MIETINTÖ vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan rautatieviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013

30.3.2015 - (2014/2111(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta
Esittelijä: Ryszard Czarnecki

Menettely : 2014/2111(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0078/2015
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0078/2015
Hyväksytyt tekstit :

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan rautatieviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013

(2014/2111(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euroopan rautatieviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–       ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan rautatieviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä viraston vastaukset[1],

–       ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman[2] tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–       ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002[3],

–       ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012[4] ja erityisesti sen 208 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan rautatieviraston perustamisesta 29. huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2004[5] ja erityisesti sen 39 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002[6],

–       ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013[7] ja erityisesti sen 108 artiklan,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–       ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A8-0078/2015),

1.      myöntää Euroopan rautatieviraston pääjohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013;

2.      esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan rautatieviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan rautatieviraston varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisestä

(2014/2111(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euroopan rautatieviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–       ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan rautatieviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä viraston vastaukset[8],

–       ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman[9] tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–       ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002[10],

–       ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012[11] ja erityisesti sen 208 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan rautatieviraston perustamisesta 29. huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2004[12] ja erityisesti sen 39 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002[13],

–       ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013[14] ja erityisesti sen 108 artiklan,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–       ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A8-0078/2015),

1.      toteaa, että Euroopan rautatieviraston tilinpäätöstiedot käyvät ilmi tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen liitteestä;

2.      hyväksyy Euroopan rautatieviraston varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisen;

3.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan rautatieviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan rautatieviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013

(2014/2111(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan rautatieviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–       ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A8-0078/2015),

A.     toteaa, että Euroopan rautatieviraston tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2013 oli 25 858 799 euroa, mikä merkitsee 0,23 prosentin lisäystä vuoteen 2012 verrattuna; toteaa, että viraston koko talousarvio rahoitetaan unionin talousarviosta;

B.     ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan rautatieviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Vuoden 2012 vastuuvapausmenettelyn seuranta

1.   toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan vuoden 2011 kertomuksessa esitettyjen kolmen huomautuksen osalta, jotka vuoden 2012 kertomuksessa olivat ”kesken” tai ”tekemättä", toteutettiin korjaavia toimia ja että yksi on vuoden 2013 kertomuksen mukaan nyt ”toteutettu” ja kaksi on ”kesken”; toteaa myös, että tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2012 kertomuksessa esitettyjen kolmen huomautuksen osalta toteutettiin korjaavia toimia ja kaksi huomautusta on nyt ”toteutettu” ja yksi on ”kesken”;

2.   panee merkille, että viraston mukaan

–   se laati komission suostumuksella tarkistuksen tilapäisten toimenhaltijoiden käyttöä ja osallistumista koskevaan soveltamissääntöön vähentääkseen nykyisten sääntöjen negatiivista vaikutusta viraston toimintaan ja lisätäkseen joustoa operatiivisen henkilöstön työsopimusten kestoon sekä vähentääkseen toiminnan keskeytymiseen ja tietokatoon liittyvää riskiä silloin kun henkilöstö vaihtuu nopeasti

–    se päätti toteuttaa tarvittavat toimet taatakseen viraston toiminnan kannalta horisontaalisten tietoteknisten palvelujen ja järjestelmien toiminnan jatkuvuuden; panee tässä yhteydessä merkille, että Luxemburgissa sijaitsevan unionin elinten käännöskeskuksen tiloihin on rakennettu varapalvelimelle oma huone; panee lisäksi merkille, että pääjohtaja on hyväksynyt jatkuvuutta koskevan suunnitelman; panee merkille, että palautumissuunnitelmaa laaditaan parhaillaan ja että sitä aiotaan testata kesäkuussa 2015;

Talousarvio- ja varainhallinto

3.   panee merkille, että varainhoitovuonna 2013 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 97,87 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste 88,12 prosenttia;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

4.   pitää valitettavana, että viraston tilinpäätöksen mukaan varainhoitovuodelle 2013 siirrettyjä maksusitoumusmäärärahoja oli 2 398 742 euroa ja varainhoitovuodelle 2014 siirrettyjä maksusitoumusmäärärahoja oli 2 221 816 euroa; toteaa, että kertyneiden siirtojen määrän lasku edellisestä vuodesta johtui vuoden 2013 talousarviomenojen aliarvioimisesta/yliarvioimisesta; muistuttaa virastoa, että sen on kunnioitettava talousarvion vuotuisuuden periaatetta;

Määrärahasiirrot budjettikohdasta toiseen

5.   panee merkille, että vuotuisen toimintakertomuksen ja tilintarkastustuomioistuimen tarkastushavaintojen mukaan siirrot olivat vuonna 2013 määrältään ja luonteeltaan varainhoitosäännöissä asetettujen rajoitusten mukaisia;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

6.   kannustaa virastoa parantamaan edelleen palvelukseenottomenettelyjään erityisesti ulkopuolisten asiantuntijoiden osalta varmistaakseen avoimuuden ja hakijoiden yhtäläisen kohtelun ja huolehtiakseen samalla toiminnan jatkuvuudesta ja välttääkseen tiedon ja kokemuksen menetykset;

7.   panee huolestuneena merkille tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta, että viraston hankintamenettelyjä olisi täsmennettävä ja tiedot dokumentoitava paremmin; on erittäin huolissaan viraston henkilöstöpolitiikasta, sillä viraston on korvattava puolet operatiivisesta henkilöstöstään vuosina 2013–2015, mikä saattaa aiheuttaa huomattavia häiriöitä viraston toimintaan; vaatii virastoa kehittämään johdonmukaisia, avoimia ja puolueettomia toimia viraston väliaikaisen henkilöstön sopimusten päättymisen hallinnoimiseksi;

8.   toteaa, että viraston perustamisasetuksen mukaan sen tilapäiset työntekijät voidaan ottaa palvelukseen enintään viiden vuoden ajaksi ja työsuhdetta voidaan pidentää enintään kolmella vuodella, jos tämä tehdään viraston ensimmäisen kymmenen toimintavuoden aikana; panee merkille, että vuoteen 2013 asti virasto käytti kahdeksan vuoden jaksoa vakiomenettelynä;

9.   panee huolestuneena merkille, että vuonna 2013 virasto otti perustamisasetuksensa vastaisesti uudelleen kahdeksaksi vuodeksi palvelukseen neljä tilapäistä työntekijää, joiden sopimukset virastossa päättyivät vuonna 2013 kahdeksan vuoden enimmäisajan jälkeen; panee merkille, että ehdotuksessa viraston tarkistetuksi perustamisasetukseksi, jota parlamentti ja neuvosto eivät ole vielä hyväksyneet, on samankaltaisia säännöksiä; ei voi hyväksyä, että virasto toimii sitä koskevan lainsäädännön ja omien sääntöjensä vastaisesti, ja vaatii virastoa kunnioittamaan omia palvelukseenottomenettelyjään;

10.  on erittäin huolissaan siitä, että virasto ei takaa puolueettomien kriteerien soveltamista, täyttä avoimuutta ja tasapuolista kohtelua omissa palvelukseenottomenettelyissään; vaatii virastoa antamaan edellytysten tarkastelua varten kattavat, puolueettomat ja avoimet ohjeet, joihin sisältyvät haastatteluissa vaadittava vähimmäispistemäärä, varallaololuettelossa olevien ehdokkaiden valintaa koskevat puolueettomat kriteerit sekä suullisten ja kirjallisten kokeiden kysymysten tyyppi ja määrä; kehottaa virastoa varmistamaan, että nämä ovat käytössä jokaista avointa tointa koskevassa ilmoituksessa syyskuun 2015 loppuun mennessä; kehottaa virastoa hyväksymään lisäksi muutoksenhakumenettelyn niitä ehdokkaita varten, joiden ei katsottu täyttävän viraston toimien hakuedellytyksiä;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

11.  on erittäin pettynyt, että virasto ei vieläkään ole hyväksynyt selkeitä, kattavia ja puolueettomia toimintaperiaatteita eturistiriitojen ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi huolimatta siitä, että vastuuvapauden myöntävä viranomainen ja tilintarkastustuomioistuin ovat antaneet siitä erityisiä suosituksia monena vuonna peräkkäin;

12.  panee viraston antamista tiedoista merkille, että se on päättänyt hyväksyä eturistiriitojen ehkäisyä ja hallintaa koskevat tarkistetut toimintaperiaatteensa ja julkaista hallintoneuvoston jäsenten ansioluettelot ja etunäkökohtia koskevat ilmoitukset vuonna 2015; kehottaa virastoa ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle, kun uudet toimintaperiaatteet on hyväksytty ja ansioluettelot sekä etunäkökohtia koskevat ilmoitukset on saatettu yleisön saataville;

Sisäinen tarkastus

13. panee merkille, että viraston 20. maaliskuuta 2013 tekemän päätöksen 81/2013 mukaisesti sisäisen tarkastustoiminnon sisäistä valvontaa koskevan standardin muutoksella viraston omasta sisäisestä tarkastuksesta on luovuttu ja siitä huolehtii nyt komission sisäinen tarkastus (IAS); panee merkille, että samalla päätöksellä virasto perusti sisäisen valvonnan koordinaattorin toimen; pitää valitettavana, että koordinaattorin tointa koskeva palvelukseenottomenettely kesti pitkään eikä valittu ehdokas ollut vielä tammikuussa 2014 aloittanut työtään virastossa; toteaa, että toimi täytettiin vuonna 2014;

14. toteaa, että IAS toteutti marraskuussa 2013 kolmea aiempaa tarkastustoimeksiantoa koskevan seurantatarkastuksen;

15. toteaa viraston antamista tiedoista, että IAS:n tekemien havaintojen perusteella seuraavissa tarkastuksissa esitettiin suosituksia, joiden täytäntöönpano oli kesken 31. joulukuuta 2013:

–  ”henkilöstöhallinto (Human Resources Management) (2009)” – yksi erittäin tärkeä suositus

–  ”suunnittelu ja budjetointi (Planning and Budgeting) (2010)” – kolme tärkeää suositusta

–  ”yhteentoimivuuden asiantuntijahallinnointi (Expert management in interoperability) (2011)” – kaksi tärkeää suositusta

–  ”varmuuden osatekijät (Building Block of Assurance) (2012)” – kaksi erittäin tärkeää suositusta, neljä tärkeää suositusta ja yksi suotava suositus;

16.  panee viraston antamista tiedoista merkille, että kaikki suositukset pantiin täytäntöön vuoden 2014 aikana viraston henkilöstöhallintoa koskevan tarkastuksen yhtä erittäin tärkeää suositusta lukuun ottamatta; vaatii virastoa toteuttamaan tarvittavat toimet jäljellä olevan suosituksen täytäntöönpanemiseksi;

17.  toteaa huolestuneena, että tilintarkastustuomioistuimen vuotta 2012 koskevan vuotuisen tarkastuskertomuksen mukaan virasto ei noudata toiminnan jatkuvuutta koskevaa sisäisen valvonnan standardiaan eikä tietoteknistä toiminnan jatkuvuutta koskevaa suunnitelmaa ja palautumissuunnitelmaa ole hyväksytty; panee merkille, että virasto päätti toteuttaa tarvittavat toimet taatakseen viraston toiminnan kannalta horisontaalisten tietoteknisten palvelujen ja järjestelmien toiminnan jatkuvuuden; kehottaa virastoa ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle, kun toimet on toteutettu;

Toiminnan tuloksellisuus

18. panee viraston antamista tiedoista merkille, että tietoja viraston toiminnan vaikutuksista unionin kansalaisiin ja rautatieliiketoimintaan on saatavana useissa eurooppalaisissa rautatiealan näyttelyissä ja messuilla, joihin virasto on osallistunut, mutta myös jäsenvaltioissa järjestetyissä seminaareissa, esitelmissä ja muissa tapahtumissa; panee merkille, että tietoja välitetään myös viraston verkkosivustolla julkaistujen asiakirjojen, kuten vuosikertomusten ja uutiskirjeiden, kautta;

Kaksi toimipaikkaa

19.  on erittäin huolissaan siitä, että virasto käyttää tehtäviensä hoitamisessa kahta toimipaikkaa (Lille ja Valenciennes), mikä aiheuttaa virastolle lisäkustannuksia; panee merkille viraston toimet sen kotipaikkaa koskevan päätöksen kielteisten vaikutusten minimoimiseksi;

20. katsoo, että virastolla on oltava vain yksi työskentelypaikka, jonne on hyvät julkiset liikenneyhteydet, jotta säästettäisiin vähäisiä resursseja ja parannettaisiin viraston toiminnan tehokkuutta;

Muita huomautuksia

21.  katsoo, että jos viraston toimivaltaa lisätään siten, että se vastaa rautatiekalustoa koskevista todistuksista, osa viraston rahoituksesta olisi saatava rautatiealan toimijoilta perittävistä maksuista ja palkkioista, joiden on kaikissa tapauksissa oltava asianmukaisia virastolle koituviin kuluihin nähden ja jotka eivät saa olla rautatiealan kannalta suhteettoman suuria;

o

o o

22.    viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta ... 2015[15] antamaansa päätöslauselmaan.

26.2.2015

LIIKENNE- JA MATKAILUVALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan rautatieviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013

(2014/2111(DEC))

Valmistelija: Dominique Riquet

EHDOTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.      panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan Euroopan rautatieviraston tilit varainhoitovuodelta 2013 ovat sääntöjenmukaiset;

2.      panee merkille, että viraston talousarvio varainhoitovuodeksi 2013 oli 25,8 miljoonaa euroa maksusitoumus- ja maksumäärärahoina ja että maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli 97,8 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste oli 88,2 prosenttia;

3.      muistuttaa, että viraston tehtävänä on varmistaa Euroopan rautatiejärjestelmän turvallisuus ja yhteentoimivuus; huomauttaa lisäksi, että viraston tehtävää (esim. keskitetyt palvelupisteet kalustoyksikköjen käyttöönottolupia ja turvallisuustodistuksia varten) ja toimivaltaa tarkastellaan parhaillaan uudelleen neljännen rautatiepaketin yhteydessä; katsoo, että jos viraston toimivaltaa lisätään, myös tarvittavan rahoituksen sekä tarvittavien aineellisten ja henkilöresurssien on oltava sellaisella tasolla, että se pystyy suoriutumaan kokonaisvaltaisesti ja tehokkaasti uusista lisätehtävistään;

4.      katsoo, että jos viraston toimivaltaa lisätään siten, että se vastaa rautatiekalustoa koskevista todistuksista, osa viraston rahoituksesta olisi saatava rautatiealan toimijoilta perittävistä maksuista ja palkkioista, joiden on kaikissa tapauksissa oltava asianmukaisia virastolle koituviin kuluihin nähden ja jotka eivät saa olla rautatiealan kannalta suhteettoman suuria;

5.      muistuttaa virastolle, että hallintoneuvoston jäsenten ansioluetteloiden ja etunäkökohtia koskevien ilmoitusten olisi oltava julkisesti saatavilla; toteaa, että tätä koskevasta ehdotuksesta keskusteltiin hallintoneuvoston kokouksessa marraskuussa 2014 ja hallintoneuvosto palaa asiaan seuraavassa kokouksessaan maaliskuussa 2015, jolloin sen odotetaan tekevän asiassa päätöksen;

6.      kannustaa virastoa parantamaan edelleen palvelukseenottomenettelyjään erityisesti ulkopuolisten asiantuntijoiden osalta varmistaakseen avoimuuden ja hakijoiden yhtäläisen kohtelun ja huolehtiakseen samalla toiminnan jatkuvuudesta ja välttääkseen tiedon ja kokemuksen menetykset;

7.      palauttaa mieliin, että viraston hankintamenettelyissä käytettävien tietojen oikeellisuudessa ja dokumentoinnissa on parantamisen varaa;

8.      toteaa, että alun perin kaavailtua sopimusten kestoa (viisi vuotta, mahdollisuus jatkaa kolmella vuodella) muutettiin viraston päätöksellä, jotta voidaan tehdä toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia, ja että käytännön mukauttamiseksi sääntöihin virastoa koskeva asetus, joka sisältää samansuuntaisia säännöksiä, olisi hyväksyttävä mahdollisimman pian;

9.      panee merkille tilintarkastustuomioistuimen huomautuksen viraston toisesta toimipaikasta Lillessä Valenciennesissa sijaitsevan päätoimipaikan lisäksi ja korostaa, että kaikki toiminnot olisi sijoitettava samaan paikkaan resurssien säästämiseksi ja tehokkuuden lisäämiseksi;

10.    tähdentää, että viraston on noudatettava toiminnan jatkuvuutta koskevaa sisäisen valvonnan standardiaan ja laadittava tietoteknistä toiminnan jatkuvuutta koskeva suunnitelma ja palautumissuunnitelma;

11.    ehdottaa, että parlamentti myöntää Euroopan rautatieviraston pääjohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

24.2.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

37

6

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Claudia Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Rosa D’Amato, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

23.3.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

4

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Laura Ferrara

 • [1]  EUVL C 442, 10.12.2014, s. 232.
 • [2]  EUVL C 442, 10.12.2014, s. 232.
 • [3]  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
 • [4]  EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
 • [5]  EUVL L 164, 30.4.2004, s. 1.
 • [6]  EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
 • [7]  EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.
 • [8]  EUVL C 442, 10.12.2014, s. 232.
 • [9]  EUVL C 442, 10.12.2014, s. 232.
 • [10]  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
 • [11]  EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
 • [12]  EUVL L 164, 30.4.2004, s. 1.
 • [13]  EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
 • [14]  EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.
 • [15]         Hyväksytyt tekstit, P7_TA-PROV(2015)0000.