Menettely : 2014/2118(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0080/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0080/2015

Keskustelut :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Äänestykset :

PV 29/04/2015 - 10.50
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0159

MIETINTÖ     
PDF 164kWORD 79k
30.3.2015
PE 539.721v03-00 A8-0080/2015

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013

(2014/2118(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Ryszard Czarnecki

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013

(2014/2118(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euroopan poliisiviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–       ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan poliisiviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä viraston vastaukset(1),

–       ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–       ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3),

–       ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(4) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan poliisiviraston (Europol) perustamisesta 6. huhtikuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/371/YOS(5) ja erityisesti sen 43 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(6),

–       ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(7) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–       ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0080/2015),

1.      myöntää Euroopan poliisiviraston johtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013;

2.      esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan poliisiviraston johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan poliisiviraston varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisestä

(2014/2118(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euroopan poliisiviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–       ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan poliisiviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä viraston vastaukset(8),

–       ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(9) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–       ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(10),

–       ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(11) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan poliisiviraston (Europol) perustamisesta 6. huhtikuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/371/YOS(12) ja erityisesti sen 43 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(13),

–       ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(14) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–       ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0080/2015),

1.      toteaa, että Euroopan poliisiviraston tilinpäätöstiedot käyvät ilmi tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen liitteestä;

2.      hyväksyy Euroopan poliisiviraston varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisen;

3.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan poliisiviraston johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013

(2014/2118(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–       ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0080/2015),

A.     toteaa, että Euroopan poliisiviraston (Europol) tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2013 oli 82 520 500 euroa, mikä merkitsee 1,94 prosentin vähennystä vuoteen 2012 verrattuna;

B.     ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan poliisiviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Vuoden 2012 vastuuvapausmenettelyn seuranta

1.      toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan vuoden 2011 kertomuksessa esitettyjen seitsemän huomautuksen osalta, jotka vuoden 2012 kertomuksessa olivat joko ”kesken” tai ”tekemättä”, toteutettiin korjaavia toimia ja neljä on tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan ”toteutettu”, yksi "osittain toteutettu” ja "osittain kesken” ja kahden tilanne on ”ei relevantti”; toteaa myös, että vuoden 2012 kertomuksessa esitettiin kuusi huomautusta, joista korjaavia toimia toteutettiin viidessä, jotka on nyt ”toteutettu”, ja yhden tilanne on ”ei relevantti”;

2.      panee merkille, että virasto toteaa, että

a.      tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan viraston kirjanpitojärjestelmä on hyväksytty kaikilta osin; panee huolestuneena merkille, että tilintarkastustuomioistuin pitää edelleen hyväksyttyihin poikkeuksiin liittyviä korjaavia toimia keskeneräisinä, ja kehottaa virastoa ilmoittamaan korjaavien toimien täytäntöönpanon tuloksista vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle

b.      käsiteltyjen turvallisuusluokiteltujen asiakirjojen määrän julkaisua koskevan vastuuvapauden myöntävän viranomaisen suosituksen täytäntöönpano on kesken, sillä virasto odottaa turvallisuuskomiteansa neuvoa ja pyytää kyseisten turvallisuusluokiteltujen tietojen luovuttajia ottamaan kantaa tietojen julkaisuun; pyytää virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tässä asiassa aikaansaadusta edistyksestä ja ehdotetusta aikataulusta sen päätökseen saattamiseksi

c.      se tarjoaa julkista tietoa, lähinnä verkkosivustollaan, jossa kansalaiset voivat kirjautua automaattiselle postituslistalle saadakseen tietoa toiminnasta;

Huomautukset toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta

3.      panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta huolestuneena merkille, että hankintamenettelyjen vaikuttavuuteen vuonna 2013 vaikuttivat eräät päätökset, jotka eivät perustuneet riittävän tarkkoihin valintaperusteisiin, realistisiin hintatarjouksiin tai asetettuihin ammattivaatimuksiin, vaikka virasto on vuosien aikana parantanut hankintamenettelyjen valmistelua, toteuttamista ja dokumentointia; toteaa, että virasto ilmoitti käynnistäneensä vuonna 2014 tilintarkastustuomioistuimen havaintojen perusteella koko organisaatiotaan koskevan hankintaprosessin yleisen uudelleentarkastelun aikomuksenaan parantaa nykyistä sisäistä organisaatiorakennetta ja sen perustana olevia prosesseja; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle uudelleentarkastelun tuloksista ja suunnitelluista hankintaprosessin parannuksista;

Talousarvio- ja varainhallinto

4.      panee merkille, että varainhoitovuonna 2013 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 98,60 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste 87,20 prosenttia;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

5.      toteaa, että varainhoitovuodelta toiselle siirrettyjen sidottujen määrärahojen osuus, joka oli 19,64 prosenttia vuonna 2012, väheni 11,60 prosenttiin vuonna 2013; toteaa huolestuneena, että seuraavalle varainhoitovuodelle siirrettiin edelleen suuri määrä sidottuja määrärahoja, 41 prosenttia osastossa 2 (hallintomenot); toteaa, että siirrot liittyivät lähinnä vuoden loppupuolelle suunniteltuihin rakennuksen muutostöihin ja muihin hallintokuluihin, joita koskevia laskuja ei ollut saatu varainhoitovuoden loppuun mennessä; kehottaa virastoa pyrkimään vähentämään vastaisuudessa varainhoitovuodelta toiselle tehtäviä määrärahasiirtoja;

6.      panee merkille, että vuonna 2013 vuodelta toiselle siirrettyjen peruuntuneiden määrärahojen osuus nousi 8,9 prosenttiin kaikista siirroista, mutta vuodesta 2012 osuus väheni 8,4 prosenttia; panee merkille korjaavat toimet, joihin virasto on ryhtynyt tämän vuoksi, ja toteaa, että tilintarkastustuomioistuin katsoo tämän asian loppuun käsitellyksi;

7.      vahvistaa, että virasto ilmoitti toteuttaneensa toimia valmistellakseen ns. automaattisia siirtoja ja selvittääkseen niitä koskevien teknisten vaatimusten täyttymistä, minkä lisäksi tilintarkastustuomioistuin ei tehnyt vuoden 2013 vuotuisessa tarkastuksessaan muita huomioita;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

8.      panee merkille, että virasto päivitti palvelukseenottoa koskevia ohjeitaan ja palvelukseenottoprosessin kuvausta sekä sitä koskevaa malliaineistoa vuonna 2014 voimaan tulleiden tarkistettujen henkilöstösääntöjen(15) perusteella; pitää myönteisenä, että virasto on saattanut voimaan uudet menettelysääntönsä, joiden avulla se pyrkii lisäämään avoimuutta ja riippumattomuutta tehtäviensä hoidossa;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

9.      panee merkille, että viraston hallintoneuvoston jäsenten ja ylimmän johdon ansioluettelot ja etunäkökohtia koskevat ilmoitukset samoin kuin johtajan etunäkökohtia koskeva ilmoitus eivät ole julkisesti saatavilla; kehottaa virastoa korjaamaan asian pikaisesti;

Sisäinen tarkastus

10.    toteaa, että komission sisäinen tarkastus (IAS) yhdessä viraston oman sisäisen tarkastuksen kanssa toteutti vuonna 2013 kattavan riskinarvioinnin, jossa käsiteltiin organisaation erilaisia menettelyjä, kuten hallintoa, varainhoitoa, tietotekniikkaa ja viraston operatiivista toimintaa; toteaa, että tarkastuksen jälkeen viraston hallintoneuvostolle esiteltiin selvitys riskinarvioinnin tuloksista sekä vuosia 2014–2016 koskeva strateginen sisäisen tarkastuksen suunnitelma; toteaa, että selvityksessä todettiin, että seuraaviin tarkastettuihin aihealueisiin kuuluvat palvelukseenotto, sidosryhmien hallinnointi, hankinnat ja tiedonhallinta, tietoturvallisuus mukaan luettuna;

11.    panee viraston antamista tiedoista merkille, että IAS teki aiempien suositustensa seurantatarkastuksia koskevan asiakirjatarkastuksen ja totesi, että yhtään kriittistä tai erittäin tärkeää suositusta ei ollut panematta täytäntöön 31. joulukuuta 2013;

Muita huomautuksia

12.    panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen ohjeiden ja viraston hallintoneuvoston mukaan Europolin eläkerahaston tilit konsolidoidaan viraston vuotuisen tilinpäätöksen kanssa 1. tammikuuta 2016 lähtien; toteaa viraston antamien tietojen perusteella, että tätä asiaa koskeva säädös on valmisteilla, jotta muutokset voitaisiin panna ajoissa täytäntöön;

13.    palauttaa mieliin tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2011 kertomuksessa esittämän kommentin, jonka mukaan viraston varainhoitoasetuksessa viitataan sen soveltamissäännöissä oleviin yksityiskohtaisiin sääntöihin ja menettelyihin, joita ei vielä ole hyväksytty; kehottaa virastoa ryhtymään toimiin tämän puutteen korjaamiseksi;

o

o       o

14.    viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta ... 2015 antamaansa päätöslauselmaan(16).

6.2.2015

KANSALAISVAPAUKSIEN SEKÄ OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiviraston (Europol) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013

(2014/2118(DEC))

Valmistelija: Sylvie Guillaume

EHDOTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.      pitää myönteisenä tilintarkastustuomioistuimen päätelmiä, joiden mukaan Euroopan poliisiviraston (Europol) taloudellinen asema 31. päivänä joulukuuta 2013 sekä sen toimien tulokset ja rahavirrat mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta on esitetty tilinpäätöksessä kaikilta olennaisilta osiltaan oikein ja Europolin varainhoitovuodelta 2013 annetun tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat kaikilta olennaisilta osiltaan lailliset ja sääntöjenmukaiset;

2.      panee merkille tilintarkastustuomioistuimen huomautukset, joiden mukaan toimien laillisuudessa ja sääntöjenmukaisuudessa sekä talousarviohallinnossa on parantamisen varaa;

3.      katsoo tässä yhteydessä, että vaikka Europol on vuosien mittaan parantanut hankintamenettelyjen valmistelua, toteuttamista ja dokumentointia, niiden vaikuttavuutta on edelleen parannettava, sillä valintaperusteet eivät vieläkään ole riittävän tarkkoja eivätkä hintatarjoukset realistisia tai asetettujen ammatillisten vaatimusten mukaisia; suhtautuu myönteisesti Europolin pyrkimykseen perustaa keskitetty hankintayksikkö, jonka vastuulla on varmistaa korkea laatu hankintaprosessin kaikissa päävaiheissa; katsoo, että näin voidaan parantaa laadunvalvontaa tarjouskilpailumenettelyvaiheessa ja varmistaa, että esitetyt tarjoukset ovat kelvollisia ja vastaavat asetettuja vaatimuksia; panee Europolin vastauksista merkille meneillään olevan tarjouskilpailumenettelyjä koskevan prosessin, jonka tarkoituksena on parantaa nykyistä sisäistä organisaatiorakennetta;

4.      pitää myönteisinä toimia talousarvion toteutusasteen parantamiseksi, sillä siirrettyjen maksusitoumusmäärärahojen osuus, joka vuonna 2012 oli 19,6 prosenttia, laski 11,6 prosenttiin vuonna 2013; pitää kuitenkin valitettavana, että siirrettyjen maksusitoumusmäärärahojen osuus osastossa 2 (hallintomenot) oli 41 prosenttia eli edelleen erittäin suuri siitä huolimatta, että tilanne oli kohentunut edellisvuoteen nähden (49 prosenttia vuonna 2012);

5 .     pitää lisäksi myönteisenä, että Europol on ottanut käyttöön uudet käytännesäännöt, joissa korostetaan eturistiriitojen ehkäisyä, joka on keskeinen seikka, johon parlamentti on kiinnittänyt huomiota aiemmissa vastuuvapausmenettelyissä;

6.      katsoo yleisesti, että talousarvion vuotuisuuden periaatteen mukaisesti Europolin olisi kiinnitettävä enemmän huomiota varainhoidon moitteettomuuden periaatteeseen, erityisesti siihen, kuinka taloudellisesti, tehokkaasti ja vaikuttavasti se on käyttänyt määrärahojaan hoitaessaan tehtäviään.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

5.2.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

49

5

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Laura Agea, Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

23.3.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

24

5

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Laura Ferrara

(1)

EUVL C 442, 10.12.2014, s. 290.

(2)

EUVL C 442, 10.12.2014, s. 290.

(3)

EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

EUVL L 121, 15.5.2009, s. 37.

(6)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

EUVL C 442, 10.12.2014, s. 290.

(9)

EUVL C 442, 10.12.2014, s. 290.

(10)

EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

EUVL L 121, 15.5.2009, s. 37.

(13)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1023/2013, annettu 22. päivänä lokakuuta 2013, Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EUVL L 287, 29.10.2013, s. 15).

(16)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA-PROV(2015)0000

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö