Procedūra : 2014/2124(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0081/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0081/2015

Debates :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsojumi :

PV 29/04/2015 - 10.23
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0132

ZIŅOJUMS     
PDF 173kWORD 84k
30.3.2015
PE 539.727v02-00 A8-0081/2015

par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2124(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Ryszard Czarnecki

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2124(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–       ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja 2013. finanšu gada pārskatiem un Biroja atbildes(1),

–       ņemot vērā deklarāciju par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību(2), kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Birojam par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(3),

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regulu (EK) Nr. 1211/2009, ar ko izveido Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādi (BEREC) un biroju,(4) un jo īpaši tās 13. pantu,

–       ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā,(6) un jo īpaši tās 108. pantu,

–       ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0081/2015),

1.      sniedz Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja Pārvaldības komitejai apstiprinājumu par Biroja 2013. finanšu gada budžeta izpildi;

2.      izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.      uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja Pārvaldības komitejai, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja 2013. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2014/2124(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–       ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja 2013. finanšu gada pārskatiem un Biroja atbildes(7),

–       ņemot vērā deklarāciju par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību(8), kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Birojam par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(9),

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regulu (EK) Nr. 1211/2009, ar ko izveido Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādi (BEREC) un biroju,(10) un jo īpaši tās 13. pantu,

–       ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(11),

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā,(12) un jo īpaši tās 108. pantu,

–       ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0081/2015),

1.      konstatē, ka Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja gada galīgie pārskati ir tādi, kā norādīts Revīzijas palātas ziņojuma pielikumā;

2.      apstiprina Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja 2013. finanšu gada pārskatus;

3.      uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja Pārvaldības komitejai, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2124(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā lēmumu par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–       ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0081/2015),

A.     tā kā saskaņā ar Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja (turpmāk „Birojs”) finanšu pārskatiem tā 2013. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 3 557 219, t. i., par 11,51 % lielāks nekā 2012. gadā, jo šī iestāde tika izveidota nesen;

B.     tā kā saskaņā ar Biroja finanšu pārskatiem Savienības kopējā iemaksa Biroja 2013. gada budžetā bija EUR 3 556 000, t. i., par 11,47 % lielāka nekā 2012. gadā;

C.     tā kā Revīzijas palāta ziņojumā par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja 2013. finanšu gada pārskatiem (turpmāk „Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādījusi, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Biroja gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Saistībā ar 2012. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

1.      pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu konstatē, ka tika veikti koriģējoši pasākumi attiecībā uz trim Revīzijas palātas 2011. gada ziņojumā izdarītiem komentāriem, kas tās 2012. gada ziņojumā bija atzīmēti kā tādi, kuru „ieviešana ir sākta”, un ka Revīzijas palātas 2013. gada ziņojumā visi ieteikumi ir apzīmēti kā ieviesti; turklāt konstatē, ka ir veikti koriģējoši pasākumi attiecībā uz Revīzijas palātas 2012. gada ziņojumā izdarītajiem desmit komentāriem un tagad astoņi komentāri ir apzīmēti kā ieviesti un divi kā tādi, kuru „ieviešana ir sākta”;

2.      saskaņā ar Biroja sniegto informāciju pieņem zināšanai, ka tas ir veicis pasākumus, lai risinātu jautājumus saistībā ar budžeta izpildi un uzraudzību, rīkojot Biroja vadības ikmēneša sanāksmes, kā arī sagatavojot sīki izstrādātu pārskatu par budžeta izpildē sasniegto progresu, ar kuru reizi ceturksnī komentāru sniegšanas nolūkā tiek iepazīstināta Pārvaldības komiteja;

Budžets un finanšu pārvaldība

3.      atzīmē, ka 2013. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 89,55 % un maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 76,58 %;

4.      pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu atzīst, ka salīdzinājumā ar 2012. gadu Biroja budžeta izpildes līmenis ir būtiski uzlabojies, liecinot par darbību labāku plānošanu un savlaicīgāku īstenošanu; tomēr atzīmē, ka vēl ir iespējami turpmāki uzlabojumi;

5.      atzinīgi vērtē Biroja centienus uzlabot budžeta plānošanas precizitāti un līdz minimumam samazināt atceltās saistību apropriācijas; aicina Biroju informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par šo darbību rezultātiem;

Saistības un pārnestās apropriācijas

6.      ar bažām atzīmē, ka joprojām salīdzinoši augsts ir atcelto no 2012. gada pārnesto apropriāciju līmenis — 28 % (2012. gadā tas bija 45 %); pieņem zināšanai Biroja sniegto informāciju, ka tas turpinās risināt augstā atcelto apropriāciju īpatsvara jautājumu, veicot gada beigās pārnesto summu rūpīgu analīzi, kam būtu jāsamazina vispārējais pārnešanas līmenis;

7.      pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu pieņem zināšanai, ka pārnesto saistību apropriāciju līmenis bija samazinājies no 19 % 2012. gadā līdz 13 % 2013. gadā; atzīmē, ka pārnesumi bija galvenokārt saistīti ar to, ka 2012. gada otrajā pusē tika parakstīti līgumi par 2013. un 2014. gadā plānotajām darbībām;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

8.      atzīmē, ka nedz pārbaudei atlasītie darījumi, nedz citi revīzijas konstatējumi Revīzijas palātas ziņojumā par 2013. gadu nav izraisījuši komentārus par Biroja iepirkuma vai darbā pieņemšanas procedūrām;

9.      pieņem zināšanai, ka gada beigās Birojā strādāja 25 darbinieki un no 28 apstiprinātajām štata vietām sešas nebija aizpildītas; pieņem zināšanai, ka 2013. gadā Birojs pabeidza sešas darbā pieņemšanas procedūras un tā projektu sagatavošanas grupu locekļu nodarbināšanai bija aizpildītas divas AST štata vietas, trīs līgumdarbinieku štata vietas un viena norīkotā valsts eksperta štata vieta uz diviem mēnešiem; pieņem zināšanai, ka 2013. gadā tika uzsāktas vēl divas darbā pieņemšanas procedūras;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

10.    pēc iepazīšanās ar Biroja gada darbības pārskatu pieņem zināšanai, ka saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1211/2009 Birojam kopā ar Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādi (BEREC) savās darbībās ir jānodrošina augsts pārredzamības līmenis un tas, ka sabiedrība un ieinteresētās personas saņem objektīvu, uzticamu un viegli pieejamu informāciju par tā darbības rezultātiem;

11.    saskaņā ar Biroja sniegto informāciju pieņem zināšanai, ka tas ir uzņēmies atbildību par visu BEREC darbības laikā sagatavoto dokumentu pārvaldību un par šīs iestādes darbības pēc iespējas lielākas pārredzamības nodrošināšanu atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem; pieņem zināšanai arī to, ka minētie uzdevumi tiek veikti, uzturot BEREC un Biroja dokumentu publisku reģistru, kā arī tā tīmekļa vietni un nodrošinot gan BEREC, gan Biroja iekšējo procedūru pārredzamību;

Iekšējā revīzija

12.    atzīmē, ka 2013. gadā Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) veica ierobežotu pārbaudi attiecībā uz iekšējās kontroles standartu (IKS) izstrādi un īstenošanas efektivitāti, aptverot 16 IKS, kurus Pārvaldības komiteja pieņēma 2011. gada maijā; turklāt atzīmē, ka šīs ierobežotās pārbaudes rezultātā un ņemot vērā Biroja neseno izveidi un darbību un pārvaldības pašreizējo stāvokli, IAS sniedza 18 ieteikumus, no kuriem viens bija ārkārtīgi būtisks un četri — ļoti svarīgi;

13.    atzīmē, ka joprojām ir atklāti divi jautājumi, proti, pienācīgu informācijas drošības kontroļu veikšana un sistemātiskas riska pārvaldības ieviešana; norāda, ka Birojs pašlaik cenšas ātri rast piemērotu risinājumu šiem diviem jautājumiem; aicina Biroju ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šajā jomā panākto progresu;

14.    saskaņā ar Biroja sniegto informāciju pieņem zināšanai, ka pēc minētās revīzijas tas sagatavoja rīcības plānu, ko IAS atzina par piemērotu konstatēto risku novēršanai un, ja tas tiks īstenots atbilstoši plānotajam, par piemērotu šo risku mazināšanai;

Citi komentāri

15.    pauž dziļu nožēlu par to, ka 91 % no 2013. gadā ekspertiem izmaksātajām atlīdzībām bija novēlotas; turklāt atzīmē, ka 2013. gada pirmajā pusē novēloto maksājumu vidējais aizkavēšanās laiks bija 78 dienas (2013. gada otrajā pusē — 33 dienas); saskaņā ar Biroja sniegto informāciju pieņem zināšanai, ka tas izpētīs dažādas metodes, lai maksājumu kavējumus samazinātu līdz 30 dienām, kas noteiktas par mērķi; aicina Biroju atrisināt šo jautājumu steidzamā kārtā un ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šajā nolūkā veiktajiem pasākumiem un to īstenošanas rezultātiem;

o

o   o

16.    attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2015. gada ... rezolūciju par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli(13).

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

23.3.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

21

5

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laura Ferrara

(1)

OV C 442, 10.12.2014., 28. lpp.

(2)

OV C 442, 10.12.2014., 28. lpp.

(3)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(4)

OV L 337, 18.12.2009., 1. lpp.

(5)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(6)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(7)

OV C 442, 10.12.2014., 28. lpp.

(8)

OV C 442, 10.12.2014., 28. lpp.

(9)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(10)

OV L 337, 18.12.2009., 1. lpp.

(11)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(12)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(13)

Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA-PROV(2015)0000.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika