Procedură : 2014/2118(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0080/2015

Texte depuse :

A8-0080/2015

Dezbateri :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Voturi :

PV 29/04/2015 - 10.50
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0159

RAPORT     
PDF 180kWORD 104k
30.3.2015
PE 539.721v03-00 A8-0080/2015

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului European de Poliție aferent exercițiului financiar 2013

(2014/2118(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Ryszard Czarnecki

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului European de Poliție aferent exercițiului financiar 2013

(2014/2118(DEC))

Parlamentul European,

–       având în vedere conturile anuale ale Oficiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2013,

–       având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Oficiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile Oficiului(1),

–       având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2013 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a Oficiului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(3),

–       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(4), în special articolul 208,

–       având în vedere Decizia 2009/371/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 privind înființarea Oficiului European de Poliție (Europol)(5), în special articolul 43,

–       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(6),

–       având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 108,

–       având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0080/2015),

1.      acordă directorului Oficiului European de Poliție descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului aferent exercițiului financiar 2013;

2.      își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Oficiului European de Poliție, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Oficiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2013

(2014/2118(DEC))

Parlamentul European,

–       având în vedere conturile anuale ale Oficiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2013,

–       având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Oficiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile Oficiului(8),

–       având în vedere declarația de asigurare(9) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2013 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a Oficiului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(10),

–       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(11), în special articolul 208,

–       având în vedere Decizia 2009/371/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 privind înființarea Oficiului European de Poliție (Europol)(12), în special articolul 43,

–       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(13),

–       având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(14), în special articolul 108,

–       având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0080/2015),

1.      ia act de conturile anuale finale ale Oficiului European de Poliție care sunt prezentate în anexa la raportul Curții de Conturi;

2.      aprobă închiderea conturilor Oficiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2013;

3.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Oficiului European de Poliție, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului European de Poliție aferent exercițiului financiar 2013

(2014/2118(DEC))

Parlamentul European,

–       având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului European de Poliție aferent exercițiului financiar 2013,

–       având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0080/2015),

A.     întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul definitiv al Oficiului European de Poliție („Oficiul”) aferent exercițiului financiar 2013 a fost de 82 520 500 EUR, ceea ce reprezintă o reducere cu 1,94% față de bugetul pentru 2012;

B.     întrucât Curtea de Conturi („Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Oficiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2013 („raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Oficiului și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 2012

1.      constată, din raportul Curții, că au fost întreprinse acțiuni corective în ceea ce privește șapte observații formulate în raportul Curții pentru exercițiul 2011 și marcate ca fiind „în desfășurare” sau „nedemarate încă” în raportul Curții pentru exercițiul 2012, iar în prezent patru sunt marcate în raportul Curții ca fiind „finalizate”, una este „parțial finalizată” și „parțial în desfășurare”, iar două sunt considerate „inaplicabile”; observă, în plus, că au fost întreprinse acțiuni corective în ceea ce privește cele șase observații formulate în raportul Curții pentru exercițiul 2012, iar în prezent cinci sunt marcate ca fiind „finalizate”, iar una este considerată „inaplicabilă”;

2.      ia act, pe baza informațiilor furnizate de Oficiu, de următoarele aspecte:

a.      validarea sistemului său contabil este considerată finalizată în raportul Curții; constată cu preocupare că, în continuare, Curtea consideră acțiunile corective pentru excepțiile autorizate ca fiind „în desfășurare” și solicită Oficiului să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatul aplicării acțiunilor corective;

b.      sunt în desfășurare acțiunile luate pentru a da curs recomandării autorității care acordă descărcarea de gestiune de a publica numărul de documente clasificate prelucrate, Oficiul a solicitat sfatul Comitetului său de securitate și se consultă cu autorii informațiilor clasificate subiacente cu privire la modalitatea de a publica această informație; solicită Oficiului să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele realizate în acest domeniu, precum și la calendarul preconizat pentru finalizare;

c.      Oficiul furnizează informații publicului, în special pe site-ul său de internet, prin care cetățenii au posibilitatea să se aboneze la un serviciu automat de știri cu privire la activitățile operaționale;

Observații cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor

3.      ia act cu îngrijorare, din raportul Curții, că eficacitatea procedurilor de achiziții publice din 2013 a fost afectată de faptul că anumite decizii nu au fost bazate pe criterii de selecție suficient de specifice sau pe oferte de preț realiste, precum și de nerespectarea cerințelor profesionale consacrate, deși Oficiul a îmbunătățit pregătirea, executarea și documentarea procedurilor de achiziție de-a lungul anilor; ia act, din afirmațiile Oficiului, că, în urma constatărilor Curții, Oficiul a inițiat în 2014 o analiză a procesului de achiziții la nivelul întregii organizații, pentru a îmbunătăți structura organizatorică internă actuală și procesele care stau la baza ei; solicită Oficiului să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatul analizei și la îmbunătățirile preconizate ale procesului de achiziții publice;

Gestiunea bugetară și financiară

4.      ia act de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2013 au condus la o rată de execuție bugetară de 98,60 % și că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 87,20 %;

Credite angajate și reportări

5.      ia act de faptul că nivelul creditelor angajate și reportate a scăzut de la 19,64% în 2012 la 11,60% în 2013; constată cu îngrijorare că nivelul creditelor angajate reportate a fost totuși ridicat, atingând 41% pentru titlul II (cheltuieli administrative); ia act de faptul că aceste reportări au fost determinate în principal de modificări ale clădirii planificate târziu în cursul exercițiului și de alte costuri administrative pentru care facturile aferente nu fuseseră încă primite la sfârșitul exercițiului; solicită Oficiului să își intensifice eforturile pentru reducerea reportărilor pe viitor;

6.      ia act de faptul că nivelul angajamentelor reportate anulate s-a ridicat în 2013 la 8,9% din totalul reportat, cu 8,4% mai puțin față de suma din 2012; ia act de măsurile corective întreprinse de Oficiu pentru a remedia această situație și remarcă faptul că Curtea consideră problema încheiată;

7.      ia act, din afirmațiile Oficiului, că în urma acțiunilor sale de pregătire și analiză a cerințelor tehnice pentru reportările automate, Curtea nu a identificat probleme în cursul activităților sale de audit din 2013;

Procedurile de achiziții publice și de recrutare

8.      ia act de faptul că Oficiul și-a actualizat orientările pentru recrutare și descrierea procesului de recrutare, precum și modelele de documente aferente, pentru a ține seama de Statutul funcționarilor revizuit(15), care a intrat în vigoare în 2014; remarcă faptul că Oficiul a instituit noul său Cod de conduită pentru a consolida transparența și independența în exercitarea sarcinilor sale;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

9.      observă că CV-urile și declarațiile de interese ale membrilor Consiliului de administrație și ale cadrelor de conducere, precum și declarația de interese a directorului nu sunt puse la dispoziția publicului; invită Oficiul să remedieze de urgență această situație;

Auditul intern

10.    ia act de faptul că Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS), împreună cu serviciul de audit intern al Oficiului au realizat o evaluare completă a riscurilor în 2013 cu privire la procesele instituției, incluzând dimensiunile administrative, financiare, informatice și operaționale ale activităților Oficiului; remarcă faptul că în urma auditului, a fost prezentat Consiliului de administrație al Oficiului raportul privind rezultatul evaluării riscurilor, inclusiv un Plan de audit strategic pentru 2014-2016, raportul identificând ca subiecte viitoare de audit recrutarea, gestionarea părților interesate, achizițiile publice și gestionarea datelor, inclusiv securitatea informațiilor;

11.    ia act, pe baza informațiilor furnizate de Oficiu, de faptul că IAS a monitorizat implementarea recomandărilor sale anterioare prin intermediul unei examinări documentare și că, la 31 decembrie 2013, nicio recomandare critică sau foarte importantă nu era deschisă;

Alte observații

12.    ia act de faptul că, în conformitate cu orientările Curții și conform Consiliului de administrație al Oficiului, se are în vedere consolidarea Fondului de pensii al Europol cu conturile anuale ale Oficiului începând de la 1 ianuarie 2016; remarcă, pe baza informațiilor furnizate de Oficiu, că este în curs de pregătire un instrument legislativ în acest sens, care să permită realizarea la timp a schimbărilor necesare;

13.    reamintește observația Curții din raportul din 2011, conform căreia Regulamentul financiar al Oficiului face trimitere la norme și proceduri detaliate stabilite în Normele de aplicare ale Oficiului care nu au fost încă adoptate; solicită Oficiului să adopte măsuri corective în acest sens;

o

o       o

14.    face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din ... 2015(16) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

6.2.2015

AVIZ al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului European de Poliție (EUROPOL) aferent exercițiului financiar 2013

(2014/2118(DEC))

Raportoare pentru aviz: Sylvie Guillaume

SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  salută concluziile Curții de Conturi, potrivit cărora conturile anuale ale Oficiului European de Poliție (EUROPOL) prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația sa financiară la 31 decembrie 2013, precum și rezultatele operațiunilor sale și fluxurile sale de numerar pentru exercițiul încheiat la această dată, iar tranzacțiile subiacente conturilor anuale ale EUROPOL pentru exercițiul financiar 2013 sunt legale și regulare, sub toate aspectele semnificative;

2.  ia act de observațiile Curții de Conturi prin care se indică necesitatea de a îmbunătăți legalitatea și regularitatea operațiunilor și a gestiunii bugetare;

3.  consideră, în acest sens, că, deși Europol a făcut progrese de-a lungul anilor în ceea ce privește elaborarea, executarea și documentarea procedurilor de achiziții publice, eficacitatea acestora trebuie și mai mult îmbunătățită, deoarece criteriile de selecție nu au fost întotdeauna suficient de specifice, iar ofertele de preț nu au fost întotdeauna realiste sau în concordanță cu exigențele profesionale stabilite; salută eforturile depuse de EUROPOL pentru a crea un serviciu de aprovizionare central care să asigure o înaltă calitate în toate etapele principale ale procesului de aprovizionare; consideră că acest lucru va duce la o îmbunătățire a controlului de calitate în etapele de licitație, asigurând dinamismul și pertinența ofertelor primite; ia act, din răspunsurile prezentate de Europol, de procesul în curs referitor la ansamblul procedurilor de recrutare și de achiziții, proces realizat cu scopul de a ameliora structura organizării interne actuale a Oficiului;

4.  salută eforturile depuse pentru ameliorarea ratei de execuție bugetară, nivelul reportărilor la creditele de angajament scăzând de la 19,6% în 2012 la 11,6% în 2013; cu toate acestea, regretă că nivelul reportărilor de credite angajate la titlul II (cheltuieli administrative) rămâne foarte ridicat, la 41%, în pofida unei ameliorări comparativ cu exercițiul anterior (49% în 2012);

5 . salută adoptarea de către EUROPOL a unui nou cod de conduită care evidențiază aspectele de prevenire a conflictelor de interese, un element fundamental subliniat de Parlamentul European în procedurile anterioare de descărcare de gestiune;

6.  consideră, în general, că EUROPOL ar trebui să acorde mai multă atenție principiului bunei gestiuni financiare, în conformitate cu principiul bugetar al anualității, adică economiei, eficienței și eficacității cu care Oficiul și-a utilizat creditele de care dispune în exercitarea responsabilităților care îi sunt încredințate.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

5.2.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

49

5

1

Membri titulari prezenți la votul final

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Laura Agea, Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

23.3.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

24

5

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Laura Ferrara

(1)

JO C 442, 10.12.2014, p. 290.

(2)

JO C 442, 10.12.2014, p. 290.

(3)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(4)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(5)

JO L 121, 15.5.2009, p. 37.

(6)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(7)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(8)

JO C 442, 10.12.2014, p. 290.

(9)

JO C 442, 10.12.2014, p. 290.

(10)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(11)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(12)

JO L 121, 15.5.2009, p. 37.

(13)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(14)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(15)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1023/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2013 de modificare a Statutului funcționarilor Uniunii Europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (JO L 287, 29.10.2013, p. 15).

(16)

Texte adoptate la această dată, P8_TA-PROV(2015)0000.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate