Процедура : 2014/2087(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0079/2015

Внесени текстове :

A8-0079/2015

Разисквания :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.25
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0134

ДОКЛАД     
PDF 203kWORD 105k
30.3.2015
PE 539.730v02-00 A8-0079/2015

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2013 година

(2014/2087(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Ришард Чарнецки

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2013 година

(2014/2087(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Центъра(1),

–       като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Центъра във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3),

–       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(4) на Съвета, и по-специално член 208 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕИО) № 337/1975 на Съвета от 10 февруари 1975 г. за създаване на Европейски център за развитие на професионално обучение(5), и по-специално член 12а от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 година относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6),

–       като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0079/2015),

1.      освобождава от отговорност директора на Европейския център за развитие на професионалното обучение във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за финансовата 2013 година;

2.      представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.      възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейския център за развитие на професионалното обучение, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2013 година

(2014/2087(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Центъра(8),

–       като взе предвид декларацията за достоверност(9) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Центъра във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(10),

–       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(11) на Съвета, и по-специално член 208 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕИО) № 337/1975 на Съвета от 10 февруари 1975 г. за създаване на Европейски център за развитие на професионално обучение(12), и по-специално член 12а от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 година относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(13),

–       като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(14), и по-специално член 108 от него,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0079/2015),

1.      констатира, че окончателните годишни отчети на Европейския център за развитие на професионалното обучение са приложени към доклада на Сметната палата;

2.      одобрява приключването на сметките на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2013 година;

3.      възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Европейския център за развитие на професионалното обучение, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2013 година

(2014/2087(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0079/2015),

A.     като има предвид, че според финансовите отчети на Европейския център за развитие на професионалното обучение („Центъра“) неговият окончателен бюджет за финансовата 2013 година възлиза на 17 925 075 EUR, което представлява намаление с 6,72% спрямо 2012 г.,

Б.     като има предвид, че според финансовите отчети на Центъра общата вноска на Съюза в бюджета му за 2013 г. възлиза на 17 133 900 EUR, което представлява увеличение с 1,18% спрямо 2012 г.,

В.     като има предвид, че в своя доклад за годишните отчети на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2013 година („доклада на Сметната палата“) Сметната палата („Палатата“) заяви, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Центъра са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2012 година

1.      отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че по отношение на два коментара, направени в доклада на Сметната палата за 2011 г. и маркирани като „текущи“ в доклада на Сметната палата за 2012 г., са предприети корективни действия и двете препоръки са маркирани като „завършени“ в доклада на Сметната палата; освен това отбелязва, че по отношение на три коментара, направени в доклада на Сметната палата за 2012 г., са предприети две корективни действия в отговор на коментарите от предходната година и сега те са маркирани като „завършени“, а за един коментар е отбелязано „не е приложимо“;

2.      установява въз основа на информация от Центъра, че:

-     след като беше последвана препоръката на Сметната палата да се гарантира подписването на декларации за интереси от членовете на комисията за предварителен подбор, с оглед избягване на конфликти на интереси, процесът по назначаване на високопоставени служители протече успешно;

-     той е преразгледал и е адаптирал своята политика относно конфликтите на интереси; призовава Центъра да информира органа по освобождаване от отговорност относно резултатите от преразглеждането на политиката и относно промените, извършени във връзка със ситуацията в Центъра;

-     той предприема действия по отношение на публикуването на автобиографиите на членовете на управителния съвет и декларациите за липса на конфликт на интереси; отбелязва със загриженост, че Центърът не е разрешил напълно този въпрос, и призовава Центъра да приложи корективни мерки и да информира незабавно органа по освобождаване от отговорност за резултатите;

-     информацията за дейността на Центъра се предоставя основно на Комисията, държавите членки и социалните партньори, което ограничава прякото й въздействие върху гражданите на Съюза в краткосрочен план; отбелязва освен това, че годишният доклад на Центъра е публично достъпен на уебсайта на Центъра;

-     в контекста на рамката за сътрудничество Центърът координира дейностите си с тези на Европейската фондация за обучение и Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд, с цел максимизиране на взаимодействието и обмена на знания между тях;

Бюджетно и финансово управление

3.      отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2013 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 98,95% и че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 92,39%;

4.      констатира въз основа на информацията на Центъра, че чрез планираното непълно усвояване на средствата по дял I, получено в резултат на реализирани икономии и отложено назначаване на служители, са покрити разходите по дял II и дял III, свързани с изискванията по отношение на очакваните услуги и резултати по работната програма; признава, че след забележките на Сметната палата от 2012 г. преносите на бюджетни кредити за поети задължения по дял ІІ паднаха под 20%-ия праг до 17% през 2013 г., в сравнение с 37% през 2012 г.;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

5.      отбелязва, че за 2013 г. нито извадката от операции, нито други одитни констатации са довели до коментари относно процедурите за възлагане на обществени поръчки на Центъра в доклада на Сметната палата;

6.      отбелязва, че според годишния доклад на Центъра неговото щатно разписание за 2013 г. е включвало 100 длъжности, от които 51 – AD и 49 – AST; освен това отбелязва, че и в двете функционални групи е имало повече временни, отколкото постоянни длъжности;

7.      отбелязва, че съгласно щатното разписание към края на годината в Центъра са работели 96 служители и са били отправени две предложения за работа, с цел запълване на незаетите длъжности AD; също така признава, че две длъжности са били оставени свободни, за да могат да бъдат съкратени през 2014 г., в отговор на искането на Комисията за съкращаване на персонала с 5% през следващите години;

Вътрешен контрол

8.      отбелязва въз основа на информация на Центъра, че са приложени нови последващи и предварителни мерки за проверка, с цел да се отговори на опасенията, изразени от Сметната палата през 2012 г.; отбелязва също така, че последващите мерки включват подробни проверки на разходите за персонал при трима произволно избрани бенефициенти въз основа на цялата подкрепяща документация, включително графици, фишове за трудово възнаграждение, изчисление на дневните ставки, договори, фактури и банкови извлечения;

9.      отбелязва, че най-накрая Центърът е разработил процеси за мониторинг и докладване относно законосъобразността и редовността и понастоящем изпълнява своята стратегия за борба с измамите;

Вътрешен одит

10.    отбелязва, че Службата за вътрешен одит (IAS) на Комисията извърши пълна оценка на риска, за да се определят приоритетите на одита през следващите три години, което доведе до окончателния стратегически план за одит, съдържащ предложените одитни въпроси за периода 2013 – 2015 г.; отбелязва въз основа на информация на Центъра, че окончателният стратегически план за одит беше одобрен от управителния съвет на Центъра през юни 2013 г.;

11.    отбелязва, че при анализа на риска IAS е установила определени процедури с висок присъщ риск, които не биха могли да бъдат считани за подлежащи на одит в рамките на одитния план, тъй като контролът е оценен като липсващ или недостатъчен; отбелязва въз основа на информация на Центъра, че неговото ръководство е представило план за действие, насочен към отстраняването на тези слабости, чиято реализация ще бъде проследена от IAS при извършването на следващата задълбочена оценка на риска;

12.    отбелязва, че през 2013 г. IAS е проследила изпълнението на предишните си препоръки чрез документна проверка на информацията, предоставена от Центъра относно положението с изпълнението на препоръките, определени като „много важни“, „важни“ или „желателни“; признава, че към 31 декември 2013 г. няма неизпълнени критични или много важни препоръки;

Други коментари

13.    приветства примерните мерки, предприети от Центъра по отношение на прилагането на икономически ефективни и екологосъобразни решения; насърчава Центъра да продължи тази добра практика;

14.    отбелязва със съжаление, че ремонтните работи на сградата на Центъра продължават да изостават и ще бъдат завършени едва през 2014 г.;

15.    подчертава, че работата на Центъра е изключително важна за изпълнението на дневния ред на политиката на Съюза в областта на професионалното образование и обучение и професионалните умения; отбелязва своята загриженост, че ако не бъде обърната тенденцията на слабо икономическо търсене, водещо след себе си до висока безработица, това търсене ще увеличи и затвърди несъответствието и остаряването на уменията чрез свръхквалификация и безработица; признава ключовите постижения на Центъра през 2013 г. в неговата сфера на дейност; освен това отбелязва, че Центърът предприема първото си паневропейско проучване в областта на професионалните умения (eu-SKILL);

16.    посочва положителния опит на някои държави членки с двойна система на образование; отбелязва обаче, че двойната система на образование не следва да се възприема като сигурна рецепта срещу високата младежка безработица;

17.    поздравява Центъра за резултатите от оценката на Комисията през 2013 г., която го признава за водещ център в световен мащаб за експертни познания относно квалификационните рамки и професионалните умения и признава значителния му принос за укрепване на сътрудничеството между заинтересованите страни в областта на политиката за професионално образование и обучение в Европа;

o

o   o

18.    по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от … 2015 г.(15) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

10.2.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2013 година

(2014/2087(DEC))

Докладчик по становище: Мариан Харкин

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  изразява задоволство, че Сметната палата обяви операциите, свързани с годишните отчети на Центъра за финансовата 2013 година за законосъобразни и редовни, а финансовото му състояние към 31 декември 2013 г. за вярно представено;

2.  приветства изпълнените от Центъра корективни действия във връзка с коментари на Сметната палата от предходната година, както и с препоръките на Парламента;

3.  подчертава, че работата на Центъра е изключително важна за изпълнението на дневния ред на политиката на Съюза в областта на професионалното образование и обучение и професионалните умения; отбелязва своята загриженост, че ако не бъде обърната тенденцията на слабо икономическо търсене, водещо след себе си до висока безработица, това ще увеличи и затвърди несъответствието и остаряването на уменията чрез свръхквалификация и безработица; признава ключовите постижения на Центъра през 2013 г. в неговата сфера на дейност; освен това отбелязва, че Центърът предприема първото си паневропейско проучване в областта на професионалните умения (eu-SKILL);

4.  посочва положителния опит на някои държави с двойна система на образование; отбелязва обаче, че двойната система на образование не следва да се възприема като сигурна рецепта срещу високата младежка безработица;

5.  приветства поддържането на високо равнище на изпълнение (99,71%); оценява намаляването на преносите на бюджетни кредити за поети задължения за дял ІІ (17% през 2013 г.) под прага от 20%, в сравнение с 37% през 2012 г.;

6.  отбелязва със съжаление, че ремонтните работи на сградата на Центъра продължават да изостават и ще бъдат завършени едва през 2014 г.;

7.  поздравява Центъра за резултатите от оценката на Комисията през 2013 г., която го признава за водещ център в световен мащаб за експертни познания относно квалификационните рамки и професионалните умения и признава значителния му принос за укрепване на сътрудничеството между заинтересованите страни в областта на политиката за професионално образование и обучение в Европа.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

29.1.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

42

6

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Tania González Peñas, Richard Howitt, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Helga Stevens, Monika Vana

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.3.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

5

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Laura Ferrara

(1)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр.42.

(2)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр.42.

(3)

ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(5)

ОВ L 39, 13.2.1975 г., стр. 1.

(6)

ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(7)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(8)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр.42.

(9)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр.42.

(10)

ОВ L 248, 16.09.02, стр. 1.

(11)

ОВ L 298, 26.10.12, стр. 1.

(12)

ОВ L 39, 13.2. 1975 г., стр. 1.

(13)

ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(14)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(15)

Приети текстове от тази дата, P8_TA-PROV(2015)0000.

Правна информация - Политика за поверителност