Menetlus : 2014/2087(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0079/2015

Esitatud tekstid :

A8-0079/2015

Arutelud :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hääletused :

PV 29/04/2015 - 10.25
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0134

RAPORT     
PDF 166kWORD 80k
30.3.2015
PE 539.730v02-00 A8-0079/2015

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2014/2087(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Ryszard Czarnecki

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2014/2087(DEC))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2013. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–       võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega(1),

–       võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(2), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–       võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust keskuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–       võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(3),

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(4), eriti selle artiklit 208,

–       võttes arvesse nõukogu 10. veebruari 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 337/75 Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse loomise kohta(5), eriti selle artiklit 12a,

–       võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(6),

–       võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(7), eriti selle artiklit 108,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–       võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A8-0079/2015),

1.      annab heakskiidu Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse direktori tegevusele keskuse 2013. aasta eelarve täitmisel;

2.      esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2014/2087(DEC))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2013. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–       võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega(8);

–       võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(9), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–       võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust keskuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–       võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatava finantsmääruse kohta(10),

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(11), eriti selle artiklit 208,

–       võttes arvesse nõukogu 10. veebruari 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 337/75 Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse loomise kohta(12), eriti selle artiklit 12a;

–       võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(13),

–       võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(14), eelkõige selle artiklit 108,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–       võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A8-0079/2015),

1.      märgib, et Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse lõplik raamatupidamise aastaaruanne vastab kontrollikoja aruande lisas esitatule;

2.      annab heakskiidu Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

3.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2014/2087(DEC))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma otsust Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–       võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A8-0079/2015),

A.     arvestades, et Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (edaspidi „keskus”) finantsaruannete kohaselt oli keskuse 2013. aasta lõplik eelarve 17 925 075 eurot, mis tähendab 2012. aastaga võrreldes 6,72 % suurust vähenemist;

B.     arvestades, et finantsaruannete kohaselt oli liidu rahaline toetus keskuse eelarvesse 2013. aastal kokku 17 133 900 eurot, mis tähendab 2012. aastaga võrreldes 1,18 % suurust kasvu;

C.     arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne”), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et keskuse raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

1.      võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et seoses kahe kommentaariga, mille kontrollikoda esitas 2011. aastat käsitlevas aruandes ja mille seisuks oli 2012. aastat käsitlevas kontrollikoja aruandes märgitud „pooleli”, on võetud parandusmeetmeid ning mõlema soovituse seisuks on kontrollikoja aruandes märgitud „lõpetatud”; märgib lisaks, et kolme kommentaari suhtes, mille kontrollikoda esitas 2012. aastat käsitlevas aruandes, on võetud vastuseks eelmise aasta kommentaaridele kaks parandusmeedet ja nende kommentaaride seisuks on nüüd märgitud „lõpetatud”, samas kui ühe seisuks on märgitud „ei kohaldata”;

2.      võtab keskuse andmetele tuginedes teadmiseks, et

–    pärast seda, kui järgiti kontrollikoja soovitust tagada, et eelvalikukomisjon annaks allkirja huvide deklaratsioonile, vältimaks huvide konflikti, on kõrgete ametnike töölevõtmismenetlus olnud edukas;

–    keskus on oma huvide konflikti poliitika läbi vaadanud ja seda kohandanud; palub, et keskus teavitaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni poliitika läbivaatamise tulemustest ja keskuses selles osas tehtud muudatustest;

–    keskus võtab meetmeid seoses juhatuse liikmete elulookirjelduste ja huvide konflikti puudumise deklaratsioonide avaldamisega; märgib murega, et keskus ei ole seda olukorda piisavalt parandanud ning kutsub keskust üles rakendama kiiresti parandusmeetmeid ja teavitama eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni nende tulemustest;

–    teavet keskuse tegevusest esitatakse peamiselt komisjonile, liikmesriikidele ja sotsiaalpartneritele, mistõttu on selle otsene mõju liidu kodanikele lühikeses perspektiivis piiratud; märgib lisaks, et keskuse aastaaruanne avalikustatakse keskuse veebisaidil;

–    koostöö raamistiku kontekstis teeb keskus koostööd Euroopa Koolitusfondiga ning Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondiga, et saada kasu maksimaalsest sünergiast ja jagada teadmisi;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

3.      märgib, et 2013. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste jõupingutuste tulemuseks oli 98,95 % eelarve täimise määr ja et maksete assigneeringute täitmise määr oli 92,39 %;

4.      tõdeb keskuse esitatud andmete põhjal, et kavandatud alakasutamine I jaotise osas kokkuhoiu ja töölevõtmiste edasilükkamise tõttu on katnud II ja II jaotise kulud, mis on seotud nõuetega teenustele ja tööprogrammis prognoositud tulemustele; võtab teadmiseks, et pärast kontrollikoja 2012. aasta kommentaare jäi I jaotise kulukohustuste assigneeringute ülekandmine alla 20 % piirmäära ehk ulatus 17 %-ni, võrreldes 37 %-ga 2012. aastal;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

5.      märgib, et kontrollikoda ei esitanud iga-aastases auditiaruandes 2013. aasta valimis olnud tehingute ega muude auditileidudega seoses keskuse hankemenetluste kohta ühtki kommentaari;

6.      võtab keskuse aastaaruande põhjal teadmiseks, et 2013. aastal oli selle ametikohtade loetelus 100 ametikohta, millest 51 olid AD ja 49 AST ametikohad; võtab lisaks teadmiseks, et mõlemas nimetatud rühmas oli rohkem ajutisi kui alalisi ametikohti;

7.      võtab teadmiseks, et aasta lõpus oli keskuses ametikohtade loetelu alusel 96 töötajat ning vabadele AD ametikohtadele oli esitatud kaks tööpakkumist; võtab lisaks teadmiseks, et kaks ametikohta hoiti vabana, et need 2014. aastal kaotada, kuna komisjon oli nõudnud järgmistel aastatel personali arvu vähendamist 5 % võrra;

Sisekontrollisüsteemid

8.      võtab keskuse andmetele tuginedes teadmiseks, et vastuseks kontrollikoja poolt 2012. aastal väljendatud murele on rakendatud uued järelkontrolli ja eelkontrolli meetmed; võtab lisaks teadmiseks, et järelmeetmed hõlmavad kolme juhuslikult valitud toetusesaaja personalikulude üksikasjalikku kontrolli kogu lisadokumentatsiooni alusel, sh töötabelid, palgalehed, päevarahade arvestus, lepingud, arved ja pangaväljavõtted;

9.      võtab teadmiseks selle, et keskus on lõpuks välja töötanud menetlused, mille alusel jälgida seaduslikkust ja korrektsust ja selle kohta aru anda, ning on hetkel rakendamas oma pettusevastast strateegiat;

Siseaudit

10.    märgib, et komisjoni siseauditi talitus viis läbi täieliku riskihindamise, et määrata kindlaks auditi prioriteedid järgmiseks kolmeks aastaks, ning selle tulemusel koostati lõplik strateegilise siseauditi kava, milles on loetletud kavandatud audititeemad aastateks 2013–2015; võtab keskuse andmetele tuginedes teadmiseks, et keskuse juhatus kiitis lõpliku strateegilise siseauditi kava 2013. aasta juunis heaks;

11.    täheldab, et riskianalüüsi käigus tuvastas siseauditi talitus teatavad protsessid, mis on oma olemuselt kõrge riskiga, kuid mida ei olnud auditikava raames võimalik auditeerida, kuna tõdeti, et nende üle kontroll kas puudus või oli see ebapiisav; võtab teadmiseks, et keskuse juhtkond esitas tegevuskava, mille eesmärk on neid puudusi käsitleda, ning siseauditi talitus kontrollib seda järgmise põhjaliku riskihindamise käigus;

12.    võtab teadmiseks, et siseauditi talitus kontrollis 2013. aastal oma varasemate soovituste elluviimist dokumentide põhjal, lähtudes teabest, mille keskus esitas väga oluliste, oluliste või soovitatavate soovituste staatuse kohta; võtab teadmiseks, et 31. detsembri 2013. aasta seisuga ei olnud pooleli ühegi kriitilise tähtsusega või väga olulise soovituse elluviimine;

Muud märkused

13.    tunneb heameelt keskuse võetud eeskujulike meetmete üle kulutõhusate ja keskkonnasõbralike lahendustega seoses; ergutab keskust seda head tava jätkama;

14.    peab kahetsusväärseks, et keskuse hoone remonditööd viibivad endiselt ning viiakse lõpule alles 2014. aastal;

15.    toonitab, et keskuse töö on liidu kutsehariduse ja -koolituse ning oskuste poliitika tegevuskava seisukohast väga oluline; märgib murega, et kui suurt tööpuudust ajendavat vähest majanduslikku nõudlust ei suudeta suurendada, soodustab ja põlistab selline nõudlus ülekvalifitseerumise ja töötuse kaudu oskuste tööturu nõudlusele mittevastavust ning vananemist; võtab teadmiseks keskuse põhisaavutused 2013. aastal asjaomases tegevusvaldkonnas; märgib lisaks, et keskus tegeleb esimese ülevaate koostamisega oskuste kohta Euroopa Liidus;

16.    juhib tähelepanu headele kogemustele, mis mõnes liikmesriigis on duaalsete haridussüsteemidega saadud; juhib tähelepanu ka sellele, et see ei saa olla noorte suurt tööpuudust vähendav universaalne lahendus;

17.    avaldab keskusele tunnustust komisjoni 2013. aastal tehtud hindamise tulemuste pärast, millega tunnustati keskust kui kvalifikatsiooniraamistike ja oskuste ülemaailmselt juhtivat eksperdikeskust, millel on suur mõju kutseharidus- ja -koolituspoliitika sidusrühmade koostöö tugevdamisele Euroopas;

o

o   o

18.    viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma … 2015. aasta resolutsioonile(15) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

10.2.2015

TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2014/2087(DEC))

Arvamuse koostaja: Marian Harkin

ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  väljendab rahulolu seoses sellega, et kontrollikoda tunnistas keskuse 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud seaduslikeks ja korrektseteks ning et selle finantsolukorrast 31. detsembri 2013. aasta seisuga on antud tõepärane pilt;

2.  väljendab heameelt kontrollikoja eelmise aasta kommentaaride ning Euroopa Parlamendi soovituste põhjal võetud keskuse parandusmeetmete lõpuleviimise üle;

3.  toonitab, et keskuse töö on liidu kutsehariduse ja -koolituse ning oskuste poliitika tegevuskava seisukohast väga oluline; märgib murega, et kui suurt tööpuudust ajendavat vähest majanduslikku nõudlust ei suudeta suurendada, soodustab ja põlistab see ülekvalifitseerumise ja töötuse kaudu oskuste tööturu nõudlusele mittevastavust ning vananemist; võtab teadmiseks keskuse põhisaavutused 2013. aastal asjaomases tegevusvaldkonnas; märgib lisaks, et keskus tegeleb esimese ülevaate koostamisega oskuste kohta Euroopa Liidus;

4.  juhib tähelepanu headele kogemustele, mis mõnes riigis on duaalsete haridussüsteemidega saadud; juhib tähelepanu ka sellele, et see ei saa olla noorte suurt tööpuudust vähendav universaalne lahendus;

5.  peab kiiduväärseks jätkuvalt kõrget eelarve täitmismäära (99,71 %); peab kiiduväärseks, et II jaotise kulukohustuste assigneeringute ülekandmise määr (2013. aastal 17 %) langes alla 20 % piiri (võrreldes 37 %-ga 2012. aastal);

6.  peab kahetsusväärseks, et keskuse hoone remonditööd viibivad endiselt ning viiakse lõpule alles 2014. aastal;

7.  avaldab keskusele tunnustust komisjoni 2013. aastal tehtud hindamise tulemuste pärast, millega tunnustati keskust kui kvalifikatsiooniraamistike ja oskuste ülemaailmselt juhtivat eksperdikeskust, millel on suur mõju kutseharidus- ja -koolituspoliitika sidusrühmade koostöö tugevdamisele Euroopas.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

29.1.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

42

6

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Tania González Peñas, Richard Howitt, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Helga Stevens, Monika Vana

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

23.3.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

21

5

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Laura Ferrara

(1)

ELT C 442, 10.12.2014, lk 42.

(2)

ELT C 442, 10.12.2014, lk 42.

(3)

EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(4)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(5)

EÜT L 39, 13.2.1975, lk 1.

(6)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(7)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(8)

ELT C 442, 10.12.2014, lk 42.

(9)

ELT C 442, 10.12.2014, lk 42.

(10)

EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(11)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(12)

EÜT L 39, 13.2.1975, lk 1.

(13)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(14)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(15)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA-PROV(2015)0000.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika