Förfarande : 2014/2116(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0073/2015

Ingivna texter :

A8-0073/2015

Debatter :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Omröstningar :

PV 29/04/2015 - 10.31
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0140

BETÄNKANDE     
PDF 177kWORD 89k
30.3.2015
PE 539.706v02-00 A8-0073/2015

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2013

(2014/2116(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Ryszard Czarnecki

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2013

(2014/2116(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–       med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2013,

–       med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2013, med myndighetens svar(1),

–       med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja myndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3),

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 208,

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG(5), särskilt artikel 97,

–       med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6),

–       med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7), särskilt artikel 108,

–       med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0073/2015).

1.      Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska kemikaliemyndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2013.

2.      Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska kemikaliemyndigheten, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2013

(2014/2116(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–       med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2013,

–       med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2013, med myndighetens svar(8),

–       med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(9), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja myndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(10),

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(11), särskilt artikel 208,

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG(12), särskilt artikel 97,

–       med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(13),

–       med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(14), särskilt artikel 108,

–       med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0073/2015).

1.      Europaparlamentet konstaterar att den slutliga årsredovisningen för Europeiska kemikaliemyndigheten framgår av bilagan till revisionsrättens rapport.

2.      Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2013.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska kemikaliemyndigheten, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2013

(2014/2116(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2013,

–       med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0073/2015), och av följande skäl:

A.     Enligt Europeiska kemikaliemyndighetens (nedan kallad myndigheten) räkenskaper för budgetåret 2013 uppgick den slutliga budgeten för budgetåret 2013 till 107 270 800 EUR.

B.     Myndigheten beviljades EU-bidrag på 7 632 000 EUR från kommissionen, förhandsfinansiering via instrumentet för stöd inför anslutningen på 103 524 EUR och andra bidrag och annan finansiering från kommissionen på 920 900 EUR.

C.     Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2013 (revisionsrättens rapport) förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

1.      Europaparlamentet noterar att myndigheten från 2012 fick i uppgift att handha och genomföra de tekniska, vetenskapliga och administrativa aspekterna av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (BPR-förordningen)(15) samt liknande arbetsuppgifter i samband med export och import av farliga kemikalier i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 (PIC-förordningen)(16).

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2012

2.      Europaparlamentet noterar med utgångspunkt i revisionsrättens rapport att myndigheten avseende de två kommentarer som gjordes i revisionsrättens rapport för 2011 och som markerades med ”Pågår” i revisionsrättens rapport för 2012 har vidtagit en korrigerande åtgärd. En av kommentarerna är nu markerad med ”Har genomförts” medan den andra har markerats med ”ej tillämplig” i revisionsrättens rapport. För de två kommentarer som gjordes i revisionsrättens rapport för 2012 har en korrigerande åtgärd vidtagits, och en kommentar är nu markerad med ”Har genomförts”, medan den andra är markerad med ”ej tillämplig”.

3.      Europaparlamentet konstaterar följande baserat på uppgifter från byrån:

a.  En formell strategi för förvaltning av anläggningstillgångar inrättades och genomfördes 2013. Revisionsrätten betraktade den rekommendation i sin rapport som rörde denna åtgärd som avslutad.

b.  Myndigheten har offentliggjort samtliga styrelseledamöters meritförteckningar och intresseförklaringar på sin webbplats.

c.  Information om hur byråns verksamhet påverkar EU:s allmänhet tillhandahålls på byråns webbplats med hjälp av flera olika verktyg och genom offentliggörandet av strategiska dokument såsom allmänna rapporter eller uppföljningsrapporter.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

4.      Europaparlamentet noterar att när det gäller BPR-förordningen är myndighetens utgifter för biocidprodukter delvis finansierade genom avgifter från industrin och delvis genom bidrag från unionen, i enlighet med artikel 185 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002. Under 2013 finansierades största delen av myndighetens utgiftsbudget genom unionsbidrag, då man först den 1 september 2013 började fakturera de företag som registrerat substanser i enlighet med BPR-förordningen.

5.      Europaparlamentet noterar dessutom att myndigheten fick 920 900 EUR i stöd från kommissionen som kompensation för ej förverkligade intäkter, och att man fick en exceptionell frivillig engångsbetalning från Norge på 177 057 EUR den 30 december 2013 (att användas för utveckling av biocidproduktrelaterade tjänster hos myndigheten).

6.      Europaparlamentet noterar att myndigheten i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach-förordningen)(17) finansieras genom avgifter som industrin betalar för registrering av kemiska substanser, och eventuellt genom unionsbidrag i enlighet med artikel 185 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002. 2013 var tredje året i rad som myndigheten helt och hållet finansierades genom avgifter för registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier liksom för klassificerings- och förpackningsverksamhet.

7.      Europaparlamentet noterar att myndighetens utgifter i enlighet med PIC-förordningen 2013 finansierades genom ett bidrag från unionens allmänna budget.

8.      Europaparlamentet uppmärksammar att de avgiftsbaserade budgetinkomsterna i likvida medel uppgick till 86 113 139 EUR. Parlamentet betonar att ett belopp på 7 632 000 EUR tillhandahölls ur unionens allmänna budget för genomförandet av verksamhet enligt BPR-förordningen och PIC-förordningen. Parlamentet påpekar att detta belopp motsvarar 0,005 % av unionens totala budget.

9.      Europaparlamentet noterar att insatser för uppföljning av budgeten under budgetåret 2013 resulterade i ett genomförande av budgeten på 98,64 %, och att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 86,18 %. Parlamentet noterar att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena ökade med 3,28 % jämfört med det föregående året. Parlamentet noterar även, med utgångspunkt i revisionsrättens rapport, att revisionsrätten anser att budgetgenomförandet för avdelning I och II är tillfredsställande.

Åtaganden och överföringar till efterföljande budgetår

10.    Europaparlamentet konstaterar bekymrat att andelen gjorda åtaganden som fördes över till 2014 var fortsatt hög (46 %) för avdelningarna III, IV och V (driftsutgifter). Med utgångspunkt i revisionsrättens rapport konstaterar parlamentet emellertid att dessa överföringar huvudsakligen berodde på planerade it-utvecklingsprojekt av flerårig natur, kostnader för översättningar som beställts men inte erhållits vid årsslutet och ämnesutvärderingar för vilka den lagstadgade tidsfristen var februari 2014. Parlamentet uppmanar myndigheten att fortsätta att vara vaksam vad gäller överföringarna inom de avdelningar som avser driftsutgifter.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

11.    Europaparlamentet noterar att för 2013 har varken de slumpmässigt utvalda transaktionerna eller andra revisionsresultat lett till några kommentarer i revisionsrättens rapport om myndighetens upphandlingsförfaranden. Parlamentet noterar dessutom att revisionsrätten i sin rapport inte gjort några kommentarer om myndighetens rekryteringsförfaranden.

12.    Europaparlamentet framhåller att personalutgifterna har ökat med 11 % mellan 2012 och 2013. Parlamentet påpekar vidare att 468 av 503 tillgängliga tjänster hade tillsatts, och att 95 kontraktsanställda och utstationerade nationella experter var anställda vid utgången av 2013.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

13.    Europaparlamentet noterar att myndigheten följde rekommendationerna i revisionsrättens särskilda rapport nr 15/2012 om hanteringen av intressekonflikter i vissa EU-organ, och förväntar sig att myndigheten strikt tillämpar dessa rekommendationer.

14.    Europaparlamentet noterar bekymrat att myndigheten beviljar registreringsnummer – förutsättningen för att man ska kunna fortsätta att tillverka eller släppa ut ett kemiskt ämne på marknaden – efter en enkel automatisk fullständighetskontroll. Parlamentet noterar emellertid att myndigheten inte återkallar registreringsnummer, inte ens i upprepade fall där registreringsunderlagen är uppenbart ofullständiga.

15.    Europaparlamentet noterar bekymrat att det förekommer många ofullständiga registreringsunderlag och att myndigheten inte namnger och pekar ut skyldiga företag.

16.    Europaparlamentet uppskattar att myndigheten har transparenta förklaringar om ekonomiska intressen och uppmanar myndigheten att fortlöpande se över sina interna processer och ytterligare förbättra sina policyer för att säkra oberoende och transparens inom alla sina verksamhetsområden, och låta både extern och tillfälligt anställd personal omfattas.

17.    Europaparlamentet anser att myndighetens plattform för diskussion med icke-statliga organisationer är ett användbart forum för diskussioner om aktuella frågor av intresse för det civila samhället.

Genomförandet av Reach

18.    Europaparlamentet noterar utnämningen av en ambassadör för små och medelstora företag som företräder mindre företags intressen inom och utanför myndigheten. Parlamentet noterar även att myndigheten prioriterar att intensivt stödja små och medelstora företag så att dessa ska kunna uppfylla kraven utan att det innebär en oproportionerlig börda för dem.

19.    Europaparlamentet noterar de åtgärder som vidtagits för att förbättra kommunikationen mellan myndigheten och dess förmånstagare. Det har i detta avseende utvecklats sådana it-verktyg som ”Vanliga frågor” eller teknisk rådgivning och offentliggörandet av en färdplan inför sista datum för registrering, liksom stöd till nationella hjälptjänster. Parlamentet anser att myndigheten bör försöka nå ut mer till användare i senare led.

20.    Europaparlamentet noterar bekymrat hur myndigheten använder godkännandeprocessen som en del av Reach-förordningen. Fokus ligger framför allt på att hjälpa företagen att få tillstånd för användning av ämnen som inger mycket stora betänkligheter, i stället för att i samma utsträckning hjälpa dem att arbeta för att de farligaste kemikalierna ersätts och uppmuntra innovation för att byta ut dessa ämnen mot säkrare alternativ.

21.    Europaparlamentet noterar bekymrat att myndigheten inte ordentligt utreder krav på konfidentiell behandling i samband med tillståndsansökningar.

Internrevision

22.    Europaparlamentet noterar med utgångspunkt i myndighetens allmänna rapport att kommissionens tjänst för internrevision (IAS) 2013 gjorde en revision av kommittéförvaltningen i Europeiska kemikaliemyndigheten, vilken utmynnade i sju rekommendationer, däribland en markerad som ”mycket viktig”.

23.    Europaparlamentet noterar att den mycket viktiga rekommendationen avser en översyn av myndighetens tolkning av tidsramen för slutförandet av yttranden om riskbedömning från olika kommittéer avseende de ämnen som ska klassificeras, märkas och förpackas på ett harmoniserat sätt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008(18).

24.    Europaparlamentet noterar att myndighetens internrevisionsfunktion utfärdade revisionsförklaringar om genomförandet av videoövervakning i myndighetens lokaler, om forumets sekretariat och om dokumenthantering och registerföring. Parlamentet konstaterar att åtgärdsplanerna har tagits fram som ett svar på IAS och interrevisionsfunktionens rekommendationer.

25.    Europaparlamentet välkomnar att myndigheten har genomfört en revision för att förbättra effektiviteten vad gäller hanteringen av upphandling och kontraktering, vilket har lett till åtgärder som ska vara genomförda under 2014.

Övriga kommentarer

26.    Europaparlamentet noterar bekymrat att myndighetens verkställande direktör gjorde en reservation i sin förvaltningsförklaring för 2013, eftersom myndighetens mandat inte omfattar kontroller eller inspektioner på nationell nivå. Därför kunde det inte bekräftas att endast registrerade eller tillåtna ämnen och produkter, för vilka en avgift betalats till myndigheten, var i omlopp på unionens marknad.

27.    Europaparlamentet välkomnar de exemplariska åtgärder som myndigheten vidtagit för att finna kostnadseffektiva och miljövänliga lösningar. Parlamentet uppmanar byrån att fortsätta med denna goda praxis.

28.    Europaparlamentet begär än en gång att myndigheten i sina interna och externa meddelanden ska tydliggöra att den får medel från unionens allmänna budget (”unionsbidrag”) i stället för ”kommissionsbidrag” eller ”gemenskapsbidrag”.

o

o   o

29.    När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den … 2015(19) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

3.2.2015

YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska kemikaliemyndighetens budget för budgetåret 2013

(2014/2116(DEC))

Föredragande av yttrande: Giovanni La Via

FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.      Europaparlamentet påminner om att Europeiska kemikaliemyndigheten (nedan kallad myndigheten) är ett sådant organ som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(20).

2.      Europaparlamentet noterar att myndigheten från 2012 fick i uppgift att handha och genomföra tekniska, vetenskapliga och administrativa aspekter av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (BPR-förordningen)(21)samt liknande arbetsuppgifter i samband med export och import av farliga kemikalier i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 (PIC-förordningen)(22).

3.      Europaparlamentet noterar att när det gäller BPR-förordningen är myndighetens utgifter för biocidprodukter delvis finansierade genom avgifter från industrin och delvis genom bidrag från unionen, i enlighet med artikel 185 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002. Under 2013 finansierades största delen av myndighetens utgiftsbudget genom unionsbidrag, då man först den 1 september 2013 började fakturera de företag som registrerat substanser i enlighet med BPR-förordningen.

4.      Europaparlamentet noterar dessutom att myndigheten fick 920 900 EUR i stöd från kommissionen som kompensation för ej förverkligade intäkter, och att man fick en exceptionell frivillig engångsbetalning från Norge på 177 057 EUR den 30 december 2013 (att användas för utveckling av tjänster i samband med biocidprodukter hos myndigheten).

5.      Europaparlamentet noterar att myndigheten i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach-förordningen)(23) finansieras genom avgifter som industrin betalar för registrering av kemiska substanser, och eventuellt genom unionsbidrag i enlighet med artikel 185 i förordning (EG), Euratom) nr 1605/2002. 2013 var tredje året i rad som myndigheten helt och hållet finansierades genom avgifter från sin verksamhet i samband med Reach, klassificering och förpackningar.

6.      Europaparlamentet noterar att myndighetens utgifter i samband med PIC-förordningen under 2013 finansierades genom ett bidrag från unionens allmänna budget.

7.      Parlamentet riktar uppmärksamhet på att budgetinkomsterna från avgifter i form av mottagna kontantbelopp uppgick till 86 113 139 EUR. Parlamentet betonar att för genomförandet av verksamhet i samband med biocider och PIC-åtgärder anslogs ett belopp på 7 632 000 EUR från unionens allmänna budget. Detta belopp motsvarar 0,005 % av unionens samlade budget.

8.      Europaparlamentet begär än en gång att myndigheten i sina interna och externa meddelanden ska tydliggöra att det får medel från unionsbudgeten (unionsstöd) i stället för stöd från kommissionen eller gemenskapen.

9.      Europaparlamentet framhåller att personalutgifterna har ökat med 11 % mellan 2013 och 2013. Parlamentet påpekar också att 468 av 503 tillgängliga tjänster hade tillsatts, och att 95 kontraktsanställda och utstationerade nationella experter var anställda vid utgången av 2013.

10.    Europaparlamentet uppskattar att myndigheten har transparenta förklaringar om ekonomiska intressen och uppmanar myndigheten att fortlöpande se över sina interna processer och ytterligare förbättra sina policyer för att säkra oberoende och transparens inom alla sina verksamhetsområden, och låta både extern och tillfälligt anställd personal omfattas.

11.    Europaparlamentet välkomnar myndighetens utfästelse att följa upp föregående års kommentarer och att fortsätta vara uppmärksam på att undvika alla ej motiverade överföringar mellan budgetår.

12.    Europaparlamentet välkomnar att myndigheten har genomfört en revision för att förbättra sin effektivitet vad gäller sin hantering av upphandling och kontraktering, vilket har lett till åtgärder som ska vara genomförda under 2014.

13.    Europaparlamentet välkomnar att revisionsrätten anser att de transaktioner som ligger till grund för myndighetens årsräkenskaper för budgetåret 2013 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

14.    Europaparlamentet rekommenderar på grundval av de uppgifter som finns tillgängliga att den verkställande direktören för Europeiska kemikaliemyndigheten beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2013.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

29.1.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

59

3

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Herbert Dorfmann, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Nuno Melo, Marijana Petir, Julia Reid, Bart Staes, Kay Swinburne

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Clara Eugenia Aguilera García, Damian Drăghici

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

23.3.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

22

5

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Laura Ferrara

(1)

EUT C 442, 10.12.2014, s. 132.

(2)

EUT C 442, 10.12.2014, s. 132.

(3)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.

(6)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

EUT C 442, 10.12.2014, s. 132.

(9)

EUT C 442, 10.12.2014, s. 132.

(10)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.

(13)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (EUT L 167, 27.6.2012, s. 1).

(16)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier (EUT L 201, 27.7.2012, s. 60).

(17)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).

(18)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (EUT L 353, 31.12.2008, s. 1).

(19)

Antagna texter, P8_TA-PROV(2015).

(20)

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska unionens allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

(21)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (EUT L 167 27.6.2012, s. 1).

(22)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier (EUT L 201, 27.7.2012, s. 60).

(23)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy