Procedure : 2014/2124(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0081/2015

Indgivne tekster :

A8-0081/2015

Forhandlinger :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Afstemninger :

PV 29/04/2015 - 10.23
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0132

BETÆNKNING     
PDF 164kWORD 70k
30.3.2015
PE 539.727v01-00 A8-0081/2015

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2013

(2014/2124(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Ryszard Czarnecki

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2013

(2014/2124(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til det endelige årsregnskab for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2013,

–       der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2013 med støttekontorets svar(1),

–       der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om meddelelse af decharge til støttekontoret for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(3),

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(4), særlig artikel 208,

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1211/2009 af 25. november 2009 om oprettelse af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) og dens støttekontor(5), særlig artikel 13,

–       der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6),

–       der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om finansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(7), særlig artikel 108,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0081/2015),

1.      meddeler forvaltningsudvalget for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation decharge for gennemførelsen af støttekontorets budget for regnskabsåret 2013;

2.      fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.      pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til forvaltningsudvalget for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2013

(2014/2124(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til det endelige årsregnskab for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2013,

–       der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2013 med støttekontorets svar(8),

–       der henviser til Revisionsrettens erklæring(9) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om meddelelse af decharge til støttekontoret for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(10),

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(11), særlig artikel 208,

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1211/2009 af 25. november 2009 om oprettelse af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) og dens støttekontor(12), særlig artikel 13,

–       der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(13),

–       der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om finansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(14), særlig artikel 108,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0081/2015),

1.      noterer sig, at det endelige årsregnskab for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation ser ud som vedføjet Revisionsrettens beretning;

2.      godkender afslutningen af regnskaberne for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2013;

3.      pålægger sin formand at sende denne afgørelse til forvaltningsudvalget for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2013

(2014/2124(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2013,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0081/2015),

A.     der henviser til, at det endelige budget for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (i det følgende benævnt "støttekontoret") for regnskabsåret 2013 ifølge dets årsregnskab var på 3 557 219 EUR, hvilket svarer til en stigning på 11,51 % sammenlignet med 2012, som følge af at sammenslutningen først er oprettet for nylig;

B.     der henviser til, at Unionens samlede bidrag til støttekontorets budget for 2013 i henhold til årsregnskabet var på 3 556 000 EUR, hvilket svarer til en stigning på 11,47 % sammenlignet med 2012;

C.     der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2013 (i det følgende benævnt "Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at støttekontorets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Opfølgning på decharge for 2012

1.      noterer sig med tilfredshed på baggrund af Revisionsrettens beretning, at der er truffet korrigerende foranstaltninger, for så vidt angår tre bemærkninger, som blev fremsat i Revisionsrettens beretning for 2011, og som var markeret som "i gang" i Revisionsrettens beretning for 2012, og at alle anbefalinger er markeret som "afsluttet" i Revisionsrettens beretning for 2013; bemærker endvidere, at der er truffet korrigerende foranstaltninger, for så vidt angår ti bemærkninger, som blev fremsat i Revisionsrettens beretning for 2012, og at otte nu er markeret som "afsluttet", mens to er markeret som "i gang";

2.      erfarer fra støttekontoret, at det har truffet foranstaltninger for at afbøde problemer med budgetgennemførelse og overvågning i form af månedlige budgetmøder mellem støttekontorets ledere og detaljerede oversigter over fremskridt i gennemførelsen af budgettet, som forelægges hvert kvartal for forvaltningsudvalget med henblik på bemærkninger;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

3.      bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2013 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 89,55 %, og at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 76,58 %;

4.      konstaterer på baggrund af Revisionsrettens beretning, at støttekontorets budgetgennemførelsesgrad er mærkbart forbedret sammenlignet med 2012, hvilket indikerer bedre planlægning og en mere rettidig gennemførelse af aktiviteter; bemærker imidlertid, at der stadig er plads til yderligere forbedringer;

5.      glæder sig over støttekontorets indsats for at forbedre nøjagtigheden af sin budgetplanlægning og for at begrænse antallet af forpligtelsesbevillinger, som bortfalder, til et minimum; opfordrer støttekontoret til at orientere dechargemyndigheden om resultaterne af disse foranstaltninger;

Forpligtelser og fremførsler

6.      konstaterer med bekymring, at antallet af bortfaldne fremførsler fra 2012 stadig var relativt højt på 28 %, mens det i 2012 var på 45 %; erfarer fra støttekontoret, at det høje antal af bortfald fortsat vil blive undersøgt ved hjælp af en indgående analyse af fremførte beløb ved årets udgang, hvilket bør mindske niveauerne for samlede fremførsler;

7.      noterer sig på baggrund af Revisionsrettens beretning, at antallet af fremførte forpligtede bevillinger faldt fra 19 %, som bemærket i 2012, til 13 % i 2013; anerkender, at fremførslerne hovedsageligt vedrørte kontrakter, der blev underskrevet i andet halvår af 2012, for planlagte aktiviteter i 2013 og 2014;

Indkøbs- og ansættelsesprocedurer

8.      noterer sig, at hverken stikprøverne af transaktionerne eller andre revisionsresultater for 2013 har afstedkommet nogen bemærkninger til støttekontorets indkøbsprocedurer i Revisionsrettens beretning;

9.      noterer sig, at støttekontoret ved årets udgang havde 25 ansatte og seks ledige stillinger ud af 28 godkendte; anerkender, at støttekontoret i 2013 afsluttede seks ansættelsesprocedurer og ansatte medarbejdere til to AST-stillinger, tre stillinger som kontraktansatte og besatte en stilling som udstationeret national ekspert for en periode på to måneder; anerkender, at der i 2013 blev indledt to yderligere ansættelsesprocedurer;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

10.    erfarer på baggrund af støttekontorets årlige aktivitetsrapport, at støttekontoret i henhold til forordning (EF) nr. 1211/2009 skal udøve sin virksomhed sammen med Sammenslutningen for Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) i fuld åbenhed og skal sikre, at offentligheden og alle interesserede parter modtager objektive, pålidelige og let tilgængelige oplysninger om resultaterne af dets arbejde;

11.    erfarer fra støttekontoret, at det påtager sig ansvaret for at forvalte alle dokumenter, som oprettes i forbindelse med BEREC's aktiviteter, og sikre størst mulig gennemsigtighed i BEREC's arbejde under overholdelse af den gældende lovgivning; anerkender endvidere, at disse opgaver udføres ved at vedligeholde det offentlige register over BEREC's og støttekontorets dokumenter og dets websted og ved at sikre gennemsigtige og effektive interne procedurer hos både BEREC og støttekontoret;

Intern revision

12.    noterer sig, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) i 2013 gennemførte en begrænset revision af tilstrækkeligheden og effektiviteten af gennemførelsen af interne kontrolstandarder (ICS), som dækkede 16 ICS'er, der blev vedtaget af forvaltningsudvalget i maj 2011; noterer sig desuden, at IAS som resultat af denne begrænsede revision og under hensyntagen til den nylige oprettelse af støttekontoret og den aktuelle status for operationer og administration fremsatte 18 anbefalinger, hvoraf én blev klassificeret som" kritisk" og fire som "meget vigtige";

13.    anerkender, at to spørgsmål forbliver åbne, nemlig gennemførelsen af passende informationssikkerhedskontroller og etableringen af en systematisk risikostyringsprocedure; bemærker, at støttekontoret i øjeblikket er i færd med at finde en passende løsning med henblik på snart at afklare disse spørgsmål; anmoder støttekontoret om at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de fremskridt, der er gjort i denne forbindelse;

14.    erfarer fra støttekontoret, at det efter denne revision udarbejdede en handlingsplan, som IAS fandt fyldestgørende med henblik på at håndtere de konstaterede risici og, hvis den gennemføres som planlagt, passende med hensyn til at afbøde dem;

Øvrige bemærkninger

15.    beklager dybt, at 91 % af godtgørelserne til eksperter i 2013 blev foretaget for sent; noterer sig endvidere, at de sene betalinger i første halvår af 2013 i gennemsnit var forsinket 78 dage mod 33 dage i andet halvår af 2013; erfarer fra støttekontoret, at det vil undersøge forskellige metoder med henblik på at reducere betalingsforsinkelserne til det fastsatte mål på 30 dage; opfordrer støttekontoret til at løse dette problem hurtigst muligt og underrette dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der er truffet med henblik herpå, og om resultaterne heraf;

o

o   o

14.    henviser med hensyn til de øvrige tværgående bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, til sin beslutning af … 2015(15) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

23.3.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

21

5

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Laura Ferrara

(1)

EUT C 442 af 10.12.2014, s. 28.

(2)

EUT C 442 af 10.12.2014, s. 28.

(3)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(4)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(5)

EUT L 337 af 18.12.2009, s. 1.

(6)

EUT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(7)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(8)

EUT C 442 af 10.12.2014, s. 28.

(9)

EUT C 442 af 10.12.2014, s. 28.

(10)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(11)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(12)

EUT L 337 af 18.12.2009, s. 1.

(13)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(14)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(15)

Vedtagne tekster af samme dato, P8_TA-PROV(2015)0000.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik