Postupak : 2014/2125(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0077/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0077/2015

Rasprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.37
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0146

IZVJEŠĆE     
PDF 171kWORD 97k
30.3.2015
PE 539.712v02-00 A8-0077/2015

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2013.

(2014/2125(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2013.

(2014/2125(DEC))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2013.,

–       uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2013., zajedno s odgovorima Instituta(1),

–       uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija za financijsku godinu 2013., koju u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije podnosi Revizorski sud,

–       uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Institut za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(3),

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(4), a posebno njezin članak 208.,

–       uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 294/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o osnivanju Europskog instituta za inovacije i tehnologiju(5), a posebno njezin članak 21.,

–       uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenog 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(6),

–       uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–       uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0077/2015),

1.      odgađa svoju Odluku o razrješnici direktoru Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za izvršenje proračuna Instituta za financijsku godinu 2013.;

2.      iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktoru Europskog instituta za inovacije i tehnologiju, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2013.

(2014/2125(DEC))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2013.,

–       uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2013., zajedno s odgovorima Instituta(8),

–       uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(9) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija za financijsku godinu 2013., koju u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije podnosi Revizorski sud,

–       uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Institut za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(10),

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(11), a posebno njezin članak 208.,

–       uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 294/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o osnivanju Europskog instituta za inovacije i tehnologiju(12), a posebno njezin članak 21.,

–       uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenog 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(13),

–       uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(14), a posebno njezin članak 108.,

–       uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0077/2015),

1.      utvrđuje da konačna godišnja računovodstvena dokumentacija Europskog instituta za inovacije i tehnologiju odgovara obliku u kojemu je sadržana u prilogu izvješću Revizorskog suda;

2.      odgađa zaključenje poslovnih knjiga Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2013.;

3.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktoru Europskog instituta za inovacije i tehnologiju, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2013.

(2014/2125(DEC))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2013.,

–       uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0077/2015),

A.     budući da je, u skladu s njegovim financijskim izvještajima, konačni proračun Europskog instituta za inovacije i tehnologiju („Institut”) za financijsku godinu 2013. iznosio 142 197 740 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza, što čini porast od 47,05 % u odnosu na 2012., i 98 760 073 EUR u odobrenim sredstvima za plaćanja;

B.     budući da je, u skladu s financijskim izvještajima, ukupni doprinos Unije proračunu Instituta za 2013. iznosio 93 462 181 EUR, što čini porast od 36,05 % u odnosu na 2012.;

C.     budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2013. („izvješće Revizorskog suda”) izjavio da je stekao razumno uvjerenje da je godišnja računovodstvena dokumentacija Instituta pouzdana, ali da nije uspio prikupiti dovoljno odgovarajućih revizijskih dokaza o zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija;

Popratne mjere za razrješnicu za 2012. godinu

1.      prima na znanje na temelju izvješća Revizorskog suda da su u vezi s jednom primjedbom iz izvješća Revizorskog suda za 2011. označenom oznakom „U tijeku” poduzete korektivne mjere te je ta primjedba u izvješću Revizorskog suda za 2013. označena oznakom „Dovršeno”; nadalje, primjećuje da je u pogledu dviju primjedbi iz izvješća Revizorskog suda za 2012. poduzeta jedna korektivna mjera te je dotična primjedba sada označena oznakom „Dovršeno”, a druga oznakom „U tijeku”;

2.      na temelju navoda Instituta potvrđuje sljedeće:

-  dostavio je poboljšane upute revizorima koji izdaju potvrdu i u lipnju 2013. obavijestio „zajednice znanja i inovacija” (ZZI), dobitnike bespovratnih sredstava Instituta, o ažuriranim uputama; primio je na znanje da bi se poboljšanim uputama trebala postići veća razina jamstva koje pružaju revizijske potvrde;

-  mjerljivi ciljevi uvedeni su u smjernice koje su izdane za ZZI-je, koje su revidirane 2013. i 2014. kako bi se još više poboljšala kvaliteta planiranja i izvješćivanja ZZI-jeva;

-  ex post revizije ugovora o bespovratnim sredstvima iz 2010. godine rezultirale su povratom iznosa koje je Institut nepravilno uplatio;

-  politike sprječavanja sukoba interesa i upravljanja njima revidira Odjel za unutarnju reviziju Instituta te se očekuje provedba revidirane verzije kodeksa ponašanja za osoblje Instituta i članova upravnog odbora; primio je na znanje da će Institut uvesti politiku objavljivanja izjava o interesima za članove upravnog odbora Instituta i više rukovodstvo; poziva Institut da hitno riješi to pitanje te da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o rezultatima korektivnih mjera;

-  podatke o učincima njegovih aktivnosti na građane Unije moguće je naći na internetskim stranicama Instituta i dostupniji su zahvaljujući korištenju društvenim medijima kao i objavljivanju godišnjeg izvješća o radu i rezultata svog rada;

Osnova za uvjetno mišljenje o zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija

3.      duboko je zabrinut zbog toga što Revizorski sud drugu godinu zaredom ne može u razumnoj mjeri jamčiti zakonitost i pravilnost transakcija Instituta povezanih s bespovratnim sredstvima; napominje da je otprilike 87 % rashoda povezanih s bespovratnima sredstvima koje su prikazali korisnici opravdano potvrdama koje su izdala neovisna revizijska društva čije su usluge ugovorili korisnici i njihovi partneri; žali zbog toga što je unatoč tome što je Institut nastavio ulagati napore da provede ex ante provjere i da izda bolje naputke neovisnim revizorskim društvima, Revizorski sud ocijenio njihovu kvalitetu nedovoljnom i napomenuo da ima još mjesta za daljnji napredak u njihovu svakodnevnom radu; poziva Institut da pristupi rješavanju tog pitanja i da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o poduzetim mjerama do 1. rujna 2015.;

4.      napominje da je, kako bi se dobila dodatna potvrda jamstva o zakonitosti i pravilnosti transakcija povezanih s bespovratnim sredstvima, Institut uveo dodatne ex post provjere transakcija povezanih s bespovratnim sredstvima koje je obavilo neovisno revizorsko društvo; nadalje napominje da revidirani zahtjevi za povratom troškova čine 29 % ukupnih transakcija povezanih s bespovratnim sredstvima u 2013. godini; žali zbog toga što su rezultati ex post provjera potvrdili da ex ante provjere nisu bile u potpunosti djelotvorne; izražava zabrinutost zbog toga što je na temelju pogrešaka otkrivenih ex post provjerama Institut 2014. godine odlučio da se izvrši povrat od 3 % revidiranih bespovratnih sredstava iz 2012. godine. poziva Institut da poradi na unapređenju djelotvornosti ex ante provjera i da obavijesti tijelo nadležno za izdavanje razrješnice o razvoju situacije povezano s koracima koji se trebaju poduzeti do 1. rujna 2015.;

5.      sa zabrinutošću ističe da je revizija ukazala na to da su plaćanja u iznosu od 770 000 EUR u vezi s dvama okvirnim ugovorima zaključenima 2010. i 2012. u okviru pregovaračkog postupka bila nepravilna budući da uporaba pregovaračkog postupka nije bila opravdana; poziva Institut da poboljša svoje unutarnje postupke u vezi s javnom nabavom i da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o poduzetim mjerama do 1. rujna 2015.;

6.      sa zabrinutošću ističe da kombinirana stopa pogrešaka u vezi s pitanjima bespovratnih sredstava i u vezi s plaćanjima povezanima s okvirnim ugovorima iznosi između 2 % i 3 % ukupnih rashoda Instituta za 2013. godinu;

Uvjetno mišljenje o zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija

7.      primjećuje da su, prema mišljenju Revizorskog suda, izuzev ranije pojašnjenih pitanja, transakcije prikazane u godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji za 2013. zakonite i pravilne u svim značajnim aspektima;

Primjedbe o zakonitosti i pravilnosti transakcija

8.      žali što se, prema izvješću Revizorskog suda, komplementarne aktivnosti ZZI-jeva kao korisnika bespovratnih sredstava Instituta neće revidirati prije 2015.; zabrinut je jer tijekom njegove revizije Revizorskom sudu nisu bili dostupni prikladni dokazi u pogledu toga da financijska sredstva Instituta nisu prekoračila navedenu gornju granicu od 25 % ukupnih rashoda ZZI-jeva; poziva Institut da obavijesti tijelo nadležno za izdavanje razrješnice o razvoju situacije u pogledu ranije spomenute revizije do 1. rujna 2015.;

Upravljanje proračunom i financijama

9.      prima na znanje na temelju konačne računovodstvene dokumentacije Instituta da su napori u nadzoru proračuna tijekom financijske godine 2013. rezultirali stopom izvršenja proračuna od 96,97 %, a da je stopa izvršenja isplata u odnosu na odobrena sredstava za plaćanja iznosila 96,86 %;

10.    međutim, sa zabrinutošću primjećuje da je stopa izvršenja proračuna za glavu I. (rashodi za osoblje) bila niska i iznosila svega 74 %; iz izvješća Revizorskog suda utvrđuje da je to većim dijelom povezano s čestom fluktuacijom osoblja i time što još nisu usvojene odredbe o usklađivanju plaća; u tom pogledu poziva Institut da poduzme učinkovite mjere kad je riječ o kadrovskoj politici kako bi se izbjegla česta fluktuacija osoblja;

Obveze i prijenosi

11.    sa zabrinutošću napominje da je Institut u okviru glave II. (administrativni rashodi) prenio rezervirana odobrena sredstva u iznosu od 193 420 eura (24 %); potvrđuje da se ti prijenosi uglavnom odnose na račune koji još nisu zaprimljeni i informatičke projekte koji su još u tijeku. sa zabrinutošću ističe da 29 % rezerviranih odobrenih sredstava prenesenih iz 2012. u 2013. godinu nije izvršeno, do čega je uglavnom došlo zbog precjenjivanja troškova za sastanak upravnog odbora;

12.    zabrinut je da je u okviru glave III. (operativni rashodi), gdje je Institut predvidio 34 078 025 EUR za bespovratna sredstva za ZZI-jeve, stopa izvršenja bila razmjerno niska i iznosila je 82 %; primio je na znanje da je do niske stope izvršenja došlo zbog toga što ZZI-jevi nisu u potpunosti iskoristili raspoloživa sredstva za aktivnosti za 2012. godinu; poziva Institut da do 1. rujna 2015. obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o mjerama koje će poduzeti kako bi se povećale mogućnosti za ZZI-jeve da iskoriste raspoloživa sredstva;

Unutarnja revizija

13.    uočava u godišnjem izvješću o radu Instituta da je od 31. prosinca 2012. osoba odgovorna za unutarnju reviziju prestala s radom i da je postupak zapošljavanja novog unutarnjeg revizora Instituta trajao duže nego što je očekivano jer je natječaj za radno mjesto trebao biti nanovo objavljen zbog nedovoljnog broja odgovarajućih kandidata; prima na znanje da je novi unutarnji revizor započeo s radom 1. siječnja 2014. te stoga revizije nisu provođene u 2013. godini;

14.    potvrđuje na temelju navoda Instituta da je, kako bi se premostilo razdoblje između odlaska bivšeg unutarnjeg revizora i dolaska novog, odlučeno osnovati Odbor revizije upravnog odbora koji je pružao podršku upravnom odboru u povećavanju kvalitete praćenja i provedbe revizijskih preporuka, za koje direktor Instituta sam snosi odgovornost;

15.    napominje da je 2014. Služba Komisije za unutarnju reviziju (IAS) pratila status provedbe prihvaćenih preporuka iz revizije „Ograničena revizija upravljanja bespovratnim sredstvima ‒ priprema godišnjeg ugovora o bespovratnim sredstvima” u Institutu; nadalje napominje da je ta ograničena revizija rezultirala s šest preporuka, od kojih je jedna označena oznakom „Kritično” i četiri oznakom „Vrlo važno” te da je Institut odgovorio na šest preporuka detaljnim akcijskim planom kojim je obuhvaćeno 25 mjera, među kojima ih je 13 predviđeno za 31. kolovoza 2013. ili još prije, a 10 ih je navedeno kao „Spremne za reviziju” do tog datuma;

16.    izražava žaljenje zbog činjenice da je Služba Komisije za unutarnju reviziju (IAS) provela provjeru statusa provedbe tih deset mjera te je 24. rujna 2013. zaključila da je ili stupanj provedbe nezadovoljavajući ili su potrebne dodatne provjere na terenu kako bi se potvrdila provedba u praksi; prima na znanje da je Institut poslije izmijenio neke mjere i revidirao rokove kako bi riješio pitanje primjedbi Službe Komisije za unutarnju reviziju (IAS);

17.    zabrinut je zbog zaključaka Službe Komisije za unutarnju reviziju (IAS) u njezinu izvješću o praćenju u kojem se naglašava rizik da Institut neće biti u mogućnosti u potpunosti provesti sve mjere na vrijeme, a osobito one mjere čiji je završetak planiran za drugo tromjesečje 2014.; sa zabrinutošću primjećuje da Služba Komisije za unutarnju reviziju (IAS) smatra da bi odgode u provedbi čak mogle dovesti do povećanog rizika za organizaciju;

18.    uzima u obzir da se Institut obvezao nadzirati ex ante provjere kako bi u razumnoj mjeri mogao jamčiti zakonitost i pravilnost transakcija povezanih s bespovratnim sredstvima;

19.    poziva Institut da tijelu nadležnom za davanje razrješnice dostavi detaljan izvještaj o provedbi preporuka Službe Komisije za unutarnju reviziju (IAS), kao i o poduzetim mjerama u pogledu preporuka unutarnjeg revizora Instituta do 1. rujna 2015.;

o

o   o

20.    u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od ... 2015.(15) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

23.3.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

23

4

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Laura Ferrara

(1)

SL C 442, 10.12.2014., str. 184.

(2)

SL C 442, 10.12.2014., str. 184.

(3)

SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

(4)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(5)

SL L 97, 9.4.2008., str. 1.

(6)

SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(7)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(8)

SL C 442, 10.12.2014., str. 184.

(9)

SL C 442, 10.12.2014., str. 184.

(10)

SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

(11)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(12)

SL L 97, 9.4.2008., str. 1.

(13)

SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(14)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(15)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA-PROV(2015)0000.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti