Postup : 2014/2116(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0073/2015

Predkladané texty :

A8-0073/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.31
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0140

SPRÁVA     
PDF 194kWORD 117k
30.3.2015
PE 539.706v02-00 A8-0073/2015

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2013

(2014/2116(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Ryszard Czarnecki

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2013

2014/2116(DEC)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES(5), a najmä na jeho článok 97,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0073/2015),

1.      udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskej chemickej agentúry za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2013;

2.      uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskej chemickej agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2013

2014/2116(DEC)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami agentúry(8),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(9) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(10),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(11), a najmä na jeho článok 208,

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES(12), a najmä na jeho článok 97,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(13),

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(14), a najmä na jeho článok 108,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0073/2015),

1.      berie na vedomie konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej chemickej agentúry v podobe uvedenej v prílohe ku správe Dvora audítorov;

2.      schvaľuje účtovnú závierku Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2013;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej chemickej agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2013

2014/2116(DEC)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0073/2015),

A.     keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskej chemickej agentúry (ďalej len „agentúra“) na rozpočtový rok 2013 sumu 107 270 800 EUR;

B.     keďže agentúra prijala od Komisie dotáciu Únie vo výške 7 632 000 EUR, z nástroja predvstupovej pomoci (IPA) predbežné financovanie vo výške 103 524 EUR, ako aj ďalšie príspevky a financovanie od Komisie vo výške 920 900 EUR;

C.     keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2013 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

1.      poznamenáva, že agentúra bola od roku 2012 poverená úlohou riadiť a vykonávať technické, vedecké a administratívne aspekty nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 (nariadenie o biocídoch)(15), ako aj podobnými úlohami súvisiacimi s vývozom a dovozom nebezpečných chemikálií podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 (nariadenie o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií)(16);

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2012

2.      na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že pokiaľ ide o dve pripomienky uvedené v jeho správe za rok 2011, ktoré boli v správe za rok 2012 označené ako „prebiehajúce“, bolo vykonané jedno nápravné opatrenie, ktoré je v správe za rok 2013 označené ako „dokončené“, pričom jedna pripomienka bola označená ako „nevzťahuje sa“; ďalej konštatuje, že pokiaľ ide o dve pripomienky uvedené v správe Dvora audítorov za rok 2012, bolo prijaté jedno nápravné opatrenie a daná pripomienka je teraz označená ako „dokončená“, zatiaľ čo druhá pripomienka je označená ako „nevzťahuje sa“;

3.      na základe informácií agentúry berie na vedomie, že:

a.  v roku 2013 sa prijala a zaviedla oficiálna politika v oblasti správy dlhodobého majetku; konštatuje, že Dvor audítorov považoval súvisiace odporúčanie vo svojej správe za dokončené;

b.  agentúra zverejnila životopisy a vyhlásenia o záujmoch všetkých členov správnej rady na svojej internetovej stránke;

c.  informácie o dosahu činnosti agentúry na občanov Únie sú na jej stránke k dispozícii prostredníctvom viacerých nástrojov, ako aj na základe zverejnenia strategických dokumentov, napríklad všeobecných alebo hodnotiacich správ;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

4.      konštatuje, že pokiaľ ide o nariadenie o biocídoch, výdavky agentúry súvisiace s biocídmi sú čiastočne pokryté z poplatkov odvetvia a čiastočne z dotácie Únie, ako sa uvádza v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002; poznamenáva, že v roku 2013 bola väčšina rozpočtových výdavkov agentúry financovaná z dotácie Únie, lebo agentúra začala fakturovať služby registrujúcim subjektom podľa nariadenia o biocídoch od 1. septembra 2013;

5.      okrem toho konštatuje, že agentúra dostala od Komisie sumu 920 900 EUR ako kompenzáciu za nerealizované príjmy a že od Nórska prijala 30. decembra 2013 výnimočný, jednorazový a dobrovoľný príspevok vo výške 177 057 EUR (ktoré sa majú použiť na rozvoj služieb agentúry týkajúcich sa biocídov);

6.      poznamenáva, že v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (nariadenie REACH)(17) sa agentúra financuje z poplatkov uhrádzaných subjektmi z odvetvia za registrácie chemických látok a prípadnou vyrovnávacou dotáciou Únie, ako sa uvádza v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002; ďalej konštatuje, že v roku 2013 sa agentúra už tretí rok po sebe v plnej miere financovala z príjmov z poplatkov súvisiacich s registráciou, hodnotením, autorizáciou a obmedzovaním chemikálií, ako aj ich klasifikáciou, označovaním a balením;

7.      poznamenáva, že v súlade s nariadením o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií sa výdavky agentúry v roku 2013 financovali z dotácie zo všeobecného rozpočtu Únie;

8.      upozorňuje na skutočnosť, že rozpočtové príjmy z poplatkov a úhrad predstavovali v prijatej hotovosti sumu 86 113 139 EUR; zdôrazňuje, že na vykonávanie činností v oblasti biocídov a vývozu a dovozu nebezpečných chemikálií sa poskytla suma 7 632 000 EUR zo všeobecného rozpočtu Únie; upozorňuje, že uvedená suma predstavuje 0,005 % celkového rozpočtu Únie;

9.      konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 prinieslo celkovú mieru plnenia rozpočtu na úrovni 98,64 % a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 86,18 %; poznamenáva, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšila o 3,28 %; na základe informácií zo správy Dvora audítorov ďalej poznamenáva, že mieru plnenia rozpočtu v súvislosti s hlavami I a II považuje za uspokojivú;

Záväzky a prenosy

10.    so znepokojením konštatuje, že miera viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených do roku 2014 je naďalej vysoká a v hlavách III, IV a V (operačné výdavky) dosiahla 46 %; na základe správy Dvora audítorov však uznáva, že tieto prenosy boli predovšetkým dôsledkom viacročnej povahy plánovaných projektov rozvoja IT, nákladov na objednané preklady, ktoré však neboli do konca roka doručené, ako aj hodnotení látok, ktoré mali zákonnú lehotu vo februári 2014; vyzýva agentúru, aby naďalej pozorne sledovala úroveň prenosov v hlavách venovaných operačným výdavkom;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

11.    konštatuje, že za rok 2013 neboli v správe Dvora audítorov v súvislosti s vybranými operáciami ani s inými zisteniami z auditov uvedené žiadne pripomienky týkajúce sa postupov verejného obstarávania agentúry; ďalej konštatuje, že Dvor audítorov vo svojej správe neuviedol žiadne pripomienky týkajúce sa postupov prijímania zamestnancov agentúry;

12.    upozorňuje, že výdavky súvisiace so zamestnancami sa v roku 2013 zvýšili v porovnaní s rokom 2012 o 11 %; ďalej upozorňuje, že ku koncu roka 2013 bolo obsadených 468 z 503 voľných pracovných miest a zamestnaných 95 zmluvných zamestnancov a vyslaných národných expertov;

Prevencia a riadenie konfliktov záujmov a transparentnosť

13.    konštatuje, že agentúra zohľadnila odporúčania uvedené v osobitnej správe Dvora audítorov č. 15/2012 o riadení konfliktov záujmov vo vybraných agentúrach EÚ, a očakáva, že agentúra ich bude dôsledne uplatňovať;

14.    so znepokojením konštatuje, že agentúra udeľuje registračné čísla – predpoklad na povolenie pokračovať vo výrobe chemickej látky alebo v jej uvádzaní na trh – po jednoduchej automatizovanej kontrole úplnosti; upozorňuje však, že agentúra nezruší registračné čísla ani v prípade, keď bol zistený zjavný a pretrvávajúci nesúlad registračných dokumentácií;

15.    so znepokojením berie na vedomie vysoký počet nevyhovujúcich registračných dokumentácií a skutočnosť, že agentúra sa zdržiava zverejňovania a pranierovania podnikov, ktoré nedodržiavajú predpisy;

16.    oceňuje skutočnosť, že agentúra má transparentné vyhlásenia o záujmoch, a nabáda agentúru, aby priebežne skúmala svoje vnútorné procesy a ďalej zlepšovala svoje politiky s cieľom zaručiť nezávislosť a transparentnosť vo všetkých oblastiach činnosti agentúry vo vzťahu k externým aj dočasným zamestnancom;

17.    konštatuje, že platforma na diskusie agentúry s mimovládnymi organizáciami je užitočné fórum zamerané na diskutovanie o aktuálnych otázkach, ktoré zaujímajú občiansku spoločnosť;

Vykonávanie nariadenia REACH

18.    berie na vedomie vymenovanie zástupcu pre malé a stredné podniky (MSP), ktorý presadzuje záujmy menších podnikov v rámci agentúry a tiež externe; ďalej konštatuje, že prioritou agentúry je poskytovať MSP intenzívnu podporu, aby dokázali plniť požiadavky bez toho, aby bola na nich uvalená neprimeraná záťaž;

19.    berie na vedomie opatrenia prijaté s cieľom zlepšiť komunikáciu medzi agentúrou a jej príjemcami; v tejto súvislosti berie na vedomie vývoj nástrojov IT, napríklad rubriky Často kladené otázky alebo technických usmernení, ako aj zverejnenie plánu v súvislosti s blížiacim sa termínom registrácie a tiež podporu pre vnútroštátne asistenčné centrá; domnieva sa, že agentúra by mala mať väčší dosah na následných užívateľov;

20.    so znepokojením berie na vedomie spôsob, akým agentúra uplatňuje autorizačný postup v rámci nariadenia REACH, pričom sa zameriava predovšetkým na poskytovanie pomoci pre podniky, aby získali povolenie na používanie látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy, namiesto toho, aby podnikom v tom istom rozsahu poskytovala pomoc s cieľom podporiť nahrádzanie najnebezpečnejších chemických látok a inovácie ich výmenou za bezpečnejšie alternatívy;

21.    so znepokojením konštatuje, že agentúra náležite neposudzuje žiadosti o dôverné zaobchádzanie v rámci žiadostí o povolenie;

Vnútorný audit

22.    na základe všeobecnej správy agentúry za rok 2013 konštatuje, že Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) vykonal audit manažmentu výborov v Európskej chemickej agentúre, ktorého výsledkom bolo sedem odporúčaní, pričom jedno z nich bolo označené ako „veľmi dôležité“;

23.    konštatuje, že veľmi dôležité odporúčanie sa týka preskúmania toho, ako agentúra interpretuje časový rámec pre dokončenie stanovísk výboru pre hodnotenie rizík k látkam navrhovaným na harmonizovanú klasifikáciu, označovanie a balenie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008(18);

24.    berie na vedomie, že oddelenie vnútorného auditu agentúry (IAC) vykonalo audity týkajúce sa vykonávania kamerového dohľadu v priestoroch agentúry, na sekretariáte fóra, ako aj v oblasti riadenia dokumentov a evidencie; konštatuje, že v reakcii na odporúčania IAS a IAC boli vypracované akčné plány;

25.    víta skutočnosť, že agentúra vykonala audit s cieľom zvýšiť efektívnosť svojich procesov riadenia obstarávania, ktorého výsledkom sú opatrenia, ktoré sa majú vykonať v roku 2014;

Ďalšie pripomienky

26.    so znepokojením konštatuje, že výkonný riaditeľ agentúry vyjadril výhradu v súvislosti so svojím vyhlásením o vierohodnosti za rok 2013, keďže agentúra nemá poverenie vykonávať kontroly alebo inšpekcie na vnútroštátnej úrovni, a preto nie je možné potvrdiť, že na trhu Únie cirkulujú len registrované alebo autorizované látky a produkty, za ktoré bol agentúre uhradený poplatok;

27.    víta príkladné opatrenia, ktoré agentúra prijala v súvislosti s nákladovo účinnými riešeniami šetrnými k životnému prostrediu; vyzýva agentúru, aby pokračovala v uplatňovaní tohto osvedčeného postupu;

28.    žiada opäť agentúru, aby vo svojej internej a externej komunikácii jasne uvádzala, že finančné prostriedky dostáva z  rozpočtu Únie (dotácia z Únie) namiesto dotácie od Komisie alebo Spoločenstva;

o

o   o

29.    pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2015(19) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

3.2.2015

STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2013

(2014/2116(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Giovanni La Via

NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre kontrol rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.   pripomína, že Európska chemická agentúra (ďalej len „agentúra“) je konsolidovaný subjekt podľa článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(20);

2.   poznamenáva, že agentúra bola od roku 2012 poverená úlohou riadiť a vykonávať technické, vedecké a administratívne aspekty nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 (nariadenie o biocídoch)(21), ako aj podobnými úlohami súvisiacimi s vývozom a dovozom nebezpečných chemikálií podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 (nariadenie o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií)(22);

3.   konštatuje, že pokiaľ ide o nariadenie o biocídoch, výdavky agentúry súvisiace s biocídmi sú čiastočne pokryté z poplatkov odvetvia a čiastočne z dotácie Únie, ako sa uvádza v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002; poznamenáva, že v roku 2013 bola väčšina rozpočtových výdavkov agentúry financovaná z dotácie Únie, lebo agentúra začala fakturovať služby registrujúcim subjektom podľa nariadenia o biocídoch od 1. septembra 2013;

4.   okrem toho konštatuje, že agentúra dostala od Komisie sumu 920 900 EUR ako kompenzáciu za nerealizované príjmy a že od Nórska prijala 30. decembra 2013 výnimočný, jednorazový a dobrovoľný príspevok vo výške 177 057 EUR (ktoré sa majú použiť na rozvoj služieb agentúry týkajúcich sa biocídov);

5.   poznamenáva, že v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (nariadenie REACH)(23) sa agentúra financuje z poplatkov uhrádzaných subjektmi z odvetvia za registrácie chemických látok a prípadnou vyrovnávacou dotáciou Únie, ako sa uvádza v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002; ďalej konštatuje, že v roku 2013 sa agentúra už tretí rok po sebe v plnej miere financovala z príjmov z poplatkov súvisiacich s nariadením REACH a s klasifikáciou, označovaním a balením;

6.   poznamenáva, že v súlade s nariadením o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií sa výdavky agentúry v roku 2013 financovali z dotácie zo všeobecného rozpočtu Únie;

7.     upozorňuje na skutočnosť, že rozpočtové príjmy z poplatkov a úhrad predstavovali v prijatej hotovosti sumu 86 113 139 EUR; zdôrazňuje, že na vykonávanie činností v oblasti biocídov a vývozu a dovozu nebezpečných chemikálií sa poskytla suma 7 632 000 EUR zo všeobecného rozpočtu Únie; upozorňuje, že uvedená suma predstavuje 0,005 % celkového rozpočtu Únie;

8.   žiada opäť agentúru, aby vo svojej internej a externej komunikácii jasne uvádzala, že finančné prostriedky dostáva z  rozpočtu Únie (dotácia z Únie) namiesto dotácie od Komisie alebo Spoločenstva;

9.   upozorňuje, že výdavky súvisiace so zamestnancami sa v roku 2013 zvýšili v porovnaní s rokom 2012 o 11 %; ďalej upozorňuje, že ku koncu roka 2013 bolo obsadených 468 z 503 voľných pracovných miest a zamestnaných 95 zmluvných zamestnancov a vyslaných národných expertov;

10. oceňuje skutočnosť, že agentúra má transparentné vyhlásenia o záujmoch, a nabáda agentúru, aby priebežne skúmala svoje vnútorné procesy a ďalej zlepšovala svoje politiky s cieľom zaručiť nezávislosť a transparentnosť vo všetkých oblastiach činnosti agentúry vo vzťahu k externým aj dočasným zamestnancom;

11. víta záväzok agentúry zaoberať sa pripomienkami z minulého roka a naďalej sa snažiť predchádzať všetkým neodôvodneným prenosom;

12.  víta skutočnosť, že agentúra vykonala audit s cieľom zvýšiť efektívnosť svojich procesov riadenia obstarávania, ktorého výsledkom sú opatrenia, ktoré sa majú vykonať v roku 2014;

13. víta skutočnosť, že Dvor audítorov sa domnieva, že operácie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou agentúry za rozpočtový rok 2013 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne;

14. na základe dostupných údajov odporúča udeliť výkonnému riaditeľovi Európskej chemickej agentúry absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2013.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

29.1.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

59

3

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Herbert Dorfmann, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Nuno Melo, Marijana Petir, Julia Reid, Bart Staes, Kay Swinburne

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Clara Eugenia Aguilera García, Damian Drăghici

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

23.3.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

22

5

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Laura Ferrara

(1)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 132.

(2)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 132.

(3)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

(6)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 132.

(9)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 132.

(10)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

(13)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1).

(16)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 60).

(17)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).

(18)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1).

(19)

   Prijaté texty, P8_TA-PROV(2015).

(20)

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1).

(21)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1).

(22)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 60).

(23)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia