Procedūra : 2014/2101(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0084/2015

Pateikti tekstai :

A8-0084/2015

Debatai :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsavimas :

PV 29/04/2015 - 10.24
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0133

PRANEŠIMAS     
PDF 174kWORD 89k
30.3.2015
PE 539.723v02-00 A8-0084/2015

dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2014/2101(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Ryszard Czarnecki

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2014/2101(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Centro atsakymais(1),

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–       atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Centras įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(3),

–       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(4), ypač į jo 208 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 1994 m. lapkričio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2965/94, įsteigiantį Europos Sąjungos įstaigų vertimo centrą(5), ypač į jo 14 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(6),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(7), ypač į jo 108 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0084/2015),

1.      patvirtina Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro direktorei, kad Centro 2013 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.      išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.      paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro direktorei, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2014/2101(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Centro atsakymais(8),

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(9),

–       atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Centras įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(10),

–       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(11), ypač į jo 208 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 1994 m. lapkričio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2965/94, įsteigiantį Europos Sąjungos įstaigų vertimo centrą(12), ypač į jo 14 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(13),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(14), ypač į jo 108 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0084/2015),

1.      pažymi, kad Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro galutinėse metinėse finansinėse ataskaitose buvo pateikti Audito Rūmų ataskaitos priede nurodyti duomenys;

2.      pritaria Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

3.      paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro direktorei, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2014/2101(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0084/2015),

A.     kadangi, remiantis Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro (toliau – Centras) finansinėmis ataskaitomis, jo galutinis 2013 finansinių metų biudžetas buvo 52 193 667 EUR, t. y. 8,08 proc. didesnis, palyginti su 2012 m.;

B.    kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad jie gavo pakankamą patikinimą, jog Centro metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

C.    kadangi Centro užduotis – teikti Sąjungos institucijoms ir įstaigoms, kurios kreipiasi į jį pagalbos, jų veiklai reikalingas vertimo paslaugas;

Tolesni veiksmai, susiję su 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu

1.  atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmų ataskaitoje nurodyta, jog du taisomieji veiksmai, kurių imtasi atsižvelgiant į praėjusių metų pastabas, pažymėti žyma „vykdoma“;

2.  remdamasis Centro pateikta informacija, patvirtina, kad jis parengė veiksmų planą siekdamas sumažinti administracines išlaidas, nustatytas žmogiškųjų išteklių, finansinių procedūrų, IT ir infrastruktūros srityse; remdamasis Centro informacija patvirtina, kad jis pasiekė administracinių išlaidų mažinimo ribą;

Biudžeto ir finansų valdymas

3.  pažymi, kad dėl 2013 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 83,47 proc., o mokėjimo asignavimų panaudojimo lygis – 77,68 proc.;

Bendrosios sutartys

4.  pažymi, kad 2008 m. Centras maksimaliam ketverių metų laikotarpiui sudarė 472 bendrąsias sutartis su vertimo paslaugų teikėjais; be to, pažymi, kad 2012 m. Centras dalyvavo Komisijos vykdomoje viešųjų pirkimų procedūroje dėl vertimo paslaugų, tačiau nepasiekė susitarimo su Komisija dėl sutarties sąlygų;

5.  pripažįsta, kad dėl šios priežasties Centras pratęsė esamas bendrąsias sutartis dar vieniems metams; susirūpinęs pažymi, kad, nors Centro direktorė ir patvirtino išlygą, šis sutarčių pratęsimas neatitinka Centro finansinio reglamento įgyvendinimo taisyklių, pagal kurias maksimalus bendrųjų sutarčių galiojimo laikotarpis yra ketveri metai;

6.  remdamasis Centro pateikta informacija patvirtina, kad susitarimas su Komisija nesudarytas dėl to, jog Komisija pakeitė konkurso sąlygas vėlyvu procedūros etapu; atkreipia dėmesį į Centro sprendimą pratęsti esamas sutartis remiantis tuo, kad neturint sutarčių iki to laiko, kol būtų surengtas kitas konkursas, būtų daromas neigiamas poveikis;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

7.  pripažįsta, kad Audito Rūmų ataskaitoje neminimos jokios svarbios problemos, susijusios su perkėlimų į kitą laikotarpį lygiu 2013 m.; pažymi, kad į 2014 m. perkelta 5,79 proc. biudžeto asignavimų;

Vidaus kontrolė

8.  pažymi, kad Komisijos Vidaus audito tarnyba (VAT) 2013 m. atliko visapusišką rizikos vertinimą, po kurio parengtas Centrui skirtas VAT strateginis vidaus audito planas, kuriame išvardytos siūlomos 2014–2016 m. audito temos;

9.   pripažįsta, kad dėl įvairių apribojimų, pvz., persikraustymo į Drosbacho pastatą, įgyvendinant kai kuriuos į Vidaus kontrolės veiksmų planą įtrauktus veiksmus pasiekta pažanga nebuvo tokia, kaip numatyta iš pradžių;

10. su susirūpinimu pažymi, kad analizuodama riziką VAT nustatė tam tikrus procesus, kuriems būdinga didelė rizika ir kurių nebuvo galima audituoti pagal audito planą, nes įvertinta, kad nėra kontrolės priemonių arba jos nepakankamos; atkreipia dėmesį į tai, kad Centro vadovybė pateikė VAT veiksmų planą, kuris skirtas šiems trūkumams pašalinti, ir kad Centro veiksmus, kurių šis imsis jiems šalinti, vertins VAT;

11. atkreipia dėmesį į tai, kad VAT stebėjo savo ankstesnių rekomendacijų įgyvendinimą dokumentų tikrinimo būdu ir kad 2013 m. gruodžio 31 d. neliko jokių ankstesnių neįgyvendintų esminių rekomendacijų; pažymi, kad viena labai svarbi rekomendacija yra įgyvendinama ir kad vėluojama įgyvendinti antrą labai svarbią rekomendaciją; ragina Centrą pasidomėti šiuo klausimu ir informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie tai, kada rekomendacijos bus baigtos įgyvendinti;

12.    su susirūpinimu pažymi, kad oficialūs leidimus duodančių pareigūnų įgaliojimai ne visada sutampa su leidimo teisėmis operacijoms kaupiamosios apskaitos (ABAC) sistemoje; remdamasis Centro pateikta informacija patvirtina, jog jis atnaujino oficialius įgaliojimus tam, kad jie būtų suderinti su teisėmis ABAC sistemoje;

Perkėlimai

13.    pažymi, kad, remiantis metine Centro veiklos ataskaita bei Audito Rūmų išvadomis, lėšų perkėlimų lygis ir pobūdis 2012 m. ir toliau atitiko finansines taisykles;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

14.    pažymi, kad 2013 m. nei dėl į imtį įtrauktų operacijų, nei dėl kitų audito metu nustatytų faktų Audito Rūmų ataskaitoje nebuvo pateikta jokių pastabų dėl Centro viešųjų pirkimų procedūrų;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

15.    remdamasis Centro pateikta informacija, patvirtina, kad jis įvertino savo interesų konfliktų prevencijos ir valdymo politiką, remdamasis Komisijos gairėmis dėl interesų konfliktų prevencijos ir valdymo ES decentralizuotose agentūrose; pažymi, kad remdamasis šiuo vertinimu Centras parengė naują politiką, pagal kurią būtina skelbti valdybos narių, direktoriaus ir vyresniosios vadovybės gyvenimo aprašymus ir interesų deklaracijas;

16.    pažymi, kad Centras šią naująją politiką 2014 m. pristatė savo valdybai ir kad ji buvo patvirtinta 2014 m. spalio 29 d.; pripažįsta, kad Centras savo interneto svetainėje paskelbė valdybos narių gyvenimo aprašymus ir interesų deklaracijas; ragina Centrą palengvinti prieigą prie šių dokumentų;

Veiklos rezultatai

17.    atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmų ataskaitoje nurodyta, jog Centro turimų grynųjų pinigų suma padidėjo nuo 35 000 000 EUR 2012 m. pabaigoje iki 40 000 000 EUR 2013 m. pabaigoje; be to, pažymi, kad per tą patį laikotarpį biudžeto perviršis ir rezervai išaugo nuo 30 900 000 EUR iki 37 500 000 EUR;

18.    remdamasis Centro informacija patvirtina, kad 2012 m. biudžeto perviršis susidarė daugiausia dėl išorės veiksnių, kurių jis negalėjo kontroliuoti, ir kad Centras ėmėsi veiksmų jam sumažinti; pažymi, kad, atsižvelgdamas į Centro 2012 m. išlaidų analizę, taip pat į 2013 m. pirmo pusmečio išlaidų analizę, 2014 m. Centras nusprendė sumažinti kainas; remdamasis Centro pateikta informacija patvirtina, kad, siekdamas panaudoti dalį ankstesnių metų perviršio, 2014 ir 2015 m. jis parengė deficitinius biudžetus;

        Kitos pastabos

19.   pripažįsta, kad Centras savo veiklą pradėjo 1994 m. ir nuo to laiko su priimančiąja valstybe nare dirbo keisdamasis laiškais ir informacija; pripažįsta, kad Centro derybos dėl būstinės su priimančiąja valstybe nare pasiekė galutinį etapą ir kad jis su Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės vyriausybe pasirašė susitarimą dėl būstinės; pažymi, kad Centras laukia galutinio patvirtinimo šiuo klausimu;

o

o   o

20. pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos 2015 m. gegužės ... d. rezoliucijoje(15) dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

23.3.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

21

5

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Laura Ferrara

(1)

OL C 442, 2014 12 10, p. 35.

(2)

OL C 442, 2014 12 10, p. 35.

(3)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(4)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(5)

OL L 314, 1994 12 7, p. 1.

(6)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(7)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(8)

OL C 442, 2014 12 10, p. 35.

(9)

OL C 442, 2014 12 10, p. 35.

(10)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(11)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(12)

OL L 314, 1994 12 7, p. 1.

(13)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(14)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(15)

Tos dienos priimti tekstai, P8_TA-PROV(2015)0000.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika