Procedūra : 2014/2111(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0078/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0078/2015

Debates :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsojumi :

PV 29/04/2015 - 10.42
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0151

ZIŅOJUMS     
PDF 189kWORD 105k
30.3.2015
PE 539.728v02-00 A8-0078/2015

par Eiropas Dzelzceļa aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2111(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Ryszard Czarnecki

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Dzelzceļa aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2111(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas Dzelzceļa aģentūras 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–       ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Dzelzceļa aģentūras 2013. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildes(1),

–       ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(3),

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 881/2004 par Eiropas Dzelzceļa aģentūras izveidošanu(4), un jo īpaši tās 39. pantu,

–       ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–       ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A8-0078/2015),

1.      sniedz Eiropas Dzelzceļa aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildi;

2.      izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.      uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Dzelzceļa aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Dzelzceļa aģentūras 2013. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2014/2111(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas Dzelzceļa aģentūras 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–       ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Dzelzceļa aģentūras 2013. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildes(7),

–       ņemot vērā deklarāciju(8) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(9),

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 881/2004 par Eiropas Dzelzceļa aģentūras izveidošanu(10), un jo īpaši tās 39. pantu,

–       ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(11),

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(12), un jo īpaši tās 108. pantu,

–       ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A8-0078/2015),

1.      konstatē, ka Eiropas Dzelzceļa aģentūras gada galīgie pārskati ir tādi, kā norādīts Revīzijas palātas gada pārskata pielikumā;

2.      apstiprina Eiropas Dzelzceļa aģentūras 2013. finanšu gada pārskatus;

3.      uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Dzelzceļa aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Dzelzceļa aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2111(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā lēmumu par Eiropas Dzelzceļa aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–       ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A8-0078/2015),

A.     tā kā Eiropas Dzelzceļa aģentūras (turpmāk „Aģentūra”) finanšu pārskatos ir norādīts, ka tās 2013. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 25 858 799, kas ir par 0,23 % vairāk nekā 2012. gadā; tā kā Aģentūras budžetu pilnībā finansē no Savienības budžeta;

B.     tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Eiropas Dzelzceļa aģentūras gada pārskatiem par 2013. finanšu gadu (turpmāk „Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi;

Saistībā ar 2012. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

1.   no Revīzijas palātas ziņojuma konstatē, ka ir veikti koriģējošie pasākumi attiecībā uz trim komentāriem, kas bija formulēti 2011. gada ziņojumā, un attiecībā uz kuriem Revīzijas palātas 2012. gada ziņojumā bija norādīts, ka pasākumu ieviešana ir sākta vai nav sākta, savukārt Revīzijas palātas 2013. gada ziņojumā ir norādīts, ka viens pasākums ir ieviests un divu ieviešana ir sākta; turklāt norāda, ka ir veikti koriģējoši pasākumi attiecībā uz trim komentāriem Revīzijas palātas 2012. gada ziņojumā, un ir minēts, ka divi no trim ieteikumiem ir ieviesti un viena ieviešana turpinās;

2.   pamatojoties uz Aģentūras sniegto informāciju, secina, ka tā:

-    vienojoties ar Komisiju, ir sagatavojusi grozījumus „Pagaidu darbinieku nodarbināšanas un darbā pieņemšanas īstenošanas noteikumos”, lai mazinātu pašreizējo noteikumu negatīvo ietekmi uz Aģentūras darbību, iegūtu lielāku elastību attiecībā uz operatīvo darbinieku līgumu termiņiem, kā arī mazinātu darbības traucējumu risku un iespēju, ka iet zudumā zinātība, jo vienlaikus jānomaina pārāk daudz darbinieku;

-    nolēma ieviest atbilstošus pasākumus to IT pakalpojumu un sistēmu nepārtrauktības nodrošināšanai, kuras horizontāli tiek izmantotas Aģentūras darbībā; šajā sakarībā norāda, ka ir ierīkota dublējošo serveru telpa, un tā atrodas Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra ēkā Luksemburgā; turklāt atzīmē, ka izpilddirektors ir apstiprinājis darbības nepārtrauktības plānu; ņem vērā, ka tiek gatavota negadījuma seku likvidēšanas kārtība, kuru plānots pārbaudīt 2015. gada jūnijā;

Budžets un finanšu pārvaldība

3.   ņem vērā, ka 2013. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 97,87 % un maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 88,12 %;

Saistības un pārnestās apropriācijas

4.   no Aģentūras gada pārskatiem ar nožēlu konstatē, ka uz 2013. gadu pārnesto saistību apropriāciju apjoms bija EUR 2 398 742, savukārt uz 2014. gadu pārnesto saistību apropriāciju apjoms — EUR 2 221 816; norāda, ka pārnesto uzkrāto summu samazinājums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu radies tāpēc, ka nenovērtēti/pārvērtēti bija 2013. gada budžeta izdevumi; atgādina Aģentūrai par pienākumu ievērot budžeta gada pārskata principu;

Pārvietojumi

5.   atzīmē, ka saskaņā ar gada darbības pārskatu un Revīzijas palātas konstatējumiem 2013. gada veikto pārvietojumu apmērs un raksturs atbilda finanšu noteikumiem;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

6.   mudina Aģentūru turpināt uzlabot darbā pieņemšanas procedūras, īpaši ārējo ekspertu gadījumā, lai garantētu pārredzamību un līdzvērtīgu attieksmi pret kandidātiem, vienlaikus nodrošinot arī darbības nepārtrauktību un novēršot zināšanu un pieredzes zaudējumu;

7.   no Revīzijas palātas ziņojuma ar bažām uzzina, ka vajadzētu uzlabot Aģentūras iepirkuma procedūrās izmantotās informācijas precizitāti un dokumentēšanu; pauž nopietnas bažas par Aģentūras personāla vadības politiku, jo Aģentūrai laikposmā no 2013. gada līdz 2015. gadam būs jāaizvieto puse operatīvā personāla, kas var radīt būtiskus traucējumus Aģentūras darbībās; mudina Aģentūru izstrādāt saskaņotu, pārredzamu un objektīvu politiku, lai risinātu problēmas saistībā ar pagaidu darbinieku līgumu darbības beigām;

8.   atzīst, ka saskaņā ar Aģentūras dibināšanas regulu, tās darbības pirmo desmit gadu laikā pagaidu darbiniekus var pieņemt darbā ilgākais uz piecu gadu termiņu un to var pagarināt ne vairāk kā vēl par trim gadiem; konstatē, ka Aģentūra līdz 2013. gadam šo astoņu gadu posmu izmantoja kā standarta praksi;

9.   ar bažām atzīmē, ka 2013. gadā Aģentūra uz vēl astoņiem gadiem atkārtoti pieņēma darbā četrus pagaidu darbiniekus, kuru līgumi ar Aģentūru pēc maksimālā astoņu gadu termiņa beidzās 2013. gadā, un tas ir pretrunā ar dibināšanas regulu; ņem vērā to, ka līdzīgi noteikumi iekļauti priekšlikumā pārskatīt Aģentūras dibināšanas regulu, ko Parlaments un Padome vēl nav pieņēmuši; uzskata par nepieņemamu, ka Aģentūra pārkāpj pati savus tiesību aktus un noteikumus un aicina to ievērot darbā pieņemšanas procedūras;

10.  pauž nopietnas bažas, ka Aģentūra darbā pieņemšanas procedūrās nenodrošina objektīvus kritērijus, pilnīgu pārredzamību un vienlīdzīgu attieksmi; mudina Aģentūru noteikt visaptverošas, objektīvas un pārredzamas pārbaudes nosacījumu pamatnostādnes, piemēram, sekmīgam novērtējumam nepieciešamo punktu skaitu intervijās, objektīvus kritērijus kandidātu atlasei rezerves sarakstiem, mutvārdu un rakstveida eksāmenu jautājumu veidu un skaitu u. c.; aicina Aģentūru līdz 2015. gada septembrim noteikt šīs garantijas paziņojumā par iespēju kandidēt uz ikvienu vakanto amatu; turklāt mudina Aģentūru pieņemt apelācijas procedūru, kuru varētu izmantot tie kandidāti, kuri atzīti par nepiemērotiem darbam Aģentūrā;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

11.  pauž dziļu nožēlu, ka Aģentūra vēl arvien nav pieņēmusi skaidru, visaptverošu un objektīvu politiku interešu konfliktu novēršanai un pārvaldībai, turklāt pat neraugoties uz budžeta izpildes apstiprinātājiestādes un Revīzijas palātas īpašajiem ieteikumiem vairākus gadus pēc kārtas;

12.  ņem vērā Aģentūras sniegto informāciju, ka 2015. gadā tā gatavojas pieņemt pārskatītu politiku interešu konfliktu novēršanai un pārvaldībai, kā arī publicēt tās valdes locekļu dzīves aprakstus un interešu deklarācijas; aicina Aģentūru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par jaunās politikas pieņemšanu un dzīves aprakstu un interešu deklarāciju publicēšanu;

Iekšējā revīzija

13. atzīmē, ka saskaņā ar Aģentūras 2013. gada 20. marta lēmumu 81/2013 tika izdarītas izmaiņas attiecībā uz iekšējās revīzijas funkcijas iekšējās kontroles standartu, iekšējās revīzijas struktūra tika likvidēta un iekšējās revīzijas funkcijas pārņēma Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IRD); norāda, ka ar šo pašu lēmumu Aģentūrā izveidoja iekšējās kontroles koordinatora amata vietu; pauž nožēlu, ka iekšējās kontroles koordinatora darbā pieņemšanas procedūra pārāk ieilga un ka vēl 2014. gada janvārī izvēlētais kandidāts nebija sācis strādāt Aģentūrā; atzinīgi vērtē to, ka 2014. gadā koordinators darbu uzsāka;

14. ņem vērā, ka 2013. gada novembrī IRD veica pēcpārbaudi par trim iepriekšējām revīzijām;

15. no Aģentūras sniegtās informācijas pieņem zināšanai IRD secinājumu, ka līdz 2013. gada 31. decembrim vēl nebija ieviesti šādu revīziju ieteikumi:

-  „Cilvēkresursu pārvaldība” (2009) — viens ļoti svarīgs ieteikums;

-  „Plānošanas un budžeta darbības” (2010) — trīs svarīgi ieteikumi;

-  „Prasmīga savietojamības pārvaldība” (2011) — divi svarīgi ieteikumi;

-  „Pārskatu ticamības pamatelementi” (2012) — divi ļoti svarīgi, četri svarīgi un viens vēlams ieteikums;

16.  no Aģentūras sniegtās informācijas konstatē, ka visi ieteikumi 2014. gadā ir ieviesti, izņemot vienu ļoti svarīgu ieteikumu no revīzijas par cilvēkresursu pārvaldību Aģentūrā; mudina Aģentūru veikt nepieciešamos pasākumus, lai ieviestu vēl atlikušo ieteikumu;

17.  ar bažām atzīmē Revīzijas palātas 2012. gada ziņojumā norādīto, ka Aģentūra neievēro savu iekšējās kontroles standartu attiecībā uz darbības nepārtrauktību un ka tai nav apstiprināta darbības nepārtrauktības plāna un negadījuma seku novēršanas plāna; norāda, ka Aģentūra ir nolēmusi īstenot atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu to IT pakalpojumu un sistēmu nepārtrauktību, kuras horizontāli tiek izmantotas Aģentūras darbībā; aicina Aģentūru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par veiktajām darbībām;

Darbības rādītāji

18. no Aģentūras sniegtās informācijas konstatē, ka informācija par tās darbību ietekmi uz Eiropas Savienības iedzīvotāju dzīvi un dzelzceļa uzņēmējdarbības nozari tiek nodrošināta, piedaloties un sniedzot dažādas prezentācijas Eiropas dzelzceļa izstādēs un gadatirgos, kā arī organizējot seminārus, prezentācijas un citus pasākumus dalībvalstīs; turklāt atzīmē, ka informācija tiek sniegta arī Aģentūras tīmekļa vietnē, publicējot dokumentus, piemēram, gada pārskatus vai jaunumu apskatus;

Divas atrašanās vietas

19.  pauž nožēlu, ka Aģentūras darbība divās atrašanās vietās (Lillē un Valensjēnā) rada papildu izmaksas; atzīst Aģentūras centienus līdz minimumam samazināt negatīvo ietekmi, ko rada lēmums par tās atrašanās vietu;

20. lai taupītu ierobežotos resursus un palielinātu Aģentūras darba efektivitāti, prasa noteikt vienu tās darba vietu, kas būtu viegli pieejama ar sabiedrisko transportu;

Citi komentāri

21.  uzskata — ja Aģentūrai tiek piešķirtas jaunas pilnvaras, jo tiek paplašināti tās uzdevumi, tai kļūstot par dzelzceļa materiālu sertificēšanas aģentūru, daļai no Aģentūras finansējuma būtu jānāk no nodokļiem un maksām, ar ko apliek dzelzceļa pakalpojumu sniedzējus, un tam jebkurā gadījumā proporcionāli jāatbilst Aģentūrai radītajiem izdevumiem un tas nedrīkst radīt nesamērīgas izmaksas dzelzceļa pakalpojumu sniedzējiem;

o

o o

22.    attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2015. gada ... rezolūciju par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli(13).

26.2.2015

Transporta un tūrisma komitejaS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Dzelzceļa aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2111(DEC))

Atzinuma sagatavotāja: Dominique Riquet

IEROSINĀJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.   atzinīgi vērtē Revīzijas palātas konstatējumu, ka Eiropas Dzelzceļa aģentūras (turpmāk „Aģentūra”) 2013. finanšu gada pārskati ir pareizi;

2.   norāda, ka Aģentūras 2013. gada budžets bija EUR 25,8 miljoni saistību un maksājumu apropriācijās un ka saistību apropriāciju izpildes līmenis bija 97,8 %, bet maksājumu apropriāciju — 88,2 %;

3.   uzsver Aģentūras lomu Eiropas dzelzceļa sistēmas drošības un savietojamības nodrošināšanā; turklāt norāda, ka patlaban saistībā ar ceturto dzelzceļa nozares tiesību aktu kopumu tiek pārskatīta Aģentūras loma (t. i., vienas pieturas aģentūra transportlīdzekļu atļauju un drošības sertifikātu izsniegšanai) un pilnvaras; uzsver, ka Aģentūras pilnvaru paplašināšanas gadījumā tai būs jāpiešķir finanšu, materiālie un cilvēkresursi, kas nepieciešami, lai Aģentūra visā pilnībā un efektīvi pildītu savus jaunos un papildu uzdevumus;

4.   uzskata — ja Aģentūrai tiek piešķirtas jaunas pilnvaras, jo tiek paplašināti tās uzdevumi, tai kļūstot par dzelzceļa materiālu sertificēšanas aģentūru, daļai no Aģentūras finansējuma būtu jānāk no nodokļiem un maksām, ar ko apliek dzelzceļa pakalpojumu sniedzējus, un tam jebkurā gadījumā proporcionāli jāatbilst Aģentūrai radītajiem izdevumiem un tas nedrīkst radīt nesamērīgas izmaksas dzelzceļa pakalpojumu sniedzējiem;

5.   atgādina Aģentūrai, ka tās valdes locekļu interešu deklarācijām un dzīves aprakstiem (CV) vajadzētu būt publiski pieejamiem; norāda, ka šajā sakarībā iesniegts priekšlikums tika apspriests administratīvās valdes sanāksmē 2014. gada novembrī un ka valde atgriezīsies pie šī jautājuma nākamajā sanāksmē 2015. gada martā, kad gaidāma lēmuma pieņemšana;

6.   mudina Aģentūru turpināt uzlabot darbā pieņemšanas procedūras, īpaši ārējo ekspertu gadījumā, lai garantētu pārredzamību un līdzvērtīgu attieksmi pret kandidātiem, vienlaikus nodrošinot darbības nepārtrauktību un novēršot zināšanu un pieredzes zaudējumu;

7.   atgādina, ka pastāv iespējas uzlabot tās informācijas precizitāti un dokumentāciju, kuru Aģentūra izmanto iepirkuma procedūrās;

8.   norāda, ka sākotnēji paredzētais līgumu darbības laiks (pieci gadi, iespēja pagarināt vēl uz trim gadiem) ar Aģentūras lēmumu tika mainīts, lai ieviestu beztermiņa līgumus, un ka pēc iespējas drīzāk būtu jāpieņem regula par Aģentūru, kurā būtu līdzīgi nosacījumi, tādējādi saskaņojot praksi ar noteikumiem;

9.   pieņem zināšanai Revīzijas palātas komentārus par otru darbības vietu Lillē papildus galvenajai mītnei Valensjēnā un uzsver, ka visai darbībai ir jānotiek vienā vietā, lai taupītu ierobežotos resursus un palielinātu efektivitāti;

10. uzsver, ka Aģentūrai ir jāievēro iekšējās kontroles standarts attiecībā uz darbības nepārtrauktību un jāizstrādā IT darbības nepārtrauktības plāns un negadījuma seku novēršanas plāns;

11. ierosina Parlamentam sniegt Eiropas Dzelzceļa aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildi.

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

24.2.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

37

6

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Claudia Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Rosa D’Amato, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

23.3.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

20

4

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laura Ferrara

(1)

OV C 442, 10.12.2014., 232. lpp.

(2)

OV C 442, 10.12.2014., 232. lpp.

(3)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(4)

OV L 164, 30.4.2004., 1. lpp.

(5)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(6)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(7)

OV C 442, 10.12.2014., 232. lpp.

(8)

OV C 442, 10.12.2014., 232. lpp.

(9)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(10)

OV L 164, 30.4.2004., 1. lpp.

(11)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(12)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(13)

        Šajā dienā pieņemtie teksti, P7_TA-PROV(2015)0000.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika