Förfarande : 2014/2124(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0081/2015

Ingivna texter :

A8-0081/2015

Debatter :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Omröstningar :

PV 29/04/2015 - 10.23
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0132

BETÄNKANDE     
PDF 158kWORD 72k
30.3.2015
PE 539.727v02-00 A8-0081/2015

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2013

(2014/2124(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Ryszard Czarnecki

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2013

(2014/2124(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–       med beaktande av den slutliga årsredovisningen för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2013,

–       med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2013, med byråns svar(1),

–       med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja byrån för organet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3),

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 208,

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1211/2009 av den 25 november 2009 om inrättande av Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) och byrån(5), särskilt artikel 13,

–       med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6),

–       med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7), särskilt artikel 108,

–       med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0081/2015).

1.      Europaparlamentet beviljar förvaltningskommittén för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation ansvarsfrihet för genomförandet av organets budget för budgetåret 2013.

2.      Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till förvaltningskommittén för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2013

(2014/2124(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–       med beaktande av den slutliga årsredovisningen för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2013,

–       med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2013, med organets svar(8),

–       med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(9), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja byrån för organet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(10),

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(11), särskilt artikel 208,

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1211/2009 av den 25 november 2009 om inrättande av Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) och byrån(12), särskilt artikel 13,

–       med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(13),

–       med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(14), särskilt artikel 108,

–       med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0081/2015).

1.      Europaparlamentet konstaterar att den slutliga årsredovisningen för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation är den som bifogats revisionsrättens årsrapport.

2.      Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2013.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till förvaltningskommittén för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2013

(2014/2124(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2013,

–       med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0081/2015), och av följande skäl:

A.     Enligt räkenskaperna för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (nedan kallad byrån) för budgetåret 2013 uppgick den slutliga budgeten till 3 557 219 EUR, vilket innebär en ökning med 11,51 % jämfört med 2012 och beror på att byrån nyligen har inrättats.

B.     Enligt byråns räkenskaper uppgick unionens totala bidrag till dess budget för 2013 till 3 556 000 EUR, vilket motsvarar en ökning med 11,47 % jämfört med 2012.

C.     Revisionsrätten har i sin rapport om byråns årsredovisning 2013 (revisionsrättens rapport) förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2012

1.      Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse i revisionsrättens rapport att avseende tre kommentarer som gjordes i revisionsrättens rapport för 2011 och som markerades som ”pågående” i revisionsrättens rapport för 2012 har korrigerande åtgärder vidtagits, och alla rekommendationer är nu i revisionsrättens rapport för 2013 markerade som ”genomförd”. Parlamentet noterar vidare att för de tio kommentarer som gjordes i revisionsrättens rapport för 2012 har korrigerande åtgärder vidtagits och åtta kommentarer är nu markerade som ”genomförd” och två som ”pågående”.

2.      Europaparlamentet erfar från byrån att den har vidtagit åtgärder för att underlätta lösningen av problem i samband med budgetens genomförande och övervakning genom månatliga budgetmöten med byråns chefer samt detaljerade översikter över hur budgetgenomförandet fortskrider, vilka presenteras kvartalsvis för förvaltningskommittén för kommentarer.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

3.      Europaparlamentet noterar att insatser för uppföljning av budgeten under budgetåret 2013 resulterade i ett genomförande av budgeten på 89,55 %, och att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 76,58 %.

4.      Europaparlamentet erfar från revisionsrättens rapport att byråns budgetgenomförandegrad förbättrades avsevärt jämfört med 2012, vilket tyder på bättre planering och en bättre tidsmässig anpassning av verksamheten. Parlamentet noterar dock att det fortfarande finns utrymme för förbättringar.

5.      Europaparlamentet välkomnar byråns ansträngningar att förbättra sin budgetplanering och att minska åtagandebemyndiganden som förfaller till ett absolut minimum. Parlamentet uppmanar byrån att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultaten av dessa insatser.

Åtaganden och överföringar till efterföljande budgetår

6.      Europaparlamentet konstaterar med oro att de förfallna överföringarna från 2012 låg kvar på den relativt höga nivån 28 %, medan den 2012 var 45 %. Parlamentet erfar från byrån att den höga nivån på förfallna överföringar även i fortsättningen kommer att beaktas genom en noggrann analys av de belopp som förs över i slutet av året, vilket bör leda till en minskning av nivån på de totalt överförda beloppen.

7.      Europaparlamentet noterar i revisionsrättens rapport att nivån för överförda åtagandebemyndiganden minskade från 19 % 2013 till 13 % 2013. Överföringarna gällde i huvudsak kontrakt som hade undertecknades under andra halvåret 2012 för planerad verksamhet 2013 och 2014.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

8.      Europaparlamentet noterar att för 2013 har varken de slumpmässigt utvalda transaktionerna eller andra granskningsiakttagelser lett till några kommentarer i revisionsrättens rapport avseende byråns upphandlings- eller rekryteringsförfaranden.

9.      Europaparlamentet noterar att byrån vid årsslutet hade 25 anställda och sex lediga tjänster av totalt 28 auktoriserade tjänster. 2013 slutförde byrån sex anställningsförfaranden och anställde två personer på AST-tjänster, tre som kontraktsanställda och en utstationerad nationell expert för en period av två månader. Ytterligare två rekryteringsförfaranden inleddes 2013.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

10.    Europaparlamentet noterar i byråns årliga verksamhetsrapport att den enligt förordning (EG) nr 1211/2009 måste bedriva sin verksamhet, tillsammans med Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec), med en hög transparensnivå och måste se till att allmänheten och alla intresserade parter får objektiv, tillförlitlig och lättillgänglig information om resultaten av dess verksamhet.

11.    Europaparlamentet erfar från byrån att den tar på sig ansvaret för att hantera alla handlingar som skapas inom ramen för Berecs verksamhet och för att garantera största transparens i samband med Berecs verksamhet, i enlighet med gällande lagstiftning. Detta sker genom att man för ett offentligt register över Berecs och byråns handlingar, sköter dess webbplats och garanterar att Berecs och byråns interna rutiner är transparenta och effektiva.

Internrevision

12.    Europaparlamentet noterar att kommissionens internrevisionstjänst (IAS) 2013 genomförde en begränsad kontroll av huruvida de interna kontrollstandarderna (ICS) var adekvat utformade och tillämpades effektivt, vilken omfattade 16 ICS som förvaltningskommittén hade antagit i maj 2011. Som ett resultat av denna begränsade kontroll, och med beaktande av att byrån nyligen inrättats och situationen i dagsläget för verksamheten och administrationen, gjorde IAS 18 kommentarer, varav en var markerad som ”kritisk” och fyra som ”mycket viktig”.

13.    Europaparlamentet konstaterar att två punkter återstår att åtgärda, nämligen införandet av ordentliga kontroller av informationssäkerheten och etablering av en process för systematisk riskhantering. Parlamentet noterar att byrån för närvarande tittar på en lämplig lösning för att inom kort komma till rätta med dessa två frågor. Parlamentet uppmanar byrån att rapportera till den ansvarsbefrielsebeviljande myndigheten om de framsteg som görs i detta avseende.

14.    Europaparlamentet erfar från byrån att den efter genomgången utarbetade en handlingsplan som IAS ansåg vara adekvat för att möta de identifierade riskerna och, om den genomfördes som planerat, var lämplig för att minska dem.

Övriga kommentarer

15.    Europaparlamentet beklagar djupt att 91 % av ersättningarna för experter under 2013 betalades för sent. Parlamentet noterar också att de sena betalningarna under första halvåret 2013 i genomsnitt var försenade med 78 dagarjämfört med 33 dagar under andra halvåret 2013. Parlamentet erfar från byrån att den kommer att pröva olika metoder för att minska betalningsförseningen till den fastställda gränsen på 30 dagar. Byrån uppmanas att snarast lösa detta problem, och att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om vilka åtgärder som man har vidtagit och om resultaten av dessa.

o

o   o

16.    När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den … 2015(15) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

23.3.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

21

5

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Laura Ferrara

(1)

EUT C 442, 10.12.2014, s. 28.

(2)

EUT C 442, 10.12.2014, s. 28.

(3)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

EUT L 337, 18.12.2009, s. 1.

(6)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

EUT C 442, 10.12.2014, s. 28.

(9)

EUT C 442, 10.12.2014, s. 28.

(10)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

EUT L 337, 18.12.2009, s. 1.

(13)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA-PROV(2015)0000.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy