Förfarande : 2014/2111(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0078/2015

Ingivna texter :

A8-0078/2015

Debatter :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Omröstningar :

PV 29/04/2015 - 10.42
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0151

BETÄNKANDE     
PDF 172kWORD 85k
30.3.2015
PE 539.728v02-00 A8-0078/2015

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2013

(2014/2111(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Ryszard Czarnecki

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2013

(2014/2111(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–       med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2013,

–       med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2013, med byråns svar(1),

–       med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3),

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 208,

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 881/2004 av den 29 april 2004 om inrättande av en europeisk järnvägsbyrå (järnvägsbyråförordningen)(5), särskilt artikel 39,

–       med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6),

–       med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7), särskilt artikel 108,

–       med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-0078/2015).

1.      Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska järnvägsbyrån ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2013.

2.      Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska järnvägsbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2013

(2014/2111(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–       med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2013,

–       med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2013, med byråns svar(8),

–       med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(9), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(10),

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(11), särskilt artikel 208,

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 881/2004 av den 29 april 2004 om inrättande av en europeisk järnvägsbyrå (järnvägsbyråförordningen)(12), särskilt artikel 39,

–       med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(13),

–       med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(14), särskilt artikel 108,

–       med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-0078/2015).

1.      Europaparlamentet konstaterar att den slutliga årsredovisningen för Europeiska järnvägsbyrån framgår av bilagan till revisionsrättens rapport.

2.      Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2013.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska järnvägsbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2013

(2014/2111(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2013,

–       med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-0078/2015), och av följande skäl:

A.     Den slutliga budgeten för Europeiska järnvägsbyrån (nedan kallad byrån), uppgick enligt dess egen redovisning för budgetåret 2013 till 25 858 799 EUR, vilket utgör en ökning med 0,23 % jämfört med 2012. Byråns budget kommer helt och hållet från unionens budget.

B.     Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2013 (nedan revisionsrättens rapport) förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2012

1.      Europaparlamentet noterar med utgångspunkt i revisionsrättens rapport att avseende de tre kommentarer som gjordes i revisionsrättens rapport för 2011 och som markerades med ”Pågår” eller ”Har inte genomförts” i revisionsrättens rapport för 2012, har korrigerande åtgärder vidtagits, och en kommentar är nu markerad i revisionsrättens rapport för 2013 med ”Har genomförts” och två med ”Pågår”. Parlamentet noterar vidare att för de tre kommentarer som gjordes i revisionsrättens rapport för 2012 har korrigerande åtgärder vidtagits, och två kommentarer är nu markerade som ”Har genomförts” och en som ”Pågår”.

2.      Europaparlamentet konstaterar följande baserat på uppgifter från byrån:

–    Tillsammans med kommissionen förberedde byrån en ändring till sin genomförandebestämmelse om utnyttjande och anställning av tillfällig personal, i syfte att minska de negativa följder som innevarande bestämmelser har haft på byråns verksamhet. Tanken med detta var att uppnå större flexibilitet vad gäller längden på den operativa personalens kontrakt och att minska risken för verksamhetsavbrott eller kunskapsförluster till följd av förhöjd personalomsättning.

–    Byrån beslutade att genomföra lämpliga åtgärder för att garantera kontinuiteten i verksamhetens övergripande it-tjänster och it-system. Parlamentet noterar att en lokal med en backupserver i detta avseende har iordningställts i Översättningscentrum för Europeiska unionens organ i Luxemburg. Parlamentet noterar även att en kontinuitetsplan har antagits av den verkställande direktören, och att katastrofförfarandet håller på att förberedas och är planerat att testas i juni 2015.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

3.      Europaparlamentet noterar att insatser för budgetövervakning under budgetåret 2013 resulterade i ett budgetgenomförande på 97,87 %, och att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 88,12 %.

Åtagandebemyndiganden och överföringar till efterföljande budgetår

4.      Europaparlamentet beklagar att det med utgångspunkt i byråns årsredovisning framgår att andelen gjorda åtaganden som överfördes till 2013 uppgick till 2 398 742 EUR, medan den andel som överfördes till 2014 uppgick till 2 221 816 EUR. Parlamentet konstaterar att minskningen av det upplupna belopp som överförts jämfört med tidigare år beror på en underskattning/överskattning av 2013 års budgetutgifter. Parlamentet påminner myndigheten om dess skyldighet att respektera budgetprincipen om ettårighet.

Överföringar under budgetåret

5.      Europaparlamentet konstaterar att nivån på och typen av överföringar under budgetåret 2013 har hållits inom de finansiella bestämmelsernas gränser enligt den årliga verksamhetsrapporten och revisionsrättens granskningsresultat.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

6.      Europaparlamentet uppmuntrar byrån att ytterligare förbättra sina rekryteringsförfaranden, särskilt för externa experter, i syfte att garantera insyn och likabehandling för sökande och säkerställa kontinuitet i verksamheten och förhindra att kunskaper och erfarenheter går förlorade.

7.      Med utgångspunkt i revisionsrättens rapport noterar Europaparlamentet bekymrat att byråns upphandlingsförfaranden skulle kunna förbättras vad gäller exakthet och dokumentation. Parlamentet är djupt bekymrat över byråns personalförvaltningspolitik eftersom den kommer att bli tvungen att ersätta hälften av sin operativa personal under perioden 2013–2015, vilket kan leda till stora störningar i byråns operativa verksamhet. Parlamentet uppmanar med eftertryck byrån att ta fram en samstämd, transparent och objektiv politik för att hantera uppsägningen av kontrakt för dess tillfälligt anställda personal.

8.      Europaparlamentet konstaterar att enligt byråns inrättandeförordning kan byråns tillfälliga personal anställas för högst fem år, med möjlighet till förlängning med högst tre år om anställningen sker inom loppet av byråns tio första verksamhetsår. Parlamentet bekräftar att åttaårsperioden har varit det allmänt gällande förfarandet på byrån fram till 2013.

9.      Europaparlamentet noterar bekymrat att byrån 2013 återanställde fyra tillfälligt anställda, vilkas kontrakt med byrån hade löpt ut 2013 efter den maximala åttaårsperioden, för ytterligare en åttaårsperiod. Detta strider mot byråns inrättandeförordning. Parlamentet noterar att förslaget till en reviderad inrättandeförordning för byrån, som ännu inte har antagits av parlamentet och rådet, innehåller liknande bestämmelser. Parlamentet anser att det är oacceptabelt att byrån bryter mot sina egna bestämmelser och regler, och uppmanar eftertryckligen byrån att följa sina rekryteringsförfaranden.

10.    Europaparlamentet är djupt bekymrat över att byrån inte ser till att det föreligger objektiva kriterier, full transparens och likabehandling i dess rekryteringsförfaranden. Parlamentet uppmanar med eftertryck byrån att utarbeta heltäckande, objektiva och transparenta riktlinjer för provkrav, såsom det antal poäng som minst krävs för intervjuer, de objektiva kriterierna för urval av sökande som står med på reservlistor samt typen av och antalet muntliga och skriftliga prov etc. Parlamentet uppmanar byrån att ange dessa garantier i meddelandet om ledig tjänst för varje ledig tjänst senast i slutet av september 2015. Dessutom uppmanar parlamentet eftertryckligen byrån att anta ett överklagandeförfarande för sökande som har fått besked att de inte har rätt att söka en tjänst vid byrån.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

11.    Europaparlamentet är djupt besviket över att byrån ännu inte har antagit en tydlig, heltäckande och objektiv strategi för förebyggande och hantering av intressekonflikter, trots den ansvarsfrihetsbeviljande myndighetens och revisionsrättens särskilda rekommendationer under flera år i rad.

12.    Europaparlamentet konstaterar utifrån uppgifter från byrån att denna har föresatt sig att anta sin reviderade strategi för förebyggande och hantering av intressekonflikter samt att offentliggöra styrelseledamöternas meritförteckningar och intresseförklaringar under 2015. Parlamentet uppmanar byrån att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten så snart den nya strategin har antagits och meritförteckningarna och intresseförklaringarna har offentliggjorts.

Internrevision

13.    Europaparlamentet noterar att internrevisionsfunktionen lades ned och att kommissionens tjänst för internrevision (IAS) tog över internrevisionsarbetet i enlighet med byråns beslut 81/2013 av den 20 mars 2013 om ändring av internrevisionens normer för intern kontroll. Parlamentet noterar att byrån i samma beslut inrättade en tjänst som samordnare av internkontrollen. Parlamentet beklagar att rekryteringsförfarandet för denna tjänst var utdraget och att den valda kandidaten i januari 2014 ännu inte hade börjat arbeta på byrån. Parlamentet konstaterar att tjänsten tillsattes under 2014.

14.    Europaparlamentet konstaterar att IAS i november 2013 följde upp tre tidigare revisionsåtaganden.

15.    Europaparlamentet bekräftar utifrån uppgifter från byrån att följande revisioner, identifierade av IAS, innehöll rekommendationer som ännu inte hade genomförts den 31 december 2013:

–  Personalförvaltning (2009) – en mycket viktig rekommendation.

–  Planering och budgetering (2010) – tre viktiga rekommendationer.

–  Expertförvaltning på området för driftskompatibilitet (2011) – två viktiga rekommendationer.

–  Kontrolldelar som låg till grund för centrumets revisionsförklaring (2012) – två mycket viktiga rekommendationer, fyra viktiga rekommendationer och en önskvärd rekommendation.

16.    Europaparlamentet konstaterar utifrån uppgifter från byrån att med undantag för en mycket viktig rekommendation från revisionen av byråns personalförvaltning avslutades alla de övriga rekommendationerna under 2014. Parlamentet uppmanar eftertryckligen byrån att vidta nödvändiga åtgärder för att avsluta den återstående rekommendationen.

17.    Europaparlamentet konstaterar med oro att revisionsrätten i sin rapport om årsredovisningen för 2012 uppger att byrån inte följer sin norm för internkontroll om kontinuitet i verksamheten och att det saknas godkända kontinuitets- och katastrofplaner för it-verksamheten. Parlamentet konstaterar att byrån har beslutat att införa lämpliga åtgärder för att säkra kontinuiteten i verksamhetens övergripande it-tjänster och it-system. Parlamentet uppmanar byrån att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om vidtagna åtgärder.

Resultat

18.    Europaparlamentet konstaterar utifrån uppgifter från byrån att information om hur byråns verksamhet påverkar EU:s allmänhet och järnvägsföretagen tillhandahålls genom deltagande i och presentationer vid europeiska järnvägsutställningar och järnvägsmässor liksom genom anordnandet av semiarier, presentationer och andra tilldragelser i medlemsstaterna. Parlamentet noterar även att informationen tillgängliggörs på byråns webbplats genom publiceringen av exempelvis årsrapporter eller nyhetsbrev.

Två arbetsorter

19.    Europaparlamentet beklagar att utnyttjandet av två arbetsorter (Lille och Valenciennes) för att bedriva verksamheten skapar extra kostnader för byrån. Parlamentet inser att byrån gjort mycket för att minimera de negativa konsekvenserna av beslutet om byråns säte.

20.    Europaparlamentet anser att byrån ska vara etablerad på en enda ort som lätt kan nås med allmänna transportmedel för att spara in på knappa resurser och höja byråns effektivitet.

Övriga kommentarer

21.    Europaparlamentet anser att om byråns befogenheter stärks till följd av att den ges fler uppdrag som certifieringsorgan för järnvägsmaterial, bör en del av byråns finansiering komma från olika typer av avgifter som tas ut av järnvägsindustrin. Dessa avgifter måste under alla omständigheter stå i proportion till de utgifter som byrån har och får inte utgöra en orimlig kostnad för järnvägsindustrin.

o

o o

22.    När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den … 2015(15) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

26.2.2015

YTTRANDE från utskottet för transport och turism

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2013

(2014/2111(DEC))

Föredragande av yttrande: Dominique Riquet

FÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet gläder sig över revisionsrättens konstaterande att räkenskaperna för Europeiska järnvägsbyrån (nedan kallad byrån) för budgetåret 2013 är korrekta.

2.  Europaparlamentet noterar att byråns budget för budgetåret 2013 uppgick till 25,8 miljoner euro i åtagande- och betalningsbemyndiganden, och att genomförandegraden var 97,8 procent för åtagandebemyndiganden och 88,2 procent för betalningsbemyndiganden.

3.  Europaparlamentet påminner om byråns roll när det gäller att garantera det europeiska järnvägssystemets säkerhet och driftskompatibilitet. Parlamentet påminner dessutom om att byråns roll (t.ex. att vara kontaktpunkt för fordonsgodkännanden och säkerhetsintyg) och befogenheter för närvarande är föremål för en översyn inom ramen för det fjärde järnvägspaketet. Parlamentet betonar att om byråns befogenheter skulle förstärkas så måste man avsätta de ekonomiska och materiella medel och personalresurser som krävs för att byrån ska kunna utföra sina nya och ytterligare uppdrag på ett heltäckande och effektivt sätt.

4.  Europaparlamentet anser att om byråns befogenheter stärks till följd av att den ges fler uppdrag som certifieringsorgan för järnvägsmateriel, bör en del av byråns finansiering komma från avgifter från järnvägsindustrin som under alla omständigheter måste stå i proportion till de utgifter som byrån har och inte får utgöra en oproportionell kostnad för järnvägsindustrin.

5.  Europaparlamentet påminner byrån om att styrelseledamöternas intresseförklaringar och meritförteckningar bör göras tillgängliga för allmänheten. Parlamentet noterar att ett förslag i detta hänseende diskuterades vid sammanträdet i den administrativa styrelsen i november 2014, och att styrelsen kommer att ta upp frågan igen vid sitt nästa sammanträde i mars 2015 och då förväntas fatta ett beslut.

6.  Europaparlamentet uppmuntrar byrån att göra ytterligare framsteg i fråga om sina rekryteringsförfaranden, särskilt för externa experter, i syfte att säkerställa öppenhet och likabehandling av sökande, samtidigt som driftskontinuiteten garanteras och man förhindrar att kunskaper och erfarenheter går till spillo.

7.  Europaparlamentet påminner om att exaktheten i och dokumentationen av den information som används i byråns upphandlingsförfaranden kan förbättras.

8.  Europaparlamentet konstaterar att kontraktstiden såsom den ursprungligen var tänkt (fem år med möjlighet till förlängning med ytterligare tre år) ändrades av byrån för att möjliggöra tillsvidarekontrakt, och att byråns inrättandeförordning, som innehåller liknande regler, bör antas så fort som möjligt, så att verkligheten överensstämmer med reglerna.

9.  Europaparlamentet tar del av revisionsrättens kommentarer om att byrån utöver sätet i Valenciennes också har kontor i Lille, och understryker att all verksamhet ska bedrivas på en plats, så att knappa resurser kan sparas och effektiviteten ökas.

10. Europaparlamentet betonar att byrån måste efterleva sin norm för internkontroll om driftskontinuitet och upprätta kontinuitets- och katastrofplaner på it-området.

11. Europaparlamentet föreslår att parlamentet beviljar den verkställande direktören för Europeiska järnvägsbyrån ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2013.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

24.2.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

37

6

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Claudia Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Rosa D’Amato, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

23.3.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

20

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Laura Ferrara

(1)

EUT C 442, 10.12.2014, s. 232.

(2)

EUT C 442, 10.12.2014, s. 232.

(3)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

EUT L 164, 30.4.2004, s. 1.

(6)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

EUT C 442, 10.12.2014, s. 232.

(9)

EUT C 442, 10.12.2014, s. 232.

(10)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

EUT L 164, 30.4.2004, s. 1.

(13)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

Antagna texter från detta sammanträde, P7_TA-PROV(2015)0000.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy