Menettely : 2014/2124(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0081/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0081/2015

Keskustelut :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Äänestykset :

PV 29/04/2015 - 10.23
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0132

MIETINTÖ     
PDF 154kWORD 69k
30.3.2015
PE 539.727v02-00 A8-0081/2015

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013

(2014/2124(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Ryszard Czarnecki

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013

(2014/2124(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–       ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä viraston vastaukset(1),

–       ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–       ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteistyöelimen virastolle (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3),

–       ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(4) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) ja viraston perustamisesta 25. marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1211/2009(5) ja erityisesti sen 13 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(6),

–       ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(7) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–       ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0081/2015),

1.      myöntää Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston hallintojohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013;

2.      esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston hallintojohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisestä

(2014/2124(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–       ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä viraston vastaukset(8),

–       ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(9) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–       ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteistyöelimen virastolle (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(10),

–       ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(11) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) ja viraston perustamisesta 25. marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1211/2009(12) ja erityisesti sen 13 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(13),

–       ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(14) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–       ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0081/2015),

1.      toteaa, että Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston tilinpäätöstiedot käyvät ilmi tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen liitteestä;

2.      hyväksyy Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisen;

3.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston hallintojohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013

(2014/2124(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–       ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0081/2015),

A.     toteaa, että Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2013 oli 3 557 219 euroa, mikä merkitsee 11,51 prosentin lisäystä vuoteen 2012 verrattuna, ja huomauttaa lisäyksen johtuvan siitä, että yhteistyöelin on perustettu äskettäin;

B.     toteaa, että viraston tilinpäätöksen mukaan unionin kokonaisrahoitusosuus sen talousarviosta varainhoitovuodeksi 2013 oli 3 556 000 euroa eli 11,47 prosenttia enemmän kuin vuonna 2012;

C.     ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Vuoden 2012 vastuuvapausmenettelyn seuranta

1.      panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan vuoden 2011 kertomuksessa esitettyjen kolmen huomautuksen osalta, jotka vuoden 2012 kertomuksessa olivat ”kesken”, toteutettiin korjaavia toimia ja ne on kaikki vuoden 2013 kertomuksen mukaan ”toteutettu”; toteaa myös, että tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2012 kertomuksessa esitettyjen kymmenen huomautuksen osalta toteutettiin korjaavia toimia ja kahdeksan huomautusta on nyt ”toteutettu” ja kaksi on ”kesken”;

2.      panee viraston antamista tiedoista merkille, että se toteutti toimia lieventääkseen talousarvion toteuttamiseen ja seurantaan liittyviä ongelmia järjestämällä viraston johdon kuukausittaisia talousarviokokouksia ja laatimalla talousarvion toteuttamisen edistymistä koskevia yksityiskohtaisia katsauksia, jotka se esitti neljännesvuosittain johtokunnan kommentoitaviksi;

Talousarvio- ja varainhallinto

3.      panee merkille, että varainhoitovuonna 2013 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 89,55 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste 76,58 prosenttia;

4.      panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että viraston talousarvion toteutusasteet nousivat huomattavasti vuodesta 2012, mikä on osoitus paremmasta suunnittelusta ja toimintojen paremmasta ajoituksesta; toteaa kuitenkin, että parannettavaa on edelleen;

5.      pitää myönteisinä viraston toimia talousarviosuunnittelunsa tarkkuuden parantamiseksi ja maksusitoumusmäärärahojen peruuntumisen minimoimiseksi; pyytää virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle näiden toimien tuloksista;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

6.      panee huolestuneena merkille, että varainhoitovuodelta 2012 siirretyistä määrärahoista peruuntui suhteellisen suuri osuus eli 28 prosenttia, kun vuonna 2012 peruuntumisten osuus oli 45 prosenttia; panee viraston antamista tiedoista merkille, että peruutusten suureen määrään puututaan jatkossakin analysoimalla siirrettyjä määriä perusteellisesti vuoden lopussa, minkä pitäisi vähentää siirtojen kokonaismäärää;

7.      toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan varainhoitovuodelta toiselle siirrettyjen sidottujen määrärahojen osuus vähentyi 13 prosenttiin vuonna 2013, kun se oli ollut 19 prosenttia vuonna 2012; panee merkille, että siirrot liittyivät pääasiassa sopimuksiin, jotka tehtiin vuoden 2012 jälkipuoliskolla vuoden 2013 ja 2014 suunniteltuja toimia varten;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

8.      panee merkille, että vuonna 2013 otokseen poimitut tapahtumat tai muut tarkastushavainnot eivät antaneet aihetta viraston hankinta- tai palvelukseenottomenettelyjä koskeviin huomautuksiin tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa;

9.      panee merkille, että vuoden lopussa viraston palveluksessa oli 25 henkilöä ja että kuusi 28 sallitusta virasta oli täyttämättä; panee merkille, että vuonna 2013 virasto saattoi päätökseen kuusi palvelukseenottomenettelyä ja täytti tiimin jäsenillä kaksi AST-virkaa ja kolme sopimussuhteisen toimihenkilön toimea sekä täytti yhden kansallisen asiantuntijan toimen kahden kuukauden ajaksi; panee merkille, että vuonna 2013 käynnistettiin kaksi muuta palvelukseenottomenettelyä;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

10.    panee viraston vuotuisesta toimintakertomuksesta merkille, että asetuksen (EY) N:o 1211/2009 mukaan viraston on hoidettava tehtäviään yhdessä Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) kanssa noudattaen erittäin suurta avoimuutta ja että sen on varmistettava, että yleisölle ja muille asiasta kiinnostuneille osapuolille annetaan objektiivisia, luotettavia ja helposti saatavilla olevia tietoja viraston työn tuloksista;

11.    panee viraston antamista tiedoista merkille, että se pyrkii itse huolehtimaan kaikista BERECin toiminnan yhteydessä luoduista asiakirjoista ja varmistamaan BERECin työn mahdollisimman suuren avoimuuden voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti; panee myös merkille, että nämä tehtävät toteutetaan pitämällä yllä BERECin ja viraston asiakirjojen julkista rekisteriä sekä viraston verkkosivustoa ja varmistamalla sekä BERECin että viraston sisäisten menettelyjen avoimuus ja tehokkuus;

Sisäinen tarkastus

12.    panee merkille, että vuonna 2013 komission sisäinen tarkastus (IAS) toimitti viraston johtokunnan toukokuussa 2011 hyväksymien 16 sisäisen valvonnan standardin toteutuksen riittävyyttä ja vaikuttavuutta koskevan rajoitetun tarkastuksen; panee lisäksi merkille, että tämän rajoitetun tarkastuksen tuloksena ja ottaen huomioon, että virasto on vastikään perustettu, ja sen toiminnan ja hallinnon nykyisen tilan IAS esitti 18 suositusta, joista yksi on kriittinen ja neljä erittäin tärkeitä;

13.    toteaa, että seuraavat kaksi ongelmaa ovat edelleen avoinna: tietoturvaa koskevien asianmukaisten valvontatoimien täytäntöönpano sekä riskien järjestelmällistä hallintaa koskevan prosessin käyttöönotto; panee merkille, että virasto tarkastelee parhaillaan asianmukaista ratkaisua näiden kahden ongelman ratkaisemiseksi lähiaikoina; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tässä asiassa saavuttamastaan edistyksestä; 

14.    panee viraston antamien tietojen perusteella merkille, että tarkastuksen johdosta virasto laati toimintasuunnitelman, jossa käsitellään IAS:n mukaan riittävällä tavalla havaittuja riskejä ja jolla voidaan lieventää riskejä, jos se pannaan suunnitellusti täytäntöön;

Muita huomautuksia

15.    pitää hyvin valitettavana, että asiantuntijoille vuonna 2013 maksetuista korvauksista 91 prosenttia oli myöhässä; panee lisäksi merkille, että vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla myöhässä olevat maksut olivat myöhässä keskimäärin 78 päivää, kun vuoden 2013 toisella puoliskolla ne olivat myöhässä keskimäärin 33 päivää; panee viraston antamista tiedoista merkille, että se aikoo selvittää eri tapoja, joilla voidaan lyhentää maksujen myöhästymistä asetettuun 30 päivän tavoitteeseen; kehottaa virastoa ratkaisemaan tämän ongelman pikaisesti ja tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle toteutetuista toimista ja niiden tuloksista;

o

o   o

16.    viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta ... 2015(15) antamaansa päätöslauselmaa.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

23.3.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

21

5

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Laura Ferrara

(1)

EUVL C 442, 10.12.2014, s. 28.

(2)

EUVL C 442, 10.12.2014, s. 28.

(3)

EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

EUVL L 337, 18.12.2009, s. 1.

(6)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

EUVL C 442, 10.12.2014, s. 28.

(9)

EUVL C 442, 10.12.2014, s. 28.

(10)

EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

EUVL L 337, 18.12.2009, s. 1.

(13)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2015)0000.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö