Procedura : 2014/2087(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0079/2015

Teksty złożone :

A8-0079/2015

Debaty :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Głosowanie :

PV 29/04/2015 - 10.25
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0134

SPRAWOZDANIE     
PDF 189kWORD 104k
30.3.2015
PE 539.730v02-00 A8-0079/2015

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego na rok budżetowy 2013

(2014/2087(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego na rok budżetowy 2013

(2014/2087(DEC))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2013,

–       uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2013, wraz z odpowiedziami Centrum(1),

–       uwzględniając poświadczenie wiarygodności rachunków(2), jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw, przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając zalecenie Rady z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia Centrum absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3),

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(4), w szczególności jego art. 208,

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75 z dnia 10 lutego 1975 r. ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego(5), a w szczególności jego art. 12a,

–       uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(6),

–       uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(7), w szczególności jego art. 108,

–       uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8-0079/2015),

1.      udziela dyrektorowi Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego absolutorium z wykonania budżetu Centrum na rok budżetowy 2013;

2.      przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej część integralną, dyrektorowi Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiego Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego za rok budżetowy 2013

(2014/2087(DEC))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2013,

–       uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2013, wraz z odpowiedziami Centrum(8),

–       uwzględniając poświadczenie wiarygodności rachunków(9), jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw, przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając zalecenie Rady z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia Centrum absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(10),

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(11), w szczególności jego art. 208,

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75 z dnia 10 lutego 1975 r. ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego(12), a w szczególności jego art. 12a,

–       uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(13),

–       uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(14), w szczególności jego art. 108,

–       uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8-0079/2015),

1.      stwierdza, że ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego zostały przedstawione w załączniku do sprawozdania Trybunału Obrachunkowego;

2.      zatwierdza zamknięcie ksiąg Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2013;

3.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego na rok budżetowy 2013

(2014/2087(DEC))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając swoją decyzję w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego na rok budżetowy 2013,

–       uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8-0079/2015),

A.     mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem finansowym budżet Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (zwanego dalej Centrum) na rok budżetowy 2013 wyniósł 17 925 075 EUR, co stanowi zmniejszenie o 6,72% w porównaniu z 2012 r.;

B.     mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem finansowym ogólny wkład Unii do budżetu Centrum na rok 2013 wyniósł 17 133 900 EUR, co stanowi wzrost o 1,18% w porównaniu z 2012 r.;

C.     mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2013 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Centrum jest wiarygodne, oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Działania podjęte w następstwie udzielenia absolutorium za rok 2012

1.      na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa, że odnośnie do trzech uwag poczynionych przez Trybunał w sprawozdaniu za rok 2011 i oznaczonych jako znajdujące się „w trakcie realizacji” w sprawozdaniu Trybunału za rok 2012 podjęto działania naprawcze i wszystkie uwagi są teraz oznaczone w sprawozdaniu Trybunału jako „zrealizowane”; zwraca ponadto uwagę, że w odniesieniu do trzech uwag poczynionych przez Trybunał w sprawozdaniu za rok 2012 podjęto dwa działania naprawcze w związku z zeszłorocznymi uwagami i dwie uwagi są teraz oznaczone jako „zrealizowane”, a jedna jako „nie dotyczy”;

2.      na podstawie informacji uzyskanych od Centrum uznaje, że:

-     w następstwie zalecenia Trybunału, by zapewnić, że komisja preselekcyjna podpisze oświadczenia o braku konfliktów interesów w celu uniknięcia konfliktu interesów, procedura naboru urzędników wysokiego szczebla została pomyślnie zrealizowana;

-     dokonało ono przeglądu swej polityki w zakresie konfliktu interesów i ją dostosowało; wzywa Centrum do poinformowania organu udzielającego absolutorium o wynikach przeglądu tej polityki i zmianach wprowadzonych w odniesieniu do sytuacji panującej w Centrum;

-     podejmuje ono działania dotyczące publikowania życiorysów członków rady zarządzającej oraz oświadczeń o braku konfliktów interesów; zauważa z zaniepokojeniem, że Centrum nie w pełni uporało się z tą kwestią i wzywa je do wdrożenia działań naprawczych i niezwłocznego poinformowania organu udzielającego absolutorium o wynikach;

-     informacje dotyczące działalności Centrum przekazywane są głównie Komisji, państwom członkowskim i partnerom społecznym, tym samym ograniczając w perspektywie krótkoterminowej jego bezpośredni wpływ na obywateli Unii; zauważa ponadto, że sprawozdanie roczne Centrum podawane jest do wiadomości publicznej na stronie internetowej Centrum;

-     w kontekście ram współpracy Centrum koordynuje działalność z Europejską Fundacją Kształcenia i Europejską Fundacją na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy w celu maksymalizacji synergii i dzielenia się wiedzą;

Zarządzanie budżetem i finansami

3.      zwraca uwagę, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2013 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 98,95%, natomiast wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 92,39%;

4.      na podstawie informacji uzyskanych od Centrum ustala, że planowane niepełne wykorzystanie środków w tytule I, z powodu oszczędności i przełożenia naboru, pokryło wydatki w tytule II i tytule III związane wymogami dotyczącymi usług i wyposażenia przewidzianymi w programie prac; przyjmuje do wiadomości, że w następstwie uwag Trybunału z 2012 r. poziom przeniesień środków na zobowiązania w tytule II został obniżony poniżej progu 20% do 17% w 2013 r., w porównaniu z 37% w 2012 r.;

Procedury przetargowe i procedury naboru pracowników

5.      zauważa, że w odniesieniu do 2013 r. ani wybrane do kontroli transakcje, ani inne ustalenia kontroli nie dały podstaw do sformułowania przez Trybunał Obrachunkowy w jego sprawozdaniu jakichkolwiek uwag dotyczących procedur przetargowych Centrum;

6.      na podstawie sprawozdania rocznego Centrum ustala, że plan zatrudnienia Centrum na rok 2013 przewidywał 100 stanowisk, z czego 51 to stanowiska AD, a 49 stanowiska AST; odnotowuje ponadto, że w obu grupach funkcyjnych więcej było stanowisk tymczasowych niż stałych;

7.      zwraca uwagę, że na koniec roku Centrum zatrudniało 96 pracowników w oparciu o plan zatrudnienia, a w odniesieniu do nieobsadzonych stanowisk AD złożone zostały dwie oferty pracy; odnotowuje ponadto, że dwa stanowiska pozostały nieobsadzone, tak by mogły zostać skreślone w 2014 r. w odpowiedzi na wniosek Komisji dotyczący zmniejszenia w nadchodzących latach liczby personelu o 5%;

Mechanizmy kontroli wewnętrznej

8.      na podstawie informacji uzyskanych od Centrum uznaje, że wdrożono nowe działania w zakresie weryfikacji ex post i ex ante w odpowiedzi na zastrzeżenia wyrażone przez Trybunał w 2012 r.; odnotowuje ponadto, że działania ex post obejmują szczegółowe kontrole kosztów osobowych w odniesieniu do trzech losowo dobranych beneficjentów w oparciu o wszystkie dokumenty potwierdzające, w tym karty ewidencji czasu pracy, listy płac, wyliczenie stawek dziennych, umowy, faktury i wyciągi z kont;

9.      zauważa, że Centrum w końcu opracowało procesy monitorowania i sporządzania sprawozdań na temat legalności i prawidłowości, a także zaczyna obecnie stosowanie własnej strategii zwalczania nadużyć finansowych;

Audyt wewnętrzny

10.    zauważa, że Służba Audytu Wewnętrznego Komisji (IAS) przeprowadziła pełną ocenę ryzyka w celu określenia priorytetów audytowych na następne trzy lata, w wyniku czego powstał ostateczny strategiczny plan audytu, w którym wyszczególniono proponowane obszary podlegające kontroli na lata 2013−2015; na podstawie informacji uzyskanych od Centrum odnotowuje, że ostateczny strategiczny plan audytu został zatwierdzony przez radę zarządzającą Centrum w czerwcu 2013 r.;

11.    zauważa, że w trakcie prowadzenia analizy ryzyka Służba Audytu Wewnętrznego stwierdziła pewne procesy charakteryzujące się wysokim ryzykiem naturalnym, które nie mogły zostać uznane za mogące podlegać audytowi w ramach planu kontroli, ponieważ kontrole oceniono jako brakujące lub niewystarczające; na podstawie informacji uzyskanych od Centrum przyznaje, że jego kierownictwo przedłożyło plan działania mający na celu usunięcie tych uchybień, co zostanie sprawdzone przez Służbę Audytu Wewnętrznego w ramach kolejnej dogłębnej oceny ryzyka;

12.    przyjmuje do wiadomości, że w 2013 r. Służba Audytu Wewnętrznego sprawdziła wdrożenie swoich wcześniejszych zaleceń w drodze przeglądu informacji dostarczonych przez Centrum dotyczących stanu bardzo istotnych, istotnych lub wskazanych zaleceń; uznaje, że na dzień 31 grudnia 2013 r. nie było żadnych niewdrożonych zaleceń o zasadniczym lub bardzo istotnym znaczeniu;

Inne uwagi

13.    z zadowoleniem przyjmuje godne naśladowania środki podjęte przez Centrum w zakresie racjonalnych pod względem kosztów i przyjaznych dla środowiska rozwiązań; zachęca Centrum do kontynuowania tych dobrych praktyk;

14.    z żalem zauważa, że prace remontowe w budynku Centrum są nadal opóźnione i zostaną ukończone dopiero w 2014 r.;

15.    podkreśla, że praca Centrum ma duże znaczenie dla europejskiego programu kształcenia i szkolenia zawodowego oraz polityki rozwoju umiejętności; wyraża obawę, że jeśli nie nastąpi zahamowanie niskiego popytu gospodarczego powodującego wzrost bezrobocia, sytuacja ta będzie sprzyjać utrzymywaniu się niedopasowania umiejętności do potrzeb i utracie umiejętności w wyniku zatrudnienia poniżej kwalifikacji i bezrobocia; odnotowuje główne sukcesy osiągnięte przez Centrum w 2013 r. w jego domenie działania; ponadto zauważa, że Centrum podejmuje swoje pierwsze paneuropejskie badanie umiejętności (eu-SKILL);

16.    zwraca uwagę na pozytywne doświadczenia niektórych państw członkowskich z dualnym systemem kształcenia; zauważa jednak, że systemu dualnego nie można uznać za panaceum na problem wysokiego bezrobocia młodzieży;

17.    pochwala Centrum w związku z wynikami oceny przeprowadzonej w 2013 r. przez Komisję, w której uznano je za przodujący na świecie ośrodek wiedzy fachowej w zakresie ram kwalifikacji i umiejętności oraz stwierdzono, że wywarło ono poważny wpływ na zacieśnienie współpracy między podmiotami polityki kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie.

o

o   o

18.    w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter horyzontalny, odsyła do swojej rezolucji z dnia … 2015 r.(15) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

10.2.2015

OPINIA Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego na rok budżetowy 2013

(2014/2087(DEC))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Marian Harkin

WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  wyraża zadowolenie z faktu, że Trybunał Obrachunkowy uznał, iż transakcje leżące u podstaw rocznego sprawozdania finansowego Centrum za rok budżetowy 2013 są zgodne z prawem i prawidłowe oraz że jego pozycja finansowa na dzień 31 grudnia 2013 r. jest uczciwie przedstawiona;

2.  z zadowoleniem przyjmuje zakończenie przez Centrum działań naprawczych podjętych w odpowiedzi na uwagi Trybunału z ubiegłego roku, a także na zalecenia Parlamentu;

3.  podkreśla, że praca Centrum ma duże znaczenie dla europejskiego programu kształcenia i szkolenia zawodowego oraz polityki rozwoju umiejętności; wyraża obawę, że jeśli nie nastąpi zahamowanie niskiego popytu gospodarczego powodującego wzrost bezrobocia, sytuacja ta będzie sprzyjać utrzymywaniu się niedopasowania umiejętności do potrzeb i utracie umiejętności w wyniku zatrudnienia poniżej kwalifikacji i bezrobocia; odnotowuje główne sukcesy osiągnięte przez Centrum w 2013 r. w jego domenie działania; ponadto zauważa, że Centrum podejmuje swoje pierwsze paneuropejskie badanie umiejętności (eu-SKILL);

4.  zwraca uwagę na pozytywne doświadczenia niektórych państw z dualnym systemem kształcenia; zauważa jednak, że systemu dualnego nie można uznać za panaceum na problem wysokiego bezrobocia młodzieży;

5.  z zadowoleniem przyjmuje stały wysoki wskaźnik wykonania budżetu (99,71%); docenia, że przeniesienia środków na zobowiązania w tytule 2 (17% w 2013 r.) zostały ograniczone do poziomu poniżej progu 20% w porównaniu z 37% w 2012 r.;

6.  z żalem zauważa, że prace remontowe w budynku Centrum są nadal opóźnione i zostaną ukończone dopiero w 2014 r.;

7.  pochwala Centrum w związku z wynikami oceny przeprowadzonej w 2013 r. przez Komisję, w której uznano je za przodujący na świecie ośrodek wiedzy fachowej w zakresie ram kwalifikacji i umiejętności oraz stwierdzono, że wywarło ono poważny wpływ na zacieśnienie współpracy między podmiotami polityki kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

29.1.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

42

6

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Tania González Peñas, Richard Howitt, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Helga Stevens, Monika Vana

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

23.3.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

21

5

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Laura Ferrara

(1)

Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 42.

(2)

Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 42.

(3)

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(4)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(5)

Dz.U. L 39 z 13.2.1975, s. 1.

(6)

Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(7)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(8)

Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 42.

(9)

Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 42.

(10)

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(11)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(12)

Dz.U. L 39 z 13.2.1975, s. 1.

(13)

Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(14)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(15)

Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA-PROV(2015)0000.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności