Procedūra : 2014/2087(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0079/2015

Pateikti tekstai :

A8-0079/2015

Debatai :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsavimas :

PV 29/04/2015 - 10.25
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0134

PRANEŠIMAS     
PDF 183kWORD 98k
30.3.2015
PE 539.730v02-00 A8-0079/2015

dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2014/2087(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Ryszard Czarnecki

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2014/2087(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Europos profesinio mokymo plėtros centro 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Centro atsakymais(1),

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–       atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Centras įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(3),

–       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(4), ypač į jo 208 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 1975 m. vasario 10 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 337/75 dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro įsteigimo(5), ypač į jo 12 a straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(6),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(7), ypač į jo 108 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A8-0079/2015),

1.      patvirtina Europos profesinio mokymo plėtros centro direktoriui, kad Centro 2013 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.      išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.      paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos profesinio mokymo plėtros centro direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2014/2087(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Europos profesinio mokymo plėtros centro 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Centro atsakymais(8),

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(9),

–       atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Centras įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(10),

–       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(11), ypač į jo 208 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 1975 m. vasario 10 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 337/75 dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro įsteigimo(12), ypač į jo 12a straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(13),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(14), ypač į jo 108 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A8-0079/2015),

1.      pažymi, kad Europos profesinio mokymo plėtros centro galutinėse metinėse ataskaitose buvo pateikti Audito Rūmų ataskaitos priede nurodyti duomenys;

2.      pritaria Europos profesinio mokymo plėtros centro 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

3.      paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos profesinio mokymo plėtros centro direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2014/2087(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A8-0079/2015),

A.     kadangi, atsižvelgiant į Europos profesinio mokymo plėtros centro (toliau – Centras) finansines ataskaitas, Centro 2013 finansinių metų galutinį biudžetą sudarė 17 925 075 EUR, t. y. 6,72 proc. mažiau, palyginti su 2012 m.;

B.     kadangi, remiantis Centro finansinėmis ataskaitomis, bendras Sąjungos įnašas į Centro 2013 m. biudžetą buvo 17 133 900 EUR, t. y. 1,18 proc. didesnis, palyginti su 2012 m.;

C.     kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pažymi, jog gavo pagrįstą patikinimą, kad Centro metinės ataskaitos patikimos ir jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Tolesni veiksmai, susiję su 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu

1.      atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmų ataskaitoje nurodyta, kad dėl dviejų Audito Rūmų 2011 m. ataskaitoje nurodytų pastabų, kurios Audito Rūmų 2012 m. ataskaitoje buvo pažymėtos žyma „vykdoma“ , imtasi taisomųjų veiksmų ir abi rekomendacijos Audito Rūmų ataskaitoje pažymėtos žyma „užbaigta“; be to, atkreipia dėmesį į tai, kad dėl trijų Audito Rūmų 2012 m. ataskaitoje pateiktų pastabų imtasi dviejų taisomųjų veiksmų, reaguojant į ankstesnių metų pastabas, ir dabar jos pažymėtos žyma „užbaigta“, o viena pažymėta kaip „netaikoma“;

2.      remdamasis Centro suteikta informacija nurodo, kad:

-     po to, kai buvo atsižvelgta į Audito Rūmų rekomendaciją užtikrinti, kad pirminės atrankos komisijos nariai pasirašytų interesų deklaracijas siekiant išvengti interesų konflikto, aukšto lygio pareigūnų įdarbinimo procesas vyko sėkmingai;

-     Centras peržiūrėjo ir pritaikė savo interesų konfliktų politiką; ragina Centrą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai pranešti apie politikos peržiūros rezultatus ir apie pritaikymus, padarytus atsižvelgiant į padėtį Centre;

-     jis imasi veiksmų, susijusių su valdybos narių gyvenimo aprašymų ir deklaracijų dėl interesų konfliktų nebuvimo paskelbimu; susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, kad Centras dar nevisiškai ištaisė padėtį šiuo klausimu, ir ragina Centrą įgyvendinti taisomuosius veiksmus ir kuo skubiau informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie rezultatus;

-     informacija apie Centro veiklą daugiausia teikiama Komisijai, valstybėms narėms ir socialiniams partneriams, todėl tiesioginis poveikis Sąjungos piliečiams per trumpą laiką yra ribotas; taip pat pažymi, kad Centro metinės ataskaitos viešai paskelbtos Centro interneto svetainėje;

-     pagal bendradarbiavimo programą Centras koordinuoja veiklą su Europos mokymo fondu ir Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondu tam, kad būtų užtikrinta kuo didesnė jų sinergija ir keitimasis žiniomis;

Biudžeto ir finansų valdymas

3.      pažymi, jog 2013 finansiniais metais atlikti biudžeto stebėsenos veiksmai lėmė tai, kad biudžeto įvykdymo lygis buvo 98,95 proc. ir mokėjimo asignavimų panaudojimo lygis – 92,39 proc.;

4.      remdamasis Centro suteikta informacija patvirtina, kad lėšomis, kurios, kaip planuota, dėl taupymo ir atidėto įdarbinimo nebuvo panaudotos pagal I antraštinę dalį, buvo padengtos išlaidos pagal II ir III antraštines dalis, susijusias su reikalavimais, taikomais paslaugoms ir darbo programoje numatomiems rezultatams; pripažįsta, kad, atsižvelgiant į Audito Rūmų 2012 m. pastabas, 2 antraštinės dalies įsipareigotų asignavimų perkėlimų į kitą laikotarpį lygis buvo sumažintas žemiau nustatytos 20 proc. ribos iki 17 proc. 2013 m., palyginti su 37 proc. 2012 m.;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

5.      pažymi, kad Audito Rūmų 2013 m. ataskaitoje nebuvo pateikta jokių pastabų dėl Centro viešųjų pirkimų procedūrų nei dėl atrinktų audituoti operacijų, nei dėl kitų audito metu nustatytų faktų;

6.      patvirtina iš Centro metinėje ataskaitoje pateiktos informacijos, kad 2013 m. personalo plane buvo įrašyta 100 etatų, iš jų 51 AD etatas ir 49 AST etatai; be to, atkreipia dėmesį į tai, kad abiejose pareigų grupėse laikinų darbo vietų buvo daugiau, nei nuolatinių;

7.      atkreipia dėmesį į tai, kad metų pabaigoje pagal personalo planą Centre dirbo 96 darbuotojai ir buvo pateikti du darbo pasiūlymai laisvoms AD pareigų grupės darbo vietoms užimti; be to, pripažįsta, kad dvi darbo vietos buvo paliktos neužimtos tam, kad 2014 m. būtų galima jas panaikinti reaguojant į Komisijos prašymą artimiausiais metais 5 proc. sumažinti darbuotojų skaičių;

Vidaus kontrolė

8.      remdamasis Centro suteikta informacija, patvirtina, kad, siekiant reaguoti į Audito Rūmų 2012 m. išreikštą susirūpinimą, įgyvendintos naujos ex post ir ex ante tikrinimo priemonės; be to, pažymi, kad ex post priemonės apima išsamius personalo sąnaudų patikrinimus, kurie atliekami tikrinant trijų atsitiktinai atrinktų paramos gavėjų visus patvirtinamuosius dokumentus, įskaitant darbo laiko apskaitos žiniaraščius, algalapius, dienos tarifų apskaičiavimus, sutartis, sąskaitas faktūras ir banko išrašus;

9.      pažymi, kad Centras galiausiai nustatė procedūras, kaip vykdyti stebėseną ir teikti ataskaitas dėl teisėtumo ir tvarkingumo, ir šiuo metu taiko savo parengtą kovos su sukčiavimu strategiją;

Vidaus auditas

10.    pažymi, kad Komisijos vidaus audito tarnyba (VAT), siekdama nustatyti audito prioritetus artimiausiems trejiems metams, atliko išsamų rizikos vertinimą, kuriuo vadovaujantis parengtas galutinis strateginis audito planas, kuriame išvardytos siūlomos audito temos 2013–2015 m. laikotarpiu; remdamasis Centro suteikta informacija, patvirtina, kad Centro valdyba 2013 m. birželio mėn. patvirtino galutinį strateginį audito planą;

11.    atkreipia dėmesį į tai, kad VAT, analizuodama riziką, nustatė tam tikrus procesus, kuriems būdinga didelė rizika ir kurių nebuvo galima nagrinėti pagal audito planą, nes buvo nustatyta, kad kontrolės priemonių nebuvo arba jos buvo nepakankamos; remdamasis Centro suteikta informacija, pripažįsta, kad Centro vadovybė pateikė veiksmų planą, skirtą šiems trūkumams pašalinti, kurį VAT išnagrinės atlikdama kitą išsamų rizikos vertinimą;

12.    atkreipia dėmesį į tai, kad VAT, atlikusi Centro pateiktos informacijos peržiūrą, patikrino, kaip 2013 m. buvo įgyvendintos VAT anksčiau pateiktos labai svarbios, svarbios ir pageidautinos rekomendacijos; pripažįsta, kad 2013 m. gruodžio 31 d. nebuvo neįgyvendintų labai svarbių arba esminių rekomendacijų;

Kitos pastabos

13.    palankiai vertina pavyzdines su ekonomiškai veiksmingais ir aplinką tausojančiais sprendimais susijusias priemones, kurių ėmėsi Centras; ragina Centrą toliau taikyti šią gerąją praktiką;

14.    apgailestaudamas pažymi, kad Centro pastato remonto darbai toliau vėluoja ir bus baigti tik 2014 m.;

15.    pabrėžia, kad Centro veikla yra labai svarbi įgyvendinant Sąjungos profesinio rengimo ir mokymo bei gebėjimų politikos darbotvarkę; atkreipia dėmesį į savo susirūpinimą tuo, kad didelį nedarbą lemianti maža ekonominė paklausa dėl per didelės kvalifikacijos ir nedarbo sustiprins ir paskatins įsigalėti gebėjimų paklausos ir pasiūlos neatitiktį ir gebėjimų nykimą, nebent ši padėtis pasikeistų; pripažįsta pagrindinius 2013 m. Centro pasiekimus šioje veiklos srityje; taip pat pažymi, kad Centras atlieka pirmą visos Europos masto gebėjimų tyrimą (angl. eu-SKILL);

16.    pabrėžia teigiamą kai kurių valstybių narių patirtį taikant dualinio mokymo sistemą; vis dėlto atkreipia dėmesį į tai, kad dualinis mokymas nėra panacėja, kuri padėtų įveikti didelį jaunimo nedarbą;

17.    giria Centrą už 2013 m. Komisijos atlikto vertinimo, kuriame Centras pripažįstamas kaip lyderiaujantis pasaulio kvalifikacijų sandaros ir gebėjimų srities ekspertinių žinių centras, rezultatus ir už tai, kad jis turėjo didelės įtakos stiprinant profesinio rengimo ir mokymo politikos srities Europos suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimą;

o

o   o

18.    pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos 2015 m. ... rezoliucijoje dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

30.1.2015

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2014/2087(DEC))

Nuomonės referentė: Marian Harkin

PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  džiaugiasi, kad Audito Rūmai pareiškė, jog Centro 2013 finansinių metų metinėse finansinėse ataskaitose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos ir kad aiškiai nurodyta jo finansinė padėtis 2013 m. gruodžio 31 d.;

2.  palankiai vertina tai, kad Centras, atsižvelgdamas į praėjusių metų Audito Rūmų pastabas ir į Parlamento rekomendacijas, užbaigė taisomuosius veiksmus;

3.  pabrėžia, kad Centro veikla yra labai svarbi įgyvendinant Sąjungos profesinio rengimo ir mokymo bei gebėjimų politikos darbotvarkę; atkreipia dėmesį į savo susirūpinimą tuo, kad didelį nedarbą lemianti maža ekonominė paklausa dėl per didelės kvalifikacijos ir nedarbo sustiprins ir paskatins įsigalėti gebėjimų paklausos ir pasiūlos neatitiktį ir gebėjimų nykimą, nebent ši padėtis pasikeistų; pripažįsta pagrindinius 2013 m. Centro pasiekimus šioje veiklos srityje; taip pat pažymi, kad Centras atlieka pirmą visos Europos masto gebėjimų tyrimą (ES-GEBĖJIMAI);

4.  pabrėžia teigiamą kai kurių šalių patirtį taikant dualinio mokymo sistemą; vis dėlto atkreipia dėmesį į tai, kad dualinis mokymas nėra panacėja, kuri padėtų įveikti didelį jaunimo nedarbą;

5.  džiaugiasi, kad biudžeto įvykdymo lygis ir toliau yra aukštas (99,71 proc.); palankiai vertina tai, kad II antraštinės dalies įsipareigojimų asignavimų perkėlimo į kitą laikotarpį lygis (17 proc. 2013 m.) sumažintas ir nesiekia 20 proc. ribos, palyginti su 37 proc. 2012 m.;

6.  apgailestaudamas pažymi, kad Centro pastato remonto darbai toliau vėluoja ir bus baigti tik 2014 m.;

7.  giria Centrą už 2013 m. Komisijos atlikto vertinimo, kuriame Centras pripažįstamas kaip svarbiausias pasaulio kvalifikacijų sandaros ir gebėjimų srities ekspertinių žinių centras, rezultatus ir už tai, kad jis turėjo didelės įtakos stiprinant profesinio rengimo ir mokymo politikos srities Europos suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimą.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

29.1.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

42

6

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Tania González Peñas, Richard Howitt, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Helga Stevens, Monika Vana

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

23.3.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

21

5

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Laura Ferrara

(1)

OL C 442, 2014 12 10, p. 42.

(2)

OL C 442, 2014 12 10, p. 42.

(3)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(4)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(5)

OL L 39, 1975 2 13, p. 1.

(6)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(7)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(8)

OL C 442, 2014 12 10, p. 42.

(9)

OL C 442, 2014 12 10, p. 42.

(10)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(11)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(12)

OL L 39, 1975 2 13, p. 1.

(13)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(14)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika