Procedură : 2014/2087(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0079/2015

Texte depuse :

A8-0079/2015

Dezbateri :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Voturi :

PV 29/04/2015 - 10.25
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0134

RAPORT     
PDF 180kWORD 108k
30.3.2015
PE 539.730v02-00 A8-0079/2015

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale aferent exercițiului financiar 2013

(2014/2087(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Ryszard Czarnecki

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale aferent exercițiului financiar 2013

(2014/2087(DEC))

Parlamentul European,

–       având în vedere conturile anuale finale ale Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru exercițiul financiar 2013,

–       având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile centrului(1),

–       având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2013, în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a Centrului cu privire la execuția bugetului pentru exercițiul financiar 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(3),

–       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(4), în special articolul 208,

–       având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 337/1975 al Consiliului din 10 februarie 1975 privind înființarea Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale(5), în special articolul 12a,

–       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(6),

–       având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 108,

–       având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0079/2015),

1.      acordă directorului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului aferent exercițiului financiar 2013;

2.      își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția, ca parte integrantă a acesteia, directorului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru exercițiul financiar 2013

(2014/2087(DEC))

Parlamentul European,

–       având în vedere conturile anuale finale ale Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru exercițiul financiar 2013,

–       având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile centrului(8),

–       având în vedere declarația de asigurare(9) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2013, în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a Centrului cu privire la execuția bugetului pentru exercițiul financiar 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(10),

–       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(11), în special articolul 208,

–       având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 337/1975 al Consiliului din 10 februarie 1975 privind înființarea Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale(12), în special articolul 12a,

–       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(13),

–       având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(14), în special articolul 108,

–       având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0079/2015),

1.      ia act de conturile anuale finale ale Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale, astfel cum sunt anexate la raportul Curții de Conturi;

2.      aprobă închiderea conturilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru exercițiul financiar 2013;

3.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale aferent exercițiului financiar 2013

(2014/2087(DEC))

Parlamentul European,

–       având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale aferent exercițiului financiar 2013,

–       având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0079/2015),

A.     întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul definitiv al Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (denumit în continuare „Centrul”) aferent exercițiului financiar 2013 a fost de 17 925 075 EUR, ceea ce reprezintă o scădere cu 6,72 % față de bugetul pentru 2012;

B.     întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, contribuția generală a Uniunii la bugetul Centrului pentru exercițiul financiar 2013 s-a ridicat la 17 133 900 EUR, ceea ce reprezintă o creștere de 1,18 % față de 2012;

C.     întrucât, în raportul său privind conturile anuale ale Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru exercițiul financiar 2013 („raportul Curții”), Curtea de Conturi („Curtea”) a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Centrului și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 2012

1.      constată din raportul Curții că au fost întreprinse acțiuni corective în ceea ce privește două observații formulate în raportul Curții pentru exercițiul 2011 și marcate ca fiind „în desfășurare” în raportul Curții pentru exercițiul 2012, ambele recomandări fiind marcate în raportul Curții pentru exercițiul 2013 ca fiind „finalizate”; observă, în plus, că, în ceea ce privește cele trei observații formulate în raportul Curții pentru exercițiul 2012, au fost întreprinse două acțiuni corective ca răspuns la observațiile din anul anterior, observațiile fiind, prin urmare, marcate ca „finalizate”, în vreme ce în cazul celeilalte apare indicația „nu se aplică”;

2.      ia act, pe baza informațiilor furnizate de Centru, de următoarele aspecte:

-     după ce Centrul a dat curs recomandării Curții de a se asigura că comitetul de preselecție semnează declarații de interese pentru a evita conflictele de interese, procesul de recrutare a înalților funcționari a fost finalizat cu succes;

-     Centrul și-a reexaminat și și-a adaptat politica în materie de conflicte de interese; invită Centrul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatele reexaminării politicii și la adaptările operate în cadrul Centrului;

-     Centrul desfășoară acțiuni pentru publicarea CV-ului membrilor consiliului de conducere și a declarațiilor de absență a conflictelor de interese; își exprimă preocuparea deoarece Centrul nu a remediat pe deplin această problemă și invită Centrul să întreprindă de urgență acțiuni corective și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatele acestora;

-     informațiile privind activitățile Centrului sunt prezentate în principal Comisiei, statelor membre și partenerilor sociali, făcând astfel ca impactul lor direct asupra cetățenilor Uniunii să fie limitat pe termen scurt; constată, în plus, că raportul anual al Centrului este pus la dispoziția publicului pe site-ul Centrului;

-     în contextul cadrului pentru cooperare, Centrul își coordonează acțiunile cu Fundația Europeană de Formare și cu Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru a-și maximiza sinergiile și schimbul de cunoștințe;

Gestiunea bugetară și financiară

3.      ia act de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2013 au condus la o rată de execuție bugetară de 98,95 % și că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 92,39 %;

4.      constată, din informațiile furnizate de Centru, că subutilizarea planificată a bugetului de la Titlul I, ca urmare a economiilor realizate și a amânării angajărilor, a acoperit cheltuieli de la Titlul II și Titlul III legate de cerințele pentru serviciile și prestațiile anticipate în programul de lucru; apreciază faptul că, în urma observațiilor formulate de Curte în 2012, reportarea creditelor de angajament de la Titlul II a fost redusă sub pragul de 20 %, ajungând la 17 % în 2013, față de 37 % în 2012;

Procedurile de achiziții publice și de recrutare

5.      constată că, pentru exercițiul 2013, nici operațiunile incluse în eșantion, nici alte constatări ale auditului nu au condus la vreo observație privind procedurile de achiziții publice ale Centrului în raportul Curții;

6.      constată că, potrivit raportului anual al Centrului, schema sa de personal pentru anul 2013 includea 100 de posturi, dintre care 51 erau posturi AD și 49 posturi AST; ia act, de asemenea, de faptul că în ambele grupe de funcții erau mai multe posturi temporare decât posturi permanente;

7.      ia act de faptul că, la sfârșitul anului, Centrul avea 96 de angajați conform schemei de personal și că au fost publicate două oferte pentru posturi AD vacante; apreciază faptul că două posturi au fost păstrate vacante pentru a putea fi eliminate în 2014, ca răspuns la solicitarea Comisiei de a se reduce cu 5 % personalul în următorii ani;

Controale interne

8.      ia act de faptul că, potrivit informațiilor furnizate de Centru, au fost puse în aplicare noi măsuri de control ex post și ex ante pentru a răspunde preocupărilor exprimate de Curte în 2012; constată, în plus, că măsurile ex post cuprind verificări detaliate ale costurilor cu personalul pentru trei beneficiari selectați în mod aleatoriu pe baza tuturor documentelor justificative, incluzând fișele de pontaj, fișele de salariu, calcularea ratelor zilnice, contractele, facturile și extrasele de cont;

9.      ia act de faptul că Centrul a elaborat, în sfârșit, procese de monitorizare și raportare cu privire la legalitate și regularitate, iar în prezent pune în aplicare propria strategie antifraudă;

Auditul intern

10.    observă că Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS) a efectuat o evaluare completă a riscurilor pentru a stabili prioritățile în materie de audit pentru următorii trei ani, evaluare care a avut drept rezultat elaborarea planului strategic final de audit în care sunt enumerate subiectele auditurilor propuse pentru perioada 2013-2015; ia act, pe baza informațiilor furnizate de Centru, de faptul că planul strategic final de audit a fost aprobat de consiliul de conducere al Centrului în iunie 2013;

11.    constată că analiza riscurilor întreprinsă de IAS a evidențiat anumite procese cu un grad ridicat de risc inerent care nu se conformează planului de audit, întrucât controalele au fost considerate inexistente sau insuficiente; ia act, din informațiile furnizate de Centru, că conducerea sa a prezentat un plan de acțiune menit să remedieze deficiențele în cauză, plan care va fi monitorizat de IAS în cursul următoarei evaluări aprofundate a riscului;

12.    ia act de faptul că IAS a monitorizat în 2013 punerea în aplicare a recomandărilor sale anterioare prin intermediul unei examinări documentare a informațiilor furnizate de Centru cu privire la situația recomandărilor calificate drept foarte importante, importante sau de dorit; constată că, la 31 decembrie 2013, nu exista nicio recomandare critică sau foarte importantă deschisă;

Alte observații

13.    salută măsurile exemplare adoptate de Centru cu privire la soluții rentabile și ecologice; încurajează Centrul să continue această practică pozitivă;

14.    constată cu regret că lucrările de reparații la clădirea Centrului continuă să înregistreze întârzieri și vor fi finalizate abia în 2014;

15.    subliniază că activitățile Centrului sunt foarte relevante pentru învățământul profesional și tehnic din Uniune și pentru agenda politicii de dezvoltare a competențelor; ia act de îngrijorarea Centrului cu privire la faptul că dacă nu se face nimic în acest sens, cererea economică scăzută va promova și perpetua necorelarea și perimarea competențelor prin supracalificare și șomaj; ia act de principalele realizări din 2013 ale Centrului în domeniul său de activitate; remarcă, în plus, că Centrul desfășoară acum prima anchetă pan-europeană privind competențele (eu-SKILL);

16.    subliniază experiențele pozitive din anumite state membre cu un sistem dual de educație; atrage însă atenția că educația duală nu poate constitui un remediu general împotriva șomajului în rândul tinerilor;

17.    felicită Centrul pentru rezultatele evaluării realizate în 2013 de către Comisie, prin care Centrul era recunoscut drept unul dintre principalele centre de expertiză pe plan mondial în domeniul cadrelor calificărilor și al competențelor și prin care se recunoaște faptul că acesta a avut un impact semnificativ asupra consolidării cooperării dintre părțile interesate din sectorul învățământului profesional și tehnic din Europa.

o

o   o

18.    face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din ... 2015(15) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

10.2.2015

AVIZ al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (CEDEFOP) aferent exercițiului financiar 2013

(2014/2087(DEC))

Raportoare pentru aviz: Marian Harkin

SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  își exprimă satisfacția cu privire la faptul că Curtea de Conturi a constatat legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor anuale ale Centrului pentru exercițiul financiar 2013, iar situația sa financiară la 31 decembrie 2013 este prezentată în mod corect;

2.  salută finalizarea acțiunilor corective întreprinse de către Centru ca răspuns la observațiile Curții din anul precedent, precum și la recomandările Parlamentului;

3.  subliniază că activitățile Centrului sunt foarte relevante pentru învățământul profesional și tehnic din cadrul Uniunii și pentru agenda politicii de dezvoltare a competențelor; își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că, în cazul în care nu se iau măsuri pentru a remedia scăderea cererii economice, care conduce la o rată ridicată a șomajului, aceasta va favoriza și perpetua perimarea și inadecvarea competențelor în raport cu cerințele pieței, ca efecte asociate supracalificării și șomajului; ia act de principalele realizări din 2013 ale Centrului în domeniul său de activitate; în plus, constată că Centrul realizează în prezent primul său sondaj paneuropean privind competențele (eu-SKILL);

4.  subliniază experiențele pozitive din anumite țări cu un sistem dual de educație; atrage însă atenția că acest sistem dual nu poate constitui un remediu general împotriva șomajului în rândul tinerilor;

5.  salută menținerea nivelului ridicat al ratei de execuție bugetară (99,71 %); apreciază faptul că reportarea creditelor de angajament de la titlul II (17 % în 2013) s-a redus sub pragul de 20 %, comparativ cu 37 % în 2012;

6.  constată cu regret că lucrările de reparație a clădirii Centrului continuă să înregistreze întârzieri, urmând să fie finalizate abia în 2014;

7.  felicită Centrul pentru rezultatele evaluării realizate în 2013 de către Comisie, prin care Centrul era recunoscut drept unul dintre principalele centre de expertiză pe plan mondial în domeniul cadrelor calificărilor și al competențelor și prin care se recunoaște faptul că acesta a avut un impact semnificativ asupra consolidării cooperării dintre părțile interesate din sectorul învățământului profesional și tehnic din Europa.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

29.1.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

42

6

2

Membri titulari prezenți la votul final

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Membri supleanți prezenți la votul final

Tania González Peñas, Richard Howitt, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Helga Stevens, Monika Vana

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

23.3.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

5

0

Membri titulari prezenți la votul final

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Laura Ferrara

(1)

JO C 442, 10.12.2014, p. 42.

(2)

JO C 442, 10.12.2014, p. 42.

(3)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(4)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(5)

JO L 39, 13.2.1975, p. 1.

(6)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(7)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(8)

JO C 442, 10.12.2014, p. 42.

(9)

JO C 442, 10.12.2014, p. 42.

(10)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(11)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(12)

JO L 39, 13.2.1975, p. 1.

(13)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(14)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(15)

Texte adoptate la această dată, P8_TA-PROV(2015)0000.

Notă juridică - Politica de confidențialitate