Procedură : 2014/2124(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0081/2015

Texte depuse :

A8-0081/2015

Dezbateri :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Voturi :

PV 29/04/2015 - 10.23
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0132

RAPORT     
PDF 169kWORD 96k
30.3.2015
PE 539.727v01-00 A8-0081/2015

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice aferent exercițiului financiar 2013

(2014/2124(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Ryszard Czarnecki

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice aferent exercițiului financiar 2013

(2014/2124(DEC))

Parlamentul European,

–       având în vedere conturile anuale finale ale Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice pentru exercițiul financiar 2013,

–       având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile Oficiului(1),

–       având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2013 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a Oficiului Organismului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(3),

–       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(4), în special articolul 208,

–       având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1211/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 de instituire a Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) și a Oficiului(5), în special articolul 13,

–       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(6),

–       având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 108,

–       având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0081/2015),

1.      acordă Comitetului de gestionare al Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului aferent exercițiului financiar 2013;

2.      își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, Comitetului de gestionare al Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice pentru exercițiul financiar 2013

(2014/2124(DEC))

Parlamentul European,

–       având în vedere conturile anuale finale ale Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice pentru exercițiul financiar 2013,

–       având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile Oficiului(8),

–       având în vedere declarația de asigurare(9) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2013 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a Oficiului Organismului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(10),

–       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(11), în special articolul 208,

–       având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1211/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 de instituire a Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) și a Oficiului(12), în special articolul 13,

–       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(13),

–       având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(14), în special articolul 108,

–       având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0081/2015),

1.      ia act de conturile anuale finale ale Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice care sunt prezentate în anexa la raportul Curții de Conturi;

2.      aprobă închiderea conturilor Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice pentru exercițiul financiar 2013;

3.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Comitetului de gestionare al Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice aferent exercițiului financiar 2013

(2014/2124(DEC))

Parlamentul European,

–       având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice aferent exercițiului financiar 2013,

–       având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0081/2015),

A.     întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul definitiv al Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (denumit în continuare „Oficiul”) aferent exercițiului financiar 2013 a fost de 3 557 219 EUR, ceea ce reprezintă o majorare cu 11,51 % comparativ cu 2012, care se explică prin faptul că Organismul a fost înființat recent;

B.     întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, contribuția generală a Uniunii la bugetul Oficiului pentru exercițiul financiar 2013 s-a ridicat la 3 556 000 EUR, ceea ce reprezintă o creștere de 11,47 % față de 2012;

C.     întrucât Curtea de Conturi, în Raportul său privind conturile anuale ale Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice pentru exercițiul financiar 2013 (denumit în continuare „raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Oficiului și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 2012

1.      constată cu satisfacție din raportul Curții că, în ceea ce privește trei comentarii formulate în raportul Curții pentru exercițiul 2011 și marcate ca fiind „în desfășurare” în raportul Curții pentru exercițiul 2012, au fost întreprinse acțiuni corective, iar toate recomandările sunt marcate în raportul Curții pentru exercițiul 2013 ca fiind „finalizate”; observă, în plus, că, în ceea ce privește zece comentarii formulate în raportul Curții pentru exercițiul 2012, au fost întreprinse acțiuni corective, iar în prezent opt sunt marcate ca fiind „finalizate” și două sunt marcate ca fiind „în desfășurare”;

2.      constată, pe baza informațiilor furnizate de Oficiu, că acesta a adoptat măsuri în vederea atenuării problemelor legate de execuția bugetară și de monitorizare, sub forma unor reuniuni bugetare lunare ale administratorilor Oficiului, precum și sub forma unor sinteze detaliate ale procesului de execuție bugetară care sunt prezentate trimestrial pentru observații Comitetului de gestionare;

Gestiunea bugetară și financiară

3.      ia act de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2013 au condus la o rată de execuție bugetară de 89,55 % și că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 76,58 %;

4.      constată din raportul Curții că ratele de execuție bugetară ale Oficiului s-au îmbunătățit considerabil în comparație cu 2012, fapt ce indică o mai bună planificare și o ameliorare în ceea ce privește realizarea la timp a activităților; constată totuși că se pot face în continuare îmbunătățiri în acest domeniu;

5.      salută eforturile Oficiului de a asigura o mai mare precizie a planificării sale bugetare și de a reduce la minimum volumul creditelor de angajament anulate; invită Oficiul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatele acestor măsuri;

Credite angajate și reportări

6.      ia act cu îngrijorare de faptul că nivelul reportărilor anulate din 2012 a rămas relativ ridicat, la 28 %, în vreme ce în 2012 se situa la 45 %; constată, pe baza informațiilor furnizate de Oficiu, că nivelul ridicat al reportărilor anulate va continua să fie abordat prin intermediul unei analize cuprinzătoare a sumelor reportate la sfârșitul exercițiului, care ar trebui să reducă nivelul global al reportărilor;

7.      constată din raportul Curții că nivelul creditelor angajate care au fost reportate a scăzut de la 19 %, așa cum a fost constatat în 2012, la 13 % în 2013; constată că cauzele care au stat la baza reportărilor de credite erau legate în cea mai mare parte de contracte semnate în a doua jumătate a anului 2012 pentru activități planificate pentru 2013 și 2014;

Procedurile de achiziții publice și de recrutare

8.      observă că, pentru exercițiul 2013, nici operațiunile cuprinse în eșantion, nici alte constatări ale auditului nu au condus la vreo observație privind procedurile de achiziții publice sau de recrutare ale Oficiului în raportul Curții;

9.      constată că la sfârșitul exercițiului Oficiul avea 25 de angajați și șase posturi vacante, dintr-un total de 28 de posturi autorizate; constată că în 2013 Oficiul a finalizat șase proceduri de recrutare și a angajat personal pentru două poziții AST, trei poziții de agent contractual și o poziție de expert național detașat pentru o perioadă de două luni; constată că în 2013 au fost inițiate alte două proceduri de recrutare;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

10.    constată din raportul anual de activitate al Oficiului că, potrivit Regulamentului (CE) nr. 1211/2009, Oficiul trebuie să-și desfășoare activitățile, împreună cu Organismul Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC), la un nivel ridicat de transparență și trebuie să se asigure că publicului și tuturor părților interesate li se furnizează informații obiective, fiabile și ușor accesibile în ceea ce privește rezultatele activității sale;

11.    constată, pe baza informațiilor furnizate de Oficiu, că acesta își asumă responsabilitatea de a gestiona toate documentele create în cursul activităților OAREC și de a asigura transparența maximă a activităților OAREC, în conformitate cu legislația în vigoare; constată, în plus, că sarcinile respective sunt realizate prin gestionarea registrului public al documentelor OAREC și ale Oficiului, precum și a site-ului acestuia și prin asigurarea transparenței și a eficienței procedurilor interne ale OAREC și ale Oficiului;

Auditul intern

12.    constată că în 2013 Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS) a efectuat o examinare limitată privind caracterul adecvat și eficacitatea implementării standardelor de control intern, care a acoperit 16 standarde de control intern adoptate de Comitetul de gestionare în mai 2011; observă în continuare că, în urma acelei examinări limitate și ținând cont de recenta structură a Oficiului și de actualul statut al operațiunilor și administrării, IAS a făcut 18 recomandări, dintre care una a fost marcată ca fiind „critică” și patru ca fiind „foarte importante”;

13.    constată faptul că există în continuare două puncte nesoluționate - implementarea unor controale adecvate privind securitatea informațiilor și instituirea unui proces sistematic de gestionare a riscurilor; ia act de faptul că Oficiul a inițiat demersurile necesare pentru a identifica o soluție adecvată care să permită închiderea acestor puncte cât mai curând; invită Oficiul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele înregistrate în acest sens;

14.    constată, pe baza informațiilor furnizate de Oficiu, că, în urma auditului, acesta a pregătit un plan de acțiune care, în opinia IAS, abordează în mod adecvat riscurile identificate și care, în cazul în care este implementat conform planificării, poate contribui la atenuarea acestor riscuri;

Alte observații

15.    regretă profund faptul că 91 % dintre rambursările către experți efectuate în 2013 au fost făcute cu întârziere; constată, de asemenea, că, în prima jumătate a lui 2013, durata medie a plăților efectuate cu întârziere a fost de 78 de zile, față de 33 de zile în a doua jumătate a lui 2013; constată, pe baza informațiilor furnizate de Oficiu, că acesta va analiza diferite metode prin care să reducă întârzierile de plată la ținta stabilită de 30 de zile; invită Oficiul să soluționeze de urgență această problemă și să prezinte autorității care acordă descărcarea de gestiune un raport cu măsurile adoptate în acest sens și cu rezultatele acestora;

o

o   o

16.    face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din ... 2015(15) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

23.3.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

5

0

Membri titulari prezenți la votul final

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Laura Ferrara

(1)

JO C 442, 10.12.2014, p. 28.

(2)

JO C 442, 10.12.2014, p. 28.

(3)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(4)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(5)

JO L 337, 18.12.2009, p. 1.

(6)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(7)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(8)

JO C 442, 10.12.2014, p. 28.

(9)

JO C 442, 10.12.2014, p. 28.

(10)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(11)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(12)

JO L 337, 18.12.2009, p. 1.

(13)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(14)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(15)

Texte adoptate la această dată, P8_TA-PROV(2015)0000.

Notă juridică - Politica de confidențialitate