Postup : 2014/2118(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0080/2015

Předložené texty :

A8-0080/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasování :

PV 29/04/2015 - 10.50
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0159

ZPRÁVA     
PDF 183kWORD 96k
30.3.2015
PE 539.721v03-00 A8-0080/2015

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského policejního úřadu na rozpočtový rok 2013

(2014/2118(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Ryszard Czarnecki

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského policejního úřadu na rozpočtový rok 2013

(2014/2118(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2013,

–       s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi úřadu(1),

–       s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o udělení absolutoria úřadu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3),

–       ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–       s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/371/SVV ze dne 6. dubna 2009 o zřízení Evropského policejního úřadu (Europol)(5), a zejména na článek 43 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6),

–       s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0080/2015),

1.      uděluje řediteli Evropského policejního úřadu absolutorium za plnění rozpočtu úřadu na rozpočtový rok 2013;

2.      předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Evropského policejního úřadu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2013

(2014/2118(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2013,

–       s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi úřadu(8),

–       s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(9) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o udělení absolutoria úřadu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(10),

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(11), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–       s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/371/SVV ze dne 6. dubna 2009 o zřízení Evropského policejního úřadu (Europol)(12), a zejména na článek 43 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(13),

–       s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(14), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0080/2015),

1.      konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Evropského policejního úřadu odpovídá znění připojenému ke zprávě Účetního dvora;

2.      schvaluje uzavření účtů Evropského policejního úřadu na rozpočtový rok 2013;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Evropského policejního úřadu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského policejního úřadu na rozpočtový rok 2013

(2014/2118(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského policejního úřadu na rozpočtový rok 2013,

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0080/2015),

A.     vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropského policejního úřadu (dále jen „úřad“) jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2013 činil 82 520 500 EUR, což ve srovnání s rokem 2012 představuje pokles o 1,94 %;

B.     vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2013 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že je účetní závěrka úřadu spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné,

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2012

1.      na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že pokud jde o sedm připomínek učiněných ve zprávě Účetního dvora za rok 2011, jež byly označeny jako „probíhající“ nebo „neprovedené“ ve zprávě Účetního dvora za rok 2012, byla přijata nápravná opatření a čtyři připomínky jsou nyní ve zprávě Účetního dvora označeny jako „dokončené“, jedna jako „částečně dokončená“ a „částečně probíhající“ a dvě jako „není relevantní“; dále konstatuje, že pokud jde o šest připomínek uvedených ve zprávě Účetního dvora za rok 2012, byla přijata nápravná opatření v případě pěti připomínek, které jsou nyní označeny jako „dokončené“, a jedna je označena jako „není relevantní“;

2.      bere na vědomí informaci úřadu o tom, že:

a.      validace účetního systému je ve zprávě Účetního dvora považována za dokončenou; se znepokojením konstatuje, že Účetní dvůr stále považuje nápravná opatření pro povolené výjimky za probíhající, a vyzývá úřad, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o výsledku provádění tohoto nápravného opatření;

b.      provádění doporučení orgánu příslušného k udělení absolutoria ohledně zveřejňování zpracovávaných utajených dokumentů stále probíhá, vzhledem k tomu, že úřad požádal o poradenství svůj bezpečnostní výbor a jednal s původci příslušných utajovaných informací o postupu, jakým tyto informace zveřejnit; vyzývá úřad, aby informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o pokroku v těchto záležitostech i o plánovaném časovém rámci, v němž by měly být dokončeny;

c.      poskytuje veřejné informace, především na svých webových stránkách, kde mají občané možnost přihlásit se k automatizované službě rozesílání novinek ohledně provozních činností;

Připomínky k legalitě a správnosti operací

3.      se znepokojením konstatuje na základě zprávy Účetního dvora, že účinnost zadávacích řízení v roce 2013 byla ovlivněna několika rozhodnutími, která nebyla založena na dostatečně specifických výběrových kritériích nebo realistických cenových nabídkách ani nebyla v souladu se stanovenými profesními požadavky, přestože úřad během let zlepšil přípravu, provádění a dokumentaci zadávacích řízení; na základě informací úřadu bere na vědomí, že v návaznosti na zjištění Účetního dvora zahájil úřad v roce 2014 přezkum celého procesu zadávání veřejných zakázek v rámci organizace, s cílem zlepšit stávající vnitřní fungování organizace a související postupy; vyzývá úřad, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o výsledku přezkumu a o plánovaných zlepšeních procesu zadávání veřejných zakázek;

Rozpočtové a finanční řízení

4.      konstatuje, že sledování plnění rozpočtu během rozpočtového roku 2013 vyústilo v míru plnění rozpočtu dosahující 98,60 % a že míra plnění prostředků na platby činila 87,20 %;

Závazky a přenosy

5.      konstatuje, že se úroveň přenesených prostředků na závazky snížila z 19,64 % v roce 2012 na 11,60 % v roce 2013; se znepokojením konstatuje, že úroveň přenosů prostředků na závazky byla v případě hlavy II (správní výdaje) stále vysoká – činila 41 %; bere na vědomí, že tyto přenosy souvisely zejména s plánovanými úpravami budovy na konci roku a s dalšími správními náklady, k nimž do konce roku ještě nepřišly faktury; vyzývá úřad, aby v budoucnu více usiloval o omezení přenosů;

6.      bere na vědomí, že úroveň převedených zrušených prostředků na závazky činila v roce 2013 dohromady 8,9 % celkové převedené částky, což představuje snížení o 8,4 % ve srovnání s částkou zaznamenanou v roce 2012; bere na vědomí nápravná opatření přijatá úřadem s cílem vyřešit tuto záležitost a bere na vědomí, že Účetní dvůr ji považuje za dokončenou;

7.      dozvídá se z informací úřadu, že po přijetí opatření týkajících se přípravy a hodnocení technických požadavků pro automatické přenosy prostředků nezjistil Účetní dvůr během svého výročního auditu za rok 2013 žádné problémy;

Postupy pro zadávání zakázek a pro přijímání zaměstnanců

8.      bere na vědomí informaci, že úřad aktualizoval své pokyny pro přijímání zaměstnanců i popis procesu jejich přijímání a související vzorovou dokumentaci v souladu s pozměněným služebním řádem(15), který vstoupil v platnost v roce 2014; bere na vědomí, že úřad začal uplatňovat nový kodex chování s cílem posílit transparentnost a nezávislost při plnění svých povinností;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

9.      konstatuje, že životopisy, prohlášení o zájmech členů správní rady a vrcholného vedení úřadu ani prohlášení o zájmech ředitele nejsou veřejně přístupné; vyzývá úřad, aby tuto situaci co nejrychleji napravil;

Interní audit

10.    konstatuje, že v roce 2013 provedl útvar interního auditu Komise spolu s oddělením interního auditu úřadu plné posouzení rizik, pokud jde o strukturu procesů organizace, jež se týkalo správních, finančních, IT a provozních rozměrů činností úřadu; bere na vědomí, že v návaznosti na audit byla správní radě úřadu předložena zpráva o výsledku posouzení rizik včetně „strategického plánu interního auditu na období 2014–2016“; zpráva uvádí, že tématy následujícího auditu bude nábor zaměstnanců, řízení zúčastněných stran, zadávání veřejných zakázek a správa údajů včetně informační bezpečnosti;

11.    na základě informací úřadu konstatuje, že se útvar interního auditu v rámci dokumentární prověrky zabýval prováděním svých dřívějších doporučení a že ke dni 31. prosince 2013 nezbývalo provést žádné kritické ani velmi důležité doporučení;

Další poznámky

12.    konstatuje, že v souladu s pokyny Účetního dvora i správní rady úřadu se plánuje, že penzijní fond Europolu bude konsolidován s roční účetní závěrkou úřadu s platností od 1. ledna 2016; bere na vědomí informaci úřadu, že příslušný legislativní nástroj se připravuje, s cílem umožnit včasné provádění souvisejících změn;

13.    upozorňuje na připomínku Účetního dvora v jeho zprávě za rok 2011, podle níž finanční nařízení úřadu zmiňuje podrobná pravidla a postupy stanovené v prováděcích pravidlech úřadu, jež dosud nebyla přijata; naléhavě vyzývá úřad, aby přijal v této souvislosti nápravná opatření;

o

o       o

14.    pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které doprovázejí jeho rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne ... 2015(16) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

6.2.2015

STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského policejního úřadu (Europol) na rozpočtový rok 2013

(2014/2118(DEC))

Navrhovatelka: Sylvie Guillaume

NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  vítá závěry Účetního dvora, z nichž vyplývá, že roční závěrka Evropského policejního úřadu (EUROPOL) poskytuje ve všech významných ohledech věrný obraz jeho finanční situace k 31. prosinci 2013 a výsledků jeho operací a peněžních toků za daný rok a že veškeré operace, na nichž se zakládá účetní závěrka Europolu za rozpočtový rok 2013, byly ve všech významných ohledech legální a správné;

2.  bere na vědomí připomínky Účetního dvora, podle nichž je nutné zlepšit situaci, pokud jde o legalitu a správnost operací a o rozpočtové řízení;

3.  v této souvislosti se domnívá, že ačkoli EUROPOL dosáhl v průběhu let pokroku v oblasti přípravy, provádění a dokumentace zadávacích řízení, je stále třeba zlepšit jejich účinnost, protože kritéria výběru zatím nejsou dostatečně konkrétní, cenové nabídky nejsou realistické a podmínky nejsou v souladu s běžnými požadavky v daném oboru; vítá úsilí EUROPOLU o vytvoření funkce centrálního zadávání veřejných zakázek, která by byla odpovědná za zajištění vysoké kvality ve všech hlavních fázích procesu zadávání veřejných zakázek; to by vedlo ke zlepšení kontroly kvality ve fázi zadávacího řízení a zaručilo životaschopnost a způsobilost obdržených nabídek; bere na vědomí, že EUROPOL ve svých odpovědích uvádí, že právě probíhá proces směřující ke zdokonalení současné organizační struktury, který se bude týkat všech postupů náboru zaměstnanců na základě výběrových řízení;

4.  vítá snahu o zvýšení míry plnění rozpočtu, neboť míra přenosu prostředků na závazky klesla z 19,6 % v roce 2012 na 11,6 % v roce 2013; lituje nicméně toho, že míra přenosu účelově vázaných prostředků v hlavě II (administrativní výdaje) zůstává velmi vysoká (41 %), a to navzdory určitému zlepšení oproti předchozímu roku (49 % v roce 2012);

5 . dále vítá skutečnost, že EUROPOL schválil nový kodex chování, který klade důraz na předcházení střetům zájmů, což je velmi důležitý prvek, který Evropský parlament zdůrazňoval již v rámci předchozích procesů udělování absolutoria;

6.  v obecné rovině se domnívá, že je třeba se více zaměřit na zavedení řádného finančního řízení v agentuře EUROPOL s ohledem na zásadu ročního rozpočtu, a to především pokud jde o hospodárnost, efektivnost a účelnost, s jakou agentura využívá přidělené prostředky k plnění svých úkolů.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

5.2.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

49

5

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Laura Agea, Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.3.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

24

5

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Laura Ferrara

(1)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 290.

(2)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 290.

(3)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 121, 15.5.2009, s. 37.

(6)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 290.

(9)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 290.

(10)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

Úř. věst. L 121, 15.5.2009, s. 37.

(13)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1023/2013 ze dne 22. října 2013, kterým se mění služební řád úředníků Evropské unie a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie (Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 15).

(16)

Texty přijaté toho dne, P8_ TA-PROV(2015)0000.

Právní upozornění - Ochrana soukromí