Postup : 2014/2111(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0078/2015

Predkladané texty :

A8-0078/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.42
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0151

SPRÁVA     
PDF 188kWORD 112k
30.3.2015
PE 539.728v02-00 A8-0078/2015

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2013

(2014/2111(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Ryszard Czarnecki

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2013

(2014/2111(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovuje Európska železničná agentúra(5), a najmä na jeho článok 39,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0078/2015),

1.      udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskej železničnej agentúry za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2013;

2.      uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskej železničnej agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2013

(2014/2111(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami agentúry(8),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(9) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(10),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(11), a najmä na jeho článok 208,

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovuje Európska železničná agentúra(12), a najmä na jeho článok 39,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(13),

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(14), a najmä na jeho článok 108,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0078/2015),

1.      berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Európskej železničnej agentúry sa nachádza v prílohe k správe Dvora audítorov;

2.      schvaľuje účtovnú závierku Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2013;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej železničnej agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2013

(2014/2111(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0078/2015),

A.     keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskej železničnej agentúry (ďalej len „agentúra“) na rozpočtový rok 2013 sumu 25 858 799 EUR, čo je nárast o 0,23 % v porovnaní s rokom 2012; keďže celý rozpočet agentúry pochádza z rozpočtu Únie;

B.     keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2013 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2012

1.   na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že pokiaľ ide o tri pripomienky uvedené v správe Dvora audítorov za rok 2011 a označené ako „prebiehajúce“ alebo „nevyriešené“ v správe Dvora audítorov za rok 2012, boli prijaté nápravné opatrenia a jedna pripomienka je v súčasnosti v správe Dvora audítorov za rok 2013 označená ako „ukončená“ a dve ako „prebiehajúce“; okrem toho konštatuje, že pokiaľ ide o tri pripomienky v správe Dvora audítorov za rok 2012, prijali sa nápravné opatrenia a dve pripomienky sú teraz označené ako „ukončené“ a jedna ako „prebiehajúca“;

2.   na základe informácií agentúry berie na vedomie, že:

–   po dohode s Komisiou vypracovala zmenu svojich „vykonávacích predpisov o využívaní a prijímaní dočasných zamestnancov“ s cieľom znížiť negatívny vplyv súčasných pravidiel na činnosti agentúry, získať väčšiu flexibilitu, pokiaľ ide o dĺžku trvania zmlúv operačného personálu, ako aj znížiť riziko narušenia činnosti alebo straty znalostí v dôsledku kulminácie vo fluktuácii zamestnancov;

–    agentúra sa rozhodla vykonávať primerané opatrenia na zabezpečenie kontinuity IT služieb a systémov, ktoré majú pre činnosť agentúry horizontálny charakter; konštatuje, že v tejto súvislosti bola nainštalovaná záložná serverová miestnosť v priestoroch Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie v Luxemburgu; ďalej konštatuje, že výkonný riaditeľ prijal plán na zabezpečenie kontinuity činností; konštatuje, že sa pripravuje postup obnovy po havárii, ktorého testovanie je naplánované na jún 2015;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

3.   konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 97,87 % a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 88,12 %;

Záväzky a prenosy

4.   so poľutovaním konštatuje, že podľa ročnej účtovnej závierky agentúry suma viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených do roku 2013 predstavovala 2 398 742 EUR, zatiaľ čo viazané rozpočtové prostriedky prenesené do roku 2014 predstavovali 2 221 816 EUR; konštatuje, že k zníženiu časovo rozlíšenej prenesenej sumy v porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo z dôvodu podhodnotenia/nadhodnotenia rozpočtových výdavkov v roku 2013; pripomína agentúre jej povinnosť dodržiavať zásadu ročnej platnosti rozpočtu;

Presuny

5.   konštatuje, že podľa výročnej správy o činnosti aj podľa zistení Dvora audítorov zostala úroveň a povaha presunov v roku 2013 v rámci obmedzení rozpočtových pravidiel;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

6.   nabáda agentúru, aby ďalej napredovala vo svojich postupoch prijímania zamestnancov, najmä pre externých odborníkov, s cieľom zabezpečiť transparentnosť a rovnaké zaobchádzanie s uchádzačmi a zároveň zaistiť kontinuitu činností a zabrániť strate znalostí a skúseností;

7.   so znepokojením konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov by postupom verejného obstarávania agentúry prospelo zlepšenie presnosti a dokumentácie informácií; vyjadruje hlboké znepokojenie v súvislosti s politikou riadenia zamestnancov agentúry, keďže agentúra bude musieť v období 2013 až 2015 vymeniť polovicu svojho operačného personálu, čo môže vážnym spôsobom narušiť vykonávanie jej operačných činností; naliehavo agentúru vyzýva, aby vypracovala ucelenú, transparentnú a objektívnu politiku na riešenie otázky ukončenia platnosti zmlúv svojich dočasných zamestnancov;

8.   berie na vedomie, že podľa nariadenia o založení agentúry môžu byť jej dočasní zamestnanci prijatí na obdobie maximálne piatich rokov s možnosťou predĺženia o maximálne tri roky, ak sa uskutoční v rámci prvých desiatich rokov prevádzky agentúry; konštatuje, že agentúra používala toto osemročné obdobie ako štandardný postup do roku 2013;

9.   so znepokojením konštatuje, že v roku 2013 agentúra opätovne zamestnala štyroch dočasných zamestnancov, ktorých zmluvy s agentúrou sa skončili v roku 2013 po maximálnom osemročnom období, na ďalšie osemročné obdobie, čo je v rozpore s jej zakladajúcim nariadením; poznamenáva, že návrh revidovaného zakladajúceho nariadenia agentúry, ktorý ešte nebol prijatý Parlamentom a Radou, obsahuje podobné ustanovenia; považuje za neprijateľné, aby agentúra porušovala svoje vlastné zákony a pravidlá, a naliehavo vyzýva agentúru, aby dodržiavala svoje postupy prijímania zamestnancov;

10.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že agentúra vo svojich postupoch prijímania zamestnancov nezabezpečuje objektívne kritériá, plnú transparentnosť a rovnaké zaobchádzanie; naliehavo vyzýva agentúru, aby stanovila komplexné, objektívne a transparentné usmernenia k podmienkam skúšok, napríklad minimálny počet bodov požadovaný na pripustenie k ústnemu pohovoru, objektívne kritériá pre výber kandidátov uvedených na rezervných zoznamoch, typ a počet otázok pre ústne a písomné pohovory atď.; vyzýva agentúru, aby tieto záruky uvádzala v oznámení ku každému voľnému pracovnému miestu do konca septembra 2015; okrem toho naliehavo vyzýva agentúru, aby prijala postup odvolania pre uchádzačov, ktorí boli vyhlásení za nespôsobilých uchádzať sa o zamestnanie v agentúre;

Predchádzanie konfliktom záujmov a ich riadenie a transparentnosť

11.  vyjadruje hlboké sklamanie, že agentúra doposiaľ neprijala jednoznačnú, komplexnú a objektívnu politiku predchádzania konfliktom záujmov a ich riadenia, napriek osobitným odporúčaniam, ktoré niekoľko rokov po sebe vydával orgán udeľujúci absolutórium a Dvor audítorov;

12.  na základe informácií agentúry berie na vedomie, že si stanovila cieľ prijať revidovanú politiku predchádzania konfliktom záujmov a ich riadenia, ako aj zverejniť životopisy a vyhlásenia o záujmoch členov správnej rady počas roku 2015; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium, keď prijme túto novú politiku a zverejní životopisy a vyhlásenia o záujmoch;

Vnútorný audit

13. berie na vedomie, že podľa rozhodnutia agentúry 81/2013 z 20. marca 2013, ktorým sa mení štandard vnútornej kontroly pre funkciu vnútorného auditu, bolo oddelenie vnútorného auditu zrušené a poskytovateľom funkcie vnútorného auditu sa stal Útvar pre vnútorný audit (IAS) Komisie; konštatuje, že v tom istom rozhodnutí agentúra vytvorila funkciu koordinátora vnútornej kontroly; vyjadruje poľutovanie nad tým, že postup prijímania zamestnancov na miesto koordinátora vnútornej kontroly bol zdĺhavý a že k januáru 2014 vybraný uchádzač ešte v agentúre nezačal pracovať; berie na vedomie, že toto pracovné miesto bolo v roku 2014 obsadené;

14. berie na vedomie, že v novembri 2013 IAS vykonal následný audit k trom predchádzajúcim audítorským zákazkám;

15. na základe informácií agentúry konštatuje, že podľa zistení IAS neboli k 31. decembru 2013 dokončené odporúčania z týchto auditov:

–  „riadenie ľudských zdrojov (2009)“ – jedno „veľmi dôležité“ odporúčanie,

–  „plánovanie a zostavovanie rozpočtu (2010)“ – tri „dôležité“ odporúčania,

–  „odborné riadenie interoperability (2011)“ – dve „dôležité“ odporúčania,

–  „základné body vyhlásenia o vierohodnosti (2012)“ – dve „veľmi dôležité“ odporúčania, štyri „dôležité“ odporúčania a jedno „žiaduce“ odporúčanie;

16.  na základe informácií agentúry berie na vedomie, že okrem jedného „veľmi dôležitého“ odporúčania z auditu riadenia ľudských zdrojov v rámci agentúry boli všetky ostatné odporúčania v roku 2014 uzavreté; naliehavo vyzýva agentúru, aby prijala potrebné opatrenia na uzavretie zostávajúcich odporúčaní;

17.  so znepokojením konštatuje, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe o audite za rok 2012 uviedol, že agentúra nedodržiava svoj štandard vnútornej kontroly tykajúci sa kontinuity činností a že v oblasti IT neexistuje žiadny schválený plán na zabezpečenie pokračovania činností ani plán obnovy systému po havárii; uznáva, že agentúra sa rozhodla vykonávať primerané opatrenia na zabezpečenie kontinuity IT služieb a systémov, ktoré sú v horizontálnom postavení k činnosti agentúry; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o vykonaných opatreniach;

Výkonnosť

18. berie na vedomie informáciu agentúry, že dostupnosť informácií o vplyve jej činností na občanov Únie a na sektor železničnej dopravy sa zabezpečuje prostredníctvom rôznych účastí a prezentácií na európskych železničných výstavách a veľtrhoch, ako aj prostredníctvom organizovania seminárov, prezentácií a ďalších podujatí v členských štátoch; ďalej konštatuje, že informácie sa oznamujú na internetovej stránke agentúry prostredníctvom uverejňovania dokumentov, napríklad výročných správ a informačných bulletinov;

Dve pracoviská

19.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že využívanie dvoch miest (Lille a Valenciennes) na vykonávanie činností agentúry jej spôsobuje dodatočné náklady; uznáva úsilie, ktoré agentúra vynakladá s cieľom minimalizovať negatívny vplyv rozhodnutia o svojom sídle;

20. žiada, aby agentúra mala jediné pracovisko na mieste, ktoré je ľahko dostupné verejnou dopravou, s cieľom šetriť obmedzené zdroje a zvýšiť jej efektívnosť;

Ďalšie pripomienky

21.  domnieva sa, že ak sa agentúre udelia nové právomoci v dôsledku rozšírenia jej úloh ako certifikačnej agentúry pre železničný materiál, časť finančných prostriedkov, ktoré má k dispozícii, by mala pochádzať z poplatkov a platieb získaných z odvetvia železničnej dopravy, ktoré musia za každých okolností zodpovedať úrovni výdavkov, ktoré agentúre vznikli, a nesmú predstavovať neprimerané náklady pre odvetvie železničnej dopravy;

o

o o

22.    pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2015(15) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

26.02.2015

STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2013

(2014/2111(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Dominique Riquet

NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.   víta zistenie Dvora audítorov, že účtovná závierka Európskej železničnej agentúry (ďalej len agentúra) za rozpočtový rok 2013 je riadna;

2.   konštatuje, že rozpočet agentúry na rok 2013 predstavoval 25,8 milióna EUR vo forme viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov a že miera plnenia predstavovala 97,8 % v prípade viazaných rozpočtových prostriedkov a 88,2 % v prípade platobných rozpočtových prostriedkov;

3.   vyzdvihuje úlohu agentúry pri zaisťovaní bezpečnosti a interoperability európskych železničných systémov; okrem toho konštatuje, že v súčasnosti prebieha preskúmanie úlohy (napr. jednotné kontaktné miesto pre vydávanie povolení pre vozidlá a bezpečnostnú certifikáciu) a právomocí agentúry v rámci štvrtého železničného balíka; zdôrazňuje, že v prípade posilnenia právomocí agentúry jej bude treba poskytnúť potrebné finančné, materiálne a ľudské zdroje, aby mohla komplexne a efektívne vykonávať svoje nové a dodatočné úlohy;

4.   domnieva sa, že ak sa agentúre udelia nové právomoci v dôsledku rozšírenia jej úloh ako certifikačnej agentúry pre železničný materiál, časť finančných prostriedkov, ktoré má k dispozícii, by mala pochádzať z poplatkov a platieb získaných z odvetvia železničnej dopravy, ktoré musia za každých okolností zodpovedať úrovni výdavkov, ktoré agentúre vznikli, a nesmú predstavovať neprimerané náklady pre odvetvie železničnej dopravy;

5.   pripomína agentúre, že vyhlásenia o záujmoch a životopisy členov správnej rady by mali byť verejne dostupné; konštatuje, že o návrhu v tomto smere sa diskutovalo na schôdzi správnej rady v novembri 2014 a že rada sa k tejto otázke vráti na svojej nasledujúcej schôdzi v marci 2015, kedy sa očakáva prijatie rozhodnutia;

6.   nabáda agentúru, aby ďalej napredovala vo svojich postupoch prijímania zamestnancov, najmä v prípade externých odborníkov, s cieľom zabezpečiť transparentnosť a rovnaké zaobchádzanie s uchádzačmi, pričom zabezpečí kontinuitu a zabráni strate znalostí a skúseností;

7.   pripomína, že existuje priestor na zlepšenie presnosti a dokumentácie informácií, ktoré agentúra používa v rámci postupov verejného obstarávania;

8.   konštatuje, že pôvodne predpokladaná doba trvania zmlúv (päť rokov s možnosťou predĺženia o tri roky) bola zmenená rozhodnutím agentúry s cieľom umožniť uzatváranie zmlúv na dobu neurčitú a že v záujme zosúladenia praxe s pravidlami by sa malo čo najskôr prijať nariadenie o agentúre obsahujúce podobné ustanovenia;

9.   berie na vedomie pripomienky Dvora audítorov týkajúce sa toho, že okrem ústredia vo Valenciennes má agentúra aj sekundárne sídlo v Lille; zdôrazňuje potrebu vykonávať všetky činnosti na jednom mieste s cieľom ušetriť obmedzené zdroje a zvýšiť účinnosť;

10.    zdôrazňuje povinnosť agentúry dodržiavať svoj štandard vnútornej kontroly týkajúci sa kontinuity činnosti a zabezpečiť kontinuitu činností a plány obnovy po havárii v oblasti IT;

11. navrhuje, aby Európsky parlament udelil výkonnému riaditeľovi Európskej železničnej agentúry absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2013.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

24.2.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

37

6

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Claudia Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Rosa D’Amato, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

23.3.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Laura Ferrara

(1)

          Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 232.

(2)

         Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 232.

(3)

          Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

          Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

          Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 1.

(6)

          Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

          Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

          Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 232.

(9)

          Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 232.

(10)

        Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

        Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

        Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 1.

(13)

        Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

        Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

       Prijaté texty z uvedeného dňa, P7 TA-PROV(2015)0000.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia