Διαδικασία : 2014/2087(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0079/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0079/2015

Συζήτηση :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2015 - 10.25
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0134

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 197kWORD 105k
30.3.2015
PE 539.730v02-00 A8-0079/2015

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2087(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Ryszard Czarnecki

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2087(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2013,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις του Κέντρου(1),

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Κέντρο όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(4), και συγκεκριμένα το άρθρο 208,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 του Συμβουλίου, της 10ης Φεβρουαρίου 1975, περί δημιουργίας Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης(5), και ιδίως το άρθρο 12α,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6),

–       έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013 , για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 108,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0079/2015),

1.      χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Κέντρου για το οικονομικό έτος 2013

2.      εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2087(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2013,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις του Κέντρου(8),

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(9) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Κέντρο όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(10),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(11), και συγκεκριμένα το άρθρο 208,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 του Συμβουλίου, της 10ης Φεβρουαρίου 1975, περί δημιουργίας Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης(12), και ιδίως το άρθρο 12α,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(13),

–       έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013 , για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14), και ιδίως το άρθρο 108,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0079/2015),

1.      διαπιστώνει ότι οι οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης αντιστοιχούν στους λογαριασμούς που επισυνάπτονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.      εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2013

3.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2087(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2013,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0079/2015),

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές του καταστάσεις, ο οριστικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (εφεξής «το Κέντρο») για το οικονομικό έτος 2013 ήταν 17 925 075 EUR, ποσό που συνιστά μείωση κατά 6,72 % σε σύγκριση με το 2012,

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές του καταστάσεις, η συνολική εισφορά της Ένωσης στον προϋπολογισμό του Κέντρου για το 2013 ήταν 17 133 900 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 1,18 % σε σύγκριση με το 2012,

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2013, το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Κέντρου είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή 2012

1.      σημειώνει, με βάση την έκθεση του Συνεδρίου, ότι, όσον αφορά δύο παρατηρήσεις που περιέχονται στην έκθεση του Συνεδρίου για το 2011 και επισημαίνονται με την ένδειξη «Σε εξέλιξη» στην έκθεση του Συνεδρίου για το 2012, έχουν ληφθεί διορθωτικά μέτρα και πλέον επισημαίνονται και οι δύο με την ένδειξη «Ολοκληρώθηκε»· σημειώνει περαιτέρω ότι, όσον αφορά τις τρεις παρατηρήσεις που περιέχονται στην έκθεση του Συνεδρίου για το 2012, για δύο ελήφθησαν διορθωτικά μέτρα προς απάντηση στις παρατηρήσεις του προηγούμενου έτους με αποτέλεσμα πλέον να εμφαίνονται με την ένδειξη «Ολοκληρώθηκε», ενώ μία εμφαίνεται με την ένδειξη «ά.α.»·

2.      γνωρίζει, με βάση τις πληροφορίες του Κέντρου, ότι:

-     μετά την εφαρμογή της σύστασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία πρέπει να ζητείται από τα μέλη της επιτροπής προεπιλογής να υπογράφουν δηλώσεις συμφερόντων, προκειμένου να αποφεύγονται οι συγκρούσεις συμφερόντων, η διαδικασία πρόσληψης υψηλόβαθμων υπαλλήλων ολοκληρώθηκε με επιτυχία·

-     το Κέντρο έχει αναθεωρήσει και προσαρμόσει την πολιτική του όσον αφορά τις συγκρούσεις συμφερόντων· καλεί το Κέντρο να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα αποτελέσματα της αναθεώρησης πολιτικής και τις προσαρμογές που έχουν πραγματοποιηθεί όσον αφορά την κατάσταση στο Κέντρο·

-     το Κέντρο λαμβάνει μέτρα για τη δημοσίευση των βιογραφικών των μελών του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και των δηλώσεων σχετικά με την απουσία σύγκρουσης συμφερόντων· σημειώνει με ανησυχία ότι το Κέντρο δεν έχει αντιμετωπίσει πλήρως το ζήτημα αυτό, και καλεί το Κέντρο να εφαρμόσει διορθωτικά μέτρα και να ενημερώσει επειγόντως την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα αποτελέσματα·

-     οι πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του Κέντρου παρέχονται κυρίως στην Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους, με αποτέλεσμα βραχυπρόθεσμα να είναι περιορισμένος ο άμεσος αντίκτυπός του στους πολίτες της Ένωσης· σημειώνει επιπλέον ότι η ετήσια έκθεση του Κέντρου δημοσιοποιείται στον ιστότοπο του Κέντρου·

-     βάσει του πλαισίου συνεργασίας, το Κέντρο βρίσκεται σε συντονισμό με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι συνέργειες και η ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των οργανισμών αυτών·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

3.      σημειώνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2013 είχαν ως αποτέλεσμα το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού να ανέρχεται στο 98,95%, και ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 92,39%·

4.      διαπιστώνει, με βάση τα στοιχεία του Κέντρου, ότι μέσω της προγραμματισμένης υποεκτέλεσης του προϋπολογισμού όσον αφορά τον Τίτλο Ι, λόγω εξοικονόμησης πόρων και αναβολής των προσλήψεων, καλύφθηκαν οι δαπάνες των Τίτλων ΙΙ και ΙΙΙ που συνδέονται με τις αναμενόμενες υπηρεσίες και παραδοτέα του προγράμματος εργασίας· γνωρίζει ότι, έπειτα από τις παρατηρήσεις που διατύπωσε το Συνέδριο το 2012, οι μεταφορές πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων του Τίτλου ΙΙ μειώθηκαν κάτω από το όριο του 20%, με αποτέλεσμα να ανέρχονται σε 17% το 2013 σε σύγκριση με 37% το 2012·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης

5.      σημειώνει ότι στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν υπάρχουν παρατηρήσεις σχετικά με τις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων του Κέντρου για το οικονομικό έτος 2013 με βάση τις πράξεις του δείγματος ή άλλες διαπιστώσεις κατά τον έλεγχο·

6.      γνωρίζει, με βάση την ετήσια έκθεση του Κέντρου, ότι ο πίνακας προσωπικού του για το οικονομικό έτος 2013 περιλάμβανε 100 θέσεις, εκ των οποίων οι 51 ήταν θέσεις AD και οι 49 AST· σημειώνει επιπλέον ότι οι έκτακτες θέσεις ήταν περισσότερες από τις μόνιμες και στις δύο ομάδες καθηκόντων·

7.      σημειώνει ότι στο τέλος της χρήσης το Κέντρο απασχολούσε 96 άτομα, σύμφωνα με τον πίνακα προσωπικού του, και προκηρύχθηκαν δύο θέσεις AD για την κάλυψη κενών· γνωρίζει, επιπλέον, ότι δύο θέσεις διατηρήθηκαν κενές προκειμένου να μπορούν να καταργηθούν το 2014, ως απόκριση στο αίτημα της Επιτροπής για μείωση του προσωπικού κατά 5% μέσα στα επόμενα έτη·

Εσωτερικές δικλίδες ελέγχου

8.      γνωρίζει, με βάση τις πληροφορίες του Κέντρου, ότι έχουν εφαρμοστεί νέα μέτρα εκ των υστέρων και εκ των προτέρων επαλήθευσης, ως απόκριση στις ανησυχίες που εκφράστηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο το 2012· σημειώνει, επιπλέον, ότι τα νέα μέτρα εκ των υστέρων επαλήθευσης περιλαμβάνουν λεπτομερείς ελέγχους των δαπανών προσωπικού για τρεις τυχαία επιλεγμένους δικαιούχους με βάση το σύνολο των δικαιολογητικών εγγράφων, όπως δελτία καταγραφής χρόνου, δελτία μισθοδοσίας, υπολογισμοί ημερομισθίων, συμβάσεις, τιμολόγια και αντίγραφα κίνησης λογαριασμού·

9.      λαμβάνει υπό σημείωση ότι το Κέντρο ανέπτυξε επιτέλους διαδικασίες για να παρακολουθεί και να υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με την νομιμότητα και κανονικότητα, και ότι επί του παρόντος αναπτύσσει τη δική του στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης·

Εσωτερικός έλεγχος

10.    σημειώνει ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (ΥΕΛΕ) της Επιτροπής διενήργησε πλήρη εκτίμηση κινδύνου, η οποία αποσκοπούσε στον καθορισμό των προτεραιοτήτων ελέγχου για την επόμενη τριετία και κατέληξε σε τελικό στρατηγικό σχέδιο ελέγχου με προτεινόμενους τομείς ελέγχου για την περίοδο 2013-2015· γνωρίζει, με βάση τις πληροφορίες του Κέντρου, ότι το τελικό στρατηγικό σχέδιο ελέγχου εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2013 από το διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου·

11.    παρατηρεί ότι κατά τη διάρκεια της εν λόγω ανάλυσης κινδύνου, η ΥΕΛΕ εντόπισε ορισμένες διαδικασίες υψηλού εγγενούς κινδύνου που δεν κατέστη δυνατό να εξετασθούν στο πλαίσιο του σχεδίου ελέγχου, δεδομένου ότι οι δικλίδες ελέγχου κρίθηκαν είτε ανύπαρκτες είτε ανεπαρκείς· γνωρίζει, με βάση τις πληροφορίες του Κέντρου, ότι, για την αντιμετώπιση των ελλείψεων αυτών, η διοίκησή του υπέβαλε σχέδιο δράσης, του οποίου η εφαρμογή θα εξεταστεί από την ΥΕΛΕ κατά την επόμενη διεξοδική αξιολόγηση κινδύνου·

12.    σημειώνει ότι το 2013 η ΥΕΛΕ εξέτασε την εφαρμογή των προηγούμενων συστάσεών της βάσει εγγράφων που παρείχε το κέντρο όσον αφορά την κατάσταση των συστάσεων με ένδειξη «πολύ σημαντική», «σημαντική» ή «ευκταία»· αναγνωρίζει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2013, δεν εκκρεμούσε καμία κρίσιμης σημασίας ή πολύ σημαντική σύσταση·

Λοιπές παρατηρήσεις

13.    εκφράζει την ικανοποίησή του για τα υποδειγματικά μέτρα που έλαβε το κέντρο όσον αφορά την εύρεση οικονομικά αποδοτικών λύσεων· ενθαρρύνει το κέντρο να συνεχιστεί αυτή η ορθή πρακτική·

14.    διαπιστώνει με λύπη του ότι οι εργασίες επισκευής του κτιρίου του Κέντρου εξακολουθούν να καθυστερούν και δεν θα ολοκληρωθούν πριν από το 2014·

15.    υπογραμμίζει ότι το έργο του Κέντρου είναι εξαιρετικά σημαντικό για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ένωση (VET) και το θεματολόγιο πολιτικής για τις δεξιότητες· επισημαίνει δε την ανησυχία του για το γεγονός ότι, εάν δεν αναστραφεί η χαμηλή οικονομική ζήτηση η οποία επιφέρει υψηλά ποσοστά ανεργίας, θα ευνοηθούν και θα διαιωνιστούν η αναντιστοιχία και η αχρήστευση δεξιοτήτων ως αποτέλεσμα της υπερειδίκευσης και της ανεργίας· αναγνωρίζει τα σημαντικά επιτεύγματα του Κέντρου το 2013 στον τομέα δραστηριότητάς του· σημειώνει ακόμη ότι Κέντρο πραγματοποιεί την πρώτη πανευρωπαϊκή έρευνά του για τις δεξιότητες (eu-SKILL)·

16.    επισημαίνει την θετική εμπειρία με το διττό σύστημα εκπαίδευσης σε ορισμένα κράτη μέλη· επισημαίνει, ωστόσο, ότι το σύστημα αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει πανάκεια για την αντιμετώπιση της υψηλής ανεργίας των νέων·

17.    επαινεί το Κέντρο για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που διενήργησε η Επιτροπή το 2013, στην οποία το Κέντρο αναγνωρίστηκε ως ένα από τα σημαντικότερα κέντρα εμπειρογνωμοσύνης στον κόσμο στους τομείς των πλαισίων επαγγελματικών προσόντων και των δεξιοτήτων και ως φορέας που είχε σημαντικό αντίκτυπο στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των παραγόντων πολιτικής στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη·

o

o   o

18.    παραπέμπει, όσον αφορά τις άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της... 2015(15) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

10.2.2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2087(DEC))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Marian Harkin

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι το Ελεγκτικό Συνέδριο χαρακτήρισε νόμιμες και κανονικές τις υποκείμενες πράξεις των ετήσιων λογαριασμών του Κέντρου για το οικονομικό έτος 2013 και διότι παρουσιάζεται με σαφήνεια η δημοσιονομική του κατάσταση στις 31 Δεκεμβρίου 2013·

2.  επιδοκιμάζει την ολοκλήρωση των διορθωτικών ενεργειών στις οποίες προέβη το Κέντρο ανταποκρινόμενο τόσο στις περσινές παρατηρήσεις του Συνεδρίου όσο και στις συστάσεις του Κοινοβουλίου·

3.  υπογραμμίζει ότι το έργο του Κέντρου είναι εξαιρετικά σημαντικό για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ένωση (VET) και το θεματολόγιο πολιτικής για τις δεξιότητες· επισημαίνει δε την ανησυχία του για το γεγονός ότι, εάν δεν αναστραφεί η χαμηλή ζήτηση η οποία επιφέρει υψηλά ποσοστά ανεργίας, θα ευνοηθούν και θα διαιωνιστούν η αναντιστοιχία και η απαρχαίωση δεξιοτήτων που προκαλούν η υπερειδίκευση και η ανεργία· αναγνωρίζει τα σημαντικά επιτεύγματα του Κέντρου το 2013 στον τομέα δραστηριότητάς του· σημειώνει ακόμη ότι Κέντρο πραγματοποιεί την πρώτη πανευρωπαϊκή έρευνά του για τις δεξιότητες (eu-SKILL)·

4.  επισημαίνει την θετική εμπειρία με το διττό σύστημα εκπαίδευσης σε ορισμένες χώρες· επισημαίνει, ωστόσο, ότι το σύστημα αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει πανάκεια για την αντιμετώπιση της υψηλής ανεργίας των νέων·

5.  επιδοκιμάζει το συνεχές υψηλό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού (99,71%)· εκτιμά το γεγονός ότι η μεταφορά των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων του τίτλου 2 (17% το 2013) μειώθηκε κάτω από το όριο του 20% σε σύγκριση με 37% το 2012·

6.  διαπιστώνει με λύπη του ότι οι εργασίες επισκευής του κτιρίου του Κέντρου εξακολουθούν να καθυστερούν και δεν θα ολοκληρωθούν πριν από το 2014·

7.  επαινεί το Κέντρο για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που διενήργησε η Επιτροπή το 2013, στην οποία το Κέντρο αναγνωρίστηκε ως ένα από τα σημαντικότερα κέντρα εμπειρογνωμοσύνης στον κόσμο στους τομείς των πλαισίων επαγγελματικών προσόντων και των δεξιοτήτων και ως φορέας που είχε σημαντικό αντίκτυπο στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των παραγόντων πολιτικής στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

29.1.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

42

6

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Λάμπρος Φουντούλης, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Tania González Peñas, Richard Howitt, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Helga Stevens, Monika Vana

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.3.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

5

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Julia Pitera, Miroslav Poche, Андрей Новаков

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Ferrara

(1)

ΕΕ C 442, 10.12.2014, σ. 42.

(2)

ΕΕ C 442, 10.12.2014, σ. 42.

(3)

ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 39, 13.2.1975, σ. 1.

(6)

ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(7)

ΕΕ L 328, 7.12.2013, σ. 42.

(8)

ΕΕ C 442, 10.12.2014, σ. 42.

(9)

ΕΕ C 442, 10.12.2014, σ. 42.

(10)

ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.

(11)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(12)

ΕΕ L 39, 13.2.1975, σ. 1.

(13)

ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(14)

ΕΕ L 328, 7.12.2013, σ. 42.

(15)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA-PROV(2015)0000.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου