Procedure : 2014/2099(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0083/2015

Indgivne tekster :

A8-0083/2015

Forhandlinger :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Afstemninger :

PV 29/04/2015 - 10.32
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0141

BETÆNKNING     
PDF 174kWORD 81k
30.3.2015
PE 539.707v02-00 A8-0083/2015

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2013

(2014/2099(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Ryszard Czarnecki

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2013

(2014/2099(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2013,

–       der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2013 med agenturets svar(1),

–       der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(3),

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(4), særlig artikel 208,

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 401/2009 af 23. april 2009 om Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet(5), særlig artikel 13,

–       der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6),

–       der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(7), særlig artikel 108,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0083/2015),

1.      meddeler den administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2013;

2.      fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.      pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2013

(2014/2099(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2013,

–       der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2013 med agenturets svar(8),

–       der henviser til Revisionsrettens erklæring(9) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(10),

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(11), særlig artikel 208,

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 401/2009 af 23. april 2009 om Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet(12), særlig artikel 13,

–       der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(13),

–       der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(14), særlig artikel 108,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0083/2015),

1.      noterer sig, at det endelige årsregnskab for Det Europæiske Miljøagentur ser ud som anført i bilaget til Revisionsrettens beretning;

2.      godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2013;

3.      pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2013,

(2014/2099(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2013,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0083/2015),

A.     der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Miljøagentur ("agenturet") for regnskabsåret 2013 ifølge dets årsregnskab var på 49 270 722 EUR, hvilket svarer til en stigning på 18,16 % sammenlignet med 2012; der henviser til, at stigningen hovedsagelig vedrører aktionsudgifter til strategiske aktioner;

B.     der henviser til, at Unionens bidrag til agenturets budget for 2013 i henhold til årsregnskabet var på 34 886 367 EUR, hvilket er et fald på 1,35 % i forhold til i 2012;

C.     der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2013 ("Revisionsrettens beretning") erklærede, at den havde fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Opfølgning på decharge for 2012

1.      bemærker, at status for de to bemærkninger i Revisionsrettens 2012-beretning er anført som "I gang" i Revisionsrettens beretning;

2.      erfarer fra agenturet, at:

-     den administrerende direktørs høje udgifter i forbindelse med tjenesterejser i 2012 skyldtes deltagelsen i Rio+20-konferencen i Brasilien samt tjenesterejser til Bruxelles; anerkender, at den administrerende direktør har foretaget betydeligt færre tjenesterejser siden 2012;

-     et middel til at formidle resultaterne af agenturets arbejde og direkte betydning for EU-borgerne er det multimediemateriale, der er tilgængeligt på agenturets website;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

3.      noterer sig, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2013 resulterede i en budgetudnyttelsesgrad på 98,66 %, og at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 88,92 %;

Forpligtelser og fremførsler

4.      erfarer, at der i Revisionsrettens årlige revision ikke blev fundet nogen bemærkelsesværdige forhold, for så vidt angår antallet af fremførsler i 2013; bemærker, at agenturet har overholdt princippet om budgettets etårighed og rettidige gennemførelse;

Indkøbs- og ansættelsesprocedurer

5.      erfarer fra agenturet, at det har udarbejdet en flerårig personalepolitik for 2013-2015 i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer, som er godkendt af agenturets bestyrelse; bemærker, at agenturet havde 209 ansatte i 2013 bestående af tjenestemænd, midlertidigt ansatte, kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter, hvilket er en reduktion på otte stillinger i forhold til 2012;

6.      glæder sig over, at agenturet har givet tilsagn om løbende at gennemgå sin personale- og organisationsstruktur for at sikre, at agenturet udfører sit arbejde og håndterer sine udfordringer så effektivt som muligt; glæder sig i denne forbindelse over, at to AD-stillinger i 2013 blev tilføjet til stillingsfortegnelsen for at dække nye opgaver i forbindelse med to vigtige emner: modvirkning af klimaændringer og rapportering af luftkvalitet;

7.      bemærker, at agenturet afsætter 71 % af sine menneskelige ressourcer til operationelle opgaver, og at dette udgør en beskeden stigning sammenlignet med situationen i 2012; opmuntrer agenturet til at gøre yderligere fremskridt i denne retning;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

8.      erfarer fra agenturet, at det efter en vurdering af agenturets eksponering for interessekonflikter, en kortlægning af agentures eksisterende regler og praksis og en evaluering af reglernes gennemførelse afsluttede udviklingen af en politik for håndtering og forebyggelse af interessekonflikter, som bestyrelsen vedtog på sit møde i juni 2014;

9.      noterer sig, at denne politik omfatter et krav om, at personalet og medlemmerne af det videnskabelige udvalg afgiver interesseerklæringer; erfarer, at interesseerklæringerne fra medlemmerne i det videnskabelige udvalg er blevet gjort offentligt tilgængelige; beklager dybt, at interesseerklæringerne fra bestyrelsesmedlemmerne, den administrerende direktør og den øverste ledelse ikke er offentligt tilgængelige; er ikke enig i beslutningen fra agenturets bestyrelse om, at CV'er og interesseerklæringer for dets medlemmer ikke behøver at blive offentliggjort på agenturets website; opfordrer på ny agenturet til at råde bod på dette så hurtigt som muligt;

Intern kontrol

10.    noterer sig, at Revisionsretten i sin beretning oplyser, at agenturet tildelte støtte under fem støtteprogrammer til konsortier bestående af miljøinstitutioner og -organer i Europa, FN-organisationer og nationale miljøorganisationer; bemærker, at de samlede støtteudgifter i 2013 beløb sig til 13,9 mio. EUR, dvs. 31 % af de samlede aktionsudgifter; erfarer, at agenturet efter Rettens bemærkning sidste år har intensiveret sin kontrol af støtteberettigelsen og nøjagtigheden af de anmeldte personaleudgifter til støtteprogrammerne, da disse udgør størsteparten af omkostningerne;

11.    bemærker, at agenturets forudgående kontrol består i en skrivebordsanalyse af omkostningsanmeldelser, hvorimod der sjældent forekommer kontrol af omkostningerne på stedet på støttemodtagerniveau; bemærker, at de eksisterende kontroller derfor kun giver begrænset sikkerhed med hensyn til støtteberettigelsen og nøjagtigheden af de omkostninger, som støttemodtagerne har anmeldt; erkender dog, at der for så vidt angår de transaktioner, Retten reviderede, blev indhentet dokumentation, der gav rimelig sikkerhed for deres lovlighed og formelle rigtighed;

12.    erfarer fra agenturet, at det i 2014 har tilbudt detaljerede forklaringer og uddannelse til støttemodtagerne om kriterierne for, hvilke omkostninger der er støtteberettigede, og i særdeleshed hvilke metoder der kan anvendes til beregning af personaleomkostninger, og at de alle beskrives i en skriftlig vejledning; noterer sig desuden, at agenturet udførte fire kontroller på stedet med det formål at kontrollere beregningen af de anmeldte udgifter med udgangspunkt i de relevante bilag og analysere det interne kontrolsystems pålidelighed; noterer sig, at kontrollerne omfattede kontrol af betalinger i 2013, som dækkede 20,45 % af modtagernes samlede personaleomkostninger, og noterer sig endvidere, at 0,12 % af de kontrollerede omkostninger blev betragtet som ikkestøtteberettigede; opfordrer imidlertid agenturet til yderligere at forbedre niveauet af dets forudgående kontroller for at sikre modtagernes støtteberettigelse og til at orientere dechargemyndigheden om yderligere fremskridt i denne henseende;

Intern revision

13.    bemærker, at det fremgår af agenturets årlige aktivitetsrapport, at agenturets interne revisionsfunktion (IAC) afsluttede revisionsrapporten om forvaltningen af øremærkede midler med det formål at evaluere den samlede virkning for agenturet af projekter finansieret med eksterne formålsbestemte indtægter; erkender endvidere, at IAC aktivt støttede det hold eksterne revisorer, som Kommissionen havde pålagt at undersøge årsregnskabet for 2010-2011;

14.    noterer sig, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) fulgte op på gennemførelsen af sine tidligere anbefalinger gennem en skrivebordskontrol, og at alle udestående anbefalinger var afsluttet pr. 31. december 2013;

Andre bemærkninger

15.    anmoder agenturet om i sin interne og eksterne kommunikation at præcisere, at den modtager midler, som er stillet til rådighed fra Unionens budget (EU-tilskud), i stedet for et tilskud fra Kommissionen eller Fællesskabet;

o

o   o

16.    henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af ...(15) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

3.2.2015

UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af Det Europæiske Miljøagenturs budget for regnskabsåret 2013

(2014/2099(DEC))

Ordfører for udtalelse: Giovanni La Via

FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.      bemærker, at Det Europæiske Miljøagenturs (agenturets) disponible ressourcer i 2013 udgjorde 41 740 292 EUR, hvoraf 36 309 240 EUR (87 %) blev stillet til rådighed via Unionens almindelige budget; understreger, at dette beløb svarer til 0,024 % af Unionens samlede budget;

2.      anmoder agenturet om i sin interne og eksterne kommunikation at præcisere, at den modtager midler, som er stillet til rådighed fra Unionens budget (EU-tilskud), i stedet for et tilskud fra Kommissionen eller Fællesskabet;

3.      glæder sig over, at agenturet har givet tilsagn om løbende at gennemgå sin personale- og organisationsstruktur for at sikre, at agenturet udfører sit arbejde og håndterer sine udfordringer så effektivt som muligt; glæder sig i denne forbindelse over, at to AD-stillinger i 2013 blev tilføjet til stillingsfortegnelsen for at dække nye opgaver i forbindelse med to vigtige emner: modvirkning af klimaændringer og rapportering af luftkvalitet;

4.      noterer sig, at 132 af de 138 stillinger var blevet besat ved udgangen af 2013, og at 78 kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter var ansat af agenturet; bemærker, at beskæftigelsesgraden faldt en smule sammenlignet med 2012, og at andelen af kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter er faldet sammenlignet med 2012; bemærker, at agenturet afsætter 71 % af sine menneskelige ressourcer til operationelle opgaver, og at dette udgør en beskeden stigning sammenlignet med situationen i 2012; opmuntrer agenturet til at gøre yderligere fremskridt i denne retning;

5.      noterer sig Revisionsrettens bemærkning om interne kontroller; er også samtidig klar over agenturets svar; glæder sig over, at agenturet har intensiveret sine kontroller af støtteberettigelsen og nøjagtigheden af de anmeldte personaleudgifter under tilskudsprogrammerne, men understreger Revisionsrettens vurdering af, at der bør gøres mere i denne forbindelse; noterer sig, at Revisionsretten har fremhævet, at der sjældent forekommer kontrol af omkostningerne på stedet på støttemodtagerniveau, og mener, at de derfor bør foretages oftere;

6.      glæder sig over, at agenturet har indført en omfattende politik for håndtering og forebyggelse af interessekonflikter, og tilskynder agenturet til at fortsætte arbejdet i overensstemmelse med denne politik for at sikre uafhængigheden og gennemsigtigheden i beslutningstagningen og alle de aktiviteter, som udføres af agenturet, herunder udvælgelsen af medlemmer af det videnskabelige udvalg;

7.      har omhyggelig noteret sig, at agenturet har fortsat og vil fortsætte sine bestræbelser på at intensivere kontrolforanstaltningerne; glæder sig over, at agenturet udarbejder skriftlige retningslinjer til støttemodtagerne for at tydeliggøre, hvilke udgifter der er støtteberettigede, og hvilke bilag der kræves;

8.      glæder sig over, at Revisionsretten anser de transaktioner, der ligger til grund for Det Europæiske Miljøagenturs årsregnskab for regnskabsåret 2013, for i alle væsentlige henseender at være lovlige og formelt rigtige;

9.      anbefaler på grundlag af de foreliggende oplysninger, at der meddeles decharge til den administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2013.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

29.1.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

53

8

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Jens Gieseke, Julie Girling, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Herbert Dorfmann, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Nuno Melo, Marijana Petir, Julia Reid, Bart Staes, Kay Swinburne

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 200, stk. 2

Clara Eugenia Aguilera García, Damian Drăghici

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

23.3.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

21

5

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Laura Ferrara

(1)

EUT C 442 af 10.12.2014, s. 144.

(2)

EUT C 442 af 10.12.2014, s. 144.

(3)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(4)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(5)

EUT L 126 af 21.5.2009,sp. 13.

(6)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(7)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(8)

EUT C 442 af 10.12.2014, s. 144.

(9)

EUT C 422 af 10.12.2014, s. 144.

(10)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(11)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(12)

EUT L 126 af 21.5.2009,sp. 13.

(13)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(14)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(15)

Vedtagne tekster, P8_TA-PROV(2015)0000.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik