Procedura : 2014/2116(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0073/2015

Teksty złożone :

A8-0073/2015

Debaty :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Głosowanie :

PV 29/04/2015 - 10.31
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0140

SPRAWOZDANIE     
PDF 200kWORD 122k
30.3.2015
PE 539.706v02-00 A8-0073/2015

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2013

(2014/2116(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2013

(2014/2116(DEC))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2013,

–       uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2013 wraz z odpowiedziami Agencji(1),

–       uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając zalecenie Rady z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3),

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(4), w szczególności jego art. 208,

–       uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE(5), w szczególności jego art. 97,

–       uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(6),

–       uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w  sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(7), w szczególności jego art. 108,

–       uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0073/2015),

1.      udziela dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Chemikaliów absolutorium z wykonania budżetu Agencji na rok budżetowy 2013;

2.      przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Chemikaliów, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2013

(2014/2116(DEC))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2013,

–       uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2013 wraz z odpowiedziami Agencji(8),

–       uwzględniając poświadczenie wiarygodności(9) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając zalecenie Rady z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(10),

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(11), w szczególności jego art. 208,

–       uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE(12), w szczególności jego art. 97,

–       uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(13),

–       uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(14), w szczególności jego art. 108,

–       uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0073/2015),

1.      stwierdza, że ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Chemikaliów jest przedstawione w załączniku do sprawozdania Trybunału Obrachunkowego;

2.      zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2013;

3.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Chemikaliów, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2013

(2014/2116(DEC))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2013,

–       uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0073/2015),

A.     mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Europejskiej Agencji Chemikaliów (zwanej dalej „Agencją”) jej ostateczny budżet na rok budżetowy 2013 wynosił 107 270 800 EUR;

B.     mając na uwadze, że Agencja otrzymała unijne dotacje od Komisji (7 632 000 EUR) oraz płatności zaliczkowe z Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (103 524 EUR), a także inne wkłady i środki od Komisji w wysokości 920 900 EUR;

C.     mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2013 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Agencji jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

1.      zauważa, że w 2012 r. Agencji powierzono zadanie zarządzania technicznymi, naukowymi i administracyjnymi aspektami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (rozporządzenia BPR)(15) oraz podobne zadania związane z przywozem i wywozem niebezpiecznych chemikaliów na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 (rozporządzenia PIC)(16);

Działania podjęte w następstwie udzielenia absolutorium za rok 2012

2.      na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa, że w stosunku do dwóch uwag zawartych w sprawozdaniu Trybunału za 2011 r. i oznaczonych jako „w trakcie realizacji” w sprawozdaniu Trybunału za 2012 r. podjęto jedno działanie naprawcze, które oznaczono teraz w sprawozdaniu Trybunału jako „zrealizowane”, podczas gdy przy jednej uwadze widnieje adnotacja „nie dotyczy”; zwraca ponadto uwagę, że w odniesieniu do dwóch uwag poczynionych przez Trybunał w sprawozdaniu za rok 2012 podjęto w odpowiedzi jedno działanie naprawcze i przy uwadze tej widnieje teraz adnotacja „zrealizowane”, natomiast przy drugiej widnieje adnotacja „nie dotyczy”;

3.      stwierdza na podstawie informacji od Agencji, że:

a.  w 2013 r. opracowano i wdrożono oficjalną politykę zarządzania aktywami trwałymi; zauważa, że Trybunał uznał odnośne zalecenie ze swojego sprawozdania za wdrożone;

b.  Agencja opublikowała życiorysy i deklaracje o braku konfliktu interesów wszystkich członków Zarządu na swojej stronie internetowej;

c.  informacje o wpływie działalności Agencji na obywateli Unii znajdują się na jej stronie internetowej, gdzie są udostępniane za pośrednictwem wielu różnych narzędzi i w postaci publikacji strategicznych dokumentów, takich jak sprawozdania ogólne czy sprawozdania z oceny;

Zarządzanie budżetem i finansami

4.      zauważa, że w myśl rozporządzenia BPR wydatki Agencji związane z produktami biobójczymi są częściowo finansowane z opłat uiszczanych przez przedsiębiorstwa, a częściowo z dotacji Unii, zgodnie z tym, o czym mowa w art. 185 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002; zauważa, że w 2013 r. większość wydatków Agencji została sfinansowana z dotacji Unii, ponieważ Agencja rozpoczęła wystawianie rachunków podmiotom rejestrującym na mocy rozporządzenia BPR od dnia 1 września 2013 r.;

5.      zauważa ponadto, że Komisja wsparła Agencję kwotą 920 900 EUR będącą rekompensatą za nieuzyskany dochód oraz że dnia 30 grudnia 2013 r. Norwegia dokonała wyjątkowego i jednorazowego dobrowolnego wkładu w kwocie 177 057 EUR (do wykorzystania na cele rozwoju usług w zakresie produktów biobójczych w ramach Agencji);

6.      zauważa, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 (rozporządzeniem REACH)(17) wydatki Agencji są finansowane z opłat uiszczanych przez przedsiębiorstwa z tytułu rejestracji chemikaliów oraz z ewentualnej dotacji wyrównawczej Unii, zgodnie z tym, o czym mowa w art. 185 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002; zauważa ponadto, że w 2013 r. – trzecim roku z kolei – wydatki Agencji zostały całkowicie sfinansowane z dochodów uzyskanych z opłat uiszczanych z tytułu działań dotyczących rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów, a także klasyfikacji, oznakowania i pakowania;

7.      zauważa, że zgodnie z rozporządzeniem PIC wydatki Agencji zostały w 2013 r. sfinansowane z dotacji z ogólnego budżetu Unii;

8.      zwraca uwagę na fakt, że dochody budżetowe z opłat i należności w postaci otrzymanych środków pieniężnych wyniosły 86 113 139 EUR; zauważa, że na realizację działań na mocy rozporządzenia BPR i rozporządzenia PIC została przeznaczona z ogólnego budżetu Unii kwota 7 632 000 EUR; zwraca uwagę, że kwota ta stanowi 0,005% całkowitego budżetu Unii;

9.      zwraca uwagę, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2013 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 98,64%, natomiast wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 86,18%; odnotowuje, że wskaźnik wykonania środków na płatności wzrósł o 3,28% w porównaniu do poprzedniego roku; na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa ponadto, że Trybunał uważa wskaźniki wykonania budżetu w tytułach I i II za zadowalające;

Zobowiązania i przeniesienia

10.    odnotowuje z zaniepokojeniem, że poziom przeniesionych na 2014 r. środków, na które zaciągnięto zobowiązania, pozostaje wysoki i wynosi 46% w tytułach III, IV i V (wydatki operacyjne); na podstawie sprawozdania Trybunału stwierdza jednak, że te przeniesienia wynikały głównie z wieloletniego charakteru planowych projektów informatycznych, z kosztów tłumaczeń, które zostały zlecone, lecz nie zostały jeszcze wykonane na koniec roku, oraz z ocen substancji, w przypadku których termin oceny rocznej przypada w lutym 2014 r.; wzywa Agencję do dalszego uważnego obserwowania poziomu przeniesień w tytułach operacyjnych;

Postępowania o udzielenie zamówienia i procedury naboru pracowników

11.    zauważa, że w odniesieniu do 2013 r. ani wybrane do kontroli transakcje, ani inne ustalenia kontroli nie dały podstaw do sformułowania przez Trybunał Obrachunkowy w jego sprawozdaniu jakichkolwiek uwag dotyczących prowadzonych przez Agencję postępowań o udzielenie zamówienia; zauważa ponadto, że w swoim sprawozdaniu Trybunał Obrachunkowy nie zawarł uwag dotyczących procedur naboru pracowników Agencji;

12.    zwraca uwagę, że wydatki kadrowe wzrosły między 2012 a 2013 r. o 11%; podkreśla ponadto, że spośród 503 dostępnych stanowisk 468 zostało obsadzonych, a do końca 2013 r. zatrudniono 95 pracowników kontraktowych i oddelegowanych ekspertów krajowych;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

13.    zauważa, że Agencja wdrożyła zalecenia zawarte w sprawozdaniu specjalnym Trybunału nr 15/2012 w sprawie zarządzania konfliktami interesów w wybranych agencjach UE, i oczekuje, że Agencja będzie ich ściśle przestrzegać;

14.    z niepokojem zauważa, że Agencja przyznaje numery rejestracyjne – warunek wstępny otrzymania zezwolenia na dalszą produkcję lub wprowadzanie do obrotu substancji chemicznej – po zwykłej automatycznej kontroli kompletności; jednak zwraca uwagę, że nie wycofuje numerów rejestracyjnych, nawet jeśli stwierdzono wyraźną i uporczywą niezgodność dokumentacji rejestracyjnej z przepisami;

15.    z niepokojem zauważa wysoki poziom niezgodności dokumentacji rejestracyjnej z przepisami oraz fakt, że Agencja powstrzymuje się od wskazywania i piętnowania przedsiębiorstw, które nie przestrzegają przepisów;

16.    docenia fakt, że składane w Agencji deklaracje o braku konfliktu interesów są przejrzyste, oraz zwraca się do Agencji o dokonywanie ciągłych przeglądów wewnętrznych procedur oraz o dalsze udoskonalanie jej strategii w celu zagwarantowania niezależności i przejrzystości we wszystkich obszarach działalności Agencji, zarówno w odniesieniu do pracowników zewnętrznych, jak i tymczasowych;

17.    zauważa, że platforma dyskusyjna Agencji z organizacjami pozarządowymi jest użytecznym narzędziem pozwalającym na omawianie głównych kwestii będących przedmiotem zainteresowania społeczeństwa obywatelskiego;

Wdrażanie REACH

18.    odnotowuje mianowanie ambasadora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), który reprezentuje interesy mniejszych przedsiębiorstw w Agencji i poza nią; zauważa ponadto, że priorytetem Agencji jest zapewnianie intensywnego wsparcia, aby MŚP były w stanie spełniać wymogi i by nie wiązało się z tym nieproporcjonalne obciążenie dla nich;

19.    odnotowuje działania podjęte w celu polepszenia komunikacji między Agencją a jej beneficjentami; zauważa w tym względzie rozwój narzędzi informatycznych, takich jak narzędzie „najczęściej zadawane pytania” czy wytyczne techniczne i publikowanie harmonogramu w okresie poprzedzającym upłynięcie terminu rejestracji, a także wsparcie dla krajowych działów pomocy technicznej; jest zdania, że Agencja powinna być w większym stopniu ukierunkowana na dalszych użytkowników;

20.    odnotowuje z niepokojem sposób, w jaki Agencja stosuje procedurę udzielania zezwoleń w ramach wdrażania rozporządzenia REACH, skupiając się przede wszystkim na udzielaniu przedsiębiorstwom pomocy w uzyskiwaniu zezwolenia na zastosowanie substancji wzbudzających szczególnie duże obawy, zamiast udzielać przedsiębiorstwom pomocy w tym samym zakresie, aby stymulować zastępowanie najniebezpieczniejszych chemikaliów oraz innowacje dzięki wymianie ich na bezpieczniejsze alternatywy;

21.    z niepokojem zauważa, że Agencja nie ocenia odpowiednio wniosków o zachowanie poufności w kontekście wniosków o udzielenie zezwolenia;

Audyt wewnętrzny

22.    na podstawie sprawozdania ogólnego Agencji zauważa, że w 2013 r. Służba Audytu Wewnętrznego Komisji przeprowadziła kontrolę dotyczącą zarządzania komitetami w Europejskiej Agencji Leków, w następstwie której wydano siedem zaleceń, w tym jedno zalecenie określone jako „bardzo ważne”;

23.    zauważa, że bardzo ważne zalecenie dotyczy przeglądu sposobu, w jaki Agencja interpretuje ramy czasowe obowiązujące przy finalizowaniu opinii komitetu ds. oceny ryzyka w odniesieniu do substancji zaproponowanych do klasyfikacji, oznakowania i pakowania na mocy rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady(18);

24.    odnotowuje, że jednostka audytu wewnętrznego Agencji przeprowadziła kontrolę wiarygodności dotyczącą wprowadzenia nadzoru wideo w budynkach Agencji, sekretariatu forum oraz zarządzania dokumentami i rejestrami; stwierdza, że w odpowiedzi na zalecenia Służby Audytu Wewnętrznego i jednostki audytu wewnętrznego przygotowano plany działania;

25.    z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w celu zwiększenia efektywności procesów zarządzania zamówieniami publicznymi Agencja przeprowadziła kontrolę, skutkiem czego były działania, które miały zostać podjęte w 2014 r.;

Inne uwagi

26.    zauważa z zaniepokojeniem, że dyrektor wykonawczy Agencji zgłosił zastrzeżenie dotyczące jego poświadczenia wiarygodności za rok 2013 r., ponieważ mandat Agencji nie obejmuje kontroli czy inspekcji na szczeblu krajowym, a zatem nie można było potwierdzić, że na unijnym rynku obecne były tylko zarejestrowane czy dozwolone substancje i produkty, za które uiszczono opłatę w Agencji;

27.    z zadowoleniem przyjmuje podjęte przez Agencję godne naśladowania środki w zakresie rozwiązań opłacalnych i przyjaznych dla środowiska; zachęca Agencję do dalszych dobrych praktyk;

28.    ponownie zwraca się do Agencji, aby w swojej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej wyraźnie wskazywała, iż otrzymuje fundusze z budżetu ogólnego Unii (dotację Unii), a nie dotację Komisji czy Wspólnoty;

o

o   o

29.    w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter horyzontalny, odsyła do swojej rezolucji z dnia … 2015(19) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

3.2.2015

OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2013

(2014/2116(DEC))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Giovanni La Via

WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.      przypomina, że Europejska Agencja Chemikaliów („Agencja”) jest jednostką objętą konsolidacją zgodnie z art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(20);

2.      zauważa, że w 2012 r. Agencji powierzono zadanie zarządzania technicznymi, naukowymi i administracyjnymi aspektami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (rozporządzenia BPR)(21) oraz podobne zadania związane z przywozem i wywozem niebezpiecznych chemikaliów na mocy rozporządzenia Parlament Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 (rozporządzenia PIC)(22);

3.      zauważa, że w myśl rozporządzenia BPR wydatki Agencji związane z produktami biobójczymi są częściowo finansowane z opłat uiszczanych przez przedsiębiorstwa, a częściowo z dotacji Unii, zgodnie z tym, o czym mowa w art. 185 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002; zauważa, że w 2013 r. większość wydatków Agencji została sfinansowana z dotacji Unii, ponieważ Agencja rozpoczęła wystawianie rachunków podmiotom rejestrującym na mocy rozporządzenia BPR od dnia 1 września 2013 r.;

4.      zauważa ponadto, że Komisja wsparła Agencję kwotą 920 900 EUR będącą rekompensatą za nieuzyskany dochód oraz że dnia 30 grudnia 2013 r. Norwegia dokonała wyjątkowego i jednorazowego dobrowolnego wkładu w kwocie 177 057 EUR (do wykorzystania na cele rozwoju usług w zakresie produktów biobójczych w ramach Agencji);

5.      zauważa, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 (rozporządzeniem REACH)(23) wydatki Agencji są finansowane z opłat uiszczanych przez przedsiębiorstwa z tytułu rejestracji chemikaliów oraz z ewentualnej dotacji wyrównawczej Unii, zgodnie z tym, o czym mowa w art. 185 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002; zauważa, ponadto że w 2013 r. – trzecim roku z kolei – wydatki Agencji zostały całkowicie sfinansowane z dochodów uzyskanych z opłat uiszczanych z tytułu działań na mocy rozporządzenia REACH i z tytułu działań w zakresie klasyfikacji, oznakowania i pakowania;

6.      zauważa, że wydatki Agencji w związku z rozporządzeniem PIC zostały w 2013 r. sfinansowane z dotacji z ogólnego budżetu Unii;

7.      zwraca uwagę na fakt, że dochody budżetowe z opłat i należności w postaci otrzymanych środków pieniężnych wyniosły 86 113 139 EUR; zauważa, że na działania związane ze stosowaniem przepisów dotyczących produktów biobójczych oraz na działania w zakresie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu (PIC) została przeznaczona z ogólnego budżetu Unii kwota 7 632 000 EUR; zwraca uwagę, że kwota ta stanowi 0,005 % całkowitego budżetu Unii;

8.      ponownie zwraca się do Agencji, aby w swojej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej wyraźnie wskazywała, iż otrzymuje fundusze z budżetu Unii (dotację Unii), a nie dotację Komisji czy Wspólnoty;

9.      zwraca uwagę, że wydatki kadrowe wzrosły między 2012 a 2013 r. o 11%; zwraca również uwagę, że spośród 503 dostępnych stanowisk zostało obsadzonych 468, a do końca 2013 r. zatrudniono 95 pracowników kontraktowych i oddelegowanych ekspertów krajowych;

10.    docenia fakt, że składane w Agencji deklaracje o braku konfliktu interesów są przejrzyste, oraz zwraca się do Agencji o dokonywanie ciągłych przeglądów wewnętrznych procedur oraz o dalsze udoskonalanie jej strategii w celu zagwarantowania niezależności i przejrzystości we wszystkich obszarach działalności Agencji, zarówno w odniesieniu do pracowników zewnętrznych, jak i tymczasowych;

11.    z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Agencji do podjęcia działań w następstwie uwag Trybunału Obrachunkowego z poprzedniego roku oraz do dalszego dbania o to, by unikać wszelkich nieuzasadnionych przeniesień;

12.    z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w celu zwiększenia efektywności procesów zarządzania zamówieniami publicznymi Agencja przeprowadziła kontrolę, skutkiem czego były działania, które miały zostać podjęte w 2014 r.;

13.    z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Trybunał Obrachunkowy uznał, iż transakcje leżące u podstaw rocznego sprawozdania finansowego Agencji za rok budżetowy 2013 są zgodne z prawem i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach;

14. zaleca, na podstawie dostępnych danych, udzielenie dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Chemikaliów absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2013.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

29.1.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

59

3

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Herbert Dorfmann, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Nuno Melo, Marijana Petir, Julia Reid, Bart Staes, Kay Swinburne

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Clara Eugenia Aguilera García, Damian Drăghici

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

23.3.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

22

5

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Laura Ferrara

(1)

Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 132.

(2)

Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 132.

(3)

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(4)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(5)

Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.

(6)

Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(7)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(8)

Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 132.

(9)

Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 132.

(10)

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(11)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(12)

Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.

(13)

Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(14)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(15)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz.U. L 167 z 27.6.2012, s. 1).

(16)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 60).

(17)

  Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1).

(18)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1).

(19)

   Teksty przyjęte P8_TA-PROV(2015).

(20)

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1).

(21)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz.U. L 167 z 27.6.2012, s. 1).

(22)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 60).

(23)

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności