Postup : 2014/2125(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0077/2015

Predkladané texty :

A8-0077/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.37
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0146

SPRÁVA     
PDF 178kWORD 98k
30.3.2015
PE 539.712v02-00 A8-0077/2015

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2013

(2014/2125(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Ryszard Czarnecki

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2013

(2014/2125(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami inštitútu(1),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória inštitútu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únii,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 z 11. marca 2008, ktorým sa zriaďuje Európsky inovačný a technologický inštitút(5), a najmä na jeho článok 21,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0077/2015),

1.      odkladá svoje rozhodnutie o absolutóriu riaditeľovi Európskeho inovačného a technologického inštitútu za plnenie rozpočtu inštitútu za rozpočtový rok 2013;

2.      uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskeho inovačného a technologického inštitútu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2013

(2014/2125(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami inštitútu(8),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(9) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória inštitútu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únii,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(10),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(11), a najmä na jeho článok 208,

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 z 11. marca 2008, ktorým sa zriaďuje Európsky inovačný a technologický inštitút(12), a najmä na jeho článok 21,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(13),

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(14), a najmä na jeho článok 108,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0077/2015),

1.      berie na vedomie konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho inovačného a technologického inštitútu v podobe uvedenej v prílohe ku správe Dvora audítorov;

2.      odkladá účtovnú závierku Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2013;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskeho inovačného a technologického inštitútu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2013

(2014/2125(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0077/2015),

A.     keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskeho inovačného a technologického inštitútu (ďalej len „inštitút“) na rozpočtový rok 2013 sumu 142 197 740 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch, čo je nárast o 47,05 % v porovnaní s rokom 2012, a sumu 98 760 073 EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch;

B.     keďže podľa finančných výkazov predstavoval celkový príspevok Únie do rozpočtu inštitútu na rok 2013 sumu 93 462 181 EUR, čo predstavuje nárast o 36,05 % v porovnaní s rokom 2012;

C.     keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2013 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka inštitútu je spoľahlivá, ale nemohol získať dostatočne primerané audítorské dôkazy o zákonnosti a riadnosti príslušných operácií;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2012

1.      na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že pokiaľ ide o jednu pripomienku uvedenú v správe Dvora audítorov za rok 2011 a označenú ako „prebiehajúca“ v správe Dvora audítorov za rok 2012, boli prijaté nápravné opatrenia a táto pripomienka je v správe Dvora audítorov za rok 2013 označená ako „ukončená“; ďalej poznamenáva, že pokiaľ ide o dve pripomienky uvedené v správe Dvora audítorov za rok 2012, bolo prijaté jedno nápravné opatrenie a jedna pripomienka je teraz označená ako „ukončená“ a jedna ako „prebiehajúca“;

2.      berie na vedomie informácie inštitútu, že:

-  poskytol audítorom povereným osvedčovaním zdokonalené pokyny a v júni 2013 oznámil aktualizované pokyny znalostným a inovačným spoločenstvám (ZIS), ktoré sú príjemcami grantov inštitútu; konštatuje, že zdokonalené pokyny by mali znamenať vyššiu úroveň istoty získanú z audítorských osvedčení;

-  v usmerneniach vydaných pre ZIS, ktoré boli v roku 2013 a 2014 podrobené revízii na účely ďalšieho zlepšenia kvality plánovania a podávania správ zo strany ZIS, boli stanovené kvantifikovateľné ciele;

-  ex post audity týkajúce sa dohody o grante z roku 2010 vyústili do vymáhania všetkých súm, ktoré inštitút vyplatil neoprávnene;

-  oddelenie vnútorného auditu inštitútu (IAC) uskutočňuje preskúmanie politík predchádzania konfliktom záujmov a ich riadenia a očakáva sa vydanie revidovaných verzií kódexov správania pre zamestnancov inštitútu a členov jeho správnej rady; konštatuje, že inštitút zavedie pre členov svojej správnej rady a vrcholového manažmentu postup zverejňovania ich vyhlásení o záujmoch; vyzýva inštitút, aby čo najskôr vyriešil túto otázku a informoval orgán udeľujúci absolutórium o výsledkoch nápravných opatrení;

-  informácie o vplyve jeho činnosti na občanov Únie sú zverejnené na webovej stránke inštitútu a ďalej sprístupnené prostredníctvom sociálnych médií, ako aj zverejňovania výročnej správy o činnosti a výsledkov jeho činnosti;

Základ pre výrok s výhradou k zákonnosti a riadnosti príslušných operácií

3.      vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že Dvor audítorov už druhý rok po sebe nekonštatoval primeranú istotu o zákonnosti a riadnosti grantových operácií inštitútu; konštatuje, že k približne 87 % výdavkov na granty vykázaných príjemcami existujú osvedčenia vydané nezávislými audítorskými spoločnosťami, ktoré najali samotní príjemcovia a ich partneri; vyjadruje poľutovanie nad tým, že hoci inštitút naďalej vynakladal úsilie na vykonávanie účinných kontrol ex ante a poskytovanie kvalitnejších pokynov nezávislým audítorským spoločnostiam, Dvor audítorov považoval ich kvalitu za nedostatočnú a konštatoval, že existuje priestor na ďalšie zlepšenie ich celkovej činnosti; žiada inštitút, aby sa zaoberal týmto problémom a do 1. septembra 2015 informoval orgán udeľujúci absolutórium o prijatých krokoch;

4.      poznamenáva, že s cieľom dosiahnuť druhý stupeň istoty o zákonnosti a riadnosti grantových operácií inštitút zaviedol doplňujúce kontroly ex post pre grantové operácie, ktoré vykonávala nezávislá audítorská spoločnosť; navyše konštatuje, že žiadosti o preplatenie nákladov, ktoré boli podrobené auditu, zodpovedajú 29 % celkových grantových operácií uskutočnených v roku 2013; vyjadruje poľutovanie nad tým, že výsledky kontrol ex post potvrdili, že kontroly ex ante stále nie sú úplne účinné; vyjadruje znepokojenie nad tým, že inštitút na základe chýb zistených počas kontrol ex post rozhodol v roku 2014 o vymáhaní 3 % grantov z roku 2012 podrobených auditu; vyzýva inštitút, aby zvýšil účinnosť kontrol ex ante a informoval orgán udeľujúci absolutórium o aktuálnom stave, pokiaľ ide o kroky, ktoré treba prijať do 1. septembra 2015;

5.      so znepokojením upozorňuje, že platby týkajúce sa dvoch rámcových zmlúv uzatvorených v rokoch 2010 a 2012 na základe rokovacieho konania vo výške 770 000 EUR boli vyhodnotené ako nesprávne, pretože podľa auditu nebol dôvod na uplatnenie rokovacieho konania; vyzýva inštitút, aby zlepšil svoje vnútorné postupy, pokiaľ ide o obstarávanie, a informoval orgán udeľujúci absolutórium o krokoch, ktoré sa prijmú do 1. septembra 2015;

6.      so znepokojením upozorňuje, že celková chybovosť v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa grantov a platieb na základe rámcovej zmluvy sa pohybuje medzi 2 a 3 % celkových výdavkov inštitútu za rok 2013;

Výrok s výhradou k zákonnosti a riadnosti príslušných operácií

7.      konštatuje, že podľa Dvora audítorov a s výnimkou vyššie uvedených otázok sú operácie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou za rok 2013 zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne;

Pripomienky k zákonnosti a riadnosti operácií

8.      vyjadruje poľutovanie nad tým, že podľa správy Dvora audítorov nebudú doplnkové činnosti ZIS ako príjemcov grantov inštitútu podrobené auditu pred rokom 2015; vyjadruje znepokojenie nad tým, že Dvor audítorov nemal počas svojho auditu k dispozícii žiadne primerané dôkazy o tom, že financovanie inštitútu nepresiahlo strop 25 % celkových výdavkov ZIS; vyzýva inštitút, aby do 1. septembra 2015 informoval orgán udeľujúci absolutórium o aktuálnej situácii v súvislosti s uvedeným auditom;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

9.      na základe konečnej účtovnej závierky inštitútu konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 96,97 % a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 96,86 %;

10.    so znepokojením však konštatuje, že miera plnenia rozpočtu v prípade hlavy I (výdavky na zamestnancov) bola nízka, a to na úrovni 74 %; na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že to súvisí najmä s vysokou fluktuáciou zamestnancov a doteraz neprijatými nariadeniami o úprave platov; v tejto súvislosti vyzýva inštitút, aby účinne riešil svoju zamestnaneckú politiku s cieľom zabrániť vysokej fluktuácii zamestnancov;

Záväzky a prenosy

11.    so znepokojením konštatuje, že inštitút preniesol viazané rozpočtové prostriedky v hlave II (administratívne výdavky) vo výške 193 420 EUR, resp. 24 %; uznáva, že tieto prenosy sa týkali predovšetkým zatiaľ neprijatých faktúr a prebiehajúcich IT projektov; so znepokojením poukazuje na to, že 29 % viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2012 do roku 2013 nebolo využitých, čo bolo vo veľkej miere spôsobené nadhodnotením nákladov na zasadnutie správnej rady;

12.    vyjadruje znepokojenie nad tým, že v rámci hlavy III (operačné výdavky), kde mal inštitút k dispozícii 34 078 025 EUR na granty ZIS, bola miera plnenia relatívne nízka a predstavovala 82 %; berie na vedomie, že nízka miera plnenia je dôsledkom toho, že ZIS v plnej miere nečerpali dostupné finančné prostriedky na činnosti v roku 2012; vyzýva inštitút, aby do 1. septembra 2015 informoval orgán udeľujúci absolutórium o opatreniach, ktoré prijme na zvýšenie absorpčnej kapacity ZIS;

Vnútorný audit

13.    na základe výročnej správy o činnosti inštitútu konštatuje, že k 31. decembru 2012 odstúpil jeho vnútorný audítor a prijatie nového vnútorného audítora inštitútu trvalo dlhšie, ako sa očakávalo, pretože oznámenie o voľnom pracovnom mieste muselo byť uverejnené opäť z dôvodu nedostatočného počtu vhodných uchádzačov; berie na vedomie, že nový vnútorný audítor začal svoju činnosť 1. januára 2014, a preto v roku 2013 neboli v rámci funkcie vnútorného audítora vykonané žiadne audity;

14.    berie na vedomie, že inštitút rozhodol s cieľom preklenúť obdobie medzi odchodom bývalého a príchodom nového vnútorného audítora o zriadení audítorského výboru správnej rady, ktorý podporuje správnu radu pri zvyšovaní kvality nadväzných opatrení a vykonávania odporúčaní audítora, za čo nesie výhradnú zodpovednosť riaditeľ inštitútu;

15.    konštatuje, že Útvar Komisie pre vnútorný audit v roku 2014 sledoval stav vykonávania prijatých odporúčaní vyplývajúcich z jeho obmedzeného preskúmania riadenia grantov a prípravy ročných dohôd o grante (Limited Review on Grant Management – Preparation of Annual Grant Agreements) v inštitúte; okrem toho poznamenáva, že toto obmedzené preskúmanie viedlo k šiestim odporúčaniam, z ktorých jedno bolo označené ako „s rozhodujúcim významom“ a štyri ako „veľmi dôležité“, a že inštitút odpovedal na šesť odporúčaní podrobným akčným plánom zahŕňajúcim 25 opatrení, z ktorých 13 bolo naplánovaných najneskôr do 31. augusta 2013 a 10 bolo označených ako „pripravené na preskúmanie“ do tohto dátumu;

16.    vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že keď Útvar pre vnútorný audit uskutočnil administratívnu kontrolu stavu vykonávania týchto desiatich opatrení, 24. septembra 2013 dospel k záveru, že buď je ich miera vykonávania nedostatočná, alebo je potrebné uskutočniť dodatočné kontroly na mieste s cieľom potvrdiť vykonávanie v praxi; berie na vedomie skutočnosť, že inštitút následne preformuloval niektoré činnosti a revidoval súvisiace lehoty na riešenie pripomienok Útvaru pre vnútorný audit;

17.    vyjadruje znepokojenie v súvislosti so závermi Útvaru pre vnútorný audit uvedenými v jeho nadväznej správe, v ktorej sa poukazuje na riziko, že inštitút nedokáže načas v plnej miere realizovať všetky opatrenia, najmä tie, ktorých dokončenie sa plánovalo na druhý štvrťrok 2014; termíny považuje za neakceptovateľné, keďže Útvar pre vnútorný audit sa domnieva, že oneskorenia vo vykonávaní by pre organizáciu znamenali ešte väčšie riziko;

18.    berie na vedomie záväzok inštitútu monitorovať kontroly ex ante s cieľom získať primeranú istotu o zákonnosti a riadnosti grantových operácií;

19.    vyzýva inštitút, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium do 1. septembra 2015 predložil podrobnú správu o vykonávaní odporúčaní Útvaru pre vnútorný audit, ako aj o prijatých opatreniach týkajúcich sa odporúčaní vnútorného audítora inštitútu;

o

o   o

20.    pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2015(15) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

23.3.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

23

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Laura Ferrara

(1)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 184.

(2)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 184.

(3)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 1.

(6)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 184.

(9)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 184.

(10)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 1.

(13)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

Prijaté texty z tohto dňa, P8_TA-PROV(2015)0000.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia