Postup : 2014/2125(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0077/2015

Předložené texty :

A8-0077/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasování :

PV 29/04/2015 - 10.37
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0146

ZPRÁVA     
PDF 179kWORD 92k
30.3.2015
PE 539.712v02-00 A8-0077/2015

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2013

(2014/2125(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Ryszard Czarnecki

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2013

(2014/2125(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2013,

–       s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi institutu(1),

–       s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účetnictví(2) a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o udělení absolutoria institutu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       – s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3),

–       ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 ze dne 11. března 2008, kterým se zřizuje Evropský inovační a technologický institut(5), a zejména na článek 21 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6),

–       s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0077/2015),

1.      odkládá rozhodnutí o udělení absolutoria řediteli Evropského inovačního a technologického institutu za plnění rozpočtu institutu na rozpočtový rok 2013;

2.      předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Evropského inovačního a technologického institutu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2013

(2014/2125(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2013,

–       s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi institutu(8),

–       s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účetnictví(9) a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o udělení absolutoria institutu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(10),

–       ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(11), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 ze dne 11. března 2008, kterým se zřizuje Evropský inovační a technologický institut(12), a zejména na článek 21 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(13),

–       s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(14), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0077/2015),

1.      konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Evropského inovačního a technologického institutu odpovídá znění připojenému ke zprávě Účetního dvora;

2.      odkládá uzavření účtů Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2013;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Evropského inovačního a technologického institutu, Radě, Komisi, a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2013

(2014/2125(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2013,

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0077/2015),

A.     vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropského inovačního a technologického institutu (dále jen „institut“) činil jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2013 celkem 142 197 740 EUR, pokud jde o prostředky na závazky, což ve srovnání s rokem 2012 představuje nárůst o 47,05 %, a 98 760 073 EUR, pokud jde o prostředky na platby,

B.     vzhledem k tomu, že podle jeho finančních výkazů dosáhl příspěvek Unie do rozpočtu institutu v roce 2013 částky 93 462 181 EUR, což ve srovnání s rokem 2012 představuje nárůst o 36,05 %;

C.     vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2013 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka institutu je spolehlivá, ale nebyl schopen získat dostatečné a vhodné důkazní informace o legalitě a správnosti uskutečněných operací;

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2012

1.      ze zprávy Účetního dvora zjišťuje, že u jedné z připomínek uvedených ve zprávě za rok 2011, která byla ve zprávě Účetního dvora za rok 2012 označena jako „probíhající“, byla učiněna nápravná opatření, takže tato připomínka je ve zprávě Účetního dvora za rok 2013 nyní označena jako „dokončená“; dále konstatuje, že pokud jde o dvě připomínky ve zprávě Účetního dvora za rok 2012, bylo přijato nápravné opatření, takže jedna připomínka je nyní označena jako „dokončená“ a jedna jako „probíhající“;

2.      bere na vědomí informaci institutu o tom, že:

–  zdokonalila pokyny poskytované auditorům vydávajícím certifikaci a v červnu 2013 předala aktualizované pokyny „znalostním a inovačním společenstvím“, která jsou příjemci grantů institutu; konstatuje, že díky lepším pokynům se zvýšila míra věrohodnosti v osvědčeních o auditu;

–  v pokynech pro znalostní a inovační společenství byly stanoveny vyčíslitelné cíle, přičemž tyto pokyny byly v letech 2013 a 2014 revidovány s cílem dále zvýšit kvalitu, s níž znalostní a inovační společenství plánují a vykazují svou činnost;

–  audity ex post týkající se grantové dohody z roku 2010 vedly k zpětnému vymáhání všech částek, které institut vyplatil neoprávněně;

–  útvar interního auditu institutu provádí přezkum systému prevence a řízení střetů zájmů a očekává se, že budou vydány revidované verze kodexu chování pro pracovníky institutu a členy jeho správní rady; poukazuje na to, že institut hodlá zavést povinnost členů správní rady a vyšších vedoucích pracovníků zveřejňovat prohlášení o zájmech; vyzývá institut, aby tento problém bezodkladně vyřešil a informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o výsledcích nápravných opatření;

–  informace o vlivu činnosti institutu na občany Unie jsou poskytovány prostřednictvím webových stránek institutu, přičemž dostupnost těchto informací se dále zvýšila díky tomu, že jsou využívány sociální sítě a že jsou zveřejňovány výroční zprávy o činnosti a výsledky práce institutu;

Východisko pro výrok s výhradou o legalitě a správnosti uskutečněných operací

3.      je hluboce znepokojen tím, že již druhý rok po sobě nezískal Účetní dvůr přiměřenou jistotu o legalitě a správnosti grantových operací institutu; poukazuje na to, že přibližně 87 % výdajů na granty, o jejichž proplacení žádali příjemci, má osvědčení vydané nezávislými auditorskými firmami najatými těmito příjemci a jejich partnery; lituje, že ačkoli institut vynaložil úsilí na zavedení účinného ověřování ex ante a poskytování lepších pokynů nezávislým auditorským firmám, označil Účetní dvůr jejich kvalitu za nedostatečnou a konstatoval, že existuje prostor pro další celkové zlepšování jejich práce; vyzývá institut, aby se tímto problémem zabýval a podal do 1. září 2015 orgánu příslušnému pro udělení absolutoria zprávu o přijatých opatřeních;

4.      bere na vědomí, že aby získal další stupeň jistoty o legalitě a správnosti grantových operací, zadal institut doplňkové ověřování ex post grantových operací nezávislé auditorské firmě; dále konstatuje, že auditované žádosti o proplacení nákladů odpovídají 29 % celkových grantových operací uskutečněných v roce 2013; lituje, že výsledky ověřování ex post potvrdily, že ověření ex ante dosud nejsou plně účinná; je znepokojen tím, že na základě chyb zjištěných při ověřování ex post se institut v roce 2014 rozhodl vymáhat zpět 3 % kontrolovaných grantů z roku 2012; žádá institut, aby zlepšil efektivitu ověřování ex ante a aby do 1. září 2015 informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o situaci ohledně opatření, která mají být přijata;

5.      se znepokojením poukazuje na to, že platby související se dvěma rámcovými zakázkami v hodnotě 770 000 EUR, které byly zadány v letech 2010 a 2012 na základě jednacího řízení, byly shledány jako nesprávné, protože podle auditu nebyl k použití jednacího řízení důvod; vyzývá institut, aby zlepšil své vnitřní zadávací postupy a do 1. září 2015 informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o přijatých opatřeních;

6.      se znepokojením poukazuje na to, že souhrnná míra chyb souvisejících s grantovými operacemi a platbami na základě rámcových smluv se pohybuje mezi 2 % a 3 % celkových výdajů institutu za rok 2013;

Výrok s výhradou o legalitě a správnosti uskutečněných operací

7.      konstatuje, že podle Účetního dvora jsou operace, na nichž se zakládá roční účetní závěrka za rok 2013, s výjimkou výše popsaných skutečností ve všech významných ohledech legální a správné;

Připomínky k legalitě a správnosti operací

8.      lituje, že podle zprávy Účetního dvora budou doplňkové činnosti znalostních a inovačních společenství jako příjemců grantů institutu auditovány nejdříve v roce 2015; je znepokojen tím, že Účetní dvůr nezískal v rámci svého auditu přiměřené doklady o tom, že financování institutu nepřekročilo hranici 25 % celkových výdajů znalostních a inovačních společenství; vyzývá institut, aby do 1. září 2015 informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o situaci ohledně uvedeného auditu;

Rozpočtové a finanční řízení

9.      z účetní závěrky institutu zjišťuje, že díky úsilí o sledování plnění rozpočtu během rozpočtového roku 2013 dosáhla míra plnění rozpočtu 96,97 %, zatímco míra plnění prostředků na platby činila 96,86 %;

10.    se znepokojením však konstatuje, že míra plnění rozpočtu byla nízká v hlavě I (výdaje na zaměstnance), kde činila 74 %; ze zprávy Účetního dvora zjišťuje, že tato skutečnost souvisí především s velkou fluktuací zaměstnanců a dosud nepřijatými nařízeními o platových úpravách; v této souvislosti vyzývá institut, aby se účinně zabýval svou personální politikou s cílem zamezit vysoké fluktuaci zaměstnanců;

Závazky a přenosy

11.    se znepokojením konstatuje, že institut přenesl prostředky přidělené na závazky v hlavě II (správní výdaje) ve výši 193 420 EUR (24 %); bere na vědomí, že tyto přenosy se týkaly zejména dosud neobdržených faktur a probíhajících projektů IT; se znepokojením poukazuje na to, že nebylo vyčerpáno 29 % prostředků přidělených na závazky, které byly přeneseny z roku 2012, a to především z důvodu nadhodnocení nákladů na jednání správní rady;

12.    je znepokojen tím, že v hlavě III (operační výdaje), v níž měl institut k dispozici 34 078 025 EUR na granty pro znalostní a inovační společenství, byla míra plnění relativně nízká (82 %); bere na vědomí, že nízká míra plnění byla způsobena tím, že znalostní a inovační společenství plně neabsorbovala dostupné finanční prostředky na činnosti roku 2012; vyzývá institut, aby do 1. září 2015 informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o opatřeních, která hodlá přijmout v zájmu zvýšení absorpční kapacity znalostních a inovačních společenství;

Interní audit

13.    z výroční zprávy o činnosti institutu zjišťuje, že k 31. prosinci 2012 odstoupil jeho interní auditor (internal audit function – IAF), avšak nábor nového interního auditora trval déle, než se původně předpokládalo, protože oznámení o volném místě muselo být zveřejněno opakovaně z důvodu nedostatečného počtu vhodných uchazečů; konstatuje, že nový interní auditor nastoupil do funkce dne 1. ledna 2014, takže v roce 2013 neproběhly žádné audity IAF;

14.    bere na vědomí informaci institutu, že pro překlenutí období mezi odchodem bývalého interního auditora a příchodem nového se rozhodl zřídit auditní výbor správní rady, který poskytuje správní radě podporu při zvyšování kvality opatření přijímaných na základě doporučení auditora, za něž nese výhradní odpovědnost ředitel institutu;

15.    konstatuje, že v roce 2014 provedl útvar interního auditu Komise v institutu prověrku stavu provádění přijatých doporučení, která byla formulována na základě omezeného přezkumu grantového řízení – příprava ročních grantových dohod; dále konstatuje, že na základě tohoto omezeného přezkumu bylo vydáno šest doporučení, z nichž jedno bylo označeno jako „kritické“ a čtyři jako „velmi důležitá“, a že institut reagoval na těchto šest doporučení přijetím podrobného akčního plánu obsahujícího 25 akcí, z nichž třináct mělo být dokončeno do 31. srpna 2013 a u deseti bylo do tohoto data oznámeno, že mohou být předmětem přezkumu („ready for review“);

16.    s politováním konstatuje, že útvar interního auditu Komise provedl dokumentární prověrku stavu provádění těchto deseti akcí a dne 24. září 2013 oznámil, že tyto akce jsou buď nedostatečně prováděny, nebo jsou nutné další kontroly na místě za účelem potvrzení jejich praktického uplatňování; bere na vědomí, že institut poté některé z těchto akcí přeformuloval a revidoval příslušné lhůty, v nichž má připomínky útvaru interního auditu vyřešit;

17.    je znepokojen tím, že podle závěrů útvaru interního auditu uvedených v jeho zprávě o provádění navazujících opatření nebude institut schopen plně provést všechny tyto akce ve stanovené lhůtě, což se týká zejména akcí, které mají být dokončeny v druhém čtvrtletí roku 2014; považuje toto zpoždění za nepřijatelné s ohledem na to, že útvar interního auditu soudí, že zpoždění při provádění akcí by vedlo k dalšímu zvýšení rizik, kterým organizace čelí;

18.    bere na vědomí závazek institutu sledovat ověřování ex ante s cílem získat přiměřenou jistotu o legalitě a správnosti grantových operací;

19.    žádá institut, aby do 1. září 2015 poskytl orgánu příslušnému k udělení absolutoria podrobnou zprávu o provádění doporučení útvaru interního auditu a o opatřeních přijatých na základě doporučení IAF institutu;

o

o    o

20.    pokud jde o další průřezové připomínky, které doplňují jeho rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne … 2015(15) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.3.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

23

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Laura Ferrara

(1)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 184.

(2)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 184.

(3)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 1.

(6)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 184.

(9)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 184.

(10)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 1.

(13)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

Přijaté texty, P8_ TA-PROV(2015)0000

Právní upozornění - Ochrana soukromí