Procedura : 2014/2118(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0080/2015

Teksty złożone :

A8-0080/2015

Debaty :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Głosowanie :

PV 29/04/2015 - 10.50
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0159

SPRAWOZDANIE     
PDF 188kWORD 101k
30.3.2015
PE 539.721v03-00 A8-0080/2015

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2013

(2014/2118(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2013

(2014/2118(DEC))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Policji za rok budżetowy 2013,

–       uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Policji za rok budżetowy 2013 wraz z odpowiedziami Urzędu(1),

–       uwzględniając poświadczenie wiarygodności (2)rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw, przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając zalecenie Rady z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3),

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(4), w szczególności jego art. 208,

–       uwzględniając decyzję Rady 2009/371/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 r. ustanawiającą Europejski Urząd Policji (Europol)(5), w szczególności jej art. 43,

–       uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(6),

–       uwzględniając rozporządzenie delegowane (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(7), w szczególności jego art. 108,

–       uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0080/2015),

1.      udziela dyrektorowi Europejskiego Urzędu Policji absolutorium z wykonania budżetu Urzędu na rok budżetowy 2013;

2.      przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi Europejskiego Urzędu Policji, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiego Urzędu Policji za rok budżetowy 2013

(2014/2118(DEC))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Policji za rok budżetowy 2013,

–       uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Policji za rok budżetowy 2013, wraz z odpowiedziami Urzędu(8),

–       uwzględniając poświadczenie wiarygodności(9) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw, przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając zalecenie Rady z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(10),

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(11), w szczególności jego art. 208,

–       uwzględniając decyzję Rady 2009/371/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 r. ustanawiającą Europejski Urząd Policji (Europol)(12), w szczególności jej art. 43,

–       uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(13),

–       uwzględniając rozporządzenie delegowane (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(14), w szczególności jego art. 108,

–       uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0080/2015),

1.      stwierdza, że końcowe roczne sprawozdania finansowe Europejskiego Urzędu Policji zostało przedstawione w załączniku do sprawozdania Trybunału Obrachunkowego;

2.      zatwierdza zamknięcie ksiąg Europejskiego Urzędu Policji za rok budżetowy 2013;

3.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi Europejskiego Urzędu Policji, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2013

(2014/2118(DEC))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2013,

–       uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0080/2015),

A.     mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem finansowym ostateczny budżet Europejskiego Urzędu Policji (zwanego dalej „Urzędem”) na rok budżetowy 2013 zamknął się kwotą 82 520 500 EUR, co stanowi spadek o 1,94% w porównaniu z 2012 r.,

B.     mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Policji za rok budżetowy 2013 Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Urzędu jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe,

Działania podjęte w następstwie udzielenia absolutorium za rok 2012

1.      na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa, że odnośnie do siedmiu uwag poczynionych przez Trybunał w sprawozdaniu za rok 2011 i oznaczonych jako znajdujące się „w trakcie realizacji” lub „pozostające do realizacji” w sprawozdaniu Trybunału za rok 2012 podjęto działania naprawcze i cztery z nich oznaczone są teraz w sprawozdaniu Trybunału jako „zrealizowane”, jedna jako „częściowo zrealizowane” i „częściowo w trakcie realizacji”, a dwie jako „nie dotyczy”; zwraca ponadto uwagę, że w związku z sześcioma uwagami poczynionymi przez Trybunał w sprawozdaniu za rok 2012 działania naprawcze podjęto w odniesieniu do pięciu uwag, które są teraz oznaczone jako „zrealizowane”, a jedna jest oznaczona jako „nie dotyczy”;

2.      na podstawie informacji uzyskanych od Urzędu stwierdza, że:

a)      zatwierdzanie systemu rachunkowości uznano w sprawozdaniu Trybunału za zakończone; z niepokojem zauważa, że zdaniem Trybunału działania naprawcze dotyczące dopuszczalnych wyjątków wciąż są w trakcie realizacji i wzywa Urząd do poinformowania organu udzielającego absolutorium o wynikach wdrożenia działań naprawczych;

b)     wciąż trwa wdrażanie zalecenia organu udzielającego absolutorium w sprawie publikacji szeregu przetworzonych dokumentów niejawnych, gdyż Urząd zasięga porady swojego komitetu ds. bezpieczeństwa i prowadzi konsultacje z podmiotami stanowiącymi źródło owych informacji niejawnych w sprawie podejścia do kwestii opublikowania informacji; wzywa Urząd do poinformowania organu udzielającego absolutorium o postępach w tej sprawie, a także o planowanym terminie jaj zamknięcia;

c)      udostępnia on informacje publiczne, głównie na swojej stronie internetowej, za pośrednictwem której obywatele mają możliwość zamówienia automatycznej usługi mailingowej i otrzymywania w tej sposób informacji o działaniach operacyjnych;

Uwagi dotyczące legalności i prawidłowości transakcji

3.      na podstawie sprawozdania Trybunału z niepokojem zauważa, że na skuteczność postępowań o udzielenie zamówienia w 2013 r. wpływ miały pewne decyzje, które nie opierały się na wystarczająco szczegółowych kryteriach wyboru ani realistycznych ofertach cenowych, a także nie były zgodne z ustalonymi wymogami branżowymi, choć w minionych latach Urząd usprawnił proces przygotowywania, przeprowadzania i dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia; na podstawie informacji uzyskanych od Urzędu stwierdza, że zgodnie z ustaleniami Trybunału w 2014 r. Urząd rozpoczął ogólny przegląd całego procesu udzielania zamówień w celu udoskonalenia obecnych wewnętrznych struktur organizacyjnych i wynikających zeń procesów; wzywa Urząd do poinformowania organu udzielającego absolutorium o wyniku przeglądu i planowanych usprawnieniach w procesie udzielania zamówień;

Zarządzanie budżetem i finansami

4.      zwraca uwagę, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2013 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 98,60%, natomiast wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 87,20%;

Zobowiązania i przeniesienia

5.      stwierdza, że poziom przeniesionych środków, na które zaciągnięto zobowiązania, obniżył się z 19,64% w 2012 r. do 11,60% w 2013 r.; z niepokojem zauważa, że poziom przeniesionych środków, na które zaciągnięto zobowiązania, wciąż był wysoki w tytule II (wydatki administracyjne), gdzie wyniósł 41%; stwierdza, że przeniesienia te związane były przede wszystkim z planowymi modyfikacjami budynku pod koniec roku i z innymi kosztami administracyjnymi, z tytułu których faktur nie otrzymano do końca roku; wzywa Urząd do większych wysiłków w celu ograniczenia w przyszłości poziomu przeniesień;

6.      przyjmuje do wiadomości, że poziom odnotowanych w 2013 r. zobowiązań anulowanych, które przeniesiono, osiągnął 8,9% całkowitej przeniesionej kwoty, co stanowi spadek o 8,4% w porównaniu z kwotą odnotowaną w 2012 r.; zwraca uwagę na działania naprawcze podjęte przez Urząd w celu zaradzeniu tej sytuacji i zauważa, że Trybunał uważa tę kwestię za zamkniętą;

7.      na podstawie informacji uzyskanych od Urzędu stwierdza, że w wyniku działań w zakresie przygotowania i oceny technicznych wymogów dotyczących automatycznych przeniesień Trybunał nie dopatrzył się żadnych problemów w ramach audytu rocznego w 2013 r.;

Procedury przetargowe i procedury naboru pracowników

8.      zauważa, że Urząd zaktualizował swoje wytyczne w zakresie rekrutacji, opis procedury rekrutacji i odpowiednie wzorce dokumentów stosownie do zmienionego regulaminu pracowniczego(15), który zaczął obowiązywać w 2014 r.; stwierdza, że Urząd wprowadził nowy kodeks postępowania w celu poprawy przejrzystości i niezależności w odniesieniu do wykonywanych przez siebie obowiązków;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

9.      zauważa, że życiorysy i deklaracje o braku konfliktu interesów członków zarządu i kadry kierowniczej wyższego szczebla oraz deklaracja o braku konfliktu interesów dyrektora nie są publicznie dostępne; wzywa Urząd do pilnego zaradzenia tej sytuacji;

Audyt wewnętrzny

10.    zauważa, że w 2013 r. Służba Audytu Wewnętrznego Komisji i wewnętrzna jednostka Urzędu ds. audytu przeprowadziły pełną ocenę ryzyka związanego z procesami Urzędu obejmującą aspekty administracyjne, finansowe, informatyczne i operacyjne działalności prowadzonej przez Urząd; stwierdza, że po zakończeniu audytu zarząd Urzędu otrzymał sprawozdanie na temat wyników oceny ryzyka, w tym również „Strategiczny plan kontroli wewnętrznej na lata 2014–2016”; w sprawozdaniu określono kolejne obszary kontroli, które będą obejmować: rekrutację, zarządzanie kwestiami związanymi z zainteresowanymi stronami, zamówienia publiczne, zarządzanie danymi i bezpieczeństwo informacji;

11.    na podstawie informacji uzyskanych od Urzędu przyjmuje do wiadomości, że Służba Audytu Wewnętrznego sprawdziła wdrożenie swoich wcześniejszych zaleceń w drodze przeglądu dokumentacji oraz że na dzień 31 grudnia 2013 r. bez odpowiedzi nie pozostawiono zaleceń o zasadniczym znaczeniu ani zaleceń bardzo istotnych;

Inne uwagi

12.    zauważa, że zgodnie z wytycznymi Trybunału i zarządu Urzędu od dnia 1 stycznia 2016 r. planuje się konsolidację funduszu emerytalnego Europolu z rocznym sprawozdaniem finansowym Urzędu; na podstawie informacji uzyskanych od Urzędu odnotowuje, że w przygotowaniu znajduje się odpowiedni instrument ustawodawczy, który pozwoli na terminowe wdrożenie wynikających stąd zmian;

13.    przypomina o uwadze Trybunału zawartej w jego sprawozdaniu z 2011 r., zgodnie z którą rozporządzenie finansowe Urzędu odnosi się do szczegółowych przepisów i procedur określonych w przepisach wykonawczych Urzędu, których jeszcze nie przyjęto; wzywa Urząd do podjęcia w związku z tym działań naprawczych;

o

o       o

14.    w odniesieniu do innych uwag o charakterze przekrojowym, towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, odsyła do swojej rezolucji z dnia … 2015 r.(16) w sprawie wyników, gospodarowania środkami finansowymi i kontroli agencji.

6.2.2015

OPINIA Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Policji (Europol) na rok budżetowy 2013

(2014/2118(DEC))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Sylvie Guillaume

WSKAZÓWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  z zadowoleniem przyjmuje wnioski Trybunału Obrachunkowego, z których wynika, że roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Policji (EUROPOL) rzetelnie przedstawia wszystkie istotne aspekty jego sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 r. oraz wyniki jego transakcji i przepływy pieniężne za kończący się tego dnia rok, jak również że transakcje, na których opiera się roczne sprawozdanie finansowe EUROPOL-u za rok budżetowy 2013, są zgodne z prawem i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach;

2.  przyjmuje do wiadomości uwagi Trybunału Obrachunkowego wskazujące na niezbędne usprawnienia dotyczące zgodności z prawem i prawidłowości operacji i zarządzania budżetem;

3.  uważa w tym kontekście, że pomimo postępów poczynionych przez EUROPOL w ostatnich latach w zakresie opracowywania, wykonywania i dokumentowania procedur udzielania zamówień publicznych, ich skuteczność musi jeszcze zostać poprawiona, gdyż kryteria wyboru nie zawsze były wystarczająco sprecyzowane, a oferty cenowe realistyczne lub dokonane w sposób zgodny z przyjętymi wymogami branżowymi; z zadowoleniem przyjmuje działania EUROPOL-u mające na celu ustanowienie centralnego stanowiska ds. zaopatrzenia, z główną odpowiedzialnością polegającą na zapewnieniu wysokiej jakości na wszystkich głównych etapach procesu zaopatrzenia; przełoży się to na poprawę kontroli na etapie procedury przetargowej, zapewniając skuteczność i przydatność składanych ofert; przyjmuje do wiadomości przedstawiony w odpowiedziach EUROPOL-u toczący się proces dotyczący wszystkich procedur naboru i procedur przetargowych, służący udoskonaleniu obecnej wewnętrznej struktury organizacyjnej;

4.  z zadowoleniem przyjmuje dokonane starania w zakresie podniesienia poziomu wykonania budżetu, mając na uwadze, że poziom przeniesionych środków na zobowiązania zmniejszył się z 19,6% w roku 2012 do 11,6% w roku 2013; wyraża jednak ubolewanie wobec faktu, że poziom przeniesień środków, na które zaciągnięto zobowiązania w ramach tytułu II (wydatki administracyjne), pozostaje nadal bardzo wysoki i wynosi 41%, pomimo iż nastąpiła poprawa w stosunku do roku poprzedniego (49% w 2012 r.);

5 . ponadto z zadowoleniem przyjmuje zatwierdzenie przez EUROPOL nowego kodeksu postępowania regulującego kwestię zapobiegania konfliktom interesów, co ma podstawowe znaczenie, jak podkreślał Parlament Europejski we wcześniejszych procedurach udzielania absolutorium;

6.  zasadniczo uważa, że należy bardziej skupić się na zapewnieniu należytego zarządzania finansami przez EUROPOL, zgodnie z budżetową zasadą jednoroczności, tj. na poprawie gospodarności, efektywności i skuteczności przy wykorzystywaniu środków przyznanych mu na realizację wyznaczonych zadań.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

5.2.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

49

5

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Laura Agea, Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

23.3.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

24

5

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Laura Ferrara

(1)

Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 290.

(2)

Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 290.

(3)

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(4)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(5)

Dz.U. L 121 z 15.5.2009, s. 37.

(6)

Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(7)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(8)

Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 290.

(9)

Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 290.

(10)

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(11)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(12)

Dz.U. L 121 z 15.5.2009, s. 37.

(13)

Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(14)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(15)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1023/2013 z dnia 22 października 2013 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej (Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 15).

(16)

Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA-PROV(2015)0000.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności