Postopek : 2014/2118(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0080/2015

Predložena besedila :

A8-0080/2015

Razprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.50
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0159

POROČILO     
PDF 173kWORD 97k
30.3.2015
PE 539.721v03-00 A8-0080/2015

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2013

(2014/2118(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Ryszard Czarnecki

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2013

(2014/2118(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2013 z odgovoroma urada(1),

–       ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–       ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice uradu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(3),

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(4), zlasti člena 208,

–       ob upoštevanju Sklepa Sveta 2009/371/PNZ z dne 6. aprila 2009 o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (Europol)(5), zlasti člena 43,

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(6),

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(7), zlasti člena 108,

–       ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0080/2015),

1.      podeli razrešnico direktorju Evropskega policijskega urada glede izvrševanja proračuna urada za proračunsko leto 2013;

2.      navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorju Evropskega policijskega urada, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2013

(2014/2118(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2013 z odgovoroma urada(8),

–       ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(9) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–       ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice uradu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(10),

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(11), zlasti člena 208,

–       ob upoštevanju Sklepa Sveta 2009/371/PNZ z dne 6. aprila 2009 o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (Europol)(12), zlasti člena 43,

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(13),

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(14), zlasti člena 108,

–       ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0080/2015),

1.      ugotavlja, da so podatki v končnem zaključnem računu Evropskega policijskega urada takšni kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča;

2.      odobri zaključni račun Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2013;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorju Evropskega policijskega urada, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2013

(2014/2118(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0080/2015),

A.     ker računovodski izkazi Evropskega policijskega urada (v nadaljevanju: urad) kažejo, da je končni proračun urada v proračunskem letu 2013 znašal 82.520.500 EUR, kar je 1,94 % manj kot leta 2012,

B.     ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu urada za proračunsko leto 2013 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov urada ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij,

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2012

1.      na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da so bili v zvezi s sedmimi pripombami iz poročila Računskega sodišča iz leta 2011, ki so bile v poročilu iz leta 2012 označene kot „se izvaja“ oziroma „neizveden“, sprejeti popravljalni ukrepi, zato so sedaj v poročilu Računskega sodišča štiri označene kot „zaključen“, ena delno kot „zaključen“ in delno kot „se izvaja“, dve pa kot „ni relevantno“; ugotavlja tudi, da so bili v zvezi s šestimi pripombami iz poročila Računskega sodišča iz leta 2012 sprejeti popravljalni ukrepi za pet pripomb, ki so zdaj označene kot „zaključen“, ena pa kot „ni relevantno“;

2.      je seznanjen s trditvami urada, da:

a.      je potrjevanje njegovega računovodskega sistema v poročilu Računskega sodišča obravnavano kot zaključeno; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da Računsko sodišče popravljalni ukrep za odobrene izjeme šteje za ukrep, ki se še izvaja, in poziva urad, naj organ za podelitev razrešnice obvesti o rezultatu izvajanja popravljalnega ukrepa;

b.      izvajanje priporočila organa za podelitev razrešnice o objavi števila obdelanih zaupnih dokumentov še poteka, saj je urad svoj varnostni odbor zaprosil za nasvet in se z avtorji zaupnih informacij iz teh dokumentov posvetoval o pristopu k objavi teh informacij; poziva urad, naj organ za podelitev razrešnice obvesti o napredku, doseženem v zvezi s tem, pa tudi o predvidenem časovnem okviru, v katerem naj bi se izvajanje zaključilo;

c.      zagotavlja javne informacije, predvsem na svojem spletnem mestu, prek katerega se lahko državljani prijavijo na avtomatizirano poštno storitev novic v zvezi z operativnimi dejavnostmi;

Pripombe o zakonitosti in pravilnosti transakcij

3.      z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je Računsko sodišče v svojem poročilu ugotovilo, da so na uspešnost postopkov javnega naročanja v letu 2013 vplivale nekatere odločitve, ki niso temeljile na dovolj specifičnih izbirnih merilih ali realističnih cenovnih ponudbah ali pa niso bile v skladu z uveljavljenimi strokovnimi zahtevami, čeprav je urad z leti izboljšal pripravo, izvedbo in dokumentiranje postopkov javnega naročanja; je seznanjen s trditvijo urada, da je ob upoštevanju ugotovitev Računskega sodišča začel pregled vseh postopkov javnega naročanja v letu 2014 znotraj celotne organizacije, da bi tako izboljšal trenutno notranjo ureditev v organizaciji in s tem povezane postopke; poziva urad, naj organ za podelitev razrešnice obvesti o rezultatu pregleda in predvidenih izboljšavah procesa javnega naročanja;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

4.      ugotavlja, da je zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2013 stopnja izvrševanja proračuna dosegla 98,60 %, stopnja izvrševanja plačil pa 87,20 %;

Obveznosti in prenosi v naslednje leto

5.      ugotavlja, da se je stopnja prenesenih odobrenih proračunskih sredstev zmanjšala z 19,64 % leta 2012 na 11,60 % leta 2013; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je bila stopnja prenosov odobrenih proračunskih sredstev v naslovu II (upravni odhodki) še vedno visoka in je znašala 41 %; je seznanjen s tem, da so se ti prenosi nanašali zlasti na načrtovane spremembe stavbe proti koncu leta in na druge upravne stroške, za katere računi na koncu leta še niso bili predloženi; poziva urad, naj okrepi prizadevanja za zmanjšanje prenosov v prihodnje;

6.      je seznanjen s tem, da je stopnja razveljavljenih prenesenih obveznosti leta 2013 znašala 8,9 % skupnega prenesenega zneska, kar je 8,4 % manj v primerjavi z letom 2012; je seznanjen s popravljalnimi ukrepi, ki jih je urad sprejel za rešitev tega vprašanja, in ugotavlja, da Računsko sodišče to vprašanje obravnava kot zaključeno;

7.      je seznanjen s trditvijo urada, da Računsko sodišče pri svoji letni reviziji za 2013 ni ugotovilo težav v zvezi z ukrepi glede priprave in ocene tehničnih zahtev za samodejne prenose;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

8.      je seznanjen s tem, da je urad posodobil svoje smernice za zaposlovanje in opis postopka zaposlovanja, pa tudi s tem povezano predlogo dokumentacije v skladu s spremenjenimi kadrovskimi predpisi(15), ki so začeli veljati leta 2014; je seznanjen s tem, da je urad svoj novi kodeks ravnanja sprejel zato, da bi povečal preglednost in neodvisnost pri izvrševanju svojih nalog;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

9.      ugotavlja, da življenjepisi in izjave o interesih članov upravnega odbora in najvišjih vodstvenih delavcev ter izjava o interesih direktorja niso objavljeni; urad poziva, naj nemudoma odpravi to pomanjkljivost;

Notranja revizija

10.    je seznanjen s tem, da je služba Komisije za notranjo revizijo skupaj s funkcijo notranje revizije urada leta 2013 izvedla celovito oceno tveganja v zvezi s panoramo procesov organizacije, ki je zajemala upravne, finančne in operativne razsežnosti ter razsežnosti IT dejavnosti urada; je seznanjen s tem, da je bilo po reviziji poročilo o rezultatu ocenjevanja tveganja, skupaj s „Strateškim načrtom za notranjo revizijo za obdobje 2014–2016“, predstavljeno upravnemu odboru urada; v poročilu so bila kot naslednja področja revizije opredeljena področja zaposlovanja, upravljanja deležnikov, javno naročanje in upravljanje podatkov, vključno z informacijsko varnostjo;

11.    je seznanjen s trditvijo urada, da je služba za notranjo revizijo prek pregleda dokumentacije preverila izvajanje svojih prejšnjih priporočil in da 31. decembra 2013 ni bilo odprto nobeno kritično ali zelo pomembno priporočilo;

Druge pripombe

12.    ugotavlja, da je v skladu s smernicami Računskega sodišča in upravnega odbora urada predvideno, da bo pokojninski sklad Europola konsolidiran z zaključnim računom urada z začetkom veljavnosti 1. januarja 2016; je seznanjen s trditvijo urada, da je v zvezi s tem v pripravi ustrezen zakonodajni instrument, ki bo omogočil pravočasno izvedbo nakazanih sprememb;

13.    opominja na pripombo Računskega sodišča v njegovem poročilu za leto 2011, da se finančna uredba urada sklicuje na podrobna pravila in postopke, določene v izvedbenih pravilih urada, ki še niso bila sprejeta; poziva urad, naj izvede popravne ukrepe v zvezi s tem;

o

o       o

14.    sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v resoluciji z dne ... 2015(16) o uspešnosti, finančnem upravljanju in nadzoru agencij.

6.2.2015

MNENJE Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega policijskega urada (Europol) za proračunsko leto 2013

(2014/2118(DEC))

Pripravljavka mnenja: Sylvie Guillaume

POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.      pozdravlja ugotovitve Računskega sodišča, da računovodski izkazi Evropskega policijskega urada (Europol) v vseh pomembnih vidikih odražajo finančni položaj na dan 31. decembra 2013 ter poslovne dogodke in denarne tokove za proračunsko leto, ki se je takrat končalo, in da so transakcije, povezane z računovodskimi izkazi Europola za proračunsko leto 2013, z vseh pomembnih vidikov zakonite in pravilne;

2.      je seznanjen z ugotovitvami Računskega sodišča, da so potrebne izboljšave v okviru zakonitosti in pravilnosti transakcij ter proračunskega upravljanja;

3.      glede tega meni, da klub temu, da je Europol v zadnjih letih dosegel napredek na področju priprave, izvajanja in dokumentacije za postopke javnih naročil, pa je treba še dodatno izboljšati učinkovitost, saj izbirna merila niso vedno bila zadosti specifična in tarifne ponudbe realistične, oziroma usklajene z dogovorjenimi opisi delovnih mest; je naklonjen prizadevanjem Europola, da bi se oblikovala služba za centralno shranjevanje, ki bi zagotavljala visoko kakovost v vseh glavnih fazah postopka shranjevanja; tako bi se izboljšal tudi nadzor kakovosti v fazi javnih razpisov, saj bi se zagotavljala izvedljivost in ustreznost prispelih ponudb; iz odgovorov Europola je seznanjen s potekajočim procesom, ki zadeva vse postopke zaposlovanja iz javnih naročil, in tistim, ki se načrtuje za izboljšanje sedanje notranje organizacijske strukture;

4.      pozdravlja prizadevanja za izboljšanje stopnje izvrševanja proračuna, saj se je stopnja prenesenih odobritev za prevzem obveznosti zmanjšala z 19,6 % leta 2012 na 11,6 % leta 2013; vendar obžaluje, da je stopnja prenesenih odobrenih proračunskih sredstev za naslov II (upravni odhodki) ostala zelo visoka, t.j. 41 %, kljub izboljšavam v primerjavi s prejšnjim letom (49 % leta 2012);

5.      poleg tega pozdravlja dejstvo, da je Europol sprejel nov kodeks ravnanja, s katerim se izpostavljajo vidiki preprečevanja navzkrižja interesov, pri čemer gre za temeljni element, ki ga je Evropski parlament poudaril v predhodnih postopkih podelitve razrešnice;

6.      v splošnem meni, da bi se moral Europol v skladu s proračunskim načelom enoletnosti bolj osredotočiti na dobro finančno poslovodenje, in sicer gospodarnost, uspešnost in učinkovitost pri porabi sredstev za izvajanje svojih pristojnosti.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

5.2.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

49

5

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Laura Agea, Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

23.3.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

24

5

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Julia Pitera, Miroslav Poche

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Laura Ferrara

(1)

UL C 442, 10.12.2014, str. 290.

(2)

UL C 442, 10.12.2014, str. 290.

(3)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(4)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(5)

UL L 121, 15.5.2009, str. 37.

(6)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(7)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(8)

UL C 442, 10.12.2014, str. 290.

(9)

UL C 442, 10.12.2014, str. 290.

(10)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(11)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(12)

UL L 121, 15.5.2009, str. 37.

(13)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(14)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(15)

Uredba (EU, EURATOM) št. 1023/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije (UL L 287, 29.10.2013, str. 15).

(16)

Na ta dan sprejeta besedila, P8_TA-PROV(2015)0000.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov