Postup : 2014/2100(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0076/2015

Předložené texty :

A8-0076/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasování :

PV 29/04/2015 - 10.46
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0155

ZPRÁVA     
PDF 183kWORD 94k
30.3.2015
PE 539.701v02-00 A8-0076/2015

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2013

(2014/2100(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Ryszard Czarnecki

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2013

(2014/2100(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rozpočtový rok 2013,

–       s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi agentury(1),

–       s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3),

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2062/94 ze dne 18. července 1994 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci(5), a zejména na článek 14 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6),

–       s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0076/2015),

1.      uděluje ředitelce Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2013;

2.      předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, ředitelce Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rozpočtový rok 2013

(2014/2100(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rozpočtový rok 2013,

–       s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi agentury(8),

–       s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(9) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(10),

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(11), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2062/94 ze dne 18. července 1994 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci(12), a zejména na článek 14 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(13),

–       s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(14), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0076/2015),

1.      konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci odpovídá znění připojenému ke zprávě Účetního dvora;

2.      schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2013;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí ředitelce Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, Radě, Komisi, a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2013

(2014/2100(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na své rozhodnutí týkající se udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2013,

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0076/2015),

A. vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen „agentura“) činil její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2013 celkem 17 682 338 EUR, což ve srovnání s rokem 2012 představuje nárůst o 4,5 %;

B.  vzhledem k tomu, že příspěvek Unie do rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2013 činil 15 614 775 EUR, což ve srovnání s rokem 2012 představuje snížení o 3,77 %;

C. vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rozpočtový rok 2013 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že je účetní závěrka agentury je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

D. vzhledem k tomu, že úkolem agentury je shromažďovat a šířit informace o prioritách členských států a Unie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, podporovat organizace členských států a Unie, které se podílejí na formulaci a provádění příslušné politiky, a poskytovat informace o preventivních opatřeních;

Opatření v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2012

1.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že pokud jde o dvě připomínky učiněné ve zprávě Účetního dvora za rok 2011, jež byly označeny jako „probíhající“ a „neprovedené“ ve zprávě Účetního dvora za rok 2012, byla přijata nápravná opatření a obě připomínky jsou ve zprávě Účetního dvora za rok 2013 označeny jako „dokončené“; dále konstatuje, že pokud jde o dvě připomínky učiněné ve zprávě Účetního dvora za rok 2012, bylo přijato jedno nápravné opatření a související připomínka je nyní označena jako „dokončená“ a druhá připomínka jako „probíhající“;

2.  bere na vědomí informaci agentury o tom, že:

–   v září 2013 byla úspěšně uzavřena dohoda se Španělským královstvím o sídle agentury;

–   informace o dopadu jejích činností na občany Unie jsou uvedeny na webových stránkách agentury, kde jsou zveřejněna všeobecná hodnocení agentury, výroční zpráva, výroční zpráva o činnosti výkonné ředitelky i analýza a posouzení zprávy o činnosti ze strany správní rady;

–  byla provedena zejména významná zlepšení v provádění ročního pracovního programu, sestavování rozpočtu podle činností v roce 2013 a otázky týkající se přijímání zaměstnanců a platů;

Rozpočtové a finanční řízení

3.  konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu v roce 2013 byla míra plnění rozpočtu, která činila 98,94 % a že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 70,19 %;

Závazky a přenosy

4.  se znepokojením poznamenává, že úroveň prostředků na závazky přenesených do roku 2014 byla vysoká, v případě hlavy II (správní výdaje) činila 601 426 EUR (30 %) a v případě hlavy III (provozní výdaje) 3 693 549 EUR (46 %);

5.  konstatuje, že vysoká úroveň přenosů prostředků v hlavě II byla způsobena plánovaným nákupem zboží a služeb na konci roku v souvislosti se stěhováním agentury do nových prostor i obnovením ročních smluv v oblasti IT; dále konstatuje, že vysoká úroveň plánovaných přenosů v hlavě III vyplynula zejména z víceleté povahy významných projektů zahájených v roce 2013;

Převody

6.  konstatuje, že podle výroční zprávy o činnosti i podle zjištění Účetního dvora zůstala výše a povaha převodů uskutečněných v roce 2013 v mezích finančních předpisů;

Postupy zadávání veřejných zakázek a přijímání zaměstnanců

7.  konstatuje, že ve výroční zprávě Účetního dvora o auditu za rok 2013 se v souvislosti s kontrolovanými operacemi či dalšími zjištěními neobjevily žádné připomínky týkající se zadávacích řízení agentury;

8.  konstatuje, že ve výroční zprávě Účetního dvora o auditu za rok 2013 se neobjevily žádné připomínky týkající se přijímání zaměstnanců agenturou;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

9.   bere na vědomí informaci agentury, že její správní rada přijala v listopadu 2014 politiku v oblasti střetů zájmů; dále konstatuje, že tato politika obsahuje ustanovení týkající se zveřejňování životopisů a prohlášení o zájmech ředitelky a vrcholného vedení; konstatuje, že většina těchto dokumentů byla zpřístupněna veřejnosti; naléhavě vyzývá agenturu, aby do konce září 2015 poskytla seznam všech případů střetu zájmů; se znepokojením konstatuje, že povinnost zveřejňovat životopisy a prohlášení o zájmech se nevztahuje na odborníky; vyzývá agenturu, aby tuto povinnost rozšířila i na odborníky;

10.  žádá agenturu, aby přijala souhrnné politiky pro řízení situací, kdy dojde ke střetu zájmů, například odstranění zájmu státního úředníka, vyloučení státního úředníka ze zapojení do dotčeného rozhodovacího procesu, omezení přístupu dotčeného státního úředníka ke konkrétní informaci, přerozdělení povinností státního úředníka nebo odstoupení státního úředníka z funkce;

11.  konstatuje, že stávající postupy pro předcházení střetu zájmů zaměstnanců agentury se přezkoumávají a že budou dokončeny v roce 2015; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o výsledcích tohoto přezkumu, jakmile bude dokončen;

Vnitřní kontroly

12. bere na vědomí, že v roce 2013 se na 100 % rozpočtu agentury vztahovala ověřování ex-ante;

Interní audit

13. bere na vědomí informaci agentury, že v roce 2012 provedl útvar interního auditu (IAS) Komise důkladné posouzení rizik a předložil konečný strategický plán auditu na období 2013–2015, který byl schválen ředitelkou a správní radou agentury;

14. konstatuje, že útvar interního auditu také provedl audit nazvaný „podávání zpráv / hlavní části prohlášení o věrohodnosti“, který vedl k jednomu doporučení označenému jako „velmi důležité“ a k sedmi doporučením označeným jako „důležité“; bere na vědomí, že agentura předložila akční plán zaměřený na zmírnění zjištěných nedostatků, který byl schválen útvarem interního auditu;

15. konstatuje, že v roce 2013 IAS zkoumal svá dřívější doporučení a dospěl k závěru, že nezůstala žádná nedořešená kritická doporučení, jedno „velmi důležité“ doporučení bylo uzavřeno a druhé „velmi důležité“ doporučení je prováděno;

Další poznámky

16.  konstatuje, že rok 2013 byl posledním rokem strategie EU-OSHA na období 2009–2013; oceňuje výsledky, kterých agentura v tomto období dosáhla, zejména podporu interaktivních nástrojů online pro malé a střední podniky v oblasti řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; bere na vědomí přijetí nového víceletého strategického programu agentury na období 2014–2020;

17.  vítá skutečnost, že se agentura dne 1. ledna 2014 konečně přestěhovala do svých nových prostor, a poukazuje na významné snížení nákladů na pronájem v návaznosti na uzavření dohody o sídle se španělskými orgány.

o

o   o

18. pokud jde o další průřezové připomínky, které doplňují jeho rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne … 2015(15) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

30.1.2015

STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2013

(2014/2100(DEC))

Navrhovatelka: Marian Harkin

NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  vyjadřuje svou spokojenost s tím, že Účetní dvůr prohlásil operace, na nichž se zakládá účetní závěrka agentury za rozpočtový rok 2013, za legální a správné a že účetní závěrka věrně zobrazuje finanční situaci agentury k 31. prosinci 2013;

2.  konstatuje, že rok 2013 byl posledním rokem strategie EU-OSHA na období 2009–2013; oceňuje výsledky agentury v tomto období, zejména podporu interaktivních nástrojů online pro malé a střední podniky v oblasti řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; bere na vědomí přijetí nového víceletého strategického programu agentury na období 2014–2020;

3.  bere na vědomí vysokou míru plnění rozpočtu (99 %) v roce 2013, která ukazuje na to, že závazky byly přijaty včas; poukazuje však na vysokou úroveň přenosu prostředků v hlavě II (30 %) a III (46 %); bere na vědomí vysvětlení Účetního dvora ohledně přenosů prostředků, jež bylo potvrzeno agenturou, a konstatuje, že k žádným neplánovaným přenosům prostředků nedošlo;

4.  vítá dokončená nápravná opatření, která agentura přijala v návaznosti na připomínky Účetního dvora z předchozích let, zejména významná zlepšení provádění ročního pracovního programu, sestavování rozpočtu podle čnností v roce 2013 a otázky týkající se přijímání zaměstnanců a platů;

5.  vítá skutečnost, že se agentura dne 1. ledna 2014 konečně přestěhovala do nových prostor, a poukazuje na významné snížení nákladů na pronájem poté, co byla se španělskými orgány uzavřena dohoda o sídle. VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

29.1.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

45

7

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Tania González Peñas, Richard Howitt, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Helga Stevens, Monika Vana

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.3.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

23

5

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Laura Ferrara

(1)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 340.

(2)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 340.

(3)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 216, 20.8.1994, s. 1.

(6)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 340.

(9)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 340.

(10)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

Úř. věst. L 216, 20.8.1994, s. 1.

(13)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

Přijaté texty, P8_ TA-PROV(2015)0000

Právní upozornění - Ochrana soukromí