SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2013

30.3.2015 - (2014/2111(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki

Procedura : 2014/2111(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0078/2015
Teksty złożone :
A8-0078/2015
Teksty przyjęte :

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2013

(2014/2111(DEC))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Kolejowej za rok budżetowy 2013,

–       uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Kolejowej za rok budżetowy 2013 wraz z odpowiedziami Agencji[1],

–       uwzględniając poświadczenie wiarygodności rachunków[2], jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając zalecenie Rady z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich[3],

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002[4], w szczególności jego art. 208,

–       uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 881/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję Kolejową[5], w szczególności jego art. 39,

–       uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich[6],

–       uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012[7], w szczególności jego art. 108,

–       uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Transportu i Turystyki (A8-0078/2015),

1.      udziela dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Kolejowej absolutorium z wykonania budżetu Agencji na rok budżetowy 2013;

2.      przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Kolejowej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej za rok budżetowy 2013

(2014/2111(DEC))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Kolejowej za rok budżetowy 2013,

–       uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Kolejowej za rok budżetowy 2013 wraz z odpowiedziami Agencji[8],

–       uwzględniając poświadczenie wiarygodności rachunków[9], jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając zalecenie Rady z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich[10],

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002[11], w szczególności jego art. 208,

–       uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 881/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję Kolejową[12], w szczególności jego art. 39,

–       uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich[13],

–       uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012[14], w szczególności jego art. 108,

–       uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Transportu i Turystyki (A8-0078/2015),

1.      stwierdza, że ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Kolejowej jest przedstawione w załączniku do sprawozdania Trybunału Obrachunkowego;

2.      zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej za rok budżetowy 2013;

3.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Kolejowej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2013

(2014/2111(DEC))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2013,

–       uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Transportu i Turystyki (A8-0078/2015),

A.     mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem finansowym ostateczny budżet Europejskiej Agencji Kolejowej (zwanej dalej „Agencją”) na rok budżetowy 2013 wyniósł 25 858 799 EUR, co stanowi wzrost o 0,23% w porównaniu z 2012 r.; mając na uwadze, że cały budżet Agencji pochodzi z budżetu Unii;

B.     mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Kolejowej za rok budżetowy 2013 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Agencji jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Działania podjęte w następstwie udzielenia absolutorium za rok 2012

1.   na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa, że w stosunku do trzech uwag zawartych w sprawozdaniu Trybunału z roku 2011 i oznaczonych jako „w trakcie realizacji” lub „pozostające do realizacji” w sprawozdaniu Trybunału za 2012 r. podjęto działania naprawcze i jedna z tych kwestii została oznaczona w sprawozdaniu Trybunału za 2013 r. jako „zrealizowane”, a dwie jako „w trakcie realizacji”; zwraca ponadto uwagę, że w związku z trzema uwagami poczynionymi w sprawozdaniu Trybunału za rok 2012 podjęto działania naprawcze i dwie uwagi są teraz opatrzone adnotacją „zrealizowane”, a jedna – „w trakcie realizacji”;

2.   stwierdza na podstawie informacji od Agencji, że:

-    Agencja przygotowała, w porozumieniu z Komisją, poprawkę do przepisów wykonawczych dotyczących naboru i zatrudniania pracowników tymczasowych, aby ograniczyć negatywny wpływ, jaki obecne zasady mają na działania Agencji, z myślą o uzyskaniu większej elastyczności w zakresie długości umów z personelem operacyjnym, a także aby ograniczyć ryzyko zakłócenia działalności czy utraty wiedzy w związku ze szczytową rotacją personelu;

-     Agencja postanowiła wdrożyć odpowiednie środki w celu zapewnienia ciągłości realizacji usług i działania systemów informatycznych o charakterze przekrojowym w organizacji Agencji; zauważa w tym względzie, że w budynkach Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej w Luksemburgu zainstalowano pomieszczenie z rezerwowym serwerem; zauważa ponadto, że dyrektor wykonawczy przyjął plan ciągłości działania; odnotowuje, że procedura przywrócenia gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej jest w trakcie przygotowywania i planuje się jej testowanie w czerwcu 2015 r.;

Zarządzanie budżetem i finansami

3.   stwierdza, że monitorowanie budżetu w roku budżetowym 2013 zaowocowało wskaźnikiem wykonania budżetu w wysokości 97,87% i wskaźnikiem wykonania w odniesieniu do środków na płatności w wysokości 88,12%;

Zobowiązania i przeniesienia

4.   na podstawie sprawozdania finansowego Agencji z ubolewaniem stwierdza, że poziom przeniesionych na 2013 r. środków, na które zaciągnięto zobowiązania, wyniósł 2 398 742 EUR, podczas gdy na 2014 r. przeniesiono środki, na które zaciągnięto zobowiązania, w wysokości 2 221 816 EUR; odnotowuje, że obniżenie skumulowanych środków przeniesionych w porównaniu do poprzedniego roku wynika z niedoszacowania / zawyżenia wydatków budżetowych w 2013 r.; przypomina Agencji o obowiązku przestrzegania zasady jednoroczności budżetu;

Przesunięcia

5.   zauważa, że zgodnie z rocznym sprawozdaniem z działalności i ustaleniami w ramach kontroli przeprowadzonej przez Trybunał Obrachunkowy poziom i charakter przesunięć w roku 2013 nie wykracza poza ramy określone w przepisach finansowych;

Postępowania o udzielenie zamówienia i procedury naboru pracowników

6.   zachęca Agencję do czynienia dalszych postępów, jeśli chodzi o procedury rekrutacji, zwłaszcza w przypadku ekspertów z zewnątrz, tak by zagwarantować przejrzystość i równe traktowanie wnioskujących, zapewniając jednocześnie ciągłość działalności i zapobiegając utracie wiedzy i doświadczenia;

7.   na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa z zaniepokojeniem, że większa dokładność i lepsze dokumentowanie informacji mogłyby przynieść korzyści w zakresie prowadzonych przez Agencję postępowań o udzielenie zamówienia; wyraża głębokie zaniepokojenie polityką kadrową Agencji, ponieważ będzie ona musiała wymienić połowę pracowników operacyjnych w okresie 2013–2015, co może spowodować istotne zakłócenia w działaniach operacyjnych Agencji; wzywa Agencję do opracowania spójnej, przejrzystej i obiektywnej polityki w celu uporania się z rozwiązywaniem umów z pracownikami zatrudnionymi na czas określony;

8.   uznaje, że zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym Agencję jej pracownicy tymczasowi mogą być rekrutowani maksymalnie na pięć lat z możliwością przedłużenia o maksymalnie trzy lata, jeśli ma to miejsce w pierwszych dziesięciu latach funkcjonowania Agencji; stwierdza, że do 2013 r. Agencja wykorzystywała ośmioletni okres jako standardową praktykę;

9.   zauważa z zaniepokojeniem, że w 2013 r. Agencja ponownie zatrudniła na kolejne osiem lat czterech pracowników tymczasowych, których umowy z Agencją wygasły w 2013 r. po maksymalnym ośmiomiesięcznym okresie, co jest niezgodne z rozporządzeniem ustanawiającym Agencję; zauważa, że wniosek dotyczący przeglądu rozporządzenia ustanawiającego Agencję, który jeszcze nie został przyjęty przez Parlament i Radę, zawiera podobne przepisy; uważa za niedopuszczalne, że Agencja dopuściła się naruszenia własnych praw i przepisów, i wzywa Agencję do przestrzegania procedur rekrutacyjnych;

10.  wyraża głębokie zaniepokojenie faktem, że Agencja nie zapewnia obiektywnych kryteriów, pełnej przejrzystości ani równego traktowania w zakresie procedur rekrutacyjnych; wzywa Agencję do ustanowienia kompleksowych, obiektywnych i przejrzystych wytycznych dotyczących badania warunków rekrutacji, takich jak wymagane minimum kwalifikujące do rozmów, obiektywne kryteria wyboru kandydatów umieszczanych na listach rezerwowych, rodzaj i liczba pytań ustnych i pisemnych na egzaminach itd.; wzywa Agencję do ujęcia tych gwarancji w ogłoszeniu o naborze na każde wolne stanowisko do końca września 2015 r.; ponadto wzywa Agencję do przyjęcia procedury odwoławczej w odniesieniu do kandydatów, którzy zostali uznani za niekwalifikujących się do ubiegania się o pracę w Agencji;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

11.  wyraża głębokie rozczarowanie faktem, że Agencja wciąż nie przyjęła jasnych, wszechstronnych i obiektywnych strategii zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi, pomimo specjalnych zaleceń wydawanych w kolejnych latach przez organ udzielający absolutorium i Trybunał;

12.  stwierdza na podstawie informacji od Agencji, że postanowiła ona przyjąć zmienioną politykę zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi oraz opublikować w 2015 r. życiorysy i deklaracje o braku konfliktu interesów członków Rady Administracyjnej; zwraca się do Agencji, aby poinformowała organ udzielający absolutorium o przyjęciu nowej polityki i publicznym udostępnieniu życiorysów i deklaracji o braku konfliktu interesów;

Audyt wewnętrzny

13. odnotowuje, że zgodnie z decyzją Agencji nr 81/2013 z dnia 20 marca 2013 r., zmieniającą standardy kontroli wewnętrznej funkcji audytu wewnętrznego, jednostka audytu wewnętrznego została zlikwidowana, a funkcje audytu wewnętrznego będzie pełniła Służba Audytu Wewnętrznego Komisji; zwraca uwagę, że w tej samej decyzji Agencja utworzyła stanowisko koordynatora ds. kontroli wewnętrznej; ubolewa nad faktem, że procedura rekrutacji na stanowisko koordynatora ds. kontroli wewnętrznej trwała długo i że w styczniu 2014 r. wybrany kandydat nie rozpoczął jeszcze pracy w Agencji; zauważa, że stanowisko to zostało obsadzone w 2014 r.;

14. uznaje, że w listopadzie 2013 r. Służba Audytu Wewnętrznego przeprowadziła audyt uzupełniający dotyczący trzech wcześniejszych zobowiązań kontrolnych;

15. na podstawie informacji od Agencji stwierdza, że zgodnie z ustaleniami Służby Audytu Wewnętrznego następujące zalecenia z audytu pozostawały niewdrożone na dzień 31 grudnia 2013 r.:

-  „Zarządzanie zasobami ludzkimi (2009)” – jedno „bardzo ważne” zalecenie,

-  „Planowanie i budżetowanie (2010)” – trzy „ważne” zalecenia,

-  „Specjalistyczne zarządzanie w zakresie interoperacyjności (2011)” – dwa „ważne” zalecenia,

-  „Podstawowe elementy wiarygodności (2012)” – dwa „bardzo ważne” zalecenia, cztery „ważne” zalecenia oraz jedno zalecenie „wskazane”;

16.  na podstawie informacji od Agencji uznaje, że oprócz jednego „bardzo ważnego” zalecenia z audytu zarządzania zasobami ludzkimi w Agencji wdrożenie wszystkich innych zaleceń zostało zatwierdzone w 2014 r.; wzywa Agencję do podjęcia niezbędnych działań w celu wprowadzenia w życie pozostałego zalecenia;

17.  stwierdza z zaniepokojeniem, że w swoim sprawozdaniu z kontroli rocznej za rok 2012 Trybunał poinformował, że Agencja nie spełnia wymogów standardu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do ciągłości działań oraz że nie istnieją zatwierdzone plany ciągłości działań i przywrócenia gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej w odniesieniu do systemów informatycznych; przyjmuje do wiadomości, że Agencja postanowiła wdrożyć odpowiednie środki w celu zapewnienia ciągłości realizacji usług i działania systemów informatycznych o charakterze przekrojowym w organizacji Agencji; wzywa Agencję do poinformowania organu udzielającego absolutorium o wdrożonych działaniach;

Wyniki

18. na podstawie informacji od Agencji uznaje, że informacje dotyczące wpływu działań Agencji na obywateli Unii oraz na sektor kolei przekazywane są dzięki udziałowi w różnych europejskich wystawach i targach kolejowych oraz poprzez organizację warsztatów, prezentacji i innych wydarzeń w państwach członkowskich; zauważa ponadto, że informacje podawane są na stronie internetowej Agencji, gdzie publikowane są dokumenty, takie jak sprawozdania roczne lub biuletyny;

Dwie siedziby

19.  ubolewa nad faktem, że korzystanie z dwóch siedzib (Lille i Valenciennes) do prowadzenia działalności naraża Agencję na dodatkowe koszty; uznaje starania Agencji podejmowane w celu zminimalizowania negatywnego wpływu decyzji w sprawie siedziby;

20. wzywa do ustanowienia jednej siedziby Agencji, do której można łatwo dotrzeć publicznymi środkami transportu, w celu zaoszczędzenia ograniczonych zasobów i zwiększenia skuteczności Agencji;

Inne uwagi

21.  uważa, że jeżeli Agencji powierzone zostaną nowe kompetencje w ramach poszerzenia zakresu jej zadań, jako agencji certyfikującej sprzęt kolejowy, część budżetu Agencji powinna być finansowana z opłat i należności uiszczanych przez sektor kolejowy, przy czym opłaty te w każdym przypadku powinny odpowiadać poziomowi wydatków Agencji i nie mogą wiązać się z nieproporcjonalnymi kosztami dla sektora kolejowego;

o

o o

22.    w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter horyzontalny, odsyła do swojej rezolucji z dnia … 2015[15] w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

26.2.2015

OPINIA Komisji Transportu i Turystyki

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2013

(2014/2111(DEC))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Dominique Riquet

WSKAZÓWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.   wyraża zadowolenie z powodu stwierdzenia przez Trybunał Obrachunkowy prawidłowości rachunków Europejskiej Agencji Kolejowej („Agencji”) za rok budżetowy 2013;

2.   zauważa, że roczny budżet Agencji na rok 2013 wyniósł 25,8 mln EUR w środkach na zobowiązania i płatności, oraz że wskaźnik wykonania wyniósł 97,8% w środkach na zobowiązania i 88,2% w środkach na płatności;

3.   podkreśla rolę Agencji w zapewnianiu bezpieczeństwa i interoperacyjności europejskiego systemu kolejowego; zauważa ponadto, że obecnie prowadzony jest przegląd roli (np. wspólny punkt zatwierdzania pojazdów i certyfikacji bezpieczeństwa) oraz kompetencji Agencji w ramach czwartego pakietu kolejowego; kładzie nacisk na przyznanie Agencji, w przypadku poszerzenia jej kompetencji, niezbędnych zasobów finansowych, materialnych i ludzkich umożliwiających jej pełne i skuteczne wypełnienie nowych i dodatkowych zadań;

4.   uważa, że jeżeli Agencji powierzone zostaną nowe kompetencje w ramach poszerzenia zakresu jej zadań, jako agencji certyfikującej sprzęt kolejowy, część budżetu Agencji powinna być finansowana z opłat i należności uiszczanych przez sektor kolejowy, przy czym w każdym przypadku powinna ona odpowiadać poziomowi wydatków Agencji i nie może wiązać się z nieproporcjonalnymi kosztami dla sektora kolejowego;

5.   przypomina Agencji, że oświadczenia majątkowe i życiorysy członków zarządu powinny być publicznie dostępne; odnotowuje, że propozycję w tej kwestii omówiono na spotkaniu zarządu w listopadzie 2014 r. i że zarząd powróci do tej sprawy na następnym posiedzeniu w marcu 2015 r., kiedy to spodziewana jest odnośna decyzja;

6.   zachęca Agencję do czynienia dalszych postępów, jeśli chodzi o procedury rekrutacji, zwłaszcza w przypadku ekspertów z zewnątrz, tak by zagwarantować przejrzystość i równe traktowanie wnioskujących, zapewniając jednocześnie ciągłość działalności i zapobiegając utracie wiedzy i doświadczenia;

7.   przypomina, że możliwe jest poprawienie dokładności i dokumentacji informacji używanych przez Agencję w procedurach przetargowych;

8.   zauważa, że przewidywany początkowo okres obowiązywania umów (pięć lat, z możliwością przedłużenia o kolejne trzy lata) został zmieniony decyzją Agencji w celu dopuszczenia umów na czas nieokreślony i w celu dostosowania praktyki do przepisów, przy czym rozporządzenie w sprawie Agencji zawierające podobne przepisy powinno zostać przyjęte najszybciej jak to możliwe;

9.   odnotowuje uwagi Trybunału Obrachunkowego dotyczące istnienia drugiej siedziby w Lille oprócz głównej siedziby w Valenciennes, podkreśla konieczność prowadzenia całej działalności w jednym miejscu w celu zaoszczędzenia ograniczonych zasobów i zwiększenia skuteczności;

10.  podkreśla, że Agencja musi działać zgodnie ze standardem kontroli wewnętrznej w odniesieniu do ciągłości działania oraz przyjąć plany ciągłości działania i przywrócenia gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej w odniesieniu do systemów informatycznych.

11. proponuje, aby Parlament udzielił dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Kolejowej absolutorium z wykonania jej budżetu na rok budżetowy 2013.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

24.2.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

37

6

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Claudia Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Rosa D’Amato, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

23.3.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

20

4

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Laura Ferrara

 • [1]            Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 232.
 • [2]           Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 232.
 • [3]            Dz.U. C 248 z 16.9.2002, s. 1.
 • [4]            Dz.U. C 298 z 26.10.2012, s. 1.
 • [5]            Dz.U. C 164 z 30.4.2004, s. 1.
 • [6]            Dz.U. C 357 z 31.12.2002, s. 72.
 • [7]            Dz.U. C 328 z 7.12.2013, s. 42.
 • [8]            Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 232.
 • [9]            Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 232.
 • [10]          Dz.U. C 248 z 16.9.2002, s. 1.
 • [11]          Dz.U. C 298 z 26.10.2012, s. 1.
 • [12]          Dz.U. C 164 z 30.4.2004, s. 1.
 • [13]          Dz.U. C 357 z 31.12.2002, s. 72.
 • [14]          Dz.U. C 328 z 7.12.2013, s. 42.
 • [15]         Teksty przyjęte w tym dniu, P7_TA-PROV(2015)0000.