Procedura : 2014/2124(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0081/2015

Teksty złożone :

A8-0081/2015

Debaty :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Głosowanie :

PV 29/04/2015 - 10.23
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0132

SPRAWOZDANIE     
PDF 178kWORD 87k
30.3.2015
PE 539.727v02-00 A8-0081/2015

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej na rok budżetowy 2013

(2014/2124(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej na rok budżetowy 2013

(2014/2124(DEC))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej za rok budżetowy 2013,

–       uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej za rok budżetowy 2013 wraz z odpowiedziami Urzędu(1),

–       uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw, przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając zalecenie Rady z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3),

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(4), w szczególności jego art. 208,

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd(5), w szczególności jego art. 13,

–       uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(6),

–       uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(7), w szczególności jego art. 108,

–       uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0081/2015),

1.      udziela komitetowi zarządzającemu Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej absolutorium z wykonania budżetu Urzędu za rok budżetowy 2013;

2.      przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, komitetowi zarządzającemu Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej na rok budżetowy 2013

(2014/2124(DEC))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej za rok budżetowy 2013,

–       uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej za rok budżetowy 2013 wraz z odpowiedziami Urzędu(8),

–       uwzględniając poświadczenie wiarygodności(9) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw, przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając zalecenie Rady z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(10),

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(11), w szczególności jego art. 208,

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd(12), w szczególności jego art. 13,

–       uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(13),

–       uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(14), w szczególności jego art. 108,

–       uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0081/2015),

1.      stwierdza, że ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej jest przedstawione w załączniku do sprawozdania Trybunału Obrachunkowego;

2.      zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej za rok budżetowy 2013;

3.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji komitetowi zarządzającemu Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej na rok budżetowy 2013

(2014/2124(DEC))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej na rok budżetowy 2013,

–       uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0081/2015),

A.     mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem finansowym budżet Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (zwanego dalej Urzędem) na rok budżetowy 2013 zamknął się kwotą 3 557 219 EUR, co stanowi wzrost o 11,51% w porównaniu z 2012 r. oraz wynika ze zmienionego ostatnio charakteru organu;

B.     mając na uwadze, że według sprawozdania finansowego ogólny wkład Unii do budżetu Urzędu na rok 2013 wyniósł 3 556 000 EUR, co stanowi wzrost o 11,47% w stosunku do roku 2012,

C.     mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej za rok budżetowy 2013 Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Urzędu jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe,

Działania podjęte w następstwie udzielenia absolutorium za rok 2012

1.      na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa z zadowoleniem, że odnośnie do trzech uwag poczynionych przez Trybunał w sprawozdaniu za rok 2011 i oznaczonych jako znajdujące się „w trakcie realizacji” w sprawozdaniu Trybunału za rok 2012 podjęto działania naprawcze i wszystkie uwagi są teraz oznaczone w sprawozdaniu Trybunału za rok 2013 jako „zrealizowane”; zwraca ponadto uwagę, że w związku z dziesięcioma uwagami poczynionymi w sprawozdaniu Trybunału za rok 2012 podjęto działania naprawcze i osiem z nich jest teraz oznaczonych jako „zrealizowane”, a dwie jako „w trakcie realizacji”;

2.      na podstawie informacji uzyskanych od Urzędu stwierdza, że Urząd podjął działania mające na celu rozwiązanie kwestii związanych z wykonaniem i monitorowaniem budżetu; działania te polegały na miesięcznych posiedzeniach kierowników Urzędu poświęconych kwestiom budżetowym oraz na dokonywaniu szczegółowych przeglądów postępów w zakresie wykonania budżetu, które raz na kwartał otrzymuje komitet zarządzający celem przedstawienia swoich uwag;

Zarządzanie budżetem i finansami

3.      zwraca uwagę, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2013 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 89,55%, natomiast wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 76,58%;

4.      na podstawie sprawozdania Trybunału stwierdza, że wskaźniki wykonania budżetu Urzędu znacznie się poprawiły w porównaniu z 2012 r., co świadczy o lepszym planowaniu i terminowej realizacji działań; zauważa jednak, że wciąż istnieją możliwości poprawy;

5.      z zadowoleniem przyjmuje wysiłki Urzędu na rzecz dokładniejszego planowania budżetowego oraz ograniczenia do minimum przypadków anulowania środków na zobowiązania; apeluje do Urzędu o poinformowanie organu udzielającego absolutorium o wynikach tych działań;

Zobowiązania i przeniesienia

6.      z niepokojem zauważa, że poziom anulowanych przeniesień z 2012 r. pozostawał na stosunkowo wysokim poziomie i wyniósł 28%, podczas gdy w 2012 r. wynosił 45%; na podstawie informacji uzyskanych od Urzędu stwierdza, że wysoki poziom anulowanych przeniesień w dalszym ciągu będzie monitorowany w ramach analizy przenoszonych kwot na koniec roku, co powinno doprowadzić do ogólnego spadku poziomu przeniesień;

7.      na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa, że poziom przeniesionych środków, na które zaciągnięto zobowiązania, obniżył się z 19% w 2012 r. do 13% w 2013 r.; przyznaje, że przeniesienia te były związane przede wszystkim z umowami podpisanymi w drugiej połowie 2012 r. i dotyczącymi działań planowanych na lata 2013–2014;

Procedury udzielania zamówień i naboru pracowników

8.      zauważa, że w odniesieniu do 2013 r. ani wybrane do kontroli transakcje, ani inne ustalenia kontroli nie dały podstaw do sformułowania przez Trybunał Obrachunkowy w jego sprawozdaniu jakichkolwiek uwag dotyczących procedur przetargowych Urzędu lub jego procedur naboru pracowników;

9.      zwraca uwagę, że na koniec roku Urząd zatrudniał 25 pracowników i miał sześć wakatów w ramach 28 zatwierdzonych stanowisk pracy; przyznaje, że w 2013 r. Urząd zakończył sześć procedur naboru i zatrudnił członków zespołu na dwóch stanowiskach AST, trzech stanowiskach dla pracowników kontraktowych oraz na jednym stanowisku dla oddelegowanego eksperta krajowego na okres dwóch miesięcy; odnotowuje, że w 2013 r. rozpoczęto dwie dodatkowe procedury naboru;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

10.    na podstawie rocznego sprawozdania z działalności Urzędu zauważa, że zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1211/2009 Urząd musi prowadzić swoją działalność wraz z Organem Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej przy zachowaniu wysokiego stopnia przejrzystości oraz ma obowiązek dbać o to, aby zainteresowane podmioty publiczne i inne otrzymywały obiektywne, wiarygodne i łatwo dostępne informacje o wynikach jego pracy;

11.    na podstawie informacji uzyskanych od Urzędu stwierdza, że odpowiada on za zarządzanie wszystkimi dokumentami powstającymi w związku z działalnością Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej, a także za maksymalną przejrzystość pracy tego organu, zgodnie z obowiązującymi przepisami; odnotowuje ponadto, że zadania te są realizowane poprzez prowadzenie publicznego rejestru dokumentów organu i Urzędu oraz strony internetowej, jak i poprzez dbanie o przejrzystość i skuteczność wewnętrznych procedur organu i Urzędu;

Kontrola wewnętrzna

12.    zwraca uwagę, że w 2013 r. Służba Audytu Wewnętrznego Komisji dokonała ograniczonego przeglądu w zakresie merytorycznej adekwatności standardów kontroli wewnętrznej oraz skuteczności ich wdrożenia, przy czym kontrolą objęto 16 standardów kontroli wewnętrznej przyjętych przez komitet zarządzający w maju 2011 r.; zauważa ponadto, że w wyniku ograniczonego przeglądu, a także przy uwzględnieniu faktu niedawnego powołania Urzędu i obecnej sytuacji w zakresie jego działalności operacyjnej i administracyjnej Służba Audytu Wewnętrznego wydała 18 zaleceń, w tym jedno „o zasadniczym znaczeniu” oraz cztery „bardzo istotne”;

13.    stwierdza, że dwa punkty pozostają otwarte: wprowadzenie odpowiednich kontroli bezpieczeństwa informacji oraz ustanowienie procesu zarządzania ryzykiem systematycznym; odnotowuje, że Urząd szuka obecnie właściwego rozwiązania w celu zamknięcia tych dwóch kwestii w najbliższym czasie; wzywa Urząd do informowania organu udzielającego absolutorium o postępach czynionych w tej sprawie;

14.    na podstawie informacji uzyskanych od Urzędu stwierdza, że po tej kontroli przygotował on plan działania, który Służba Audytu Wewnętrznego uznała za wyraz właściwego podejścia do zidentyfikowanych zagrożeń, dzięki któremu – jeżeli plan zostanie wdrożony – zagrożenia te zostaną opanowane;

Inne uwagi

15.    głęboko ubolewa nad tym, że w 2013 r. w 91% przypadków zwrot kosztów dla ekspertów był spóźniony; zwraca ponadto uwagę, że w pierwszej połowie 2013 r. płatności były spóźnione średnio o 78 dni, a w drugiej połowie 2013 r. – o 33 dni; na postawie informacji uzyskanych od Urzędu stwierdza, że zbada on różne metody ograniczenia skali opóźnień płatności do wyznaczonych maksymalnie 30 dni; wzywa Urząd do pilnego rozwiązania tego problemu oraz do przedstawienia organowi udzielającemu absolutorium sprawozdania na temat podjętych środków oraz ich wyników;

o

o   o

16.    w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter horyzontalny, odsyła do swojej rezolucji z dnia … 2015 r.(15) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

23.3.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

21

5

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Laura Ferrara

(1)

Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 28.

(2)

Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 28.

(3)

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(4)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(5)

Dz.U. L 337 z 18.12.2009, s. 1.

(6)

Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(7)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(8)

Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 28.

(9)

Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 28.

(10)

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(11)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(12)

Dz.U. L 337 z 18.12.2009, s. 1.

(13)

Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(14)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(15)

Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA-PROV(2015)0000.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności