Postopek : 2014/2087(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0079/2015

Predložena besedila :

A8-0079/2015

Razprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.25
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0134

POROČILO     
PDF 174kWORD 98k
30.3.2015
PE 539.730v02-00 A8-0079/2015

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2013

(2014/2087(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Ryszard Czarnecki

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2013

(2014/2087(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2013 z odgovorom centra(1),

–       ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–       ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice centru glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(3),

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(4), zlasti člena 208,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 337/75 z dne 10. februarja 1975 o ustanovitvi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja(5), zlasti člena 12(a),

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(6),

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(7), zlasti člena 108,

–       ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0079/2015),

1.      podeli razrešnico direktorju Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja glede izvrševanja proračuna centra za proračunsko leto 2013;

2.      navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorju Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2013

(2014/2087(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2013 z odgovorom centra(8),

–       ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(9) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–       ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice centru glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(10),

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(11), zlasti člena 208,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 337/75 z dne 10. februarja 1975 o ustanovitvi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja(12), zlasti člena 12(a),

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(13),

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(14), zlasti člena 108,

–       ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0079/2015),

1.      ugotavlja, da so podatki iz končnega zaključnega računa Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja takšni kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča;

2.      odobri zaključni račun Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2013;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorju Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2013,

(2014/2087(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0079/2015),

A.     ker računovodski izkazi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (v nadaljevanju: center) kažejo, da je končni proračun centra v proračunskem letu 2013 znašal 17.925.075 EUR, kar je 6,72 % manj kot leta 2012,

B.     ker računovodski izkazi agencije kažejo, da je celoten prispevek Unije v proračun centra v letu 2013 znašal 17.133.900 EUR, kar je 1,18 % več kot leta 2012,

C.     ker je Računsko sodišče v svojem poročilu o zaključnem računu Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2013 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov centra ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij,

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2012

1.      na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da sta bila v zvezi z dvema pripombama iz poročila Računskega sodišča iz leta 2011, ki sta bili v poročilu iz leta 2012 označeni z „se izvaja“, sprejeta popravljalna ukrepa in sta sedaj v poročilu Računskega sodišča obe priporočili označeni z „zaključen“; ugotavlja tudi, da sta bila za tri pripombe iz poročila Računskega sodišča iz leta 2012 sprejeta dva popravljalna ukrepa kot odgovor na priporočila iz prejšnjega leta, in da sta sedaj dve priporočili označeni z „zaključen“, ena pa z „ni relevantno“;

2.      je seznanjen s trditvami centra, da:

-     je bil po upoštevanju priporočil Računskega sodišča, da bi se zagotovilo, da odbor za predizbor podpiše izjave o interesih in se tako izogne navzkrižju interesov, postopek zaposlovanja visokih uradnikov uspešen;

-     je pregledal in prilagodil svojo politiko obvladovanja navzkrižja interesov; poziva center, naj organ za podelitev razrešnice obvesti o rezultatih pregleda politike in o prilagoditvah, ki so bile vpeljane v centru;

-     začenja izvajati ukrepe za objavljanje življenjepisov članov upravnega odbora in izjav o odsotnosti navzkrižja interesov; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da center ni v celoti rešil tega vprašanja in ga poziva, naj izvede popravne ukrepe ter organ za podelitev razrešnice nemudoma obvesti o rezultatih;

-     so informacije o dejavnostih centra na voljo predvsem Komisiji, državam članicam in socialnim partnerjem, kar povzroča, da je srednjeročno neposredni vpliv centra na državljane Unije omejen; poleg tega ugotavlja, da je letno poročilo centra javno dostopno na njegovem spletnem mestu;

-     se pri okviru sodelovanja usklajuje z Evropsko fundacijo za usposabljanje in Evropsko fundacijo za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer, da bi dosegel največjo možno sinergijo in izmenjavo znanja;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

3.      ugotavlja, da je zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2013 stopnja izvrševanja proračuna dosegla 98,95 %, stopnja izvrševanja plačil pa 92,39 %;

4.      je seznanjen s trditvami centra, da je načrtovana manjša poraba v naslovu I, ki je nastala zaradi varčevanja in odlaganja zaposlovanja, pokrila odhodke iz naslova II in III, povezane z zahtevami po storitvah in blagu, ki so bile predvidene v delovnem programu; ugotavlja, da so bili na podlagi pripomb Računskega sodišča iz leta 2012 prenosi odobrenih proračunskih sredstev iz naslova 2 znižani pod mejo 20-odstotkov na 17 % leta 2013 v primerjavi s 37 % leta 2012;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

5.      ugotavlja, da Računsko sodišče v poročilu za leto 2013 na osnovi vzorčnih transakcij in drugih revizijskih ugotovitev ni imelo pripomb glede postopkov javnih naročil v centru;

6.      na podlagi letnega poročila centra ugotavlja, da je njegov kadrovski načrt za leto 2013 vseboval 100 delovnih mest, od katerih je bilo 51 delovnih mest AD in 49 delovnih mest AST; poleg tega ugotavlja, da je bilo več začasnih kot stalnih delovnih mest v obeh funkcionalnih skupinah;

7.      na podlagi kadrovskega načrta ugotavlja, da je ob koncu leta center zaposloval 96 uslužbencev, objavljeni pa sta bili tudi dve ponudbi za zapolnitev prostih delovnih mest AD; poleg tega ugotavlja, da sta na zahtevo Komisije po 5-odstotnem zmanjšanju osebja v prihodnjih letih dve delovni mesti ostali prazni, da bi bili lahko leta 2014 ukinjeni;

Notranje kontrole

8.      je seznanjen s trditvami centra, da so bile naknadne in predhodne kontrole izvedene, da bi se odzvali na zaskrbljenost, ki jo je izrazilo Računsko sodišče leta 2012; poleg tega ugotavlja, da naknadni ukrepi zajemajo podrobno preverjanje stroškov zaposlenih za tri naključno izbrane upravičence na podlagi vse podporne dokumentacije, vključno s seznami prisotnosti, plačilnimi listi, izračuni dnevnih postavk, pogodbami, računi in bančnimi izpiski;

9.      ugotavlja, da je center končno razvil proces za spremljanje zakonitosti in pravilnosti in za poročanje o njiju in da trenutno razvija lastno strategijo za preprečevanje goljufij;

Notranja revizija

10.    ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo izvedla popolno oceno tveganja, da bi določila prednostne naloge na področju revizije za naslednja tri leta, kar je za rezultat imelo končni strateški revizijski načrt, ki navaja predlagane revizijske teme za obdobje 2013–2015; na podlagi izjav centra ugotavlja, da je upravni odbor centra junija 2013 podprl končni strateški revizijski načrt;

11.    ugotavlja, da je med analizo tveganja služba Komisije za notranjo revizijo identificirala nekatere postopke z velikim pripadajočim tveganjem, ki se jih ne more revidirati v okviru revizijskega načrta, saj so bile kontrole ocenjene kot neobstoječe ali nezadostne; na podlagi izjav centra ugotavlja, da je njegova uprava predložila akcijski načrt, katerega cilj je obravnavati te slabosti, ki mu bo sledilo nadaljnje preverjanje službe Komisije za notranjo revizijo med naslednjo poglobljeno oceno tveganj;

12.    ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo spremljala izvajanje zgodnejših priporočil iz leta 2013 s pregledom informacij, ki jih je posredoval center, glede statusa zelo pomembnih, pomembnih ali zaželenih priporočil; ugotavlja, da 31. decembra 2013 ni bilo nerešenih kritičnih oziroma zelo pomembnih priporočil;

Druge pripombe

13.    pozdravlja zgledne ukrepe, ki jih je center sprejel glede stroškovne učinkovitosti in okolju prijaznih rešitev; spodbuja center, naj nadaljuje s to dobro prakso;

14.    z obžalovanjem ugotavlja, da prenovitvena dela na stavbi centra še naprej zamujajo in bodo končana šele leta 2014;

15.    poudarja, da je delo centra izjemno pomembno za politični program evropskega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter pridobivanja spretnosti; zaskrbljeno ugotavlja, da je treba odpraviti nizko gospodarsko povpraševanje, ki povzroča visoko brezposelnost, sicer bo to povpraševanje spodbujalo in obnavljalo neskladnost ter zastarelost znanja in veščin s prekomerno usposobljenostjo in brezposelnostjo; je seznanjen z najpomembnejšimi dosežki centra v letu 2013 na njegovem področju delovanja; prav tako ugotavlja, da center izvaja prvo vseevropsko raziskavo o veščinah (eu-SKILL);

16.    poudarja dobre izkušnje z dualnim izobraževalnim sistemom v nekaterih državah članicah; vendar opozarja, da to ne more biti univerzalna rešitev za visoko brezposelnost mladih;

17.    izreka pohvalo centru za rezultate ocenjevanja Komisije za leto 2013, v katerih je ta center v svetovnem merilu prepoznala kot vodilno središče strokovnega znanja na področju okvirov usposobljenosti in spretnosti ter mu priznala pomemben vpliv na krepitev sodelovanja med deležniki na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja v Evropi;

o

o   o

18.    sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v resoluciji z dne ... 2015(15) o uspešnosti, finančnem upravljanju in nadzoru agencij.

10.2.2015

MNENJE Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2013

(2014/2087(DEC))

Pripravljavka mnenja: Marian Harkin

POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.      izraža zadovoljstvo z ugotovitvijo Računskega sodišča, da so transakcije, povezane z letnimi računovodskimi izkazi centra za proračunsko leto 2013, v vseh pomembnih vidikih zakonite in pravilne ter da je njegov finančni položaj na dan 31. decembra 2013 pošteno predstavljen;

2.      je zadovoljen, da je center v odziv na ugotovitve Računskega sodišča iz prejšnjega leta in na priporočila Parlamenta izvedel korektivne ukrepe;

3.      poudarja, da je delo centra izjemno pomembno za politični program evropskega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter pridobivanja spretnosti; zaskrbljeno ugotavlja, da je treba odpraviti nizko gospodarsko povpraševanje, ki povzroča visoko brezposelnost, sicer se bo s prekomerno usposobljenostjo in brezposelnostjo spodbujala in obnavljala neskladnost in zastarelost z vidika usposobljenosti; je seznanjen z najpomembnejšimi dosežki centra v letu 2013 na njegovem področju delovanja; prav tako ugotavlja, da center izvaja prvo vseevropsko raziskavo o veščinah (eu-SKILL);

4.      poudarja dobre izkušnje z dualnim izobraževalnim sistemom v nekaterih državah; vendar opozarja, da to ne more biti univerzalna rešitev za visoko brezposelnost mladih;

5.      pozdravlja dejstvo, da stopnja izvrševanja proračuna ostaja visoka (99,71 %); je zadovoljen, da je bilo mogoče prenos sredstev za prevzem obveznosti iz naslova II (17 % v letu 2013) zmanjšati pod mejo 20 %, medtem ko je leta 2012 znašal 37 %;

6.      z obžalovanjem ugotavlja, da prenovitvena dela na stavbi centra še naprej zamujajo in bodo končana šele leta 2014;

7.      izreka pohvalo centru za rezultate ocenjevanja Komisije za leto 2013, v katerih je ta center v svetovnem merilu prepoznala kot vodilno središče strokovnega znanja na področju okvirov usposobljenosti in spretnosti ter mu priznala pomemben vpliv na krepitev sodelovanja med deležniki na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja v Evropi.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

29.1.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

42

6

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Labros Fundulis (Lampros Fountoulis), Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Tania González Peñas, Richard Howitt, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Helga Stevens, Monika Vana

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

23.3.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

21

5

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrej Novakov (Andrey Novako)v, Julia Pitera, Miroslav Poche

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Laura Ferrara

(1)

UL C 442, 10.12.2014, str. 42.

(2)

UL C 442, 10.12.2014, str. 42.

(3)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(4)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(5)

UL L 39 13.2.1975, str. 1.

(6)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(7)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(8)

UL C 442, 10.12.2014, str. 42.

(9)

UL C 442, 10.12.2014, str. 42.

(10)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(11)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(12)

UL L 39 13.2.1975, str. 1.

(13)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(14)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(15)

Na ta dan sprejeta besedila, P8_TA-PROV(2015)0000.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov