Menetlus : 2014/2125(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0077/2015

Esitatud tekstid :

A8-0077/2015

Arutelud :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hääletused :

PV 29/04/2015 - 10.37
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0146

RAPORT     
PDF 159kWORD 82k
30.3.2015
PE 539.712v02-00 A8-0077/2015

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2014/2125(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Ryszard Czarnecki

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2014/2125(DEC))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2013. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–       võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos instituudi vastustega(1),

–       võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(2), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–       võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust instituudi tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–       võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(3),

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(4), eriti selle artiklit 208,

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2008. aasta määrust (EÜ) nr 294/2008, millega asutatakse Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut(5), eriti selle artiklit 21,

–       võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(6),

–       võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(7), eriti selle artiklit 108,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–       võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0077/2015),

1.      lükkab edasi otsuse tegemise heakskiidu andmise kohta Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi direktori tegevusele instituudi 2013. aasta eelarve täitmisel;

2.      esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2014/2125(DEC))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2013. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–       võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos instituudi vastustega(8),

–       võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(9), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–       võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust instituudi tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–       võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(10),

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(11), eriti selle artiklit 208,

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2008. aasta määrust (EÜ) nr 294/2008, millega asutatakse Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut(12), eriti selle artiklit 21,

–       võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(13),

–       võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(14), eriti selle artiklit 108,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–       võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0077/2015),

1.      märgib, et Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi lõplik raamatupidamise aastaaruanne vastab kontrollikoja aruande lisas esitatule;

2.      lükkab edasi Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemise;

3.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2014/2125(DEC))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma otsust Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–       võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0077/2015),

A.     arvestades, et Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (edaspidi „instituut”) finantsaruannete kohaselt hõlmas instituudi 2013. aasta lõplik eelarve 142 197 740 eurot kulukohustuste assigneeringuid, mis tähendab 2012. aastaga võrreldes 47,05% suurust kasvu, ning 98 760 073 eurot maksete assigneeringuid;

B.     arvestades, et instituudi finantsaruannete kohaselt oli instituudi 2013. aasta eelarvesse makstava liidu rahalise toetuse kogusuurus 93 462 181 eurot, mis kujutab endast 2012. aastaga võrreldes 36,05% suurust kasvu;

C.     arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne”), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et instituudi raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne, kuid ei saanud piisavat asjakohast auditi tõendusmaterjali selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta;

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

1.      võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et seoses ühe kommentaariga, mille kontrollikoda esitas 2011. aastat käsitlevas aruandes ja mille seisuks oli 2012. aastat käsitlevas kontrollikoja aruandes märgitud „pooleli”, on võetud parandusmeetmeid ning kommentaari seisuks on 2013. aastat käsitlevas kontrollikoja aruandes märgitud „lõpetatud”; märgib lisaks, et kahe kommentaari suhtes, mille kontrollikoda esitas 2012. aastat käsitlevas aruandes, on võetud üks parandusmeede ja selle kommentaari seisuks on nüüd märgitud „lõpetatud”, kuid teise seisuks on märgitud „pooleli”;

2.      võtab instituudi andmetele tuginedes teadmiseks, et

–  instituut andis audiitoritele täiendatud juhiseid ning edastas 2013. aasta juunis ajakohastatud juhised teadmis- ja innovatsioonikogukondadele, kes on instituudi toetuste saajad; märgib, et täiendatud juhised peaksid suurendama kontrollitõendite mõjusust;

–  teadmis- ja innovatsioonikogukondadele välja antud juhistes võeti kasutusele mõõdetavad eesmärgid, mis vaadati 2013. ja 2014. aastal läbi, et teadmis- ja innovatsioonikogukondade kavandamise ja aruandluse kvaliteeti veelgi parandada;

–  2010. aasta toetuslepingu järelauditite tulemusena maksti instituudile kõik alusetult makstud summad tagasi;

–  instituudi siseauditi üksus vaatab läbi huvide konflikti ennetamise ja haldamise poliitika ning kavas on rakendada instituudi töötajate ja juhatuse liikmete käitumisjuhendite uued versioonid; märgib, et instituut kehtestab korra, mille kohaselt tuleb instituudi juhatuse ja kõrgema juhtkonna liikmetel avaldada huvide deklaratsioonid; kutsub instituuti üles olukorda kiiremas korras lahendama ja teavitama eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni parandusmeetmete tulemustest;

–  teavet instituudi tegevuse mõju kohta liidu kodanikele antakse instituudi veebisaidi kaudu ning see on muutunud kättesaadavamaks tänu sotsiaalmeedia kasutamisele, samuti tänu iga-aastase tegevusaruande ja töö tulemuste avaldamisele;

Alus märkusega arvamuse esitamiseks raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta

3.      peab väga murettekitavaks, et teist aastat järjest ei ole kontrollikoda saanud piisavat kindlust instituudi tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta; märgib, et ligikaudu 87% toetusesaajate deklareeritud toetuskuludest on kaetud kontrollitõenditega, mille on väljastanud sõltumatud audiitorühingud, kes on toetusesaajate ning nende partnerite töövõtjad; peab kahetsusväärseks, et ehkki instituut on teinud jätkuvalt jõupingutusi mõjusa eelkontrolli läbiviimiseks ja paremate juhiste andmiseks sõltumatutele audiitorühingutele, pidas kontrollikoda nende kvaliteeti ebapiisavaks ja märkis, et nende üldises töös on arenguruumi; kutsub instituuti üles selle küsimusega tegelema ja teavitama eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni 1. septembriks 2015 võetud meetmetest;

4.      märgib, et toetustega seotud tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta lisakindluse saamiseks tellis instituut sõltumatult audiitorühingult täiendava järelkontrolli; märgib lisaks, et auditeeritud väljamaksetaotlused vastavad 29%-le kõigist 2013. aastal tehtud toetustega seotud tehingutest; peab kahetsusväärseks, et järelkontrolli tulemused kinnitasid, et eelkontroll ei olnud täiel määral mõjus; peab murettekitavaks, et järelkontrolliga tuvastatud vigadest lähtuvalt otsustas instituut 2014. aastal tagasi nõuda 3% 2012. aasta auditeeritud toetustest; kutsub instituuti üles parandama eelkontrolli tõhusust ja teavitama eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni 1. septembriks 2015 võetavate meetmete seisust;

5.      märgib murelikult, et maksed vastavalt kahele raamlepingule, mis olid sõlmitud 2010. ja 2012. aastal läbirääkimistega hankemenetluse teel ja ulatusid 770 000 euroni, osutusid eeskirjade vastaseks, kuna auditi kohaselt ei olnud läbirääkimistega hankemenetluse kasutamine põhjendatud; palub instituudil parandada hangetega seotud sisemenetlusi ja teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni 1. septembriks 2015 võetud meetmetest;

6.      märgib murelikult, et toetustega ja raamlepingu maksetega seotud kombineeritud veamäär jääb 2–3% vahele instituudi 2013. aasta kogukuludest;

Märkusega arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta

7.      märgib, et kontrollikoja andmeil on 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud seaduslikud ja korrektsed kõigis olulistes aspektides, välja arvatud eespool kirjeldatud punktides;

Kommentaarid tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta

8.      peab kahetsusväärseks, et vastavalt kontrollikoja aruandele ei auditeerita teadmis- ja innovatsioonikogukondade kui instituudi toetusesaajate täiendavat tegevust enne 2015. aastat; tunneb muret selle pärast, et kontrollikoda ei saanud auditi käigus mingeid nõuetekohaseid tõendeid selle kohta, et instituudi rahaline toetus ei ületa 25% piirmäära teadmis- ja innovatsioonikogukondade kogukuludes; palub instituudil teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni eelnimetatud auditi seisust 1. septembriks 2015;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

9.      märgib instituudi lõpliku raamatupidamise aastaaruande põhjal, et 2013. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 96,97% ja maksete assigneeringute täitmise määr 96,86%;

10.    märgib siiski murega, et eelarve täitmise määr I jaotises (personalikulud) oli kõigest 74%; loeb kontrollikoja aruandest, et see tuleneb peamiselt suurest tööjõu voolavusest ning sellest, et palgakohanduste eeskirju ei olnud vastu võetud; palub sellega seoses instituudil tegeleda tõhusalt personalipoliitikaga, et hoida ära suur tööjõu voolavus;

Kulukohustused ja järgmisse eelarveaastasse üle kantud assigneeringud

11.    märgib murelikult, et instituudi ülekantud kulukohustustega seotud assigneeringute määr oli II jaotises (halduskulud) 193 420 eurot ehk 24%; võtab teadmiseks, et ülekandmine puudutas peamiselt laekumata arveid ja pooleliolevaid IT-projekte; juhib murelikult tähelepanu sellele, et instituut ei kasutanud 2012. aastast 2013. aastasse üle kantud kulukohustustega seotud assigneeringuid 29% ulatuses – see tulenes peamiselt juhatuse koosoleku kulude ülehindamisest;

12.    tunneb muret, et III jaotises (tegevuskulud), kus instituut oli teadmis- ja innovatsioonikogukondade toetusteks planeerinud 34 078 025 eurot, oli täitmise määr suhteliselt madal – 82%; võtab teadmiseks, et see tulenes asjaolust, et teadmis- ja innovatsioonikogukonnad ei kasutanud 2012. aasta tegevusteks mõeldud rahalisi vahendeid täiel määral ära; palub instituudil teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni 1. septembriks 2015 meetmetest, millega suurendada teadmis- ja innovatsioonikogukondade kasutussuutlikkust;

Siseaudit

13.    täheldab instituudi iga-aastase tegevusaruande põhjal, et selle siseauditi funktsioon lahkus 31. detsembril 2012 ametist ning et instituudi uue siseaudiitori leidmiseks kulus arvatust rohkem aega, kuna sobivate kandidaatide nappuse tõttu tuli vaba ametikoha teadet avaldada korduvalt; võtab teadmiseks, et uus siseaudiitor alustas tööd 1. jaanuaril 2014 ja seepärast ei tehtud 2013. aastal siseauditi funktsiooni auditeid;

14.    võtab instituudi andmetele tuginedes teadmiseks, et eelmise siseaudiitori lahkumise ja uue saabumise vahele jäävaks ajaks otsustas instituut moodustada juhatuse auditikomitee, mis toetab juhatust auditisoovituste elluviimise ja järelmeetmete kvaliteedi parandamisel, mille eest vastutab ainult instituudi direktor;

15.    märgib, et 2014. aastal kontrollis komisjoni siseauditi talitus instituudis nende soovituste rakendamise seisu, millega nõustuti ja mis esitati dokumendis „Toetuste andmise piiratud kontroll – iga-aastaste toetuslepingute ettevalmistamine”; märgib lisaks, et nimetatud piiratud kontrolli tulemusel esitati kuus soovitust, millest üks oli kriitilise tähtsusega ja neli väga olulised, ning et instituut esitas vastuseks neile kuuele soovitusele 25 meetmest koosneva üksikasjaliku tegevuskava, millest 13 meedet tuli rakendada hiljemalt 31. augustiks 2013 ning 10 pidid olema selleks kuupäevaks läbivaatamiseks valmis;

16.    peab kahetsusväärseks, et siseauditi talitus teostas nende kümne meetme rakendamise seisu osas dokumentaalse kontrolli ning järeldas 24. septembril 2013, et rakendamise määr oli kas ebapiisav või oli vajalik täiendav kohapealne kontroll, et kinnitada meetmete elluviimist; võtab teadmiseks asjaolu, et vastuseks siseauditi talituse märkustele sõnastas instituut mõned meetmed ümber ja vaatas nendega seotud tähtajad läbi;

17.    tunneb muret siseauditi talituse järelduste pärast järelmeetmete aruandes, milles rõhutatakse, et instituut ei pruugi suuta kõiki meetmeid õigeaegselt rakendada, eelkõige neid meetmeid, mis on kavandatud lõpule viia 2014. aasta teiseks kvartaliks; peab viivitusi vastuvõetamatuks, kuna siseauditi talituse hinnangul tooks viivitused meetmete rakendamisel organisatsiooni jaoks kaasa veelgi suurema ohu;

18.    tunnustab institutsiooni võetud kohustust tagada järelkontroll, et saada piisav kindlus toetustega seotud tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse osas;

19.    palub instituudil esitada 1. septembriks 2015 eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile üksikasjalik aruanne siseauditi talituse soovituste rakendamise kohta, samuti meetmete kohta, mis on võetud instituudi siseauditi funktsiooni soovituste osas;

o

o   o

20.    viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma … 2015. aasta resolutsioonile(15) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

23.3.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

23

4

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Laura Ferrara

(1)

ELT C 442, 10.12.2014, lk 184.

(2)

ELT C 442, 10.12.2014, lk 184.

(3)

EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(4)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(5)

ELT L 97, 9.4.2008, lk 1.

(6)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(7)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(8)

ELT C 442, 10.12.2014, lk 184.

(9)

ELT C 442, 10.12.2014, lk 184.

(10)

EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(11)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(12)

ELT L 97, 9.4.2008, lk 1.

(13)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(14)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(15)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA-PROV(2015)0000.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika