Menettely : 2014/2087(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0079/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0079/2015

Keskustelut :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Äänestykset :

PV 29/04/2015 - 10.25
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0134

MIETINTÖ     
PDF 165kWORD 79k
30.3.2015
PE 539.730v02-00 A8-0079/2015

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013

(2014/2087(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Ryszard Czarnecki

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013

(2014/2087(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–       ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä keskuksen vastaukset(1),

–       ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–       ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä keskukselle (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3),

–       ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(4) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen perustamisesta 10. helmikuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 337/75(5) ja erityisesti sen 12 a artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(6),

–       ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(7) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–       ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0079/2015),

1.      myöntää Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen johtajalle vastuuvapauden keskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013;

2.      esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisestä

(2014/2087(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–       ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä keskuksen vastaukset(8),

–       ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(9) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–       ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä keskukselle (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(10),

–       ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(11) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen perustamisesta 10. helmikuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 337/75(12) ja erityisesti sen 12 a artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(13),

–       ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(14) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–       ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0079/2015),

1.      toteaa, että Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen tilinpäätöstiedot käyvät ilmi tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen liitteestä;

2.      hyväksyy Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisen;

3.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013

(2014/2087(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–       ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0079/2015),

A.     toteaa, että Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2013 oli 17 925 075 euroa, mikä merkitsee 6,72 prosentin vähennystä vuoteen 2012 verrattuna;

B.     toteaa, että keskuksen tilinpäätöksen mukaan unionin kokonaisrahoitusosuus sen talousarviosta varainhoitovuodeksi 2013 oli 17 133 900 euroa eli 1,18 prosenttia enemmän kuin vuonna 2012;

C.     ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että keskuksen tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Vuoden 2012 vastuuvapausmenettelyn seuranta

1.      toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan vuoden 2011 kertomuksessa esitettyjen kahden huomautuksen osalta, jotka vuoden 2012 kertomuksessa olivat ”kesken”, toteutettiin korjaavia toimia ja molemmat on nyt ”toteutettu”; toteaa myös, että vuoden 2012 kertomuksessa esitettyjen kolmen huomautuksen osalta kahdessa tapauksessa toteutettiin korjaavia toimia vastauksena edellisen vuoden huomautuksiin ja ne on nyt ”toteutettu” ja että yhden tilanne on ”ei relevantti”;

2.      panee merkille, että keskuksen mukaan

–    tilintarkastustuomioistuimen suosituksen, jonka mukaan esivalintalautakunnan on allekirjoitettava etunäkökohtia koskevat ilmoitukset eturistiriitojen välttämiseksi, ansiosta korkean tason virkamiesten palvelukseenottomenettely onnistui

–    se tarkasteli uudelleen ja mukautti eturistiriitoja koskevia toimintaperiaatteitaan; kehottaa keskusta ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle toimintaperiaatteiden uudelleentarkastelun tuloksista ja keskuksen tilanteeseen tehdyistä mukautuksista

–    se toteuttaa parhaillaan toimia hallintoneuvoston jäsenten ansioluetteloiden ja eturistiriidattomuutta koskevien ilmoitusten julkaisemiseksi; panee huolestuneena merkille, että keskus ei ole täysin korjannut asiaa, ja kehottaa keskusta toteuttamaan korjaavia toimia sekä ilmoittamaan tuloksista pikaisesti vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle

–    tiedot keskuksen toiminnasta annetaan pääsääntöisesti komissiolle, jäsenvaltioille ja työmarkkinaosapuolille, joten lyhyellä aikavälillä niiden suora vaikutus unionin kansalaisiin on vähäinen; toteaa myös, että keskuksen vuosikertomus on julkisesti saatavilla keskuksen verkkosivustolla

–    yhteistyöjärjestelyjen osalta keskus koordinoi toimintaansa Euroopan koulutussäätiön ja Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön kanssa maksimoidakseen yhteisvaikutukset ja tietojen vaihdon;

Talousarvio- ja varainhallinto

3.      panee merkille, että varainhoitovuonna 2013 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 98,95 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste 92,39 prosenttia;

4.      panee keskuksen antamista tiedoista merkille, että suunniteltu vajaakäyttö osastossa 1 johtui säästöistä ja palvelukseenoton lykkäämisestä ja sen avulla katettiin osastojen 2 ja 3 menoja, jotka liittyivät palveluja koskeviin vaatimuksiin ja työohjelmassa ennakoituihin suoritteisiin; toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen esittämien vuotta 2012 koskevien huomautusten johdosta osaston 2 maksusitoumusmäärärahojen siirtoja vähennettiin alle 20 prosentin enimmäismäärän siten, että siirtojen osuus oli 17 prosenttia vuonna 2013, kun se oli ollut 37 prosenttia vuonna 2012;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

5.      panee merkille, että vuodelta 2013 otokseen poimitut tapahtumat tai muut tarkastushavainnot eivät antaneet aihetta keskuksen hankintamenettelyjä koskeviin huomautuksiin tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa;

6.      panee keskuksen vuosikertomuksesta merkille, että sen henkilöstötaulukossa vuodeksi 2013 oli sata tointa, joista 51 oli AD-toimia ja 49 AST-toimia; toteaa lisäksi, että kummassakin tehtäväryhmässä oli enemmän väliaikaisia kuin vakituisia toimia;

7.      ottaa huomioon, että vuoden lopussa keskuksen palveluksessa oli 96 henkilöstön jäsentä henkilöstötaulukon mukaisesti ja kahden avoimen AD-toimen osalta esitettiin työtarjoukset; toteaa myös, että kaksi tointa pidettiin avoimina, jotta ne voitiin lopettaa vuonna 2014 vastauksena komission vaatimukseen vähentää henkilöstöä viidellä prosentilla tulevina vuosina;

Sisäinen valvonta

8.      panee keskuksen antamista tiedoista merkille, että uusia ennakko- ja jälkivarmennustoimia otettiin käyttöön, jotta voitiin vastata tilintarkastustuomioistuimen vuonna 2012 ilmaisemaan huolestumiseen; toteaa lisäksi, että jälkikäteen toteutettavat toimet koostuvat kolmen satunnaisesti valitun edunsaajan henkilöstökulujen yksityiskohtaisesta tarkastuksesta kaikkien todentavien asiakirjojen, myös ajankäyttölomakkeiden, palkkakuittien, päiväkohtaisten kustannusten laskelmien, sopimusten, laskujen ja tiliotteiden, perusteella;

9.      panee merkille, että keskus laati lopulta prosessit laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden seuraamiseksi ja niistä raportoimiseksi ja se ottaa parhaillaan käyttöön omaa petostentorjuntastrategiaansa;

Sisäinen tarkastus

10.    toteaa, että komission sisäinen tarkastus (IAS) toteutti kattavan riskinarvioinnin määritelläkseen tarkastuksen painopistealueet seuraaviksi kolmeksi vuodeksi ja tarkastuksen perusteella laadittiin lopullinen strateginen tarkastussuunnitelma, jossa mainitaan ehdotetut tarkastuskohteet vuosiksi 2013–2015; panee keskuksen antamista tiedoista merkille, että sen hallintoneuvosto hyväksyi lopullisen strategisen tarkastussuunnitelman kesäkuussa 2013;

11.    panee merkille, että IAS määritti riskinarvioinnissa tiettyjä prosesseja, joihin liittyi suuri riski ja joita ei voitu pitää tarkastussuunnitelman puitteissa tarkastuskelpoisina, koska katsottiin, että valvontaa ei ollut tai se oli riittämätöntä; panee keskuksen antamista tiedoista merkille, että sen johto antoi toimintasuunnitelman kyseisten puutteiden korjaamiseksi ja että IAS seuraa sitä seuraavassa perusteellisessa riskinarvioinnissa;

12.    ottaa huomioon, että IAS seurasi aiemmin antamiensa suositusten täytäntöönpanoa vuonna 2013 tarkastelemalla keskuksen sille toimittamia tietoja, jotka koskivat erittäin tärkeiden, tärkeiden ja suotavien suositusten tilannetta; panee merkille, että 31. joulukuuta 2013 ei ollut keskeneräisiä kriittisiä eikä erittäin tärkeitä suosituksia;

Muita huomautuksia

13.    suhtautuu myönteisesti keskuksen esimerkillisiin toimiin, jotka liittyvät kustannustehokkaisiin ja ympäristöystävällisiin ratkaisuihin; kannustaa keskusta jatkamaan tätä hyvää käytäntöä,

14.    pitää valitettavana, että keskuksen rakennuksen korjaustyöt viivästyivät edelleen ja valmistuvat vasta vuonna 2014;

15.    pitää keskuksen työtä erittäin tärkeänä eurooppalaisen ammatillisen koulutuksen ja osaamisen edistämisohjelman kannalta; panee merkille keskuksen huolestumisen siitä, että ellei talouden heikosta kysynnästä johtuvaa korkeaa työttömyyttä käännetä laskuun, epätasapaino ammattitaidon tarjonnan ja kysynnän välillä sekä osaamisen vanhentuminen ylikoulutuksen ja työttömyyden vuoksi pahenevat ja tulevat pysyviksi ongelmiksi; panee merkille keskuksen tärkeimmät saavutukset sen toiminta-alalla vuonna 2013; panee lisäksi merkille, että keskus toteuttaa parhaillaan ensimmäistä Euroopan laajuista osaamiskartoitustaan (eu-SKILL);

16.    korostaa hyviä kokemuksia, joita eräissä jäsenvaltioissa on saatu harjoittelu- ja opiskelujaksoja yhdistelevästä koulutusmallista; toteaa kuitenkin, ettei sitä tulisi pitää patenttiratkaisuna korkeaan nuorisotyöttömyyteen;

17.    antaa keskukselle tunnustusta komission vuoden 2013 arvioinnin tuloksista, joissa todettiin, että keskus on tutkintoviitekehysten ja osaamisen johtava asiantuntija maailmassa ja että keskuksella oli merkittävä vaikutus ammatillisesta koulutuksesta vastaavien sidosryhmien yhteistyön vahvistamiseen Euroopassa;

o

o   o

18.    viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta ... 2015 antamaansa päätöslauselmaan(15).

10.2.2015

TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013

(2014/2087(DEC))

Valmistelija: Marian Harkin

EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  on tyytyväinen siihen, että tilintarkastustuomioistuin on ilmoittanut keskuksen varainhoitovuodelta 2013 annetun tilinpäätöksen perustana olevien toimien olevan lailliset ja sääntöjenmukaiset ja että keskuksen taloudellinen asema 31. joulukuuta 2013 on esitetty oikein;

2.  pitää ilahduttavana, että keskus on saanut päätökseen korjaavat toimet, joita se on toteuttanut vastauksena tilintarkastustuomioistuimen edellisenä vuonna esittämiin huomautuksiin ja parlamentin suosituksiin;

3.  pitää keskuksen työtä erittäin tärkeänä eurooppalaisen ammatillisen koulutuksen ja osaamisen edistämisohjelman kannalta; panee merkille keskuksen huolestumisen siitä, että ellei talouden heikosta kysynnästä johtuvaa korkeaa työttömyyttä käännetä laskuun, epätasapaino ammattitaidon tarjonnan ja kysynnän välillä sekä osaamisen vanhentuminen ylikoulutuksen ja työttömyyden vuoksi pahenevat ja tulevat pysyviksi ongelmiksi; panee merkille keskuksen tärkeimmät saavutukset sen toiminta-alalla vuonna 2013; panee lisäksi merkille, että keskus toteuttaa parhaillaan ensimmäistä Euroopan laajuista osaamiskartoitustaan (eu-SKILL);

4.  korostaa hyviä kokemuksia, joita eräissä maissa on saatu harjoittelu- ja opiskelujaksoja yhdistelevästä koulutusmallista; toteaa kuitenkin, ettei sitä tulisi pitää patenttiratkaisuna korkeaan nuorisotyöttömyyteen;

5.  pitää ilahduttavana talousarvion edelleen korkeaa toteutusastetta (99,71 prosenttia); on tyytyväinen siihen, että osaston 2 maksusitoumusmäärärahojen siirrot alenivat alle 20 prosentin tason (17 prosenttia vuonna 2013), kun vuonna 2012 ne olivat 37 prosenttia;

6.  pitää valitettavana, että keskuksen rakennuksen korjaustyöt viivästyivät edelleen ja valmistuvat vasta vuonna 2014;

7.  antaa keskukselle tunnustusta komission vuoden 2013 arvioinnin tuloksista, joissa todettiin, että keskus on tutkintoviitekehysten ja osaamisen johtava asiantuntija maailmassa ja että keskuksella oli merkittävä vaikutus ammatillisesta koulutuksesta vastaavien sidosryhmien yhteistyön vahvistamiseen Euroopassa.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

29.1.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

42

6

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Tania González Peñas, Richard Howitt, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Helga Stevens, Monika Vana

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

23.3.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

21

5

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Laura Ferrara

(1)

EUVL C 442, 10.12.2014, s. 42.

(2)

EUVL C 442, 10.12.2014, s. 42.

(3)

EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

EYVL L 39, 13.2.1975, s. 1.

(6)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

EUVL C 442, 10.12.2014, s. 42.

(9)

EUVL C 442, 10.12.2014, s. 42.

(10)

EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

EYVL L 39, 13.2.1975, s. 1.

(13)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA-PROV(2015)0000.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö