Διαδικασία : 2014/2118(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0080/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0080/2015

Συζήτηση :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2015 - 10.50
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0159

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 200kWORD 106k
30.3.2015
PE 539.721v03-00 A8-0080/2015

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2118(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Ryszard Czarnecki

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2118(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2013,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της Υπηρεσίας(1),

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Υπηρεσία όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(4), και συγκεκριμένα το άρθρο 208,

–       έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 6ης Απριλίου 2009, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ)(5), και ιδίως το άρθρο 43,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6),

–       έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 108,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0080/2015),

1.      χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2013·

2.      εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2118(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2013,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της Υπηρεσίας(8),

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(9) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Υπηρεσία όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(10),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(11), και συγκεκριμένα το άρθρο 208,

–       έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 6ης Απριλίου 2009, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ)(12), και ιδίως το άρθρο 43,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(13),

–       έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14), και ιδίως το άρθρο 108,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0080/2015),

1.      διαπιστώνει ότι οι οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας αντιστοιχούν στους λογαριασμούς που επισυνάπτονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.      εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2013·

3.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2118(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2013,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0080/2015),

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές της καταστάσεις, ο οριστικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (η «Υπηρεσία») για το οικονομικό έτος 2013 ήταν 82 520 500 EUR, ποσό που συνιστά μείωση κατά 1,94% σε σύγκριση με το 2012·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2013, το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της Υπηρεσίας είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή 2012

1.      σημειώνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι, όσον αφορά τις επτά παρατηρήσεις που περιέχονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2011 και οι οποίες επισημαίνονται με την ένδειξη «σε εξέλιξη» ή «εκκρεμεί» στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2012, έχουν ληφθεί διορθωτικά μέτρα και ότι στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου τέσσερις χαρακτηρίζονται πλέον με την ένδειξη «ολοκληρώθηκε», μία ως «ολοκληρώθηκε μερικώς» και «μερικώς σε εξέλιξη» και δύο με την ένδειξη «ά.α»· σημειώνει, επιπλέον, σε σχέση με τις έξι παρατηρήσεις που περιέχονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2012, ότι ελήφθησαν διορθωτικά μέτρα για τις πέντε από αυτές, οι οποίες πλέον χαρακτηρίζονται ως ολοκληρωθείσες, ενώ μία επισημαίνεται με την ένδειξη «ά.α»·

2.      γνωρίζει από την Υπηρεσία ότι:

α.      η επικύρωση του λογιστικού της συστήματος θεωρείται ως ολοκληρωθείσα στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου· σημειώνει με ανησυχία ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εξακολουθεί να θεωρεί τα διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν για εγκεκριμένες παρεκκλίσεις ως μέτρα σε εξέλιξη και καλεί την Υπηρεσία να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα αποτελέσματα της εφαρμογής των διορθωτικών μέτρων·

β.      η εφαρμογή της σύστασης της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής όσον αφορά τη δημοσίευση του αριθμού των διαβαθμισμένων εγγράφων που υφίστανται επεξεργασία βρίσκεται σε εξέλιξη, δεδομένου ότι η Υπηρεσία ζητεί τη γνώμη της επιτροπής ασφάλειάς της και συμβουλεύεται τους συντάκτες των διαβαθμισμένων πληροφοριών που περιλαμβάνουν τα έγγραφα αυτά σε σχέση με την προσέγγιση που θα πρέπει να ακολουθηθεί ως προς τη δημοσίευση των εν λόγω πληροφοριών· καλεί την Υπηρεσία να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται στο θέμα αυτό, καθώς και το προβλεπόμενο χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί·

γ.      παρέχει ενημέρωση στο κοινό, κυρίως μέσω του δικτυακού της τόπου όπου οι πολίτες μπορούν να είναι συνδρομητές σε αυτόματη υπηρεσία αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων ενημέρωσης για τις επιχειρησιακές δραστηριότητες·

Σχόλια σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων

3.      σημειώνει με ανησυχία ότι από την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου προκύπτει ότι η αποτελεσματικότητα των δημόσιων συμβάσεων το έτος 2013 επηρεάστηκε από ορισμένες αποφάσεις που δεν βασίζονταν σε αρκετά συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής και σε ρεαλιστικές προσφορές τιμών, ούτε ήταν σύμφωνες με τις καθιερωμένες επαγγελματικές απαιτήσεις, μολονότι η Υπηρεσία με την πάροδο του χρόνου βελτίωσε την κατάρτιση, εκτέλεση και τεκμηρίωση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων· γνωρίζει από την Υπηρεσία ότι, μετά τις διαπιστώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το 2014 ξεκίνησε αναθεώρηση σε επίπεδο οργάνωσης της όλης διαδικασίας σύναψης συμβάσεων, με σκοπό τη βελτίωση της υφιστάμενης εσωτερικής οργανωτικής δομής και των υποκείμενων διεργασιών· καλεί την Υπηρεσία να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα αποτελέσματα της αναθεώρησης και τις σχεδιαζόμενες βελτιώσεις στις δημόσιες συμβάσεις·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

4.      σημειώνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2013 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 98,60% και ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 87,20%·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές από έτος σε έτος

5.      σημειώνει ότι το επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν μειώθηκε από 19,64%, το 2012, σε 11,60% το 2013· σημειώνει με ανησυχία ότι οι ανειλημμένες πιστώσεις που μεταφέρθηκαν παρέμειναν στο υψηλό επίπεδο του 41% για τον Τίτλο II (διοικητικές δαπάνες)· σημειώνει ότι οι εν λόγω μεταφορές αφορούσαν κυρίως προγραμματισμένες τροποποιήσεις του κτιρίου προς το τέλος του έτους και λοιπές διοικητικές δαπάνες για τις οποίες δεν είχαν ληφθεί τιμολόγια στο τέλος του έτους· καλεί την Υπηρεσία να εντείνει τις προσπάθειες με στόχο τη μελλοντική μείωση των μεταφορών από έτος σε έτος·

6.      σημειώνει ότι το ποσοστό των ακυρωθεισών αναλήψεων υποχρεώσεων που μεταφέρθηκαν το οποίο καταγράφηκε το 2013 ανήλθε στο 8,9% του συνολικού ποσού που μεταφέρθηκε, γεγονός που συνιστά μείωση κατά 8,4% σε σύγκριση με το ποσό που καταγράφηκε το 2012· λαμβάνει υπό σημείωση τα διορθωτικά μέτρα που έλαβε η Υπηρεσία για να αντιμετωπίσει το ζήτημα και επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θεωρεί ότι το θέμα έχει κλείσει·

7.      διαπιστώνει, με βάση τις πληροφορίες της Υπηρεσίας, ότι μετά τις ενέργειές της όσον αφορά την προετοιμασία και την αξιολόγηση των τεχνικών απαιτήσεων για τις αυτόματες μεταφορές, δεν εντοπίστηκε κανένα ζήτημα από το Συνέδριο κατά τη διάρκεια των ετήσιων δραστηριοτήτων ελέγχου για το 2013·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης

8.      σημειώνει ότι η Υπηρεσία επικαιροποίησε τις κατευθυντήριες γραμμές και την περιγραφή της διαδικασίας για τις προσλήψεις, καθώς και το σχετικό πρότυπο τεκμηρίωσης σύμφωνα με τον τροποποιημένο κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης(15) που τέθηκε σε ισχύ το 2014· διαπιστώνει ότι η Υπηρεσία έθεσε σε ισχύ τον νέο κώδικα δεοντολογίας της με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της ανεξαρτησίας στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων της·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

9.      επισημαίνει ότι τα βιογραφικά σημειώματα και οι δηλώσεις συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ανώτερων διοικητικών στελεχών, όπως επίσης η δήλωση συμφερόντων του διευθυντή, δεν δημοσιοποιούνται· καλεί την Υπηρεσία να προχωρήσει στην επείγουσα ρύθμιση του θέματος·

Εσωτερικός έλεγχος

10.    σημειώνει ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής (ΥΕΛΕ), μαζί με τη μονάδα εσωτερικού ελέγχου της Υπηρεσίας, διενήργησε, το 2013, πλήρη αξιολόγηση κινδύνων σε σχέση με τη διαδικαστική δομή και λειτουργία της Υπηρεσίας, που καλύπτει πτυχές των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας όπως διοίκηση, οικονομικά θέματα, ΤΠ και επιχειρησιακή λειτουργία· σημειώνει ότι, μετά τον έλεγχο, η έκθεση σχετικά με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης κινδύνων, μαζί με ένα «σχέδιο στρατηγικής εσωτερικού ελέγχου για την περίοδο 2014-2016», υποβλήθηκαν στο διοικητικό συμβούλιο της Υπηρεσίας· στην έκθεση προσδιορίζονται ως επόμενοι τομείς ελέγχου οι τομείς πρόσληψης, διαχείρισης ενδιαφερόμενων μερών, δημόσιων συμβάσεων και διαχείρισης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του τομέα ασφάλειας των πληροφοριών·

11.    σημειώνει ότι, σύμφωνα με την Υπηρεσία, η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου παρακολούθησε την εφαρμογή των προηγούμενων συστάσεών της με εξέταση βάσει εγγράφων και ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2013 δεν εκκρεμούσαν ούτε κρίσιμες ούτε πολύ σημαντικές συστάσεις·

Λοιπά σχόλια

12.    σημειώνει ότι, σύμφωνα με την καθοδήγηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και του διοικητικού συμβουλίου της Υπηρεσίας, προβλέπεται ενοποίηση του συνταξιοδοτικού ταμείου της Ευρωπόλ με τους ετήσιους λογαριασμούς της Υπηρεσίας, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2016· σημειώνει, με βάση πληροφορίες της Υπηρεσίας, ότι η αντίστοιχη νομοθετική πράξη είναι υπό προετοιμασία, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η έγκαιρη εφαρμογή των αλλαγών που συνεπάγεται η ενοποίηση·

13.    υπενθυμίζει την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο πλαίσιο της έκθεσης του 2011, ότι ο δημοσιονομικός κανονισμός της Υπηρεσίας αναφέρεται σε λεπτομερείς κανόνες και διαδικασίες που ορίζονται στους κανόνες εφαρμογής του, οι οποίοι δεν έχουν εγκριθεί ακόμη· παροτρύνει την Υπηρεσία να λάβει διορθωτικά μέτρα σχετικά με το ζήτημα αυτό·

o

o       o

14.    παραπέμπει, όσον αφορά τις άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της ... 2015(16) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

6.2.2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2118(DEC))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Sylvie Guillaume

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα συμπεράσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο αποφαίνεται ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής της στις 31 Δεκεμβρίου 2013 και των αποτελεσμάτων που είχαν οι πράξεις και οι ταμειακές ροές της για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και ότι οι υποκείμενες στους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπόλ πράξεις για το οικονομικό έτος 2013 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές·

2.  λαμβάνει υπό σημείωση τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου που υποδεικνύουν τις αναγκαίες βελτιώσεις στο πλαίσιο της νομιμότητας και της κανονικότητας των πράξεων και της δημοσιονομικής διαχείρισης·

3.  φρονεί επ’ αυτού ότι μολονότι η Ευρωπόλ έχει με την πάροδο των ετών σημειώσει προόδους όσον αφορά την κατάρτιση, εκτέλεση και τεκμηρίωση των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, η αποτελεσματικότητά τους χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση, δεδομένου ότι τα κριτήρια επιλογής δεν ήταν πάντοτε επαρκώς συγκεκριμένα ούτε οι προσφορές τιμών ήταν ρεαλιστικές ή σύμφωνες με τις καθιερωμένες επαγγελματικές απαιτήσεις· χαιρετίζει τις προσπάθειες της Ευρωπόλ για τη σύσταση μιας κεντρικής μονάδας προμηθειών αρμόδιας να διασφαλίζει ότι θα διατηρούνται υψηλά πρότυπα σε όλα τα βασικά στάδια της διαδικασίας σύναψης δημόσιων συμβάσεων· είναι της άποψης ότι τούτο θα φέρει βελτίωση του ελέγχου της ποιότητας κατά τη διάρκεια των διαδικασιών υποβολής προσφορών και θα διασφαλίζει ότι οι προσφορές που λαμβάνονται θα είναι άρτιες και θα πληρούν τις προκαθορισμένες απαιτήσεις· λαμβάνει γνώση στις απαντήσεις της Ευρωπόλ της εν εξελίξει διεργασίας που αφορά το σύνολο των διαδικασιών πρόσληψης και πρόσκλησης υποβολής προσφορών με σκοπό τη βελτίωση της σημερινής εσωτερικής οργανωτικής δομής·

4.  χαιρετίζει τις καταβληθείσες προσπάθειες όσον αφορά τη βελτίωση των ποσοστών εκτέλεσης του προϋπολογισμού, δεδομένου ότι το ποσοστό των μεταφορών πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων από έτος σε έτος μειώθηκε από 19,6 % το 2012 σε 11,6 % το 2013· εκφράζει τη λύπη του όμως για το γεγονός ότι το ποσοστό μεταφορών ανειλημμένων πιστώσεων για τον τίτλο II (διοικητικές δαπάνες) παραμένει πολύ υψηλό, στο 41 %, παρά τη βελτίωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος (49 % το 2012)·

5 . επίσης επικροτεί το ότι η Ευρωπόλ ενέκρινε νέο κώδικα δεοντολογίας επικεντρωμένο στην πρόληψη της σύγκρουσης συμφερόντων — ένα κομβικό στοιχείο στο οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε επισύρει την προσοχή κατά τη διάρκεια προηγούμενων διαδικασιών απαλλαγής·

6.  κρίνει, γενικά, ότι θα πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή στην εξασφάλιση της ορθής δημοσιονομικής διαχείρισης της Ευρωπόλ όσον αφορά την αρχή του ενιαύσιου του προϋπολογισμού, συγκεκριμένα όσον αφορά την οικονομία, την αποτελεσματικότητα και τις επιδόσεις της υπηρεσίας σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο η υπηρεσία αυτή χρησιμοποιεί τις πιστώσεις που έχει στη διάθεσή της προς εκτέλεση των καθηκόντων της.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

5.2.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

49

5

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Мария Габриел, Филиз Хюсменова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Agea, Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.3.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

5

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller, Неджми Али, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Julia Pitera, Miroslav Poche, Андрей Новаков

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Ferrara

(1)

ΕΕ C 442, 10.12.2014, σ. 290.

(2)

ΕΕ C 442, 10.12.2014, σ. 290.

(3)

ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 121, 15.5.2009, σ. 37.

(6)

ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(7)

ΕΕ L 328, 7.12.2013, σ. 42.

(8)

ΕΕ C 442, 10.12.2014, σ. 290.

(9)

ΕΕ C 442, 10.12.2014, σ. 290.

(10)

ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.

(11)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(12)

ΕΕ L 121, 15.5.2009, σ. 37.

(13)

ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(14)

ΕΕ L 328, 7.12.2013, σ. 42.

(15)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1023/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, για την τροποποίηση του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 15).

(16)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA-PROV(2015)0000

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου