Procedure : 2014/2087(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0079/2015

Indgivne tekster :

A8-0079/2015

Forhandlinger :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Afstemninger :

PV 29/04/2015 - 10.25
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0134

BETÆNKNING     
PDF 173kWORD 83k
30.3.2015
PE 539.730v02-00 A8-0079/2015

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2013

(2014/2087(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Ryszard Czarnecki

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2013

(2014/2087(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2013,

–       der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2013 med centrets svar(1),

–       der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om meddelelse af decharge til centret for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(3),

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(4), særlig artikel 208,

–       der henviser til Rådets forordning (EØF) nr. 337/75 af 10. februar 1975 om oprettelse af et europæisk center for udvikling af erhvervsuddannelse(5), særlig artikel 12a,

–       der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6),

–       der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(7), særlig artikel 108,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-0079/2015),

1.      meddeler direktøren for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse decharge for gennemførelsen af centrets budget for regnskabsåret 2013;

2.      fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.      pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2013

(2014/2087(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2013,

–       der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2013 med centrets svar(8),

–       der henviser til Revisionsrettens erklæring(9) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om meddelelse af decharge til centret for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(10),

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(11), særlig artikel 208,

–       der henviser til Rådets forordning (EØF) nr. 337/75 af 10. februar 1975 om oprettelse af et europæisk center for udvikling af erhvervsuddannelse(12), særlig artikel 12a,

–       der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(13),

–       der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(14), særlig artikel 108,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-0079/2015),

1.      noterer sig, at det endelige årsregnskab for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse ser ud som anført i bilaget til Revisionsrettens beretning;

2.      godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2013;

3.      pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2013

(2014/2087(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2013,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-0079/2015),

A.     der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (i det følgende benævnt "centret") for regnskabsåret 2013 i henhold til årsregnskabet var på 17 925 075 EUR, hvilket svarer til et fald på 6,72 % sammenlignet med 2012;

B.     der henviser til, at Unionens samlede bidrag til centrets budget for 2013 i henhold til årsregnskabet var på 17 133 900 EUR, hvilket svarer til en stigning på 1,18 % sammenlignet med 2012;

C.     der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2013 (i det følgende benævnt "Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at centrets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Opfølgning på decharge for 2012

1.      noterer sig på baggrund af Revisionsrettens beretning, at der er truffet korrigerende foranstaltninger, for så vidt angår to bemærkninger, som blev fremsat i Revisionsrettens beretning for 2011, og som var markeret som "i gang" i Revisionsrettens beretning for 2012, og at begge anbefalinger er markeret som "afsluttet" i Revisionsrettens beretning; noterer sig endvidere, at der for så vidt angår de tre bemærkninger, der blev fremsat i Revisionsrettens beretning for 2012, er blevet truffet to korrigerende foranstaltninger som reaktion på sidste års bemærkninger, som nu er markeret som "afsluttet", mens én er markeret som "ikke relevant";

2.      anerkender centrets meddelelse om, at:

-     ansættelsesprocessen for højtstående tjenestemænd har været vellykket som følge af, at Revisionsrettens anbefaling om at sikre, at forhåndsudvælgelsesudvalget underskriver interesseerklæringer for at undgå interessekonflikter, er blevet fulgt

-     det har revideret og tilpasset sin politik vedrørende interessekonflikter; opfordrer centret til at underrette dechargemyndigheden om resultaterne af revisionen af politikken og om de tilpasninger, der er blevet foretaget med hensyn til situationen på centret

-     det træffer foranstaltninger vedrørende offentliggørelsen af bestyrelsesmedlemmernes CV'er og erklæringer om, at der ikke er interessekonflikter; bemærker med bekymring, at centret ikke har afhjulpet dette problem fuldt ud, og opfordrer centret til at gennemføre korrigerende foranstaltninger og hurtigst muligt underrette dechargemyndigheden om resultaterne

-     oplysninger om centrets aktiviteter hovedsageligt fremsendes til Kommissionen, medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter, hvilket derved begrænser den direkte indvirkning på Unionens borgere på kort sigt; noterer sig desuden, at centrets årsberetning er gjort offentligt tilgængelig på centrets websted

-     det inden for rammerne af samarbejdsaftalen koordinerer med Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut og Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene med henblik på at maksimere deres synergier og vidensdeling;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

3.      bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2013 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 98,95 %, og at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 92,39 %;

4.      konstaterer på grundlag af oplysninger fra centret, at den planlagte underudnyttelse i afsnit I som følge af besparelser og udskudte ansættelser har dækket udgifterne i afsnit II og afsnit III, som er forbundet med krav til tjenesteydelser og projektleverancer, der forventes i arbejdsprogrammet; erfarer, at fremførslerne af forpligtelsesbevillinger under afsnit II på baggrund af Revisionsrettens bemærkninger blev bragt under tærsklen på 20 % til 17 % i 2013 sammenlignet med 37 % i 2012;

Indkøbs- og ansættelsesprocedurer

5.      noterer sig, at hverken stikprøverne af transaktionerne eller andre revisionsresultater for 2013 har afstedkommet nogen bemærkninger om centrets indkøbsprocedurer i Revisionsrettens beretning;

6.      erfarer på baggrund af centrets årsberetning, at dets stillingsfortegnelse for 2013 indeholdt 100 stillinger, hvoraf 51 var AD-stillinger og 49 var AST-stillinger; noterer sig desuden, at der var flere midlertidige end faste stillinger i begge ansættelsesgrupper;

7.      noterer sig, at centret ved årets udgang havde 96 ansatte på grundlag af stillingsfortegnelsen, og at der blev givet to tilbud om ansættelse i de ledige AD-stillinger; anerkender desuden, at to stillinger forblev ubesat, således at de kan nedlægges i 2014 som reaktion på Kommissionens anmodning om en personalenedskæring på 5 % i de kommende år;

Intern kontrol

8.      erfarer fra centret, at der er truffet nye forudgående og efterfølgende kontrolforanstaltninger som reaktion på de bekymringer, som Revisionsretten gav udtryk for i 2012; noterer sig endvidere, at de efterfølgende foranstaltninger består af detaljerede kontroller af personaleomkostninger for tre tilfældigt udvalgte modtagere på grundlag af alle bilag, herunder timesedler, lønsedler, beregning af dagpengesatser, kontrakter, fakturaer og kontoudtog;

9.      noterer sig, at centret endelig har udviklet processer til at overvåge og rapportere om lovligheden og den formelle rigtighed og i øjeblikket anvender sin egen strategi til bekæmpelse af svig;

Intern revision

10.    noterer sig, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) gennemførte en fuldstændig risikovurdering for at kortlægge revisionsprioriteringerne for de følgende tre år, hvilket resulterede i den endelige strategiske revisionsplan, som indeholder en fortegnelse over emner, der foreslås medtaget i revisionen for perioden 2013-2015; erfarer fra centret, at den endelige strategiske revisionsplan blev godkendt af centrets bestyrelse i juni 2013;

11.    bemærker, at IAS i forbindelse med denne risikovurdering opdagede nogle procedurer med høj indbygget risiko, som ikke kunne revideres i henhold til revisionsplanen, da kontrollerne blev vurderet til at være ikke-eksisterende eller utilstrækkelige; erfarer fra centret, at dets ledelse fremsendte en handlingsplan, som havde til formål at afhjælpe disse svagheder, hvilket IAS vil følge op på i den næste indgående risikovurdering;

12.    noterer sig, at IAS fulgte op på gennemførelsen af sine tidligere anbefalinger i 2013 ved hjælp af en skrivebordskontrol af oplysninger, som centret havde fremlagt, om status for "meget vigtige", "vigtige" eller "ønskelige" anbefalinger; anerkender, at der ikke blev fundet nogen udestående "kritiske" eller "meget vigtige" anbefalinger pr. 31. december 2013;

Øvrige bemærkninger

13.    glæder sig over de forbilledlige foranstaltninger, som centret har iværksat, for så vidt angår omkostningseffektive og miljøvenlige løsninger; opfordrer centret til at fortsætte denne gode praksis;

14.    noterer sig med beklagelse, at reparationsarbejdet på centrets bygning fortsat er forsinket og først vil blive afsluttet i 2014;

15.    understreger, at centrets arbejde er meget relevant for EU's erhvervsuddannelse (VET) og dagsordenen for en politik for kvalifikationer; bemærker med bekymring, at medmindre den lave økonomiske efterspørgsel, som medfører høj arbejdsløshed, vendes, vil denne efterspørgsel fremme og gøre kvalifikationsmismatch og forældede kvalifikationer permanente gennem overkvalifikationer og arbejdsløshed; anerkender centrets vigtige resultater i 2013 inden for dets aktivitetsområde; bemærker endvidere, at centret gennemfører sin første paneuropæiske undersøgelse af kvalifikationer (eu-SKILL);

16.    påpeger de gode erfaringer med det tosporede uddannelsessystem i nogle medlemsstater; anfører dog, at dette ikke bør ses som en universalløsning på den høje ungdomsarbejdsløshed;

17.    roser centret for resultatet af den evaluering, som Kommissionen foretog i 2013, hvori centret blev anerkendt som et ledende ekspertisecenter på verdensplan med hensyn til referencerammer for kvalifikationer og færdigheder, og at det havde en betydelig indvirkning på styrkelsen af samarbejdet mellem aktører inden for erhvervsuddannelsespolitikken i Europa;

o

o   o

18.    henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af ... 2015(15) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

10.2.2015

UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2013

(2014/2087(DEC))

Ordfører for udtalelse: Marian Harkin

FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  udtrykker sin tilfredshed med, at Revisionsretten har erklæret de transaktioner, der ligger til grund for centrets årsregnskab for regnskabsåret 2013, for at være lovlige og formelt rigtige, og at det giver et retvisende billede af dets finansielle stilling pr. 31. december 2013;

2.  glæder sig over, at centret har gennemført de korrigerende foranstaltninger som reaktion på Revisionsrettens bemærkninger fra sidste år og på Parlamentets anbefalinger;

3.  understreger, at centrets arbejde er meget relevant for EU's erhvervsuddannelse (VET) og dagsordenen for en politik for kvalifikationer, og bemærker med bekymring, at medmindre den lave økonomiske efterspørgsel, som medfører høj arbejdsløshed, vendes, vil den fremme og gøre kvalifikationsmismatch og forældede kvalifikationer permanente gennem overkvalifikationer og arbejdsløshed; anerkender centrets vigtige resultater i 2013 inden for dets aktivitetsområde; bemærker endvidere, at centret gennemfører sin første paneuropæiske undersøgelse af kvalifikationer (eu-SKILL);

4.  påpeger de gode erfaringer med det tosporede uddannelsessystem i nogle lande; anfører imidlertid, at dette ikke bør ses som en universalløsning på den høje ungdomsarbejdsløshed;

5.  glæder sig over den fortsatte høje udnyttelsesgrad for budgettet (99,71 %); har forståelse for, at fremførslen af forpligtelsesbevillinger i afsnit II (17 % i 2013) blev reduceret under tærsklen på 20 % sammenlignet med 37 % i 2012;

6.  noterer sig med beklagelse, at reparationsarbejdet på centrets bygning fortsat er forsinket og først vil blive afsluttet i 2014;

7.  roser centret for resultatet af den evaluering, som Kommissionen foretog i 2013, hvori centret blev anerkendt som et ledende ekspertisecenter på verdensplan med hensyn til referencerammer for kvalifikationer og færdigheder, og at det havde en betydelig indvirkning på styrkelsen af samarbejdet mellem aktører inden for erhvervsuddannelsespolitikken i Europa.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

29.1.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

42

6

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Tania González Peñas, Richard Howitt, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Helga Stevens, Monika Vana

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

23.3.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

21

5

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Laura Ferrara

(1)

EUT C 442 af 10.12.2014, s. 42.

(2)

EUT C 442 af 10.12.2014, s. 42.

(3)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(4)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(5)

EFT L 39 af 13.2.1975, s. 1

(6)

EFT 357 af 31.12.2002, s. 72

(7)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(8)

EUT C 442 af 10.12.2014, s. 42.

(9)

EUT C 442 af 10.12.2014, s. 42.

(10)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(11)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(12)

EFT L 39 af 13.2.1975, s. 1.

(13)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(14)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(15)

Vedtagne tekster, P8_TA-PROV(2015)0000.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik