Процедура : 2014/2124(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0081/2015

Внесени текстове :

A8-0081/2015

Разисквания :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.23
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0132

ДОКЛАД     
PDF 190kWORD 91k
30.3.2015
PE 539.727v02-00 A8-0081/2015

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2013 година

(2014/2124(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Ришард Чарнецки

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2013 година

(2014/2124(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид окончателните годишни отчети на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Службата(1),

–       като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Службата на Органа във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8 0054/2015),

–       като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3),

–       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(4), и по-специално член 208 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО) № 1211/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. за създаване на Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и на Служба(5), и по-специално член 13 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 година относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6),

–       като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0081/2015),

1.      освобождава от отговорност Управителния комитет на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения във връзка с изпълнението на бюджета на Службата за финансовата 2013 година / отсрочва своето решение за освобождаване от отговорност на Управителния комитет на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения във връзка с изпълнението на бюджета на Службата за финансовата 2013 година;

2.      представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.      възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Управителния комитет на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2013 година

(2014/2124(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид окончателните годишни отчети на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Службата(8),

–       като взе предвид декларацията за достоверност(9) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Службата на Органа във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8 0054/2015),

–       като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(10),

–       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(11), и по-специално член 208 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО) № 1211/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. за създаване на Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и на Служба(12), и по-специално член 13 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 година относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(13),

–       като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(14), и по-специално член 108 от него,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0081/2015),

1.      констатира, че окончателните годишни отчети на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения са приложени към доклада на Сметната палата;

2.      одобрява приключването на сметките на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2013 година / отлага приключването на сметките на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2013 година;

3.      възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Управителния комитет на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2013 година

(2014/2124(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0081/2015),

A.     като има предвид, че според финансовите отчети на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения („Службата“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2013 година възлиза на 3 557 219 EUR, което представлява увеличение от 11,51% спрямо 2012 г., дължащо се на скорошното създаване на Службата,

Б.     като има предвид, че според финансовите отчети на Службата общата вноска на Съюза в бюджета й за 2013 г. възлиза на 3 556 000 EUR, което представлява увеличение от 11,47% спрямо 2012 г.,

В.     като има предвид декларацията на Сметната палата в нейния доклад относно годишните отчети на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2013 година („доклада на Сметната палата“), че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Службата са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни,

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2012 година

1.      отбелязва със задоволство въз основа на доклада на Сметната палата, че по отношение на три коментара, направени в доклада на Сметната палата за 2011 г. и маркирани като „текущи“ в доклада на Сметната палата за 2012 г., са предприети корективни действия и всички препоръки са маркирани като „завършени“ в доклада на Сметната палата за 2013 г.; освен това посочва, че по отношение на 10 коментара, направени в доклада на Сметната палата за 2012 г., са предприети корективни действия и осем коментара сега са маркирани като „завършени“, а два – като „текущи“;

2.      потвърждава въз основа на информация от Службата, че тя е взела мерки за улесняване изпълнението на бюджета и решаването на някои въпроси, свързани с мониторинга, под формата на месечни срещи за бюджета на ръководителите на Службата, както и за извършването на подробни прегледи на напредъка по изпълнението на бюджета, които се представят за обсъждане от Управителния комитет веднъж на тримесечие;

Бюджет и финансово управление

3.      отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2013 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 89,55% и че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 76,58%;

4.      потвърждава въз основа на доклада на Сметната палата, че степента на изпълнение на бюджета на Службата се е подобрила значително в сравнение с 2012 г., което показва по-добро планиране и своевременно изпълнение на дейностите; все пак отбелязва, че все още има възможности за допълнителни подобрения;

5.      приветства усилията на Службата за подобряване на нейната точност при бюджетното планиране и за намаляване до минимум необходимостта от анулиране на бюджетни кредити за поети задължения; призовава Службата да информира органа по освобождаване от отговорност за резултатите от тези действия;

Поети задължения и преноси

6.      отбелязва със загриженост, че процентът на отменените бюджетни кредити, пренесени от 2012 г., остава относително висок – 28%, докато през 2012 г. той е бил 45%; отбелязва въз основа на информация от Службата, че ще продължи да се работи за намаляване на големия брой отменени бюджетни кредити чрез извършване на цялостен анализ на пренесените суми към края на годината, което следва да намали общото равнище на преносите;

7.      отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че равнището на пренесените бюджетни кредити за поети задължения е намаляло от 19% през 2012 г. на 13% през 2013 г.; потвърждава, че пренесените бюджетни кредити са свързани най-вече с договори, подписани през втората половина на 2012 г. за планирани дейности през 2013 и 2014 г.;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

8.      отбелязва, че за 2013 г. нито извадката от операции, нито други одитни констатации са довели до коментари относно процедурите на Службата за възлагане на обществени поръчки или набиране на персонал в доклада на Сметната палата;

9.      отбелязва, че в края на годината в Службата са работели 25 служители и е имало шест свободни работни места от общо разрешените 28 позиции; признава, че през 2013 г. Службата е финализирала шест процедури за подбор на персонал и е назначила служители на две длъжности AST, три длъжности за договорно наети служители и една длъжност за командирован национален експерт за период от два месеца; потвърждава, че през 2013 г. са извършени още две назначения;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

10.    отбелязва въз основа на годишния доклад за дейността на Службата, че съгласно Регламент (ЕО) № 1211/2009 Службата следва да изпълнява своите дейности в сътрудничество с Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) при висока степен на прозрачност и трябва да гарантира, че на обществеността и на заинтересованите страни се предоставя обективна, надеждна и лесно достъпна информация по отношение на резултатите от дейността;

11.    потвърждава въз основа на информация от Службата, че тя поема отговорността за управлението на всички документи, създадени в хода на дейността на ОЕРЕС, както и за осигуряването на максимална прозрачност на работата на ОЕРЕС, в съответствие с действащото законодателство; освен това потвърждава, че тези задачи се изпълняват чрез водене на публичен регистър на ОЕРЕС, съхраняване на документите на Службата и поддръжка на нейната интернет страница, както и чрез осигуряване на прозрачност и ефективност на вътрешните процедури на ОЕРЕС и на Службата;

Вътрешен одит

12.    отбелязва, че през 2013 г. Службата за вътрешен одит на Комисията (IAS) извърши ограничен преглед на целесъобразността на планирането и ефективността при прилагането на стандартите за вътрешен контрол, който обхвана 16 стандарта за вътрешен контрол, приети от Управителния комитет през май 2011 г.; освен това отбелязва, че в резултат на този ограничен контрол и предвид неотдавнашното създаване на Службата и текущото състояние на операциите и администрацията, IAS отправи 18 препоръки, една от които беше определена като „критична“, а четири – като „много важни“;

13.    отбелязва, че два въпроса остават нерешени, а именно прилагането на подходящи средства за контрол на информационната сигурност и въвеждането на системен процес за управление на риска; отбелязва, че понастоящем Службата търси подходящо решение за бързо разрешаване на тези два въпроса; призовава Службата да докладва на органа по освобождаване от отговорност за постигнатия в това отношение напредък;

14.    потвърждава въз основа на информация от Службата, че след одита тя е изготвила план за действие, който IAS разглежда като целесъобразен за справяне с установените рискове, като надлежното изпълнение на този план ще доведе до смекчаване на рисковете;

Други коментари

15.    изразява дълбоко съжаление за това, че през 2013 г. 91% от разходите за експерти са възстановени със закъснение; отбелязва също така, че средното закъснение на плащанията е 78 дни през първата половина на 2013 г. и 33 дни през втората половина на 2013 г.; потвърждава въз основа на информация от Службата, че тя ще проучи различни методи за намаляване обема на забавените плащания до поставената цел от 30 дни; призовава Службата да намери бързо решение на този въпрос и да докладва на органа по освобождаване от отговорност за предприетите в тази връзка мерки и за постигнатите резултати;

o

o   o

16.    по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от … 2015 г.(15) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.3.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

5

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Laura Ferrara

(1)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 28.

(2)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 28.

(3)

ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(5)

ОВ L 337, 18.12.2009 г., стр. 1.

(6)

ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(7)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(8)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 28.

(9)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 28.

(10)

ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(11)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(12)

ОВ L 337, 18.12.2009 г., стр. 1.

(13)

ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(14)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(15)

Приети текстове от тази дата, P8_TA-PROV(2015)0000.

Правна информация - Политика за поверителност