Postup : 2014/2111(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0078/2015

Předložené texty :

A8-0078/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasování :

PV 29/04/2015 - 10.42
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0151

ZPRÁVA     
PDF 188kWORD 103k
30.3.2015
PE 539.728v02-00 A8-0078/2015

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro železnice na rozpočtový rok 2013

(2014/2111(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Ryszard Czarnecki

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro železnice na rozpočtový rok 2013

(2014/2111(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2013,

–       s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2013, spolu s odpověďmi agentury(1),

–       s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3),

–       ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 ze dne 29. dubna 2004 o zřízení Evropské agentury pro železnice(5), a zejména na článek 39 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6),

–       s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0078/2015),

1.      uděluje výkonnému řediteli Evropské agentury pro železnice absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2013;

2.      předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropské agentury pro železnice, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2013

(2014/2111(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2013,

–       s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi agentury(8),

–       s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(9) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(10),

–       ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(11), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 ze dne 29. dubna 2004 o zřízení Evropské agentury pro železnice(12), a zejména na článek 39 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(13),

–       s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(14), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0078/2015),

1.      konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Evropské agentury pro železnice odpovídá znění připojenému ke zprávě Účetního dvora;

2.      schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro železnice na rozpočtový rok 2013;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropské agentury pro železnice, Radě, Komisi, a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro železnice na rozpočtový rok 2013

(2014/2111(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro železnice na rozpočtový rok 2013,

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0078/2015),

A.     vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropské agentury pro železnice (dále jen „agentura“) dosahoval její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2013 výše 25 858 799 EUR, což ve srovnání s rokem 2012 představuje nárůst o 0,23 %; vzhledem k tomu, že celkový rozpočet agentury se odvíjí od rozpočtu Unie;

B.     vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2013 uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka je spolehlivá a uskutečněné transakce jsou legální a správné;

Opatření v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2012

1.   na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že ve věci tří připomínek, které učinil ve své zprávě z roku 2011 a které byly ve zprávě z roku 2012 označeny za „probíhající“ či „dosud existující“ problémy, byla přijata nápravná opatření a jeden z problémů byl ve zprávě z roku 2013 označen slovem „dokončeno“ a dva slovem „probíhající“; dále konstatuje, že pokud jde o tři připomínky uvedené ve zprávě Účetního dvora z roku 2012, byla přijata nápravná opatření a dvě připomínky jsou nyní označeny za „dokončené“ a jedna za „probíhající“;

2.   bere na vědomí informaci agentury, že:

–   ve shodě s Komisí vypracovala změny svých „prováděcích pravidel pro využívání a nábor dočasných zaměstnanců“ s cílem snížit negativní dopady současných pravidel na činnost agentury a dosáhnout větší flexibility, pokud se jedná o délku pracovních smluv operačního personálu, a omezit riziko, že bude její činnost narušena nebo budou ztraceny odborné poznatky kvůli náhlým výkyvům v počtu pracovníků;

–    se rozhodla, že uplatní přiměřená opatření s cílem zajistit kontinuitu IT služeb a systémů, které se horizontálně týkají práce agentury; v této souvislosti konstatuje, že v prostorách Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie v Lucemburku byla nainstalována záložní místnost se servery; dále konstatuje, že výkonný ředitel schválil plán kontinuity činnosti; konstatuje, že je připravován záchranný postup pro případ pohromy, jehož testování má proběhnout v červnu 2015;

Rozpočtové a finanční řízení

3.   konstatuje, že výsledkem úsilí o monitorování rozpočtu v průběhu rozpočtového roku 2013 byla 97,87% míra plnění rozpočtu a že míra využití prostředků na platby činila 88,12 %;

Závazky a přenosy

4.   vyjadřuje politování nad tím, že roční účetní závěrka agentury ukazuje, že přidělené prostředky přenesené do roku 2013 představovaly 2 398 742 EUR, přičemž přidělené prostředky přenesené do roku 2014 dosáhly výše 2 221 816 EUR; konstatuje, že ke snížení přenášené částky ve srovnání s předchozím rokem došlo kvůli přecenění/podcenění rozpočtových výdajů v roce 2013; připomíná agentuře její povinnost dodržovat zásadu ročního rozpočtu;

Převody

5.   konstatuje, že podle výroční zprávy o činnosti i podle zjištění Účetního dvora zůstala výše a povaha převodů uskutečněných v roce 2013 v mezích finančních pravidel;

Postupy pro zadávání zakázek a pro nábor zaměstnanců

6.   vybízí agenturu, aby dále pokračovala v postupech přijímání pracovníků, zejména v případě externích odborníků, s cílem zaručit transparentnost a rovné zacházení s uchazeči a zároveň zajistit kontinuitu a zabránit ztrátě znalostí a zkušeností;

7.   se znepokojením bere na vědomí zjištění Účetního dvora, podle nějž by bylo vhodné, kdyby došlo ke zlepšení přesnosti a dokumentace informací, které agentura používá při zadávání veřejných zakázek; je velmi znepokojen personální politikou agentury, která v období 2013–2015 bude muset vyměnit polovinu svých provozních zaměstnanců, což může způsobit závažné narušení její provozní činnosti; naléhavě vyzývá agenturu, aby vytvořila soudržnou, transparentní a objektivní politiku, která jí umožní zvládnout ukončení smluv s jejími dočasnými zaměstnanci;

8.   uznává, že podle nařízení o zřízení agentury mohou být dočasní zaměstnanci přijímáni na nejvýše pětileté období s možným prodloužením o maximálně tři roky, pokud k němu dojde v průběhu prvních deseti let fungování agentury; zjišťuje, že agentura využívala toto pětileté období jakožto standardní praxi až do roku 2013;

9.   se znepokojením konstatuje, že v roce 2013 agentura opětovně zaměstnala čtyři dočasné zaměstnance, jejichž smlouvy s agenturou skončily v roce 2013 poté, co bylo dosaženo maximálního osmiletého období, a to na dalších osm let, což je v rozporu s jejím zřizovacím nařízením; bere na vědomí, že návrh revize nařízení o zřízení agentury, který doposud nebyl přijat Parlamentem a Radou, obsahuje podobná ustanovení; považuje za nepřijatelné, aby agentura porušovala své vlastní zákony a pravidla, a naléhavě ji vyzývá, aby dodržovala své postupy pro přijímání zaměstnanců;

10.  je velmi znepokojen skutečností, že agentura ve svých postupech pro přijímání zaměstnanců nezajišťuje objektivní kritéria, plnou transparentnost a rovné zacházení; naléhavě vyzývá agenturu, aby stanovila komplexní, objektivní a transparentní pokyny k podmínkám zkoušek, jako je minimální počet bodů pro pozvání k pohovoru, objektivní kritéria pro výběr uchazečů zařazených na rezervní seznamy, typ a počet otázek k ústním a písemným zkouškám atd.; žádá agenturu, aby od konce září 2015 uváděla tyto záruky u každého volného místa v oznámení výběrového řízení; dále naléhavě vyzývá agenturu, aby přijala postup pro odvolání pro uchazeče, kteří byli prohlášeni za nezpůsobilé ucházet se o místo v agentuře;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

11.  je velice zklamán tím, že agentura dosud nepřijala jasnou, komplexní a objektivní politiku pro řízení střetů zájmů a pro jejich předcházení, a to navzdory zvláštním doporučením, která několik let po sobě vydal orgán udělující absolutorium a Účetní dvůr;

12.  bere na vědomí tvrzení agentury, že si vytkla za cíl přijmout revidovanou politiku pro prevenci a řešení střetů zájmů a zveřejňovat životopisy a prohlášení o zájmech členů správní rady, k čemuž by mělo dojít v roce 2015; vyzývá agenturu, aby informovala orgán udělující absolutorium, jakmile tuto novou politiku přijme a životopisy a prohlášení o zájmech budou zpřístupněny veřejnosti;

Interní audit

13. konstatuje, že podle rozhodnutí agentury č. 81/2013 ze dne 20. března 2013, kterým se mění standard interní kontroly v rámci interního auditu, bylo zrušeno oddělení interního auditu (IAC) a provádění interního auditu převzal útvar interního auditu Komise (IAS); konstatuje, že v tomtéž rozhodnutí zavedla agentura post interního koordinátora kontroly; vyjadřuje politování nad tím, že výběrové řízení na pozici koordinátora vnitřní kontroly bylo zdlouhavé a že k lednu 2014 vybraný kandidát v agentuře dosud nezačal pracovat; bere na vědomí, že tato pozice byla v roce 2014 obsazena;

14. bere na vědomí, že IAS provedl v listopadu 2013 navazující audit ve věci tří předchozích závazků v oblasti auditu;

15. bere na vědomí informaci agentury, že – v souladu se zjištěními IAS – následující audity obsahují doporučení, která k 31. prosinci 2013 nebyla provedena:

–  „správa lidských zdrojů (2009)“ – jedno „velmi důležité“ doporučení,

–  „plánování a sestavování rozpočtu (2010)“ – tři „důležitá“ doporučení,

–  „odborné řízení interoperability (2011)“ – dvě „důležitá" doporučení,

–  „hlavní část prohlášení o věrohodnosti (2012)“ – dvě „velmi důležitá“ doporučení, čtyři „důležitá“ doporučení a jedno doporučení označené jako „žádoucí“;

16.  bere na vědomí informaci agentury, že kromě jednoho „velmi důležitého“ doporučení z auditu správy lidských zdrojů v rámci agentury byla všechna doporučení v průběhu roku 2014 provedena; naléhavě vyzývá agenturu, aby přijala opatření nutná k provedení zbývajícího doporučení;

17.  se znepokojením poznamenává, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě za rok 2012 uvádí, že agentura neplní standard vnitřní kontroly týkající se kontinuity provozu a že nemá žádný schválený plán zachování kontinuity provozu IT ani plán obnovení provozu po havárii; oceňuje, že se agentura rozhodla zavést náležitá opatření s cílem zajistit kontinuitu provozu IT služeb a systémů, které využívají všechny útvary agentury; vyzývá agenturu, aby o provedených opatřeních informovala orgán příslušný k udělení absolutoria;

Výkonnost

18. bere na vědomí informaci agentury, že informace o dopadech její činnosti na občany Unie a na podniky v železničním odvětví pocházejí z různých železničářských výstav a veletrhů, jichž se agentura zúčastnila nebo na nichž vystupovala, a z pořádání pracovních seminářů, prezentací a dalších akcí v členských státech; konstatuje dále, že na svých internetových stránkách agentura zveřejňuje příslušné informace prostřednictvím dokumentů, jako jsou výroční zprávy a informační bulletiny;

Dvě sídla

19.  vyjadřuje hluboké politování nad tím, že kvůli užívání dvou sídel (Lille a Valenciennes) k provozování činnosti vznikají agentuře dodatečné náklady; oceňuje úsilí, které agentura vynakládá, aby snížila negativní dopad rozhodnutí o svém sídle;

20. žádá, aby agentura sídlila na jednom místě, jež by bylo snadno dostupné veřejnou dopravou, s cílem šetřit skrovné zdroje a zvýšit efektivitu agentury;

Další poznámky

21.  domnívá se, že má-li agentura získat nové pravomoci v důsledku rozšíření jejích úkolů jako certifikující agentury pro železniční materiál, měla by část prostředků pro agenturu pocházet z poplatků a plateb od železničního průmyslu, které musí v každém případě odpovídat výši výdajů agentury a nesmí pro železniční průmysl představovat neúměrné náklady;

o

o o

22.    pokud jde o další průřezové připomínky, které doplňují jeho rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne … 2015(15) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

26.2.2015

STANOVISKO Výboru pro dopravu a cestovní ruch

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2013

(2014/2111(DEC))

Navrhovatel: Dominique Riquet

NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.   vítá prohlášení Evropského účetního dvora o správnosti účetní závěrky Evropské agentury pro železnice („agentura“) za rozpočtový rok 2013;

2.   konstatuje, že rozpočet agentury pro rok 2013 činil 25,8 milionu EUR jak pro prostředky na závazky, tak pro prostředky na platby, a že míra plnění činila u prostředků na závazky 97,8 % a u prostředků na platby 88,2 %;

3.   připomíná roli agentury při zajišťování bezpečnosti a interoperability evropského železničního systému; dále připomíná, že v současné době probíhá v rámci čtvrtého železničního balíčku přezkum úlohy agentury (např. jedno kontaktní místo pro povolování vozidel a osvědčení o bezpečnosti) a pravomocí agentury; zdůrazňuje, že pokud budou pravomoci agentury posíleny, bude zapotřebí jí poskytnout také finanční, materiální i lidské zdroje nezbytné ke komplexnímu a účinnému plnění jejích nových a dodatečných úkolů;

4.   domnívá se, že má-li agentura získat nové pravomoci v důsledku rozšíření jejích úkolů jako certifikující agentury pro železniční materiál, měla by část prostředků pro agenturu pocházet z poplatků a plateb od železničního průmyslu, které musí v každém případě odpovídat výši výdajů agentury a nesmí pro železniční průmysl představovat neúměrné náklady;

5.   připomíná agentuře, že prohlášení o zájmech a životopisy členů správní rady by měly být veřejně přístupné; konstatuje, že příslušný návrh byl projednán na schůzi správní rady v listopadu 2014 a že se rada k této otázce vrátí na svém příštím zasedání v březnu 2015, kdy se očekává přijetí rozhodnutí;

6.   vybízí agenturu, aby dále pokračovala v postupech přijímání pracovníků, zejména v případě externích odborníků, s cílem zaručit transparentnost a rovné zacházení s uchazeči a zároveň zajistit kontinuitu a zabránit ztrátě znalostí a zkušeností;

7.   připomíná, že existuje prostor ke zlepšení přesnosti a dokumentace informací, které agentura používá při zadávání veřejných zakázek;

8.   konstatuje, že původně předpokládaná doba trvání smluv (pět let s možností prodloužit o tři roky) byla změněna rozhodnutím agentury s cílem umožnit uzavírání smluv na dobu neurčitou, a že v zájmu sladění praxe s pravidly by nařízení o agentuře obsahující podobná ustanovení mělo být přijato co nejdříve;

9.   bere na vědomí připomínky Účetního dvora týkající se dalšího sídla v Lille kromě hlavního sídla ve Valenciennes a podtrhuje nutnost provádět veškeré činností na jednom místě, aby se ušetřily omezené zdroje a zvýšila účinnost;

10. zdůrazňuje, že je třeba, aby agentura dodržovala svůj standard vnitřní kontroly, co se týče kontinuity provozu, a aby zřídila plán zachování kontinuity provozu IT a plán pro obnovu činnosti po havárii;

11. navrhuje, aby Parlament udělil výkonnému řediteli Evropské agentury pro železnice absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2013.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

24.2.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

37

6

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Claudia Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Rosa D’Amato, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.3.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

20

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Laura Ferrara

(1)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 232.

(2)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 232.

(3)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 1.

(6)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 232.

(9)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 232.

(10)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 1.

(13)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

       Přijaté texty, P7_TA-PROV(2015)0000

Právní upozornění - Ochrana soukromí