Postopek : 2014/2125(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0077/2015

Predložena besedila :

A8-0077/2015

Razprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.37
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0146

POROČILO     
PDF 168kWORD 94k
30.3.2015
PE 539.712v02-00 A8-0077/2015

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2013

(2014/2125(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Ryszard Czarnecki

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2013

(2014/2125(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2013 z odgovori inštituta(1),

–       ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–       ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice inštitutu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(3),

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(4), zlasti člena 208,

–       ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 294/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o ustanovitvi Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo(5), zlasti člena 21,

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(6),

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(7), zlasti člena 108,

–       ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0077/2015),

1.      odloži podelitev razrešnice direktorju Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo glede izvrševanja proračuna inštituta za proračunsko leto 2013;

2.      navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorju Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2013

(2014/2125(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2013 z odgovori inštituta(8),

–       ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(9) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–       ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice inštitutu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(10),

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(11), zlasti člena 208,

–       ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 294/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o ustanovitvi Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo(12), zlasti člena 21,

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(13),

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(14), zlasti člena 108,

–       ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0077/2015),

1.      ugotavlja, da so podatki v končnem zaključnem računu Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo takšni kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča;

2.      odloži odobritev zaključnega računa Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2013;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorju Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2013

(2014/2125(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0077/2015),

A.     ker računovodski izkazi Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (v nadaljevanju: inštitut) kažejo, da je končni proračun inštituta v proračunskem letu 2013 znašal 142.197.740 EUR v sredstvih za prevzem obveznosti, kar pomeni 47,05-odstotno povišanje v primerjavi z letom 2012, in 98.760.073 EUR v sredstvih za plačila;

B.     ker računovodski izkazi inštituta kažejo, da je celoten prispevek Unije v njegov proračun v letu 2013 znašal 93.462.181 EUR, kar je bilo 36,05 % več kot leta 2012;

C.     ker je Računsko sodišče v poročilu o računovodskih izkazih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2013 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov inštituta, da pa ni moglo pridobiti zadostnih in ustreznih revizijskih dokazov o zakonitosti in pravilnosti z izkazi povezanih transakcij;

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2012

1.      na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je bil v zvezi z eno pripombo iz poročila Računskega sodišča za leto 2011, ki je bila v poročilu iz leta 2012 označena z „se izvaja“, sprejet popravljalni ukrep in ta pripomba je v poročilu Računskega sodišča za leto 2013 označena z „zaključeno“; ugotavlja tudi, da je bil v povezavi z dvema pripombama iz poročila Računskega sodišča za leto 2012 sprejet en popravni ukrep in da je ena pripomba zdaj označena z „zaključeno“, druga pa z „se izvaja“;

2.      je seznanjen s trditvami inštituta, da:

-  je zagotovil boljša navodila revizorjem, ki izdajajo potrdila, ter junija 2013 posredoval posodobljena navodila skupnostim znanja in inovacij, ki so prejemniki nepovratnih sredstev inštituta; meni, da bi morala boljša navodila privesti do višje ravni zanesljivosti revizorskih potrdil;

-  so bili v smernicah, posredovanih skupnostim znanja in inovacij, izvršeni merljivi cilji, ki so bili revidirani v letih 2013 in 2014, da bi se dodatno izboljšala kakovost načrtovanja in poročanja teh skupnosti;

-  je naknadna revizija sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev iz leta 2010 privedla do vračila vseh zneskov, ki jih je inštitut neupravičeno izplačal;

-  služba za notranjo revizijo inštituta revidira politike preprečevanja in obvladovanja navzkrižja interesov in da se pričakuje izvajanje revidirane različice kodeksov ravnanja za zaposlene inštituta in člane njegovega upravnega odbora; ugotavlja, da bo inštitut uvedel politiko, po kateri bodo morali člani upravnega odbora in višji vodstveni delavci objaviti svoje izjave o interesih; poziva inštitut, naj to zadevo nujno popravi in obvesti organ za podelitev razrešnice o rezultatih popravnih ukrepov;

-  se informacije o vplivu dejavnosti inštituta na državljane Unije zagotavljajo prek njegovega spletnega mesta ter da so te še bolj dostopne spričo uporabe družabnih medijev in z objavljanjem letnega poročila o dejavnostih ter iz samih rezultatov njegovega dela;

Osnova za mnenje s pridržkom o zakonitosti in pravilnosti z izkazi povezanih transakcij

3.      je zelo zaskrbljen, ker že drugo leto zapored Računsko sodišče ni našlo razumnih zagotovil o zakonitosti in pravilnosti transakcij, povezanih z nepovratnimi sredstvi inštituta; opaža, da so bila za približno 87 % odhodkov za nepovratna sredstva, ki so jih prijavili upravičenci, izdana potrdila neodvisnih revizijskih podjetij, ki so jih najeli sami upravičenci in njihovi partnerji; obžaluje, da si je inštitut sicer še naprej prizadeval izvajati uspešna predhodna preverjanja in bolje usmerjati neodvisna revizijska podjetja, a po mnenju Računskega sodišča njihovo delo še vedno ni dovolj kakovostno in zato opozarja, da je njihovo delo na splošno mogoče dodatno izboljšati; poziva inštitut, naj obravnava to zadevo in organ za podelitev razrešnice do 1. septembra obvesti o sprejetih ukrepih;

4.      ugotavlja, da je inštitut za dodatno raven zagotovila o zakonitosti in pravilnosti transakcij, povezanih z nepovratnimi sredstvi, uvedel dodatna naknadna preverjanja za transakcije, povezane z nepovratnimi sredstvi, ki jih je izvedlo neodvisno revizijsko podjetje; poleg tega ugotavlja, da revidirani zahtevki za povračila stroškov predstavljajo 29 % vseh transakcij nepovratnih sredstev v letu 2013; obžaluje, da so rezultati naknadnih preverjanj potrdili, da predhodna preverjanja še vedno niso bila povsem uspešna; je zaskrbljen, ker se je inštitut na podlagi napak, ugotovljenih pri naknadnih preverjanjih, v letu 2014 odločil izterjati 3 % revidiranih nepovratnih sredstev iz leta 2012; poziva inštitut, naj izboljša učinkovitost naknadnih preverjanj in organ za podelitev razrešnice obvesti o trenutnem stanju ukrepov, ki jih je treba sprejeti do 1. septembra 2015;

5.      z zaskrbljenostjo opozarja, da je bilo za plačila, povezana z dvema okvirnima pogodbama, sklenjenima leta 2010 in 2012 z uporabo postopka s pogajanji in v znesku 770.000 EUR, ugotovljeno, da so bila nepravilna, saj je revizija pokazala, da uporaba postopka s pogajanji ni bila upravičena; poziva inštitut, naj izboljša svoje notranje postopke za javna naročila in organ za podelitev razrešnice obvesti o sprejetih ukrepih do 1. septembra 2015;

6.      z zaskrbljenostjo poudarja, da skupna napaka, povezana z dodelitvijo nepovratnih sredstev in plačili na podlagi okvirnih pogodb, znaša med 2 % in 3 % vseh odhodkov inštituta v letu 2013;

Mnenje s pridržkom o zakonitosti in pravilnosti z izkazi povezanih transakcij

7.      ugotavlja, da so, z izjemo zgoraj opisanih zadev, transakcije, povezane z letnimi računovodskimi izkazi za leto 2013 po mnenju Računskega sodišča v vseh pomembnih pogledih zakonite in pravilne;

Pripombe o zakonitosti in pravilnosti transakcij

8.      obžaluje, ker je iz poročila Računskega sodišča razbrati, da dopolnilne dejavnosti skupnosti znanja in inovacij, ki so upravičene do nepovratnih sredstev inštituta, ne bodo revidirane pred letom 2015; je zaskrbljen, ker Računsko sodišče med svojo revizijo ni imelo na voljo ustreznih dokazov kar zadeva višino financiranja inštituta, ki ne bi smelo presegati zgornje meje 25 % vseh odhodkov skupnosti znanja in inovacij; poziva inštitut, naj organ za podelitev razrešnice obvesti, kakšno je trenutno stanje te revizije do 1. septembra 2015;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

9.      na podlagi zaključnega računa inštituta ugotavlja, da je zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2013 stopnja izvrševanja proračuna dosegla 96,97 %, stopnja izvrševanja plačil pa je znašala 96,86 % odobrenih sredstev za plačila;

10.    z zaskrbljenostjo pa ugotavlja, da je bila stopnja izvrševanja za naslov I (odhodki za zaposlene) nizka, in sicer je znašala 74 %; na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je to pretežno povezano s številnimi kadrovskimi menjavami in neizvedenim sprejetjem predpisov o prilagoditvi plač; v zvezi s tem poziva inštitut, naj sprejme učinkovito kadrovsko politiko, da bi preprečil pogosto menjavo zaposlenih;

Obveznosti in prenosi v naslednje leto

11.    z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je inštitut prenesel sredstva za prevzem obveznosti iz naslova II (upravni odhodki) v višini 193.420 EUR oziroma 24 %; priznava, da so se ti prenosi nanašali zlasti na račune, ki še niso bili prejeti, in projekte IT, ki so še potekali; z zaskrbljenostjo opozarja, da je 29 % prenesenih odobrenih sredstev za prevzem obveznosti zapadlo, kar je v glavnem posledica precenjenih stroškov za sestanek upravnega odbora;

12.    je zaskrbljen, ker je inštitut v naslovu III (operativni odhodki) v proračunu predvidel 34.078.025 EUR za nepovratna sredstva za skupnosti znanja in inovacij, a je bila tam z 82 % stopnja izvrševanja razmeroma nizka; ugotavlja, da je nizka stopnja izvrševanja posledica tega, da skupnosti znanja in inovacij niso v celoti črpala razpoložljivega financiranja za dejavnosti v leto 2012; poziva inštitut, naj organ za podelitev razrešnice obvesti o ukrepih, s katerimi bo izboljšal zmogljivosti teh skupnosti za črpanje sredstev do 1. septembra 2015;

Notranja revizija

13.    na podlagi letnega poročila o dejavnostih inštituta se seznanja z odstopom s funkcije notranje revizije z 31. decembrom 2012 in z dejstvom, da je bilo za zaposlitev novega notranjega revizorja potrebno več časa, kot je bilo predvideno, saj je bilo treba razpis delovnega mesta objaviti večkrat zaradi premajhnega števila primernih kandidatov; je seznanjen, da je novi notranji revizor začel z delom 1. januarja 2014 in da v letu 2013 funkcija notranje revizije ni opravila nobene revizije;

14.    na podlagi navedb inštituta ugotavlja, da se je ta za premostitev obdobja po odhodu prejšnjega notranjega revizorja in pred prihodom novega odločil vzpostaviti revizijski odbor upravnega odbora, ki slednjemu zagotavlja podporo pri povečevanju kakovosti nadaljnjih ukrepov in izvajanja priporočil revizije, za katere je izključno odgovoren direktor inštituta;

15.    ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo Komisije v letu 2014 spremljala, kako inštitut izvaja sprejeta priporočila iz omejenega pregleda upravljanja nepovratnih sredstev – priprava letnih sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev; poleg tega opaža, da je ta omejeni pregled privedel do šestih priporočil, od katerih je bilo eno označeno z „kritično“, štiri pa z „zelo pomembno“, na ta priporočila se je inštitut odzval s pripravo podrobnega akcijskega načrta, ki je vključeval 25 ukrepov, ki bi morali biti sprejeti do 31. avgusta 2013 ali prej, 10 pa je bilo do tega datuma označenih z „pripravljeno na pregled“;

16.    obžaluje, da je služba za notranjo revizijo opravila pregled dokumentacije o stanju izvajanja teh desetih ukrepov in 24. septembra 2013 prišla do slepa, da bodisi je stopnja izvajanja nezadostna bodisi so potrebna dodatna preverjanja na kraju samem, da bi bilo mogoče potrditi izvajanje v praksi; je seznanjen z dejstvom, da je inštitut posledično preoblikoval nekatere ukrepe in revidiral z njimi povezane roke, da bi upošteval pripombe službe za notranjo revizijo;

17.    je zaskrbljen zaradi sklepov iz nadaljnjega poročila službe za notranjo revizijo, v katerem je poudarjeno tveganje, da inštitut ne bo zmogel pravočasno in v celoti izvesti vseh ukrepov, zlasti tistih, katerih dokončanje je načrtovano v drugem četrtletju 2014; meni, da so te zamude pri izvajanju nesprejemljive, saj bi po mnenju službe za notranjo revizijo utegnile privesti do še večjega tveganja za organizacijo;

18.    je seznanjen z zavezo inštituta, da bo spremljal predhodno preverjanje, da bi pridobil razumno zagotovilo o zakonitosti in pravilnosti transakcij, povezanih z nepovratnimi sredstvi;

19.    poziva inštitut, naj organu za podelitev razrešnice zagotovi podrobno poročilo o izvedbi priporočil službe za notranjo revizijo in o ukrepih, sprejetih glede priporočil funkcije notranje revizije do 1. septembra 2015;

o

o   o

20.    sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v resoluciji z dne ... 2015(15) o uspešnosti, finančnem upravljanju in nadzoru agencij.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

23.3.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

23

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Julia Pitera, Miroslav Poche

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Laura Ferrara

(1)

UL C 442, 10.12.2014, str. 184.

(2)

UL C 442, 10.12.2014, str. 184.

(3)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(4)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(5)

UL L 97, 9.4.2008, str. 1.

(6)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(7)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(8)

UL C 442, 10.12.2014, str. 184.

(9)

UL C 442, 10.12.2014, str. 184.

(10)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(11)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(12)

UL L 97, 9.4.2008, str. 1.

(13)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(14)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(15)

Na ta dan sprejeta besedila, P8_TA-PROV(2015)0000.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov