES subsīdiju, kā norādīts Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 185. pantā; norāda, ka 2013. gadā lielāko daļu Aģentūras izdevumu budžeta sedza ar Savienības subsīdiju, jo rēķinus par Biocīdu regulā noteiktās reģistrācijas veikšanu tā sāka izsūtīt no 2013. gada 1. septembra;

4.      turklāt norāda, ka Komisija sniedza Aģentūrai EUR 920 900 lielu atbalstu, ar to kompensējot negūtos ieņēmumus, un ka 2013. gada 30. decembrī izņēmuma kārtā tika saņemts vienreizējs brīvprātīgs ieguldījums no Norvēģijas EUR 177 057 apmērā (paredzēts ar biocīdiem saistīto pakalpojumu attīstīšanai Aģentūrā);

5.      norāda, ka saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH regulu)(21) Aģentūru finansē no maksām par ķīmisko vielu reģistrāciju, kuras iekasē no nozares pārstāvjiem, un ar iespējamu līdzsvarojošu Savienības subsīdiju, kā norādīts Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 185. pantā; norāda arī to, ka 2013. gadā (trešo gadu pēc kārtas) Aģentūras finansējumu pilnībā veidoja ienākumi no maksām, kas iekasētas par REACH un klasifikācijas, marķēšanas un iepakošanas darbībām;

6.      norāda, ka saskaņā ar PIC regulu Aģentūras izdevumi 2013. gadā tika finansēti ar subsīdiju no Savienības vispārējā budžeta;

7.      vērš uzmanību uz to, ka skaidrā naudā saņemtie budžeta ieņēmumi no maksām un atlīdzībām bija EUR 86 113 139; uzsver, ka ar biocīdiem un PIC procedūru saistītu darbību veikšanai tika piešķirti EUR 7 632 000 no Savienības vispārējā budžeta; norāda, ka šī summa ir 0,005 % no kopējā Savienības budžeta;

8.      tomēr aicina Aģentūru gan iekšējā, gan ārējā komunikācijā skaidri norādīt, ka tā saņem Savienības budžeta līdzekļus (Savienības subsīdiju), nevis Komisijas vai Kopienas subsīdiju;

9.      norāda, ka laikā no 2012. līdz 2013. gadam ar darbiniekiem saistītie izdevumi ir palielinājušies par 11 %; norāda arī to, ka 2013. gada beigās no pieejamām 503 štata vietām aizpildītas bija 468 un tika nodarbināti 95 līgumdarbinieki un norīkoti valsts eksperti;

10.    atzīst, ka Aģentūras interešu deklarācijas ir pārredzamas, un aicina Aģentūru pastāvīgi pārbaudīt tās iekšējos procesus un turpināt uzlabot politiku, lai nodrošinātu neatkarību un pārredzamību visās Aģentūras darbības jomās gan attiecībā uz ārējiem, gan pagaidu darbiniekiem;

11.    atzinīgi vērtē Aģentūras apņemšanos veikt pasākumus saistībā ar iepriekšējā gadā saņemtajiem komentāriem un turpināt pievērst uzmanību tam, lai netiktu veiktas nepamatotas apropriāciju pārnešanas darbības;

12.    atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra ir veikusi revīziju, lai palielinātu efektivitāti iepirkuma līgumu administrēšanas procesā, un tās rezultātā tika izstrādāti 2014. gadā veicami pasākumi;

13.    atzinīgi vērtē to, ka Revīzijas palāta uzskata Aģentūras 2013. finanšu gada pārskatiem pakārtotos darījumus par likumīgiem un pareiziem visos būtiskajos aspektos;

14.    pamatojoties uz pieejamo informāciju, iesaka sniegt Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildi.

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

29.1.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

59

3

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Herbert Dorfmann, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Nuno Melo, Marijana Petir, Julia Reid, Bart Staes, Kay Swinburne

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Clara Eugenia Aguilera García, Damian Drăghici

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

23.3.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

22

5

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laura Ferrara

(1)

OV C 442, 10.12.2014., 132. lpp.

(2)

OV C 442, 10.12.2014., 132. lpp.

(3)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(4)

OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.

(5)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(6)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(7)

OV C 442, 10.12.2014., 132. lpp.

(8)

OV C 442, 10.12.2014., 132. lpp.

(9)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(10)

OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.

(11)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(12)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(13)

  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regula (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.).

(14)

  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regula (ES) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu (OV L 201, 27.7.2012., 60. lpp.).

(15)

  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.).

(16)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.).

(17)

   Pieņemtie teksti, P8_TA-PROV(2015).

(18)

Padomes 2002. gada 25. jūnija Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.).

(19)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regula (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.).

(20)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regula (ES) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu (OV L 201, 27.7.2012., 60. lpp.).

(21)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika