Menettely : 2014/2106(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0074/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0074/2015

Keskustelut :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Äänestykset :

PV 29/04/2015 - 10.27
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0136

MIETINTÖ     
PDF 166kWORD 83k
30.3.2015
PE 539.702v02-00 A8-0074/2015

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lentoturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013

(2014/2106(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Ryszard Czarnecki

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lentoturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013

(2014/2106(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euroopan lentoturvallisuusviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–       ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan lentoturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä viraston vastaukset(1),

–       ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–       ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3),

–       ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(4) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–       ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta 20. helmikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008(5) ja erityisesti sen 60 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(6),

–       ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(7) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–       ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A8-0074/2015),

1.      myöntää Euroopan lentoturvallisuusviraston pääjohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013;

2.      esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan lentoturvallisuusviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisestä

(2014/2106(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euroopan lentoturvallisuusviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–       ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan lentoturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä viraston vastaukset(8),

–       ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(9) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–       ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(10),

–       ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(11) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–       ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta 20. helmikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008(12) ja erityisesti sen 60 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(13),

–       ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(14) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–       ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A8-0074/2015),

1.      toteaa, että Euroopan lentoturvallisuusviraston tilinpäätöstiedot käyvät ilmi tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen liitteestä;

2.      hyväksyy Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisen;

3.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan lentoturvallisuusviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lentoturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013

(2014/2106(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lentoturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–       ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A8-0074/2015),

A.     toteaa, että Euroopan lentoturvallisuusviraston tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2013 oli 167 023 535 euroa, mikä merkitsee 5,15 prosentin lisäystä vuoteen 2012 verrattuna;

B.     toteaa, että viraston tilinpäätöksen mukaan unionin rahoitusosuus viraston talousarviosta vuonna 2013 oli 35 829 562 euroa, mikä tarkoittaa 0,2 prosentin lisäystä vuoteen 2012 verrattuna;

C.     ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan lentoturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Vuoden 2012 vastuuvapausmenettelyn seuranta

1.   toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan yhden vuoden 2011 kertomuksessa esitetyn huomautuksen osalta, joka vuoden 2012 kertomuksessa oli ”kesken”, toteutettiin korjaavia toimia ja se on nyt tilintarkastustuomioistuimen vuotta 2013 koskevan kertomuksen mukaan ”toteutettu”; toteaa myös, että vuoden 2012 kertomuksessa esitettyjen neljän huomautuksen osalta toteutettiin korjaavia toimia ja kaksi on nyt ”toteutettu” ja kahden tilanne on ”ei relevantti”;

2.   panee merkille, että viraston mukaan

–  vuoden 2013 vuotuiseen toimintakertomukseen sisällytettiin eturistiriitojen hallintaa koskevia tietoja ja tilastotietoja

–  pääjohtajan, johtajien ja yksikönpäälliköiden ansioluettelot ja etunäkökohtia koskevat ilmoitukset oli julkaistu kokonaisuudessaan viraston verkkosivustolla 1. joulukuuta 2014, kuten vastuuvapauden myöntävä viranomainen pyysi varainhoitovuoden 2012 virastoa koskevan vastuuvapausmenettelyn yhteydessä

–  tiedot viraston toiminnan vaikutuksesta unionin kansalaisiin ovat luettavissa sen verkkosivustolla, jolla julkaistaan vuosittain strategisia asiakirjoja, myös vuotuinen yleiskertomus, vuotuinen turvallisuuskatsaus ja työohjelma;

Huomautukset toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta

3.     panee merkille, että virasto käytti vuonna 2013 noin 22 000 000 euroa hankintamenettelyihin ulkoistaessaan osan hyväksyntätoimistaan kansallisille ilmailuviranomaisille ja päteville yksiköille; toteaa, että viraston hallintoneuvoston päätöksellä vahvistetuissa ohjeissa kuvataan prosessi, jolla tietyt hyväksyntätehtävät osoitetaan sopimuspuolille, sekä sovellettavat kriteerit;

4.      kehottaa virastoa lisäämään ulkoistamisen avoimuutta dokumentoimalla osoittamisprosessit ja ohjeissa asetettujen kriteerien pohjalta suoritetut arvioinnit paremmin; toteaa huolestuneena tämän koskevan myös tapauksia, joissa tarjoajille annetaan useita muita arvoltaan vähäisiä sopimuksia;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

5.     panee merkille, että sidottujen määrärahojen osuus oli kaikkiaan keskimäärin 98 prosenttia ja että se vaihteli 92 prosentista osastossa 3 (toimintamenot) 98 prosenttiin osastossa 2 (hallintomenot);

6.     toteaa, että sidottujen määrärahojen siirtojen kokonaismäärää vähennettiin yleisesti 10 100 000 eurosta (11 prosenttia) 7 200 000 euroon (8 prosenttia) vuodesta 2012 vuoteen 2013; on huolestunut siitä, että osastossa 3 siirtojen määrä oli edelleen korkea, 3 400 000 euroa (42 prosenttia), vaikka siirtojen osuus pienentyi yleisesti; huomauttaa, että viraston toiminnan monivuotinen luonne selittää osan määrärahasiirroista, mutta näin suuri siirtojen määrä on ristiriidassa talousarvion vuotuisuuden periaatteen kanssa;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

7.     toteaa, että tilintarkastustuomioistuin ei vuotta 2013 koskevassa kertomuksessaan esittänyt huomautuksia viraston palvelukseenottomenettelyistä;

8.     panee viraston antamista tiedoista merkille, että vaatimukset, jotka hakijoiden on palvelukseenottomenettelyissä täytettävä, asetettiin Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaisesti ja että tilintarkastustuomioistuimen vuotta 2012 koskevassa kertomuksessa mainittu tapaus katsotaan loppuun käsitellyksi;

9.      palauttaa mieliin parlamentin talousarviomenettelyn yhteydessä esittämän kannan, jonka mukaan henkilöstöön, jota koskevat menot rahoitetaan alalta kerätyillä maksuilla unionin talousarviovarojen sijaan, ei pitäisi soveltaa unionin toteuttamaa vuosittaista kahden prosentin vähennystä; katsoo, että komission olisi tarkasteltava erikseen virastoja, jotka saavat rahoituksensa pääasiassa unionin talousarviosta, ja ehdotettava erityispuitteita virastoille, joiden rahoitus on peräisin lähinnä toimijoiden maksuista, joiden olisi oltava suhteutettuja viraston tarjoamiin palveluihin;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

10. panee merkille, että vuonna 2013 virasto tarkasteli uudelleen 213:a etunäkökohtia koskevaa ilmoitusta vuonna 2012 hyväksyttyjen lentoturvallisuusviraston henkilöstöä koskevien käytännesääntöjen valossa; pitää myönteisenä virastoa koskevan asetuksen tarkistamista ja korostaa tarvetta tarkistaa käytännesääntöjä, jotta vältetään mahdolliset eturistiriidat; ehdottaa tässä yhteydessä, että tilintarkastustuomioistuimen olisi valvottava säännöllisesti käytännesääntöjen täytäntöönpanoa ja itse tapauksia; huomauttaa, että vuonna 2013 havaittiin kaksi niin kutsuttua pyöröovitapausta; toteaa, että kummassakin pyöröovitapauksessa virasto hyväksyi ilmoitetut toimet sillä edellytyksellä, että kyseiset henkilöt eivät ota yhteyttä viraston henkilöstöön, eivät harjoita edunvalvontaa henkilöstön keskuudessa eivätkä osallistu suoriin sopimusneuvotteluihin viraston kanssa 12–24 kuukauden jääviysaikana;

11.  panee huolestuneena merkille, että eturistiriitaongelma koskee erittäin suuressa määrin asiantuntijalautakunnan jäseniä, joiden tehtävänä on testata ja hyväksyä tuotteet; ilmaisee vakavan huolensa kahdesta viraston vuonna 2013 havaitsemasta niin kutsutusta pyöröovitapauksesta ja suosittelee, että virasto lujittaa edelleen riippumattomuutta koskevia toimintaperiaatteitaan, erityisesti julkistamalla johtajien, neuvoa-antavan lautakunnan ja asiantuntijalautakunnan jäsenten ansioluettelot ja etunäkökohtia koskevat ilmoitukset syyskuun 2015 loppuun mennessä; kehottaa virastoa hyväksymään kattavia toimintaperiaatteita sellaisten eturistiriitatilanteiden hallintaa varten kuin virkamiehen luopuminen edustaan, virkamiehen jäävääminen niin, ettei hän voi osallistua päätöksentekoprosessiin, jossa hän on esteellinen, tiettyjen tietojen käyttöoikeuden rajoittaminen jääviltä virkamieheltä, virkamiehen tehtävien uudelleenjärjestely tai virkamiehen eroaminen virastaan;

Sisäinen valvonta

12. panee viraston antamista tiedoista merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kanssa käytyjen keskustelujen ja vastuuvapauden myöntävän viranomaisen esittämien suositusten perusteella suoritettiin ennakko- ja jälkitarkastuksia; panee merkille, että jälkitarkastukset eivät ole viraston varainhoitoa koskevien säännösten mukaan pakollisia; panee merkille, että virasto laati jälkitarkastuksia koskevan vuotuisen suunnitelman, joka on riskiperusteinen ja kattaa julkiset hankintamenettelyt;

Sisäinen tarkastus

13.   panee merkille, että komission sisäinen tarkastus (IAS) antoi vuonna 2013 kertomuksen yhdestä rajoitetusta tarkastuksesta, joka koski tietotekniikkahankkeiden hallinnointia ja jonka perusteella annettiin kaksi erittäin tärkeää suositusta; toteaa myös, että IAS toimitti varmuuden osatekijöitä (Building Blocks of Assurance) koskevan lisätarkastuksen ja antoi sen perusteella lausunnon, jonka mukaan se oli saanut kohtuullisen varmuuden, sekä kaksi erittäin tärkeää suositusta; toteaa IAS:n vahvistaneen, että 22 sen aiempina vuosina antamista 23:sta erittäin tärkeästä suosituksesta oli toteutettu;

Muita huomautuksia

14.    ottaa huomioon, että virasto aloitti toimintansa vuonna 2004 ja sen työskentely on siitä saakka pohjautunut kirjeenvaihtoon ja muuhun yhteydenpitoon isäntäjäsenvaltion kanssa; toteaa kuitenkin, että isäntäjäsenvaltion kanssa ei ole vielä tehty kattavaa toimipaikkasopimusta; katsoo, että sellainen sopimus edistäisi viraston ja sen henkilöstön toimintaolosuhteita koskevaa avoimuutta; kehottaa virastoa ja jäsenvaltiota puuttumaan asiaan pikaisesti ja tiedottamaan edistymisestä vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle;

15.    muistuttaa, että neuvoston, parlamentin ja komission yhdessä hyväksymän EU:n erillisvirastoja koskevan yhteisen lähestymistavan mukaan ”kaikilla virastoilla tulisi olla päätoimipaikkaa koskeva sopimus, joka olisi tehtävä ennen kuin virasto käynnistää toiminnallisen vaiheensa”; panee tässä yhteydessä merkille, että eräs toinen virasto, Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA), allekirjoitti päätoimipaikkaa koskevan sopimuksen Saksan hallituksen kanssa vuonna 2011; vaatii isäntäjäsenvaltiota tekemään mahdollisimman pian sopimuksen viraston kanssa, jotta voidaan selventää kansallisten oikeusviranomaisten suhteet ja jotta virasto voi esteettä harjoittaa sääntömääräistä tehtäväänsä; kehottaa komissiota käyttämään hyväkseen tänä vuonna tarjoutuvaa tilaisuutta muuttaa viraston perustamisasetusta, jotta voidaan päästä sopimukseen sen päätoimipaikasta ja jotta se voi toimia häiriöttä; pyytää siksi saada kuulla lopullisen päätöksen viraston päätoimipaikasta;

16.    muistuttaa, että virastolla on olennainen tehtävä pyrittäessä varmistamaan lentoturvallisuuden mahdollisimman hyvä taso koko Euroopassa; huomauttaa myös, että yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevaa säännöstöä ollaan parhaillaan tarkistamassa, mikä saattaa johtaa viraston toimivaltuuksien lisäämiseen; korostaa, että jos viraston toimivaltaa lisätään, myös sen rahoituksen sekä aineellisten ja henkilöresurssien on oltava sellaisella tasolla, että se pystyy suoriutumaan hyvin tehtävistään;

o

o       o

17.    viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta ... 2015 antamaansa päätöslauselmaan(15).

26.2.2015

LIIKENNE- JA MATKAILUVALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lentoturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013

(2014/2106(DEC))

Valmistelija: Dominique Riquet

EHDOTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.      panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan Euroopan lentoturvallisuusviraston tilit varainhoitovuodelta 2013 ovat sääntöjenmukaiset;

2.      panee merkille, että viraston vuotuinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2013 oli 151,2 miljoonaa euroa, josta unionin osuus oli 34,9 miljoonaa euroa ja 116,3 miljoonaa euroa saatiin muista lähteistä, kuten maksuista ja palkkioista (83,8 miljoonaa euroa), ja että määrärahojen käyttöaste oli 98 prosenttia;

3.      muistuttaa, että virastolla on olennainen tehtävä pyrittäessä varmistamaan lentoturvallisuuden mahdollisimman hyvä taso koko Euroopassa; huomauttaa myös, että yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevaa säännöstöä ollaan parhaillaan tarkistamassa, mikä saattaa johtaa viraston toimivaltuuksien lisäämiseen; katsoo, että jos viraston toimivaltaa lisätään, myös sen rahoituksen sekä aineellisten ja henkilöresurssien on oltava sellaisella tasolla, että se pystyy suoriutumaan hyvin tehtävistään;

4.      pitää myönteisenä, että parlamentin varainhoitovuotta 2012 koskevan vastuuvapausmenettelyn yhteydessä esittämän pyynnön mukaisesti virasto on julkistanut verkkosivuillaan johtajiensa, hallintoneuvostonsa ja valituslautakuntansa jäsenten vuotuiset sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset sekä ansioluettelot ja osoittaa tällä tavoin edistyneensä eturistiriitojensa poistamisessa;

5.      pitää myönteisenä virastoa koskevan asetuksen tarkistamista ja korostaa tarvetta tarkistaa sen työntekijöiden toimintasääntöjä, jotta vältetään mahdolliset eturistiriidat; ehdottaa tässä yhteydessä, että tilintarkastustuomioistuimen olisi valvottava säännöllisesti toimintasääntöjen täytäntöönpanoa ja itse tapauksia;

6.      panee merkille, että virasto on vähentänyt sidottujen määrärahojen siirtojen kokonaismäärää edelleen 10,1 miljoonasta eurosta (11 prosenttia) 7,2 miljoonaan euroon (8 prosenttia) vuodesta 2012 vuoteen 2013; kehottaa virastoa pyrkimään vähentämään määrärahojen siirtoja edelleen, jotta se voi noudattaa täysin talousarvion vuotuisuuden periaatetta; toteaa kuitenkin, että puolet siirroista koski osastoa III (toimintamenot), ja pitää tätä perusteltuna viraston toiminnan monivuotisen luonteen vuoksi;

7.      palauttaa mieliin parlamentin talousarviomenettelyn yhteydessä esittämän kannan, jonka mukaan henkilöstöön, jota koskevat menot rahoitetaan alalta kerätyillä maksuilla unionin talousarviovarojen sijaan, ei pitäisi soveltaa unionin toteuttamaa vuosittaista kahden prosentin vähennystä; katsoo, että komission olisi tarkasteltava erikseen virastoja, jotka saavat rahoituksensa pääasiassa unionin talousarviosta, ja ehdotettava erityispuitteita virastoille, joiden rahoitus on peräisin lähinnä toimijoiden maksuista, joiden olisi oltava suhteutettuja viraston tarjoamiin palveluihin;

8.      pitää valitettavana, että viraston ponnisteluista huolimatta sen päätoimipaikasta ei vielä ole voitu tehdä sopimusta 14 vuotta sen perustamisen jälkeen; muistuttaa, että neuvoston, parlamentin ja komission yhdessä hyväksymän EU:n erillisvirastoja koskevan yhteisen lähestymistavan mukaan ”kaikilla virastoilla tulisi olla päätoimipaikkaa koskeva sopimus, joka olisi tehtävä ennen kuin virasto käynnistää toiminnallisen vaiheensa”; panee tässä yhteydessä merkille, että eräs toinen virasto, Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA), allekirjoitti päätoimipaikkaa koskevan sopimuksen Saksan hallituksen kanssa vuonna 2011; vaatii isäntävaltiota tekemään mahdollisimman pian sopimuksen viraston kanssa, jotta voidaan selventää kansallisten oikeusviranomaisten suhteet ja jotta virasto voi esteettä harjoittaa sääntömääräistä tehtäväänsä; kehottaa komissiota käyttämään hyväkseen tänä vuonna tarjoutuvaa tilaisuutta muuttaa viraston perustamisasetusta, jotta voidaan päästä sopimukseen sen päätoimipaikasta ja jotta se voi toimia häiriöttä; pyytää siksi saada kuulla lopullisen päätöksen viraston päätoimipaikasta;

9.      ehdottaa, että parlamentti myöntää Euroopan lentoturvallisuusviraston pääjohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

24.2.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

38

5

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Claudia Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Rosa D’Amato, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

23.3.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

22

5

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Laura Ferrara

(1)

EUVL C 442, 10.12.2014, s. 93.

(2)

EUVL C 442, 10.12.2014, s. 93.

(3)

EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

EUVL L 79, 19.3.2008, s. 1.

(6)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

EUVL C 442, 10.12.2014, s. 93.

(9)

EUVL C 442, 10.12.2014, s. 93.

(10)

EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

EUVL L 79, 19.3.2008, s. 1.

(13)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2015)0000.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö