Procedūra : 2014/2125(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0077/2015

Pateikti tekstai :

A8-0077/2015

Debatai :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsavimas :

PV 29/04/2015 - 10.37
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0146

PRANEŠIMAS     
PDF 178kWORD 95k
30.3.2015
PE 539.712v02-00 A8-0077/2015

dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2014/2125(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Ryszard Czarnecki

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2014/2125(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Europos inovacijos ir technologijos instituto 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Instituto atsakymais(1),

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–       atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Institutas įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(3),

–       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(4), ypač į jo 208 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 294/2008, įsteigiantį Europos inovacijos ir technologijos institutą(5), ypač į jo 21 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(6),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(7), ypač į jo 108 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0077/2015),

1.      atideda savo sprendimo, kuriuo Europos inovacijos ir technologijos instituto direktoriui patvirtinama, kad Instituto 2013 finansinių metų biudžetas įvykdytas, priėmimą;

2.      išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.      paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos inovacijos ir technologijos instituto direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2014/2125(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Europos inovacijos ir technologijos instituto 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Instituto atsakymais(8),

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(9),

–       atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Institutas įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(10),

–       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(11), ypač į jo 208 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 294/2008, įsteigiantį Europos inovacijos ir technologijos institutą(12), ypač į jo 21 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(13),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(14), ypač į jo 108 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0077/2015),

1.      pažymi, kad Europos inovacijos ir technologijos instituto galutinėse metinėse ataskaitose buvo pateikti Audito Rūmų ataskaitos priede nurodyti duomenys;

2.      atideda Europos inovacijos ir technologijos instituto 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymą;

3.      paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos inovacijos ir technologijos instituto direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2014/2125(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0077/2015),

A.     kadangi pagal Europos inovacijos ir technologijos instituto (toliau – Institutas) finansines ataskaitas Instituto 2013 finansinių metų galutinį biudžetą sudarė 142 197 740 EUR įsipareigojimų asignavimų, t. y. 47,05 proc. daugiau nei 2012 m., ir 98 760 073 EUR mokėjimų asignavimų;

B.     kadangi, remiantis finansinėmis ataskaitomis, bendras Sąjungos įnašas į instituto 2013 m. biudžetą siekė 93 462 181 EUR, t. y buvo 36,05 proc. didesnis negu 2012 m.;

C.     kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pranešė, jog jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, kad Instituto metinės finansinės ataskaitos yra patikimos, tačiau negalėjo gauti pakankamų ir tinkamų audito įrodymų dėl jose atspindimų finansinių operacijų teisėtumo ir tvarkingumo;

Tolesni veiksmai, susiję su 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu

1.      atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmų ataskaitoje nurodyta, kad dėl vienos Audito Rūmų 2011 m. ataskaitoje pateiktos pastabos, kuri Audito Rūmų 2012 m. ataskaitoje buvo pažymėta žyma „vykdoma“, imtasi taisomųjų veiksmų ir dabar Audito Rūmų 2013 m. ataskaitoje pastaba pažymėta žyma „užbaigta“; be to, pažymi, kad dėl dviejų Audito Rūmų 2012 m. ataskaitoje pateiktų pastabų imtasi vieno taisomojo veiksmo ir dabar ši pastaba pažymėta žyma „užbaigta“, o kita pastaba – „vykdoma“;

2.      remdamasis Instituto suteikta informacija konstatuoja, kad:

̶ Institutas sertifikatus suteikiantiems auditoriams pateikė geresnius nurodymus ir 2013 m. birželio mėn. pateikė atnaujintus nurodymus žinių ir inovacijos bendrijoms (ŽIB), kaip instituto dotacijų gavėjoms; pažymi, kad patobulinus nurodymus turėtų padidėti iš audito sertifikatų gaunamo patikinimo lygis;

̶ ŽIB skirtose gairėse, kurių peržiūra atlikta 2013 m. ir 2014 m., buvo nustatyti kiekybiniai tikslai, siekiant toliau gerinti ŽIB planavimo ir atsiskaitymo kokybę;

̶ atlikus 2010 m. susitarimų dėl dotacijų ex post auditus, buvo susigrąžintos visos Instituto neteisingai išmokėtos sumos;

̶ Instituto Vidaus audito skyrius (VAS) persvarsto interesų konfliktų prevencijos ir valdymo konfliktų politiką ir tikimasi, kad bus įgyvendintos pataisytos Instituto darbuotojams ir Valdybos nariams skiriamų elgesio kodeksų versijos; pažymi, kad Institutas įdiegs Instituto Valdybos narių ir vyriausiųjų vadovų interesų deklaracijų skelbimo politiką; ragina Institutą kuo skubiau išspręsti šį klausimą ir informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie rezultatus, gautus pritaikius taisomuosius veiksmus;

̶ informacija apie Instituto veiklos poveikį Sąjungos piliečiams teikiama Instituto interneto svetainėje ir ji tapo labiau prieinama naudojant socialinę žiniasklaidą ir paskelbus Instituto metinę veiklos ataskaitą ir jo darbo rezultatus;

Sąlyginės nuomonės dėl atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo pagrindas

3.      yra labai susirūpinęs, kad antrus metus iš eilės Audito Rūmai negalėjo gauti pagrįsto patikinimo dėl Instituto dotacijų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo; pažymi, kad apie 87 % gavėjų deklaruotų dotacijų išlaidų patvirtina pačių gavėjų ir jų partnerių pasamdytų nepriklausomų audito įmonių išduoti sertifikatai; apgailestauja, kad, nors Institutas toliau stengėsi atlikti veiksmingus ex ante patikrinimus ir suteikti geresnes gaires nepriklausomoms audito įmonėms, Audito Rūmai jų kokybę įvertino kaip nepakankamą ir pažymėjo, kad vis dar yra galimybių dar labiau pagerinti nepriklausomų audito įmonių darbą apskritai; ragina Institutą spręsti šį klausimą ir biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją iki 2015 m. rugsėjo 1 d. informuoti apie veiksmus, kurių imtasi;

4.      pažymi, kad siekdamas gauti antrą patikinimo dėl dotacijų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo pagrindą, Institutas įdiegė papildomus dotacijų operacijų ex post patikrinimus, kuriuos atliko nepriklausoma audito įmonė; be to, pažymi, kad audituotos išlaidų deklaracijos atitiko 29 % visų 2013 m. atliktų dotacijų operacijų; apgailestauja, jog ex post patikrinimų rezultatai patvirtino, kad ex ante patikrinimai vis dar nėra visiškai veiksmingi; yra susirūpinęs, kad remdamasis ex post patikrinimų metu nustatytomis klaidomis, Institutas priėmė sprendimą 2014 m. susigrąžinti 3 % 2012 metais audituotų dotacijų; ragina Institutą pagerinti ex ante patikrinimų veiksmingumą ir iki 2015 m. rugsėjo 1 d. informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie padėtį, susijusią su taikytinais veiksmais;

5.      susirūpinęs pažymi, kad mokėjimai pagal dvi bendrąsias sutartis, kurios buvo sudarytos 2010 m. ir 2012 m. taikant derybų procedūrą ir kurių suma siekė 770 000 EUR, buvo netvarkingi, nes atliekant auditą paaiškėjo, kad derybų procedūra buvo taikoma nepagrįstai; ragina Institutą patobulinti jo vidaus procedūras, susijusias su viešaisiais pirkimais, ir iki 2015 m. rugsėjo 1 d. informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie veiksmus, kurių imtasi;

6.      susirūpinęs pabrėžia, kad su dotacijų suteikimais ir bendrųjų sutarčių mokėjimais susijęs bendras klaidų lygis sudaro tarp 2 % ir 3 % visų Instituto 2013 m. išlaidų;

Sąlyginė nuomonė dėl atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo

7.      pažymi, kad Audito Rūmai mano, jog, išskyrus prieš tai išdėstytus klausimus, 2013 m. metinėse finansinėse ataskaitose atspindimos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos;

Pastabos dėl operacijų teisėtumo ir tvarkingumo

8.      apgailestauja, kad, kaip teigiama Audito Rūmų ataskaitoje, ŽIB, kaip Instituto dotacijų gavėjų, papildoma veikla nebus audituojama iki 2015 m.; yra susirūpinęs, kad Audito Rūmai, atlikdami savo auditą, negalėjo gauti tinkamų įrodymų, kad Instituto finansavimas neviršijo 25 proc. ŽIB visų išlaidų viršutinės ribos; ragina Institutą iki 2015 m. rugsėjo 1 d. informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie anksčiau minėto audito padėtį;

Biudžeto ir finansų valdymas

9.      remdamasis Instituto galutinėmis metinėmis finansinėmis ataskaitomis, pažymi, kad dėl 2013 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 96,97 proc. ir mokėjimų pagal mokėjimo asignavimus įvykdymo lygis – 96,86 proc.;

10.    vis dėlto susirūpinęs pažymi, kad I antraštinės dalies (personalo išlaidų) atveju biudžeto įvykdymo lygis tesiekė 74 %; remdamasis Audito Rūmų ataskaita, patvirtina, kad tai iš esmės nulėmė didelė darbuotojų kaita ir vėlavimas priimti taisykles dėl atlyginimų tikslinimo; šiuo požiūriu ragina Institutą veiksmingai spręsti savo personalo politikos klausimus, kad būtų išvengta didelės darbuotojų kaitos;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitus laikotarpius

11.    susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, kad Institutas į kitą laikotarpį perkėlė įsipareigotų asignavimų pagal II antraštinę dalį (administracinės išlaidos) 193 420 EUR sumą, arba 24 %; pripažįsta, kad šie perkėlimai į kitą laikotarpį daugiausia buvo susiję su dar negautomis sąskaitomis faktūromis ir vykdomais IT projektais; susirūpinęs pabrėžia, kad Institutas nepanaudojo 29 % iš 2012 į 2013 metus perkeltų įsipareigotų asignavimų, visų pirma dėl to kad buvo pervertintos vieno Valdybos posėdžio sąnaudos;

12.    yra susirūpinęs, kad III antraštinės dalies (veiklos išlaidos), į kurią Institutas įtraukė ŽIB dotacijoms skirtą 34 078 025 EUR sumą, įvykdymo lygis buvo gana žemas – 82 %; atsižvelgia į tai, kad mažą 82 % vykdymo lygį nulėmė tai, kad ŽIB buvo ne visiškai įsisavinusios turimą 2012 m. veiklai skirtą finansavimą; ragina Institutą iki 2015 m. rugsėjo 1 d. informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie veiksmus, kurių jis imsis siekdamas padidinti ŽIB gebėjimą įsisavinti lėšas;

Vidaus auditas

13.    remdamasis Instituto metine veiklos ataskaita, pastebi, kad jo vidaus audito funkcijos vykdytojas atsistatydino nuo 2012 m. gruodžio 31 d. ir Instituto naujo vidaus auditoriaus įdarbinimas truko ilgiau, nei tikėtasi, nes neatsiradus pakankamai tinkamų kandidatų teko iš naujo skelbti laisvą darbo vietą; pažymi, kad naujasis vidaus auditorius pradėjo dirbti 2014 m. sausio 1 d., todėl 2013 m. vidaus auditai nebuvo vykdomi;

14.    remdamasis Instituto pateikta informacija, konstatuoja, kad, siekdamas imtis priemonių pereinamuoju laikotarpį nuo ankstesnio vidaus auditoriaus išėjimo iš darbo iki naujojo atvykimo, Institutas nusprendė įsteigti Valdybos Audito komitetą, kuris Valdybai teikia paramą gerinant tolesnių veiksmų kokybę ir įgyvendinant audito rekomendacijas; už tai atsakingas tik Instituto direktorius;

15.    pažymi, kad 2014 m. Komisijos Vidaus audito tarnyba (VAT) stebėjo, kokia yra patvirtintų rekomendacijų, pateiktų VAT atlikus dotacijų valdymo ribotą peržiūrą ir metinių susitarimų dėl dotacijų rengimo auditus, įgyvendinimo padėtis; be to, pažymi, kad atlikus šią ribotą peržiūrą pateiktos šešios rekomendacijos, iš kurių viena pažymėta žyma „esminė“ ir keturios – žyma „labai svarbi“, ir kad institutas sureagavo į tas šešias rekomendacijas parengdamas išsamų veiksmų planą, apimantį 25 veiksmus, iš kurių 13 turėjo būti įgyvendinti iki 2013 m. rugpjūčio mėn. ar anksčiau ir iš kurių 10 iki šios datos apibūdinti kaip „parengti peržiūrai“;

16.    apgailestauja dėl to, kad, VAT atlikus šių dešimties veiksmų įgyvendinimo dokumentų patikrinimą, ji 2013 m. rugsėjo 24 d. padarė išvadą, kad arba įgyvendinimo lygis nebuvo pakankamas, arba reikėjo papildomų patikrų vietoje, kad būtų galima patvirtinti, jog veiksmai įgyvendinti praktikoje; atsižvelgia į tai, kad po to Institutas performulavo kelis veiksmus ir peržiūrėjo susijusius terminus, kad sureaguotų į VAT pastabas;

17.    yra susirūpinęs dėl VAT išvadų jos tolesnių veiksmų ataskaitoje, kuriose pabrėžiama rizika, kad Institutas nesugebės laiku iki galo įgyvendinti visų veiksmų, ypač tų veiksmų, kuriuos užbaigti numatyta 2014 m. antrąjį ketvirtį; mano, kad delsimas yra nepriimtinas atsižvelgiant į tai, kad VAT mano, jog vėlavimas šiuos veiksmus įgyvendinti šiai organizacijai lems dar didesnę riziką;

18.    patvirtina, kad Institutas įsipareigojo stebėti ex-ante patikrinimus, kad gautų pakankamą patikinimą dėl dotacijų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo;

19.    ragina Institutą iki 2015 m. rugsėjo 1 d. biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai pateikti išsamią ataskaitą dėl VAT rekomendacijų įgyvendinimo ir dėl veiksmų, kurių imtasi dėl Instituto vidaus auditoriaus pateiktų rekomendacijų;

o

o   o

20.    pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2015 m. ... ... d. rezoliucijoje(15) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

23.3.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

23

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Laura Ferrara

(1)

OL C 442, 2014 12 10, p. 184.

(2)

OL C 442, 2014 12 10, p. 184.

(3)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(4)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(5)

OL L 97, 2008 4 9, p. 1.

(6)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(7)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(8)

OL C 442, 2014 12 10, p. 184.

(9)

OL C 442, 2014 12 10, p. 184.

(10)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(11)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(12)

OL L 97, 2008 4 9, p. 1.

(13)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(14)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(15)

Tą dieną priimti tekstai, P7_TA-PROV(2015)0000.

Teisinė informacija - Privatumo politika