Procedură : 2014/2125(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0077/2015

Texte depuse :

A8-0077/2015

Dezbateri :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Voturi :

PV 29/04/2015 - 10.37
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0146

RAPORT     
PDF 173kWORD 103k
30.3.2015
PE 539.712v02-00 A8-0077/2015

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European de Inovare și Tehnologie aferent exercițiului financiar 2013

(2014/2125(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Ryszard Czarnecki

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European de Inovare și Tehnologie aferent exercițiului financiar 2013

(2014/2125(DEC))

Parlamentul European,

–       având în vedere conturile anuale finale ale Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2013,

–       având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile Institutului(1),

–       având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2013, în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a Institutului cu privire la execuția bugetului pentru exercițiul financiar 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(3),

–       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(4), în special articolul 208,

–       având în vedere Regulamentul (CE) nr. 294/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 de înființare a Institutului European de Inovare și Tehnologie(5), în special articolul 21,

–       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(6),

–       având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 108,

–       având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0077/2015),

1.      amână decizia sa de a acorda directorului Institutului European de Inovare și Tehnologie descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului aferent exercițiului financiar 2013;

2.      își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Institutului European de Inovare și Tehnologie, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2013

(2014/2125(DEC))

Parlamentul European,

–       având în vedere conturile anuale finale ale Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2013,

–       având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile Institutului(8),

–       având în vedere declarația de asigurare(9) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2013, în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a Institutului cu privire la execuția bugetului pentru exercițiul financiar 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(10),

–       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(11), în special articolul 208,

–       având în vedere Regulamentul (CE) nr. 294/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 de înființare a Institutului European de Inovare și Tehnologie(12), în special articolul 21,

–       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(13),

–       având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(14), în special articolul 108,

–       având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0077/2015),

1.      ia act de conturile anuale finale ale Institutului European de Inovare și Tehnologie, care sunt prezentate în anexa la raportul Curții de Conturi;

2.      amână închiderea conturilor Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2013;

3.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Institutului European de Inovare și Tehnologie, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European de Inovare și Tehnologie aferent exercițiului financiar 2013

(2014/2125(DEC))

Parlamentul European,

–       având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European de Inovare și Tehnologie aferent exercițiului financiar 2013,

–       având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0077/2015),

A.     întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul definitiv al Institutului European de Inovare și Tehnologie („Institutul”) aferent exercițiului financiar 2013 a fost de 142 197 740 EUR în credite de angajament, ceea ce reprezintă o creștere de 47,05% față de bugetul pentru 2012, și 98 760 073 EUR în credite de plată;

B.     întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, contribuția generală a Uniunii la bugetul Institutului pentru exercițiul financiar 2013 s-a ridicat la 93 462 181 EUR, ceea ce reprezintă o creștere de 36,05 % față de 2012;

C.     întrucât, în raportul său privind conturile anuale ale Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2013 („raportul Curții”), Curtea de Conturi a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Institutului, dar nu a fost în măsură să obțină probe de audit suficiente cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 2012

1.      constată din raportul Curții că au fost întreprinse acțiuni corective în ceea ce privește o observație formulată în raportul Curții pentru exercițiul 2011 și marcată „în desfășurare” în raportul Curții pentru exercițiul 2012, iar în raportul Curții pentru exercițiul 2013 observația este marcată ca fiind „finalizată”; observă, în plus, că, în ceea ce privește cele două observații formulate în raportul Curții pentru exercițiul 2012, a fost întreprinsă o acțiune corectivă și o observație este marcată în prezent ca fiind „finalizată”, în timp ce cealaltă este marcată ca fiind „în desfășurare”;

2.      ia act, pe baza informațiilor furnizate de Institut, că:

-  acesta a furnizat instrucțiuni îmbunătățite auditorilor responsabili de certificare, iar în iunie 2013 a comunicat instrucțiuni actualizate „comunităților de cunoaștere și inovare” (CCI), beneficiarii granturilor Institutului; observă că îmbunătățirea instrucțiunilor ar trebui să ducă la creșterea nivelului de asigurare obținut din certificatele de audit;

-  au fost introduse obiective cuantificabile în orientările emise pentru CCI-uri, care au fost revizuite în 2013 și în 2014 pentru a îmbunătăți și mai mult calitatea planificării și raportării realizate de CCI-uri;

-  auditurile ex post privind acordul de grant pe 2010 au avut drept rezultat recuperarea tuturor sumelor plătite în mod necuvenit de către Institut;

-  politicile de prevenire și gestionare a conflictelor de interese sunt în curs de revizuire de către structura de audit intern a Institutului, iar versiunile revizuite ale codurilor de conduită pentru personalul Institutului și membrii consiliului său de conducere urmează să fie puse în aplicare; remarcă faptul că Institutul va introduce o politică pentru membrii consiliului de conducere și personalul de conducere al Institutului de publicare a declarațiilor lor de interese; solicită Institutului să soluționeze de urgență această problemă și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatele acțiunilor corective;

-  informațiile privind impactul activităților sale asupra cetățenilor Uniunii sunt disponibile pe site-ul Institutului și au devenit mai accesibile prin utilizarea platformelor sociale, precum și prin publicarea raportului anual de activitate și a rezultatelor activității sale;

Argumentele care stau la baza exprimării opiniei cu rezerve privind legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente

3.      este profund îngrijorat de faptul că, pentru al doilea an consecutiv, Curtea nu a obținut asigurări rezonabile în ceea ce privește legalitatea și regularitatea operațiunilor Institutului legate de granturi; observă că aproximativ 87 % din cheltuielile aferente granturilor declarate de beneficiari fac obiectul unor certificate eliberate de către societăți independente de audit, care sunt contractate de beneficiarii înșiși și partenerii acestora; regretă că, deși Institutul a continuat să depună eforturi pentru a pune în aplicare verificări ex ante eficace și pentru a oferi o mai bună orientare societăților independente de audit, Curtea a constatat că aceste verificări au o calitate insuficientă și a observat că pot fi aduse în continuare îmbunătățiri în ceea ce privește activitatea generală a societăților respective; invită Institutul să abordeze această situație și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile luate până la 1 septembrie 2015;

4.      observă că, pentru a obține un al doilea nivel de asigurare cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor aferente granturilor, Institutul a introdus verificări ex post complementare cu privire la aceste operațiuni, verificările în cauză fiind efectuate de o societate independentă de audit; remarcă, în plus, faptul că declarațiile de cheltuieli auditate reprezintă 29 % din ansamblul operațiunilor aferente granturilor efectuate în 2013; consideră regretabile rezultatele verificărilor ex post, care au confirmat că verificările ex ante nu sunt încă întru totul eficace; este îngrijorat de faptul că, pe baza erorilor detectate în urma verificărilor ex post, Institutul a decis în 2014 să recupereze 3 % din granturile din 2012 care au fost auditate; invită Institutul să îmbunătățească eficacitatea verificărilor ex ante și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la situația actuală a măsurilor care trebuie luate până la 1 septembrie 2015;

5.      subliniază cu îngrijorare faptul că plățile pentru două contracte-cadru încheiate în 2010 și 2012 pe baza unei proceduri negociate, în valoare de 770 000 EUR, au fost considerate neconforme, deoarece, potrivit auditului, utilizarea procedurii negociate nu era justificată; invită Institutul să își îmbunătățească procedurile interne referitoare la achizițiile publice și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile luate până la 1 septembrie 2015;

6.      subliniază cu îngrijorare faptul că rata de eroare referitoare la aspectele legate de granturi și la plățile aferente contractelor-cadru este cuprinsă între 2 % și 3 % din cheltuielile totale pe 2013 ale Institutului;

Opinie cu rezerve privind legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente

7.      ia act de faptul că, în opinia Curții de Conturi, cu excepția aspectelor descrise mai sus, operațiunile subiacente conturilor anuale aferente exercițiului 2013 sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative;

Observații cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor

8.      regretă că, potrivit raportului Curții, activitățile complementare ale CCI-urilor, beneficiarii granturilor Institutului, nu vor fi auditate înainte de 2015; își exprimă îngrijorarea că, pe parcursul auditului său, Curtea nu a avut la dispoziție dovezi corespunzătoare în ceea ce privește faptul că finanțarea acordată de Institut nu a depășit plafonul de 25 % din ansamblul cheltuielilor CCI-urilor; invită Institutul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune, până la 1 septembrie 2015, cu privire la situația auditului menționat mai sus;

Gestiunea bugetară și financiară

9.      constată, pe baza conturilor finale ale Institutului, că eforturile sale de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2013 au condus la o rată de execuție bugetară de 96,97 % și că rata de execuție a plăților în raport cu creditele de plată a fost de 96,86 %;

10.    cu toate acestea, observă cu îngrijorare că rata de execuție bugetară pentru titlul I (cheltuieli cu personalul) a fost scăzută, de 74 %; constată că, potrivit raportului Curții, aceasta se explică în principal prin rata ridicată de rotație a personalului și prin faptul că reglementările privind ajustările salariale nu au fost adoptate încă; în acest sens, invită Institutul să își adapteze în mod eficace politicile de personal pentru a evita rata ridicată de rotație a personalului;

Angajamente și reportări

11.    constată cu îngrijorare că Institutul a reportat credite angajate aferente titlului II (cheltuieli administrative) în valoare de 193 420 EUR (24 %); recunoaște că reportările au fost legate în principal de facturi care nu fuseseră încă primite și de proiecte informatice în curs; subliniază cu îngrijorare faptul că 29 % din creditele angajate reportate din 2012 în 2013 nu au fost executate, în mare parte ca urmare a costurilor supraevaluate în cazul unei reuniuni a consiliului de conducere;

12.    este preocupat de faptul că, în cadrul titlului III (cheltuieli operaționale), pentru care Institutul prevăzuse în buget 34 078 025 EUR pentru granturile destinate CCI-urilor, rata de execuție a fost relativ scăzută, de 82 %; observă că rata scăzută de execuție este rezultatul faptului că CCI-urile nu au absorbit pe deplin fondurile disponibile pentru activitățile din 2012; solicită Institutului să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile pe care le va lua pentru a crește capacitatea de absorbție a CCI-urilor până la 1 septembrie 2015;

Auditul intern

13.    constată, pe baza raportului anual de activitate al Institutului, că persoana care exercita funcția de audit intern (IAF) a Institutului a demisionat la 31 decembrie 2012, iar recrutarea noului auditor intern al Institutului a durat mai mult decât se preconizase, întrucât anunțul pentru ocuparea postului vacant a trebuit să fie republicat din cauza numărului insuficient de candidați eligibili; ia act de faptul că noul auditor intern și-a început activitatea la 1 ianuarie 2014 și, prin urmare, nu au fost efectuate audituri interne în 2013;

14.    constată, pe baza informațiilor furnizate de Institut, că, pentru a acoperi perioada dintre plecarea fostului auditor intern și sosirea noului auditor intern, Institutul a decis să înființeze un comitet de audit al consiliului de conducere care să ofere asistență consiliului de conducere cu scopul de a crește calitatea monitorizării și implementării recomandărilor formulate în urma auditului, pentru care directorul Institutului poartă responsabilitatea exclusivă;

15.    constată că, în 2014, Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS) a monitorizat stadiul de implementare în cadrul Institutului a recomandărilor acceptate după examinarea limitată de către IAS a gestionării granturilor și a pregătirii acordurilor de grant anuale; remarcă, în plus, că această examinare limitată a avut drept rezultat șase recomandări, dintre care una marcată ca fiind „critică” și patru recomandări marcate ca „foarte importante”, și că Institutul a răspuns la cele șase recomandări printr-un plan de acțiune detaliat care cuprindea 25 de acțiuni, dintre care 13 trebuiau întreprinse până la 31 august 2013 sau mai devreme, iar 10 au fost raportate ca fiind „pregătite pentru examinare” până la data respectivă;

16.    regretă faptul că atunci când a efectuat o examinare documentară a stadiului de implementare a acestor zece acțiuni, IAS a concluzionat, la 24 septembrie 2013, fie că gradul de punere în aplicare era insuficient, fie că erau necesare controale suplimentare la fața locului pentru a confirma transpunerea în practică; observă că, ulterior, Institutul a reformulat unele dintre acțiuni și a revizuit termenele aferente pentru a răspunde observațiilor IAS;

17.    este preocupat de concluziile IAS prezentate în raportul său de monitorizare, care subliniază riscul ca Institutul să nu fie în măsură să pună în aplicare la timp și pe deplin toate acțiunile, în special cele prevăzute a fi finalizate în al doilea trimestru al anului 2014; consideră întârzierile inacceptabile, având în vedere faptul că IAS consideră că întârzierile înregistrate în punerea în aplicare ar putea genera un risc și mai mare pentru organizație;

18.    ia act de angajamentul Institutului de a monitoriza verificările ex ante cu scopul de a obține asigurări rezonabile cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor aferente granturilor;

19.    solicită Institutului să furnizeze autorității care acordă descărcarea de gestiune un raport detaliat referitor la punerea în aplicare a recomandărilor IAS și la acțiunile întreprinse în ceea ce privește recomandările făcute de către IAF din cadrul Institutului, până la 1 septembrie 2015;

o

o   o

20.    face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din ... 2015(15) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

23.3.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

23

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Laura Ferrara

(1)

JO C 442, 10.12.2014, p. 184.

(2)

JO C 442, 10.12.2014, p. 184.

(3)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(4)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(5)

JO L 97, 9.4.2008, p. 1.

(6)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(7)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(8)

JO C 442, 10.12.2014, p. 184.

(9)

JO C 442, 10.12.2014, p. 184.

(10)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(11)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(12)

JO L 97, 9.4.2008, p. 1.

(13)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(14)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(15)

Texte adoptate la această dată, P8_TA-PROV(2015)0000.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate