Förfarande : 2014/2087(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0079/2015

Ingivna texter :

A8-0079/2015

Debatter :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Omröstningar :

PV 29/04/2015 - 10.25
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0134

BETÄNKANDE     
PDF 168kWORD 83k
30.3.2015
PE 539.730v02-00 A8-0079/2015

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2013

(2014/2087(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Ryszard Czarnecki

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2013

(2014/2087(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–       med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2013,

–       med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2013, med centrumets svar(1),

–       med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja centrumet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3),

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 208,

–       med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 337/75 av den 10 februari 1975 om uppbyggnaden av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (5), särskilt artikel 12a,

–       med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6),

–       med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7), särskilt artikel 108,

–       med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0079/2015).

1.      Europaparlamentet beviljar direktören för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning ansvarsfrihet för genomförandet av centrumets budget för budgetåret 2013.

2.      Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2013

(2014/2087(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–       med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2013,

–       med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2013, med centrumets svar(8),

–       med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(9), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja centrumet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(10),

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(11), särskilt artikel 208,

–       med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 337/75 av den 10 februari 1975 om uppbyggnaden av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (12), särskilt artikel 12a,

–       med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(13),

–       med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(14), särskilt artikel 108,

–       med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0079/2015).

1.      Europaparlamentet konstaterar att den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning framgår av bilagan till revisionsrättens rapport.

2.      Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2013.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2013

(2014/2087(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2013,

–       med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0079/2015), och av följande skäl:

A.     Enligt redovisningen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (nedan kallat centrumet) för budgetåret 2013 uppgick den slutliga budgeten till 17 925 075 EUR, vilket utgör en ökning med 6,72 % jämfört med 2012.

B.     Enligt centrumets räkenskaper uppgick unionens totala bidrag till dess budget för 2013 till 17 133 900 EUR, vilket motsvarar en ökning med 1,18 % jämfört med 2012.

C.     I sin rapport om årsredovisningen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2013(nedan kallad revisionsrättens rapport) fastställer revisionsrätten att den har erhållit rimlig säkerhet om att centrumets årsredovisning är tillförlitlig och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2012

1.      Europaparlamentet noterar i revisionsrättens rapport att korrigerande åtgärder har vidtagits avseende två kommentarer som gjordes i revisionsrättens rapport för 2011 och som markerades som ”pågår” i revisionsrättens rapport för 2012, och båda rekommendationerna har i revisionsrättens rapport för 2013 markerats som ”genomförd”. När det gäller de tre kommentarer som gjordes i revisionsrättens rapport för 2012 har två korrigerande åtgärder vidtagits med anledning av föregående års kommentarer och är nu markerade som ”genomförd”, och en är markerad som ”ej genomförd”.

2.      Europaparlamentet konstaterar följande på grundval av uppgifter från centrumet:

–    Efter att man följt revisionsrättens rekommendation att se till att ledamöterna i den förberedande uttagningskommittén undertecknade förklaringar om intressekonflikter, så att intressekonflikter kan undvikas, har processen för att rekrytera högre tjänstemän varit framgångsrik.

–    Centrumet har sett över och anpassat sin policy avseende intressekonflikter. Centrumet uppmanas att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultaten av policyns översyn och hur policyn har anpassats till situationen vid centrumet.

–    Centrumet vidtar årgärder för att offentliggöra styrelseledamöternas meritförteckningar och förklaringar om frånvaron av intressekonflikter. Parlamentet noterar med oro att centrumet inte helt och hållet har löst denna fråga, och uppmanar centrumet att vidta korrigerande åtgärder och snarast informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultatet.

–    Det är huvudsakligen kommissionen, medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter som får information om centrumets verksamhet, och därför blir dess direkta effekter för unionsmedborgarna begränsade på kort sikt. Parlamentet noterar dessutom att centrumets årsrapport finns tillgänglig för allmänheten på centrumets webbplats.

–    Inom ramen för samarbete samordnar centrumet sin verksamhet med Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen och Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för att maximera synergieffekter och kunskapsutbyte.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

3.      Europaparlamentet noterar att budgetövervakningsinsatser under budgetåret 2013 resulterade i ett genomförande av budgeten på 98,95 %, och att genomförandegraden av betalningsbemyndigandena var 92,39 %.

4.      Europaparlamentet erfar från centrumet att det planerade underutnyttjandet av medlen i avdelning I på grund av besparingar och uppskjutna rekryteringar har kunnat täcka utgifter i avdelningarna II och III som är kopplade till behoven av tjänster och de resultat som har angivits i arbetsprogrammet. Efter revisionsrättens kommentarer från 2012 har överföringarna av åtagandebemyndiganden från avdelning II sänkts till 17 % 2013, vilket är under tröskelvärdet på 20 %, jämfört med 37 % 2012.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

5.      Europaparlamentet noterar att för 2013 har varken de slumpmässigt utvalda transaktionerna eller andra granskningsiakttagelser lett till några kommentarer om centrumets upphandlingsförfaranden i revisionsrättens rapport.

6.      Europaparlamentet erfar från centrumets årsrapport att dess tjänsteförteckning för 2013 innehöll 100 tjänster av vilka 51 var AD-tjänster och 49 var AST-tjänster. Det fanns dessutom fler tidsbegränsade än fasta tjänster inom båda tjänstekategorierna.

7.      Europaparlamentet noterar att centrumet i slutet av året sysselsatte 96 personer enligt tjänsteförteckningen samt att två personer hade erbjudits anställning på de vakanta AD-tjänsterna. Dessutom var två poster vakanta med syftet att dra in dem 2014, som reaktion på kommissionens begäran om en 5-procentig personalminskning under de närmaste åren.

Intern kontroll

8.      Europaparlamentet erfar från centrumet att nya verifikationsåtgärder i förväg och i efterhand har införts som reaktion på de anmärkningar som revisionsrätten framförde 2012. Parlamentet noterar dessutom att åtgärderna i efterhand består av detaljerade kontroller av personalkostnaderna för tre slumpmässigt utvalda mottagare på basis av all tillgänglig dokumentation, inklusive tjänstgöringsscheman, lönebesked, beräkning av traktamenten, kontrakt, fakturor och bankuppgifter.

9.      Europaparlamentet noterar att centrumet till slut har utvecklat processer för att övervaka och rapportera om laglighet och korrekthet, och för närvarande håller på att utveckla sin egen anti-korruptionsstrategi.

Intern revision

10.    Europaparlamentet noterar att kommissionens internrevisionstjänst (IAS) genomförde en fullständig riskbedömning för att fastställa granskningsprioriteringarna för de kommande tre åren, vilket ledde till en slutlig strategisk granskningsplan med en förteckning över föreslagna granskningsområden för 2013–2015. Parlamentet erfar från centrumet att den slutliga strategiska granskningsplanen fick stöd av centrumets styrelse i juni 2013.

11.    Europaparlamentet noterar att IAS under riskanalysens gång fastställde vissa förfaranden som präglades av hög inneboende risk och som inte kunde anses möjliga att granska inom ramen för granskningsplanen eftersom kontroller saknades eller var otillräckliga. Parlamentet erfar från centrumet att dess förvaltningskommitté har lagt fram en handlingsplan i syfte att rätta till dessa svagheter, vilken kommer att följas upp av IAS under nästa ingående riskbedömning.

12.    Europaparlamentet noterar att IAS har gjort en skrivbordsgranskning, baserad på information från centrumet, av hur deras tidigare rekommendationer från 2013 har genomförts när det gäller mycket viktiga, viktiga eller önskvärda rekommendationer. Parlamentet noterar att inga kritiska eller mycket viktiga rekommendationer kvarstod att åtgärda den 31 december 2013.

Övriga kommentarer

13.    Europaparlamentet välkomnar de exemplariska åtgärder som centrumet har vidtagit när det gäller kostnadseffektivitet och miljövänliga lösningar. Parlamentet uppmuntrar centrumet att fortsätta med denna goda praxis.

14.    Europaparlamentet noterar bekymrat att reparationerna av centrumets lokaler ytterligare försenats och först kommer att slutföras 2014.

15.    Europaparlamentet understryker att centrumets arbete är mycket viktigt för unionens politik för yrkesutbildning och kompetensutveckling. Om den svaga ekonomiska efterfrågan som driver upp arbetslösheten inte vänds i sin motsats, kommer denna efterfrågan att förvärra och befästa obalansen mellan utbudet på och efterfrågan av kompetens liksom problemet med föråldrade kvalifikationer till följd av överkvalificerade arbetstagare och arbetslöshet. Parlamentet noterar det viktiga resultat centrumet uppnått 2013 inom sitt verksamhetsområde. Parlamentet konstaterar dessutom att centrumet håller på att genomföra sin första unionsomfattande kompetensundersökning (eu-SKILL).

16.    Europaparlamentet betonar de positiva erfarenheterna i vissa medlemsstater med system med varvad utbildning. Parlamentet påpekar dock att detta inte kan betraktas som en universallösning på den höga ungdomsarbetslösheten.

17.    Europaparlamentet lovordar centrumet för resultatet av den utvärdering som kommissionen gjorde 2013, enligt vilken centrumet är ett ledande expertcentrum över hela världen när det gäller kvalifikationer och kompetens och i hög grad bidrar till att stärka samarbetet mellan yrkesutbildningspolitiska instanser i Europa.

o

o   o

18.    När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den … 2015(15) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

10.2.2015

YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2013

(2014/2087(DEC))

Föredragande av yttrande: Marian Harkin

FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet uttrycker sin tillfredsställelse över att revisionsrätten förklarat att de transaktioner som ligger till grund för centrumets årliga räkenskaper för budgetåret 2013 är lagliga och korrekta och att dess finansiella ställning per den 31 december 2013 återges på ett rättvisande sätt.

2.  Europaparlamentet välkomnar de korrigerande åtgärder som centrumet har vidtagit som en reaktion på revisionsrättens kommentarer från tidigare år och parlamentets rekommendationer.

3.  Europaparlamentet understryker att centrumets arbete är mycket viktigt för unionens politik för yrkesutbildning och kompetensutveckling. Parlamentet uttrycker sin oro över att den svaga ekonomiska efterfrågan som skapar hög arbetslöshet, om den fortsätter, kommer att förvärra och befästa obalansen mellan utbudet på och efterfrågan av kompetens liksom problemet med föråldrade kvalifikationer till följd av överkvalificerade arbetstagare och arbetslöshet. Parlamentet noterar det viktiga resultat centrumet uppnått 2013 inom sitt verksamhetsområde. Parlamentet konstaterar dessutom att centrumet håller på att genomföra sin första unionsomfattande kompetensundersökning (eu-SKILL).

4.  Europaparlamentet betonar de positiva erfarenheterna med systemen med varvad utbildning i några länder. Parlamentet påpekar dock att detta inte kan betraktas som en universallösning på den höga ungdomsarbetslösheten.

5.  Europaparlamentet välkomnar det fortsatt höga genomförandet av budgeten (99,71 %). Parlamentet uppskattar att överföringarna av åtagandebemyndiganden inom avdelning II (17 % år 2013) minskades till under tröskeln på 20 %, jämfört med 37 % år 2012.

6.  Europaparlamentet noterar bekymrat att reparationerna av centrumets lokaler ytterligare försenats och först kommer att slutföras 2014.

7.  Europaparlamentet lovordar centrumet för resultatet av den utvärdering som kommissionen gjorde 2013, enligt vilken centrumet är ett ledande expertcentrum över hela världen när det gäller kvalifikationer och kompetens och i hög grad bidrar till att stärka samarbetet mellan yrkesutbildningspolitiska instanser i Europa.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

29.1.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

42

6

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Tania González Peñas, Richard Howitt, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Helga Stevens, Monika Vana

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

23.3.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

21

5

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Laura Ferrara

(1)

EUT C 442, 10.12.2014, s. 42.

(2)

EUT C 442, 10.12.2014, s. 42.

(3)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

EGT L 39, 13.2.1975, s. 1.

(6)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

EUT C 442, 10.12.2014, s. 42.

(9)

EUT C 442, 10.12.2014, s. 42.

(10)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

EGT L 39, 13.2.1975, s. 1.

(13)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

Antagna texter från detta datum, P8_TA-PROV(2015)0000.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy